Headword Definicja Część Mowy Grupa Semantyczna Frekwencja
ā ab abs od, z (+abl.) Przyimek Miejsce 21
abeō -īre -iī -itum odchodzić Czasownik: nieregularny Ruch 553
absum abesse āfuī być nieobecnym Czasownik: nieregularny Podróżowanie 445
ac a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque Spójnik Spójniki i przysłówki 36
accēdō -cēdere -cessī -cessum przybliżać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 614
accidō -cidere -cidī zdarzyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 799
accipiō -cipere -cēpī -ceptum otrzymywać, brać Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 110
ācer ācris ācre ostry Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 587
aciēs -ēī f. ostrze; szyk bojowy Rzeczownik: 5 deklinacja Wojna i pokój 439
ad do (+acc.) Przyimek Miejsce 14
addō -dere -didī -ditum dodawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 433
addūcō -ere -dūxī -ductum przyprowadzać, skłaniać do czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 886
adeō -īre -iī -itum dochodzić Czasownik: nieregularny Ruch 595
adeō (przysł.) aż dotąd, tak Przysłówek Spójniki i przysłówki 555
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum używać Czasownik: 2 koniugacja Robienie 959
adhūc aż do tej pory Przysłówek Miejsce 379
adveniō -īre -vēnī -ventum przybywać, przychodzić Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 987
adversus -a -um przeciwstawny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 657
adversus (-um) (przysł. i przyim.) naprzeciw Przysłówek Wojna i pokój 460
advertō -vertere -vertī -versum odwracać się do czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 986
aedēs -is f. budynek; (pl.) dom Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 965
aeger aegra aegrum chory Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 810
aegrē z trudem Przysłówek Życie 984
aequē tak samo, równo Przysłówek Sprawiedliwość i prawo 904
aequor aequoris n. morze, powierzchnia morza Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 424
aequus -a -um równy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 610
āēr āeris m. powietrze Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 845
aes aeris n. spiż, brąz Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 744
aetās -tātis f. wiek, czas, pokolenie Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 308
aeternus -a -um wieczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 734
aethēr aetheris n. eter, niebo Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 851
aevum -i n. wieczność; czas; życie Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 875
afferō afferre attulī allātum przynosić Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 514
afficiō -ficere -fēcī -fectum doświadczyć kogoś czymś (+ abl.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 958
ager agrī m. pole Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 324
agitō -āre popędzać Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 578
āgmen -minis n. pochód wojska Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 358
agō agere ēgī āctum pędzić, robić Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 69
aiō mówić, potwierdzać; ut āiunt: jak mówią Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 406
albus -a -um biały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 925
aliēnus -a -um obcy, odmienny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 367
aliquandō kiedyś, czasem Przysłówek Czas 763
aliquis -quae -quod ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś Zaimek Zaimki 77
aliter inaczej Przysłówek Spójniki i przysłówki 782
alō alere aluī alitum żywić Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 817
alter altera alterum drugi z dwóch Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 148
altus -a -um wysoki; głęboki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 159
amīcitia -ae f. przyjaźń Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 690
āmittō -mittere -mīsī -missum odsyłać, porzucać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 486
amnis -is m. strumień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 467
amor -ōris m. miłość Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 116
amplus -a -um wielki, obszerny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 915
an czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy Spójnik Spójniki i przysłówki 94
anima -ae f. życie, oddech Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 493
animal -ālis n. zwierzę, istota żyjąca Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 547
animus -ī m. duch, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 40
annus -ī m. rok Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 167
antequam najpierw Spójnik Czas 787
antīquus -a -um dawny, stary Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 617
aperiō aperīre aperuī apertum otwierać Czasownik: 4 koniugacja Dom 837
appāreō -ēre -uī pokazywać się, ukazywać się Czasownik: 2 koniugacja Wzrok i wygląd 830
appellō -pellāre wołać, nazywać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 700
aptus -a -um odpowiedni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 916
apud przy, u (+acc.) Przyimek Miejsce 205
aqua -ae f. woda Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 272
āra -ae f. ołtarz Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 374
arbitror arbitrārī arbitrātus sum myśleć, uważać Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 963
arbor arboris f. drzewo Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 468
ārdeō ārdēre ārsī ārsum błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje Czasownik: 2 koniugacja Powietrze i ogień 618
argentum -ī n. srebro, pieniądz Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 849
arma -ōrum n. pl. broń, rynsztunek Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 98
ars artis f. umiejętność, sztuka Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 258
arvum -ī n. pole uprawne, rola Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 637
arx arcis f. szczyt; twierdza, zamek Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 638
ascendō -ere -scendī -scēnsum wychodzić do góry Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 990
aspiciō -ere -spēxī -spectum obserwować, oglądać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 483
adsum adesse affuī być obecnym Czasownik: nieregularny Miejsce 279
astrum -ī n. gwiazda; konstelacja gwiazd Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 685
at ale Spójnik Spójniki i przysłówki 74
atque a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac Spójnik Spójniki i przysłówki 35
auctor -ōris m. autor, twórca Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 546
auctōritās -ātis f. autorytet, wpływ, powaga Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 898
audāx audācis śmiały; zuchwały Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 876
audeō audēre ausus sum odważyć się Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 270
audiō -īre -īvī/-iī -ītum słuchać Czasownik: 4 koniugacja Inne 165
auferō auferre abstulī ablātum zabierać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 556
augeō augēre auxī auctum powiększać Czasownik: 2 koniugacja Robienie 709
avis -is f. ptak Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 855
aura -ae f. lekki wiatr, bryza Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 420
aureus -a -um złoty; wspaniały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Interesy/pieniądze 691
auris -is f. ucho Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 366
aurum -ī n. złoto Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 303
aut lub Spójnik Spójniki i przysłówki 24
autem ale, lecz; następnie Spójnik Spójniki i przysłówki 123
auxilium -ī n. pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 543
barbarus -ī m. obcokrajowiec, barbarzyńca Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 768
beātus -a -um szczęśliwy, pomyślny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 408
bellum -ī n. wojna Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 86
bene dobrze Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 235
beneficium -ī n. uprzejmość, dobrodziejstwo Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 182
bonus -a -um dobry Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 68
bōs bovis m. wół, krowa; gen. pl. boum Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 808
brevis -e krótki, powierzchowny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 589
breviter krótko Przysłówek Rozmiary 992
cadō cadere cecidī cāsum upadać; ginąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 210
caecus -a -um ślepy; ciemny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 728
caedēs -is f. zabójstwo, rzeź Rzeczownik: 3 deklinacja Przemoc 415
caedō caedere cecīdī caesum bić, powalać, zabijać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 612
caelum -ī n. niebo Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 117
campus -ī m. pole Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 391
candidus -a -um jasny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 692
canis -is m./f. pies Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 687
canō canere cecinī cantum śpiewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 389
capiō capere cēpī captum chwytać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 131
caput capitis n. głowa Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 124
careō -ēre -uī być pozbawionym czegoś (+ abl.) Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 572
carmen -inis n. pieśń Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 254
cārus -a -um drogi Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 462
castrum -ī n. zamek, twierdza (zazwyczaj w liczbie mnogiej) Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 224
castus -a -um czysty, nienaruszony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 838
cāsus -ūs m. upadek; wypadek, wydarzenie Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 344
caveō cavēre cāvī cautum uważać, strzec się Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 941
causa -ae f. przyczyna; gen. + causā, z powodu, ze względu na, dla Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 107
cēdō cēdere cessī cessum iść; ustępować Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 304
celebrō -āre uczęszczać; obchodzić święto Czasownik: 1 koniugacja Miasto 893
celer -is -e szybki Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 745
celeriter szybko Przysłówek Czas 967
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum oceniać; myśleć, sądzić Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 928
centum sto Liczebnik Rozmiary 730
cernō cernere crēvī crētum dostrzegać; rozdzielać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 655
certē z pewnością Przysłówek Rozmiary 601
certō -āre współzawodniczyć, walczyć Czasownik: 1 koniugacja Sport 864
certus -a -um pewny, stały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 285
cēterum ale, zresztą Przysłówek Zaimki 571
cēterus -a -um pozostały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 596
cibus -ī m. jedzenie Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 863
cingō cingere cīnxī cīnctum otoczyć, opasać Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 814
cinis cineris m./f. popiół, grób Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 779
circā wokół (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 735
cīvis -is m./f. obywatel Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 471
cīvitās -ātis f. państwo, obywatelstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 346
clāmor -ōris m. krzyk, hałas Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 605
clārus -a -um jasny, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 395
classis -is f. flota, oddział wojska, klasa Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 505
claudō claudere clausī clausum zamykać Czasownik: 3 koniugacja -ō Dom 392
coepī coepisse coeptus zaczynać Czasownik: nieregularny Czas 312
cōgitō -āre myśleć, rozważać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 515
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum dowiadywać się, poznawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 339
cōgō cōgere coēgī coāctum zmuszać; zbierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 250
cohors cohortis f. kohorta; orszak Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 666
colligō -ere -lēgī -lēctum zbierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 820
colō colere coluī cultum zamieszkiwać; uprawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 333
color -ōris m. kolor Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 725
coma -ae f. włosy Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 405
comes comitis m./f. towarzysz Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 448
committō -mittere -mīsī -missum łączyć, powierzać (+ dat.); wykonać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 608
commūnis -e powszechny, zwyczajowy Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 660
comparō -āre przygotowywać; porównywać Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 890
compōnō -pōnere posuī positum budować, układać, tworzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 443
concēdō -cēdere -cessī -cessum wycofywać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 663
condīciō -ōnis f. układ, warunek Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 920
condō -dere -didī -ditum budować; chować Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 540
cōnferō cōnferre contulī collātum zbierać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 645
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum wykonać; zniszczyć, zabić Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 894
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum przyznać się; wyznawać; ujawniać Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 972
coniunx coniugis m./f. małożnek, mąż, żona Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 218
cōnor cōnārī cōnātus sum próbować Czasownik: deponens Robienie 905
cōnsequor -sequī -secūtus sum następować, naśladować, osiągać Czasownik: deponens Ruch 917
cōnsilium -ī n. plan; porada, rada Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 217
cōnsistō -sistere -stitī stanąć; zależeć od czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 780
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum ustanawiać; ustawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 652
cōnstō -stāre -stitī zgadzać się; constat, wiadomo, że (+ acc. i infin.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 731
cōnsuētūdo -inis f. zwyczaj Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 954
cōnsul -ulis m. konsul Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 321
cōnsulō -sulere -suluī -sultum planować (+ acc.); troszczyć się o kogoś (+dat) Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 757
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum zużywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 869
contemnō -temnere -tempsī -temptum gardzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 615
contineō -tinēre -tinuī -tentum trzymać, wstrzymywać, zawierać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 804
contingō -tingere -tigī -tactum dotykać; graniczyć; wydarzać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Miejsce 494
contrā przeciw, naprzeciw (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 271
conveniō -venīre -vēnī -ventum spotykać się; zgadzać się Czasownik: 4 koniugacja Życie w społeczeństwie 698
convertō -vertere -vertī -versum obracać; obracać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 834
convīvium -iī n. uczta Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 921
cōpia -ae f. obfitość; (pl.) wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 331
cor cordis n. serce; cordī est, leżeć na sercu, być drogim (+ dat.) Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 795
cornu -ūs n. róg Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 591
corpus corporis n. ciało Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 75
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum psuć, niszczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 870
crēdō crēdere crēdidī crēditum wierzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 109
creō -āre tworzyć; wybierać Czasownik: 1 koniugacja Robienie 978
crēscō crēscere crēvī crētum rosnąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 609
crīmen -inis n. oskarżenie, zbrodnia Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 475
culpa -ae f. wina Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 769
cūnctus -a -um razem, wszyscy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 292
cupīdō -inis f. chęć, żądza Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 906
cupiō -ere -īvī -ītum chcieć Czasownik: 3 koniugacja -iō Miłość 441
cūr dlaczego? Przysłówek Zaimki 404
cūra -ae f. troska, staranie Rzeczownik: 1 deklinacja Miłość 186
cūrō -āre troszczyć się (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Miłość 743
currō currere cucurrī cursum biec Czasownik: 3 koniugacja -ō Sport 562
currus -ūs m. wóz Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 491
cursus -ūs m. bieg, jazda, droga Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 351
custōs custōdis m. strażnik Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 622
damnō -āre potępiać Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 751
damnum -ī n. szkoda, kara Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 926
z, o (+ abl.) Przyimek Miejsce 46
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum być dłużnym, musieć Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 155
decem dziesięć Liczebnik Rozmiary 914
dēcernō -cernere -crēvī -crētum decydować, postanawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 800
decet decēre decuīt przystoi, wypada (+ acc. + infin.) Czasownik: bezosobowy Osobowość/Cechy charakterystyczne 718
decus decoris n. piękno, ozdoba Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 548
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum odprowadzać; zabierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 661
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum bronić, strzec Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 653
dēferō -ferre -tulī -lātum odprowadzać; donosić Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 805
deficiō -ficere -fēcī -fectum brakować; opuszczać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 676
deinde/dein następnie Przysłówek Czas 150
dēnique w końcu Przysłówek Czas 796
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum schodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 802
dēserō -ere dēseruī dēsertum pozostawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 544
dēsīderō -āre pragnąć Czasownik: 1 koniugacja Miłość 892
dēsinō -sinere -siī -situm przestawać, zostawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 624
dēsum -esse -fuī brakować Czasownik: nieregularny Interesy/pieniądze 463
deus -ī m.; dea -ae f. bóg; bogini Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 42
dexter -tra -trum prawy; dextera -ae f.: prawa ręka Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 260
dīcō dīcere dīxī dictum mówić; causam dīcere, bronić kogoś w sądzie; diem dīcere, wyznaczać dzień Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 33
diēs diēī m./f. dzień Rzeczownik: 5 deklinacja Jednostki czasu 54
differō differre distulī dīlātum rozpraszać; rozgłaszać; różnić się; odkładać Czasownik: nieregularny Robienie 880
difficilis -e trudny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 861
dīgnitās -ātis f. godność, honor, urząd Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 956
dīgnus -a -um godny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 291
dīligō -ligere -lēxī -lēctum kochać, lubić Czasownik: 3 koniugacja -ō Miłość 973
dīmittō -mittere -mīsī -missum odsyłać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 777
discēdō -ere -cessī -cessum odchodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 726
disciplīna -ae f. nauczanie; nauka Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 982
discō -ere didicī uczyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 465
diū: długo Przysłówek Czas 361
dīversus -a -um różny, różnorodny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 641
dīves dīvitis bogaty (poet. dīs, dītis) Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 564
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum dzielić Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 628
dīvitiae -ārum f. pl. bogactwo, majątek Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 712
dīvus -a -um boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 962
dō dare dedī datum dawać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 28
doceō -ēre -uī doctum nauczać Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 393
doleō -ēre doluī boleć, cierpieć Czasownik: 2 koniugacja Emocje 785
dolor -ōris m. ból, cierpienie Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 193
dolus -ī m. podstęp Rzeczownik: 2 deklinacja Oszustwo 701
domus -ūs f. dom Rzeczownik: 4 deklinacja Dom 73
dōnec aż do Spójnik Czas 771
dōnō -āre obdarowywać (+ acc. osoby i abl. rzeczy) Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 606
dōnum -ī n. dar Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 476
dormiō -īre spać Czasownik: 4 koniugacja Życie 975
dubitō -āre zwklekać, wątpić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 521
dubius -a -um wątpliwy, sine dubiō, bez wątpienia Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 528
dūcō dūcere dūxī ductum prowadzić; uxōrem dūcere, brać za żonę Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 133
dulcis -e słodki Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 383
dum podczas gdy (+ indic.); dopóki (+ con.); o ile (+ con.) Spójnik Czas 103
duo duae duo dwa Liczebnik Rozmiary 221
dūrus -a -um trudny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 249
dux ducis m./f. wódz Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 239
ecce oto Przysłówek Wzrok i wygląd 643
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum oznajmiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 996
ēdō ēdere ēdidī ēditum wydawać; wskazywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 688
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum wyprowadzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 935
efficiō -ficere -fēcī -fectum wykonywać; spowodować (+ ut + con.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 573
effundō -fundere -fūdī -fūsum wylewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 719
ego meī mihi mē ja Zaimek Zaimki 11
ēgredior ēgredī ēgressus sum wychodzić, wyruszać; czynić dygresje (+ abl.) Czasownik: deponens Podróżowanie 912
ēgregius -a -um wyjątkowy, nadzwyczajny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 860
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum wybierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 942
enim bowiem Spójnik Zaimki 57
eō īre iī/īvī itum chodzić Czasownik: nieregularny Ruch 97
(przysł.) tam, do tego miejsca Przysłówek Miejsce 470
eques equitis m. jeździec; ekwita Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 296
equus -ī m. koń Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 248
ergō więc Spójnik Spójniki i przysłówki 134
ēripiō -ripere -ripuī -reptum wyrywać; ratować Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 349
errō -āre błądzić Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 402
error -ōris m. błądzenie; błąd Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 832
et i Spójnik Spójniki i przysłówki 1
etiam też Przysłówek Spójniki i przysłówki 67
ex, ē z (+ abl.) Przyimek Miejsce 26
excipiō -cipere -cēpī -ceptum wyciągać Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 394
exemplum -ī n. przykład, kopia Rzeczownik: 2 deklinacja Mowa/retoryka 519
exeō -īre -iī -itum wychodzić Czasownik: nieregularny Ruch 597
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum ćwiczyć, kształcić Czasownik: 2 koniugacja Sport 576
exercitus -ūs m. wojsko Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 267
exigō -igere -ēgī -āctum wypędzać; ściągać (pieniądze) Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 500
exīstimō -āre myśleć, sądzić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 613
experior -perīrī -pertus sum próbować, doświadczać, sprawdzać Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 713
exsilium -ī n. wygnanie Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 794
exspectō -āre czekać, wypatrywać Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 442
extrēmus -a -um ostatni, najdalszy, końcowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 385
fābula -ae f. opowieść, historia Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 966
faciēs -ēī f. wygląd, twarz Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 479
facilis -e prosty Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 451
facinus facinoris n. przestępstwo, zbrodnia, czyn Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 646
faciō facere fēcī factum robić Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 32
factum -ī n. czyn, postępek Rzeczownik: 2 deklinacja Robienie 611
fallō fallere fefellī falsum okłamywać, zwodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Oszustwo 503
falsus -a -um fałszywy, nieprawdziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 633
fāma -ae f. plotka, fama Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 278
famēs -is f. głód Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 828
familia -ae f. dom; rodzina Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 943
fateor fatērī fassus sum wyznać; przyznać Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 689
fātum -ī n. los; śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 157
fax facis f. pochodnia Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 511
fēlīciter szczęśliwie Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 994
fēlīx -īcis szczęśliwy Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 309
fēmina -ae f. kobieta Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 501
ferē prawie Przysłówek Spójniki i przysłówki 907
ferō ferre tulī lātum nieść; wytrzymywać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 45
ferrum -ī n. żelazo, broń Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 231
fessus -a -um zmęczony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 625
fidēlis -e wierny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 979
fidēs -eī f. zaufanie, wiara Rzeczownik: 5 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 184
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. córka; syn Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 909
fingō fingere fīnxī fīctum wymyślać, tworzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 721
fīnis -is m. koniec, granica Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 236
fīō fierī factus sum stawać się Czasownik: nieregularny Życie 146
flamma -ae f. płomień, ogień Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 298
fleō flēre flēvī flētum płakać Czasownik: 2 koniugacja Emocje 457
flōs flōris m. kwiat Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 818
fluctus -ūs m powódź, fala, burza Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 498
flūmen -inis n. rzeka, strumień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 283
fluō fluere fluxī fluxum płynąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 772
foedus -a -um brzydki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 922
fōns fontis m. źródło, przyczyna, początek Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 706
for fārī fātus sum mówić Czasownik: deponens Mowa/retoryka 739
fōrma -ae f. kształt; piękno Rzeczownik: 1 deklinacja Inne 422
fors fortis f. przypadek Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 993
fortē przypadkiem, może Przysłówek Religia i wierzenia 579
fortis -e odważny, dzielny, silny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 286
fortūna -ae f. los, szczęście Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 138
forum -ī n. forum, plac targowy Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 811
frangō frangere frēgī frāctum łamać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 345
frāter frātris m. brat Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 225
frequēns -ntis częsty, liczny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 918
frōns frontis f. czoło, przód czegoś Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 559
frūctus -ūs m. owoc, produkt; przyjemność; nagroda Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 927
frūmentum -ī n. ziarno, zboże Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 936
fruor fruī frūctus sum cieszyć się, korzystać (+ abl.) Czasownik: deponens Emocje 923
frūstrā na próżno Przysłówek Spójniki i przysłówki 694
fuga -ae f. ucieczka Rzeczownik: 1 deklinacja Podróżowanie 364
fugiō fugere fūgī fugitum uciekać Czasownik: 3 koniugacja -iō Podróżowanie 177
fugō -āre wyganiać Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 957
fundō fundere fūdī fūsum lać, wysypywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 523
fūnus fūneris n. pogrzeb; śmierć; trup Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 524
furor -ōris m. furia, gniew, wściekłość Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 466
fore = futūrum esse Czasownik: nieregularny Życie 985
gaudeō gaudēre gāvīsus sum cieszyć się Czasownik: 2 koniugacja Emocje 407
gaudium -ī n. radość, przyjemność Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 727
gēns gentis f. ród, rodzina Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 194
genus generis n. pochodzenie, ród Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 170
gerō gerere gessī gestum nieść; bellum gerere, toczyć wojnę Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 237
gīgnō gīgnere genuī genitum rodzić; powodować Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 667
gladius -ī m. miecz Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 862
glōria -ae f. chwała, sława Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 360
gradus -ūs m. krok; ranga Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 577
grātia -ae f. wdzięk; łaska; wdzięczność Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 380
grātus -a -um miły, wdzięczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 434
gravis -e ciężki, powazny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 140
habeō habēre habuī habitum mieć Czasownik: 2 koniugacja Inne 39
haud nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 226
hic haec hoc ten, ta, to Zaimek Zaimki 7
hīc tu; hinc: stąd Przysłówek Miejsce 80
hiems hiemis f. zima Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 803
hodiē dzisiaj Przysłówek Jednostki czasu 981
homō hominis m. człowiek Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 88
honestus -a -um poważany Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 580
honor -ōris m. honor, sława; godność, urząd Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 290
hōra -ae f. godzina Rzeczownik: 1 deklinacja Jednostki czasu 664
hortor hortārī hortātus sum przekonywać, namawiać, pobudzać Czasownik: deponens Mowa/retoryka 887
hospes hospitis m. gość, przyjaciel; obcy; gospodarz Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 873
hostis -is m./f. wróg, obcy Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 93
hūc to tego miejsca Przysłówek Miejsce 368
hūmānus -a -um ludzki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ludzie 355
humus -ī f. ziemia; humī: na ziemi Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 740
iaceō iacēre iacuī leżeć Czasownik: 2 koniugacja Dom 228
iaciō iacere iēcī iactum rzucać Czasownik: 3 koniugacja -iō Sport 899
iam już Przysłówek Czas 34
ibi tam Przysłówek Miejsce 619
īctus -ūs m. uderzenie Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 819
īdem eadem idem ten sam Zaimek Zaimki 59
ideō toteż Przysłówek Spójniki i przysłówki 679
igitur więc, toteż Spójnik Spójniki i przysłówki 313
ignis -is m. ogień Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 151
ille illa illud tamten, tamta, tamto Zaimek Zaimki 8
illīc tam, na tamtym miejscu; illinc: stamtąd Przysłówek Miejsce 396
illūc do tamtego miejsca Przysłówek Miejsce 955
imāgō -inis f. obraz, forma, podobizna Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 754
imperātor -ōris m. imperator, dowódca Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 723
imperium -ī n. dowództwo, władza Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 200
imperō -āre dowodzić Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 602
impetus -ūs m. atak Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 421
impleō -ēre -plēvī -plētum wypełniać Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 671
impōnō -ere -posuī -positum kłaść na czymś, nakładać na kogoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Rozmiary 437
in w, na (+ abl.); w, do, na (+ acc) Przyimek Miejsce 5
incidō incidere incidī wpadać; wydarzyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 871
incipiō -cipere -cēpī -ceptum rozpoczynać Czasownik: 3 koniugacja -iō Czas 411
inde stąd Przysłówek Miejsce 328
indicō -āre pokazywać, oznajmiać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 980
īnferō īnferre intulī illātum wrzucić; bellum īnferre: wypowiedzieć wojnę Czasownik: nieregularny Wojna i pokój 742
īnferus -a -um niski; īnferior: niższy; īnfimus lub īmus: najniższy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 428
ingenium -ī n. talent, zdolność Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 387
ingēns ingentis wielki, ogromny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 202
ingrātus -a -um: niemiły, nieprzyjemny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 592
ingredior -gredī -gressus sum: wchodzić, kroczyć Czasownik: deponens Ruch 885
inimīcus -a -um: nieprzyjacielski, wrogi Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 952
initium -ī n.: początek Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 865
iniūria -ae f.: niesprawiedliwość, krzywda Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 381
inquam, inquis, inquit, inquiunt: mówić (w mowie niezależnej( Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 163
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: podejmować; ustawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 931
īnsula -ae f.: wyspa Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 908
integer -gra -grum: nietknięty, cały, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 815
intellegō -legere -lēxī -lēctum: rozumieć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 512
intendō -tendere -tendī -tentum: napinać; wyciągać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 895
inter pomiędzy; w czasie (+ acc.) Przyimek Miejsce 64
interficiō -ficere -fēcī -fectum zabijać Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 699
interim w międzyczasie Przysłówek Czas 693
interrogō -āre pytać (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 953
intersum -esse -fuī być pomiędzy; brać udział (+dat.); interest, komuś zależy (+ gen.) Czasownik: nieregularny Miejsce 760
intrā wewnątrz (+ acc.) Przyimek Miejsce 704
intrō -āre wwchodzić Czasownik: 1 koniugacja Ruch 766
inveniō -venīre -vēnī -ventum znajdować, wynajdywać Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 316
invidia -ae f. zazdrość, nieżyczliwość Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 707
ipse ipsa ipsum on sam, ona sama, ono samo Zaimek Zaimki 22
īra irae f. gniew Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 187
īrāscor īrāscī īrātus sum gniewać się; īrātus -a -um: zagniewany Czasownik: deponens Emocje 809
is ea id on, ona, ono Zaimek Zaimki 13
iste ista istud ten, ten twój; przysł. istīc lub istūc: tam; istinc: stamtąd Zaimek Zaimki 81
ita tak, w taki sposób Przysłówek Spójniki i przysłówki 120
itaque przeto, toteż Spójnik Spójniki i przysłówki 208
item również Przysłówek Spójniki i przysłówki 932
iter itineris n. droga, podróż Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 230
iterum znów Przysłówek Czas 758
iubeō iubēre iussī iussum nakazywać Czasownik: 2 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 84
iūdex iūdicis m. sędzia Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 839
iūdicium -ī n. sąd, decyzja, proces Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 749
iūdicō -āre osądzać; być jakiegoś zdania Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 565
iugum -ī n. jarzmo; grzbiet górski Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 335
iungō iungere iūnxī iūnctum łączyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 513
iūrō -āre przyrzekać; iūs iūrium, przysięga Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 896
iūs iūris n. prawo, sąd Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 314
iūstus -a -um sprawiedliwy, prawy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 770
iuvenis -is m. młodzieniec Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 277
iuvō iuvāre iūvī iūtum pomagać; cieszyć Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 390
labor -ōris m. praca, trud Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 201
labōrō -āre trudzić się, pracować; cierpieć Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 900
lacrima -ae f. łza Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 354
laedō laedere laesī laesum ranić, uderzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 783
laetus -a -um radosny, zadowolony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 262
lapis lapidis m. kamień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 840
lateō latēre latuī chować się Czasownik: 2 koniugacja Oszustwo 695
lātus -a -um szeroki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 382
latus -eris n. bok, flanka Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 824
laudō -āre chwalić Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 435
laus laudis f. chwała, sława Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 444
lēgātus -ī m. poseł; dowódca w zastępstwie konsula Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 464
legiō -ōnis f. legion Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 370
legō legere lēgī lēctum zbierać, czytać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 419
levis -e lekki, trywialny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 220
lēx lēgis f. prawo Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 264
liber librī m. książka Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 901
līber lībera līberum wolny; līberī (m. pl.): dzieci Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 229
lībertās -ātis f. wolność Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 495
libet libēre libuit or libitum est podoba się (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 729
libīdō -inis f. chęć, chuć Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 761
licet licēre licuit licitum est można (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Sprawiedliwość i prawo 175
licet chociaż Spójnik Sprawiedliwość i prawo 778
līmen līminis n. próg Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 516
lingua -ae f. język Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 732
littera -ae f. litera, (pl.) literatura, list Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 710
lītus -oris n. brzeg Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 245
locus -ī m. miejsce; loca (n. pl.) region Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 62
longē daleko, długo Przysłówek Rozmiary 400
longus -a -um długi, daleki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 142
loquor loquī locūtus sum mówić Czasownik: deponens Mowa/retoryka 310
lūmen luminis n. światło Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 375
lūna -ae f. księżyc Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 902
lūx lūcis f. światło dnia Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 299
maestus -a -um smutny; zasmucający Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 669
magis bardziej Przysłówek Spójniki i przysłówki 90
magister magistrī m. mistrz, nauczyciel, przełożony Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 933
māgnitūdō -inis f. wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 672
māgnus -a -um wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 25
māiōrēs māiōrum m. przodkowie Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 764
male (przysł.) źle Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 603
mālō mālle māluī woleć Czasownik: nieregularny Emocje 598
malus -a -um zły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 227
maneō manēre mānsī mānsum pozostawać Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 357
manus -ūs f. ręka Rzeczownik: 4 deklinacja Ciało 48
mare -is n. morze Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 125
marītus -ī m. mąż Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 654
māter mātris f. matka Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 127
māteria -ae f. materiał, temat, przyczyna; talent Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 857
medius -a -um środkowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 162
membrum -ī n. część ciała Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 481
meminī meminisse pamiętać Czasownik: nieregularny Szkoła/wiedza 670
memoria -ae f. pamięć Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 627
mēns mentis f. umysł Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 173
mēnsa -ae f. stół Rzeczownik: 1 deklinacja Dom 747
mereō merēre meruī meritum zasługiwać; odbywać służbę wojskową Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 852
metuō metuere metuī bać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 429
metus -ūs m. strach Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 215
meus -a -um mój Zaimek Zaimki 41
mīles -itis m. żołnierz Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 161
mīlle (pl.) mīlia tysiąc Liczebnik Rozmiary 247
mīror mīrārī mīrātus sum dziwić się, podziwiać (+ acc.) Czasownik: deponens Emocje 504
misceō miscēre miscuī mixtum mieszać Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 425
miser misera miserum nieszczęśliwy, żałosny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 137
mittō mittere mīsī missum posyłać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 114
modo właśnie, dopiero co; modo ... modo: już to ... już to, czasem… czasem Przysłówek Czas 152
modus -ī m. sposób, miara Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 195
moenia -ium n. pl. mury obronne, fortyfikacje Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 593
mollis -e miękki, delikatny Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 356
moneō monēre monuī monitum ostrzegać, napominać Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 711
mōns montis m. góra Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 242
mora -ae f. zwłoka, przeszkoda Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 399
morbus -ī m. choroba Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 658
morior morī mortuus sum umierać Czasownik: deponens Życie 253
moror morārī morātus sum zwlekać Czasownik: deponens Czas 581
mors mortis f. śmierć Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 95
mortālis -e śmiertelny Przymiotnik: 3 deklinacja Życie 950
mōs mōris m. zwyczaj; (pl.) charakter Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 181
moveō -ēre mōvī mōtum poruszać Czasownik: 2 koniugacja Ruch 192
mox wkrótce Przysłówek Czas 469
mulier -eris f. kobieta Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 961
multitūdō -inis f. wielka liczba Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 733
mundus -ī m. świat, ziemia, niebo Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 350
mundus -a -um czysty, elegancki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 997
mūnus mūneris n. dar; obowiązek; (pl.) widowisko Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 276
mūrus -ī m. mur Rzeczownik: 2 deklinacja Dom 508
mūtō -āre zmieniać, zmieniać się Czasownik: 1 koniugacja Robienie 315
nam or namque bowiem, ponieważ Spójnik Spójniki i przysłówki 61
narrō -āre opowiadać, relacjonować Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 910
nāscor nāscī nātus sum rodzić się Czasownik: deponens Życie 266
nātūra -ae f. natura Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 180
nātus -ī m. syn Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 211
nāvis -is f. okręt Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 353
ne (enclitic) czy? Przysłówek Zaimki 238
ażeby nie Spójnik Spójniki i przysłówki 47
nec i nie; nec ... nec, ani ... ani; → neque Spójnik Spójniki i przysłówki 19
necesse (indecl. adj.) konieczne Przymiotnik: Nieodmienny Interesy/pieniądze 773
necessitās -tātis f. potrzeba Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 911
nefās niesprawiedliwość, bezbożność Rzeczownik: Nieodmienny Sprawiedliwość i prawo 541
negō -āre zaprzeczać, mówić, że nie Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 294
negōtium -ī n. interes, zajęcie Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 846
nēmō nikt (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō lub nūllā → nūllus -a -um) Zaimek Zaimki 179
nemus nemoris n. gaj, las Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 461
neque i nie; neque ... neque, ani ... ani; → nec Spójnik Spójniki i przysłówki 72
nesciō -scīre nie wiedzieć Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 525
nisi, nī jeśli nie Spójnik Spójniki i przysłówki 100
niger nigra nigrum czarny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 634
nihil, nīl nic Rzeczownik: Nieodmienny Rozmiary 55
nimis or nimium zbyt, za bardzo Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 841
nimius -a -um zbyt wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 502
noceō nocēre nocuī szkodzić Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 509
nōlō nōlle nōluī nie chcieć Czasownik: nieregularny Emocje 458
nōmen -inis n. imię Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 135
nōn nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 6
nōndum jeszcze nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 436
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs my Zaimek Zaimki 51
nōscō nōscere nōvī nōtum poznać; (perf.) wiedzieć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 347
noster nostra nostrum nasz Zaimek Zaimki 52
nōtus -a -um znany Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 477
novus -a -um nowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 139
nox noctis f. noc Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 119
nūdus -a -um nagi, pusty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ciało 545
nūllus -a -um żaden Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 49
num partykuła pytajna sugerująca negatywną odpowiedź Przysłówek Zaimki 924
nūmen -inis n. wola bóstwa; bóstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 452
numerus -ī m. liczba Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 338
numquam nigdy Przysłówek Czas 251
nunc teraz Przysłówek Czas 50
nūntius -ī m. poseł; wiadomość Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 919
ob naprzeciw, ze względu na (+acc) Przyimek Miejsce 449
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum zabijać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 801
occupō -āre okupować; uprzedzać kogoś (+ infin.) Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 472
occurrō -currere -cucurrī -cursum biec naprzeciw; przychodzić na myśl Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 677
oculus -ī m. oko Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 206
ōdī ōdisse nienawidzić Czasownik: nieregularny Emocje 790
odium -ī n. nienawiść Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 522
offerō offerre obtulī oblātum dawać, ofiarować Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 812
officium -ī n. służba, obowiązek Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 607
ōlim kiedyś Przysłówek Czas 574
omnis -e cały, każdy Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 18
onus oneris n. ciężar, podatek Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 842
opera -ae f. trud, praca Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 843
oportet -ēre -uit należy (+ acc. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 806
oppidum -ī n. miasto Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 635
ops opis f. pomoc, wsparcie, środki Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 318
optō -āre wybierać Czasownik: 1 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 417
opus operis n. praca Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 332
ōrātiō -ōnis f. mowa Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 736
orbis -is m. krąg; orbis terrārum: świat Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 322
ōrdō -īnis m. rząd, ranga Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 416
orior orīrī ortus sum pochodzić; zaczynać się Czasownik: deponens Czas 642
ōrō -āre prosić; mówić Czasownik: 1 koniugacja Religia i wierzenia 755
ōs ōris n. usta, twarz Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 147
os ossis n. kość Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 696
ostendō ostendere ostendī ostentum pokazywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Inne 371
ōtium -ī n. czas wolny Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 715
paene prawie Przysłówek Spójniki i przysłówki 944
pār paris równy Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 281
parcō parcere pepercī parsum oszczędzać (+ dat.) Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 412
parēns -ntis m./f. rodzic Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 190
pāreō pārēre pāruī być posłusznym Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 847
pariō parere peperī partum rodzić; dokonywać Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie 829
pars partis f. część Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 65
parum za mało Przysłówek Rozmiary 204
parvus -a -um mały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 143
pateō patēre patuī rozciągać się; być oczywistym Czasownik: 2 koniugacja Geografia 550
pater patris m. ojciec, przodek Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 71
patior patī passus sum pozwalać, wytrzymywać, cierpieć Czasownik: deponens Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 185
patria -ae f. ojczyzna, kraj Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 342
paucī -ae -a nieliczni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 858
paulō, paulum mało Przysłówek Rozmiary 872
pauper -eris biedny Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 844
pāx pācis f. pokój Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 388
peccō -āre popełniać błąd, grzeszyć Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 792
pectus -oris n. klatka piersiowa, piersi Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 183
pecūnia -ae f. pieniądz Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 530
pecus -oris n. trzoda, bydło Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 566
pellō pellere pepulī pulsum rzucać, uderzać, wyganiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 563
pendō pendere pependī pēnsum ważyć, wieszać; płacić Czasownik: 3 koniugacja -ō Interesy/pieniądze 988
per przez (+acc.) Przyimek Miejsce 30
perdō -dere -didī -ditum gubić, niszczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 488
pereō -īre -iī -itum ginąć Czasownik: nieregularny Przemoc 268
pergō pergere perrēxī perrēctum kontynuować; wyruszać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 821
perīculum -ī n. niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 265
permittō -mittere -mīsī -missum pozwalać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 702
perpetuus -a -um ciągły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 891
pertineō -tinēre -tinuī sięgać; odnosić się do czegoś Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 866
perveniō -venīre -vēnī -ventum dochodzić, docierać Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 409
pēs pedis m. stopa Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 199
petō petere petīvī petītum szukać, dążyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 83
pietās -tātis f. obowiązkowość, pobożność, szacunek Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 767
pius -a -um obowiązkowy, sprawiedliwy, pobożny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 748
placeō placēre placuī placitum podobać się Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 287
plēbs plēbis f. lud Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 649
plēnus -a -um pełny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 459
plērumque zwykle Przysłówek Rozmiary 974
plērus- plēra- plērumque największa część, większość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 968
poena -ae f. kara Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 223
poēta -ae m. poeta Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 913
pondus ponderis n. waga Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 636
pōnō pōnere posuī positum położyć; odłożyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 102
pontus -ī m. morze Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 630
populus -ī m. lud Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 122
porta -ae f. bramy Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 759
portō -āre nieść Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 853
pōscō pōscere popōscī prosić, żądać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 487
possum posse potuī móc Czasownik: nieregularny Robienie 23
post po (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Czas 164
posteā następnie Przysłówek Czas 964
posterus -a -um następny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 877
postquam następnie Spójnik Czas 384
potēns potentis mocny, w stanie coś zrobić Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 567
potestās -ātis f. moc, władza Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 737
potis -e mocny, w stanie coś zrobić Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 947
praebeō -ēre -uī -itum dostarczać, dawać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 584
praeceptum -ī n. rada; rozkaz Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 825
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum wyprzedzać; ostrzegać Czasownik: 3 koniugacja -iō Mowa/retoryka 945
praeda -ae f. zdobycz, rabunek Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 626
praemium -ī n. nagroda, korzyść Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 680
praesēns -ntis obecny, gotowy Przymiotnik: 3 deklinacja Miejsce 822
praesidium -ī n. ochrona, warownia Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 582
praestō -stāre -stitī -stitum przewyższać; pokazywać; dawać Czasownik: 1 koniugacja Inne 423
praeter obok; z wyjątkiem (+ acc.) Przyimek Miejsce 756
praetereā poza tym Przysłówek Spójniki i przysłówki 681
praetor -ōris m. pretor, jeden z urzedników w starożytnym Rzymie Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 878
precor -ārī prosić, modlić się Czasownik: deponens Religia i wierzenia 492
premō premere pressī pressum naciskać, dręczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 240
pretium -ī n. cena, wartość; pretium operae est: opłaca się, warto Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 629
prex precis f. modlitwa, prośba Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 520
prīmum najpierw, po pierwsze Przysłówek Czas 252
prīmus -a -um pierwszy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 91
prīnceps -cipis dowódca, twórca Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 317
prīncipium -ī n. początek Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 948
prior prius wcześniejszy Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 526
prīvātus -a -um prywatny, osobisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 882
prius or priusquam zanim Przysłówek Czas 484
prō dla, ze względu na, jako (+abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
probō -āre próbować, oceniać; przekonać kogoś (dat.) co do czegoś (acc.) Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 784
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum iść naprzód Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 746
procul daleko Przysłówek Miejsce 397
prōdō prōdere prōdidī prōditum publikować; podać dalej; zdradzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 929
proelium -ī n. bitwa Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 348
proficīscor -ficīscī -fectus sum iść, wyruszać Czasownik: deponens Podróżowanie 835
prohibeō -ēre -uī -itum zabraniać, trzymać z daleka Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 604
prōmittō -mittere -mīsī -missum obiecywać, ślubować Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 720
prope przy, obok; (comp.) propior, (superl.) proximus; (przysł.) blisko, niemal Przyimek Miejsce 189
properō -āre spieszyć, spieszyć się Czasownik: 1 koniugacja Ruch 537
prōpōnō -pōnere -posuī -positum przedstawiać, wystawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 930
proprius -a -um własny, właściwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 854
propter z powodu (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 560
prōsum prodesse profuī pomagać (+ dat.) Czasownik: nieregularny Życie w społeczeństwie 373
prōtinus bez przerwy, naprzód Przysłówek Czas 903
prōvincia -ae f. prowincja; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 620
pūblicus -a -um publiczny, państwowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miasto 517
pudor pudōris m. wstyd, skromność Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 616
puella -ae f. dziewczyna; kochanka Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 233
puer puerī m. chłopiec; sługa Rzeczownik: 2 deklinacja Ludzie 191
pūgna -ae f. walka Rzeczownik: 1 deklinacja Przemoc 650
pūgnō -āre walczyć Czasownik: 1 koniugacja Przemoc 708
pulcher -chra -chrum piękny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 569
putō -āre myśleć, przypuszczać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 166
quaerō -rere -sīvī -sītum szukać, pytać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 113
quamquam jednak, chociaż Spójnik Spójniki i przysłówki 644
quamvīs chociaż Przysłówek Spójniki i przysłówki 489
quandō kiedy?; skoro; sī quandō: jeśli kiedykolwiek Przysłówek Zaimki 621
quantum (przysł.) ile? jak bardzo? Przysłówek Zaimki 557
quārē jak? dlaczego? Przysłówek Zaimki 786
quasi jakby Przysłówek Spójniki i przysłówki 938
quattuor cztery Liczebnik Rozmiary 867
que i (enklityka) Spójnik Spójniki i przysłówki 4
queror querī questus sum narzekać, lamentować, żalić się Czasownik: deponens Emocje 518
quī quae quod który Zaimek Zaimki 3
quia because Spójnik Spójniki i przysłówki 132
quīcumque quaecumque quodcumque ktokolwiek, cokolwiek Zaimek Zaimki 284
quīdam quaedam quoddam pewien, ktoś Zaimek Zaimki 126
quidem na pewno Przysłówek Spójniki i przysłówki 136
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum być spokojnym; spać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 969
quīn (przysł.) nawet; (spójnik) żeby nie (+ con.) Przysłówek Spójniki i przysłówki 456
quīppe (przysł.) oczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 499
quis quid kto? co? który? Zaimek Zaimki 212
quisquam quicquam/quidquam ktoś, coś Zaimek Zaimki 280
quisque quaeque quidque każdy Zaimek Zaimki 197
quisquis quidquid ktokolwiek, cokolwiek Zaimek Zaimki 129
quōmodo w jaki sposób? Spójnik Zaimki 831
quondam kiedyś, pewnego razu Przysłówek Czas 542
quoniam ponieważ, skoro Spójnik Spójniki i przysłówki 510
quoque także Spójnik Spójniki i przysłówki 76
quotiēns ile razy? Przysłówek Zaimki 970
rapiō rapere rapuī raptum rabować, porywać Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 273
rārus -a -um niegęsty; rzadki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 752
ratiō -ōnis f. metoda, plan, powód Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 256
recēdō -cēdere -cessī -cessum cofać się, usuwać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 826
recēns -ntis nowy, młody Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 781
recipiō -cipere -cēpī -ceptum odebrać; sē recipere, cofnąć się Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 319
rēctus -a -um prosty, prawidłowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 823
reddō -dere -didī -ditum zwracać, oddawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 174
redeō -īre -iī -itum powracać Czasownik: nieregularny Ruch 301
referō referre rettulī relātum odnosić; powtarzać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 171
regiō -ōnis f. region, teren, granica Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 585
rēgius -a -um królewski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 561
rēgnum -ī n. królestwo, panowanie Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 121
regō regere rēxī rēctum kierować, rządzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 554
relinquō -linquere -līquī -lictum pozostawić Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 144
reliquus -a -um pozostały, reszta Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 788
reor rērī rātus sum uważać, sądzić Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 774
reperiō -perīre -pperī -pertum odnajdywać Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 765
repetō -petere -petīvī -petītum żądać; przywoływać; powtarzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 651
rēs reī f. rzecz (rēs pūblica, państwo; rēs familiāris, majątek; rēs mīlitāris, sztuka wojenna; rēs novae, przewrót polityczny) Rzeczownik: 5 deklinacja Życie 38
respicio -ere -spēxī -spectum spoglądać wstecz, rozważać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 722
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum odpowiadać Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 535
retineō -tinēre -tinuī -tentum zatrzymywać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 647
revertō -vertere -vertī zawracać, powracać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 995
revocō -āre wywołać, odwołać, przywołać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 813
reus -ī m. winny, oskarżony Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 888
rēx rēgis m. król Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 60
rīdeō -ēre rīsī rīsum śmiać się, wyśmiewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 874
rīpa -ae f. brzeg rzeki Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 662
rogō -āre pytać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 551
rumpō rumpere rūpī ruptum łamać, przełamywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 480
rūrsus z powrotem, wstecz Przysłówek Miejsce 440
rūs rūris n. wieś Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 879
sacer sacra sacrum święty, poświęcony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 398
sacerdōs -dōtis m./f. kapłan, kapłanka Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 939
saeculum -ī n. pokolenie, wiek, stulecie Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 776
saepe często Przysłówek Czas 145
saevus -a -um wściekły, zły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 244
salūs -ūtis f. zdrowie, bezpieczeństwo Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 549
sānctus -a -um święty, poświęcony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 659
sanguis -inis m. krew Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 214
sānus -a -um zdrowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 946
sapiēns -ntis mędrzec Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 453
sapientia -ae f. wiedza Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 797
satis, sat dość, wystarczająco Przysłówek Rozmiary 341
saxum -ī n. skała, klif Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 306
scelus -eris n. występek, grzech Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 154
scientia -ae f. wiedza Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 971
scīlicet oczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 889
sciō -īre -īvī/-iī -ītum wiedzieć Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 172
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum pisać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 568
secundus -a -um następny; pomyślny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 836
sēcūrus -a -um bezpieczny, spokojny, bez trosk Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 697
sed ale Spójnik Spójniki i przysłówki 20
sedeō sedēre sēdī sessum siedzieć Czasownik: 2 koniugacja Dom 506
sēdēs -is f. siedzenie, mieszkanie Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 403
semel jeden raz Przysłówek Czas 789
semper zawsze Przysłówek Czas 149
senātus -ūs m. senat Rzeczownik: 4 deklinacja Miasto 329
senex -is m. starzec; senior, starszy Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 558
sēnsus -ūs m. uczucie, zmysł Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 793
sententia -ae f. opinia, sąd Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 586
sentiō sentīre sēnsī sēnsum odczuwać zmysłami, czuć, widzieć, słyszeć Czasownik: 4 koniugacja Inne 302
sepulcrum -ī n. grób, miejsce pochówku Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 949
sequor sequī secūtus sum podążać za kimś Czasownik: deponens Ruch 108
sermō -ōnis m. język, mowa, rozmowa Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 575
serviō -īre służyć, być niewolnikiem (+ dat.) Czasownik: 4 koniugacja Rodzina i domownicy 883
servō -āre pilnować, zachowywać Czasownik: 1 koniugacja Rodzina i domownicy 289
servus -ī m. niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 496
seu albo; seu ... seu: albo ... albo → sīve Spójnik Spójniki i przysłówki 343
jeśli, gdyby Spójnik Spójniki i przysłówki 16
sīc tak, w ten sposób; sīc ... ut: tak … jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 79
sīcut tak jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 791
sīdus -eris n. gwiazda, gwiazdozbiór Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 359
sīgnum -ī n. znak, chorągiew Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 261
silva -ae f. las, obfitość Rzeczownik: 1 deklinacja Zwierzęta i rośliny 234
similis -e podobny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 414
simul jednocześnie Przysłówek Czas 274
sine bez (+ abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 104
singulī -ae -a pojedynczo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 507
sinō sinere sīvī situm pozwolić Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 717
sinus -ūs m. kieszeń, fałda szaty; zatoka, przylądek Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 478
sīve czy; sīve ... sīve: czy ... czy → seu Spójnik Spójniki i przysłówki 362
sōl sōlis m. słońce Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 320
soleō -ēre -uī -itum mieć w zwyczaju Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 246
sōlum tylko Przysłówek Rozmiary 897
solvō solvere solvī solūtum uwalniać, rozwiązywać Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 325
sōlus -a -um sam, jedyny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 176
somnus -ī m. sen Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 438
sonō sonāre sonuī sonitum brzmieć, rozbrzmiewać Czasownik: 1 koniugacja Inne 583
soror -ōris f. siostra Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 497
sors sortis f. los; wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 639
spargō spargere sparsī sparsum rozpraszać, rozsypywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 532
spatium -ī n. przestrzeń Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 426
speciēs -ēī f. wygląd, wizerunek Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 599
spectō -āre oglądać, patrzeć Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 473
spērō -āre mieć nadzieję Czasownik: 1 koniugacja Emocje 648
spēs speī f. nadzieja Rzeczownik: 5 deklinacja Emocje 232
spīritus -ūs m. oddech, życie, dusza Rzeczownik: 4 deklinacja Życie 703
statim natychmiast, zaraz Przysłówek Czas 798
statuō -ere -uī -ūtum ustawiać, ustanawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Sprawiedliwość i prawo 678
stella -ae f. gwiazda Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 934
stō stāre stetī statum stać Czasownik: 1 koniugacja Życie 168
studeō -ēre -uī starać się, troszczyć się, zajmować się (+ dat.) Czasownik: 2 koniugacja Emocje 989
studium -ī n. zajęcie, chęć Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 450
sub pod, przy (+acc. lub abl.) Przyimek Miejsce 118
subeō -īre -iī -itum podejmować się, podchodzić Czasownik: nieregularny Ruch 538
subitō nagle Przysłówek Czas 848
sum esse fuī być Czasownik: nieregularny Życie 2
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum brać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 454
super nad (przysł. i przyim. +acc.) Przysłówek Miejsce 401
superbus -a -um próżny, wyniosły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 656
superī -ōrum m. pl. bogowie Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 714
superō -āre pokonać, przewyższyć Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 668
supersum -esse -fuī pozostawać; być nadmiarze Czasownik: nieregularny Miejsce 623
superus -a -um górny, znajdujący się u góry Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 99
supplicium -ī n. kara, prośba Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 683
suprā ponad, poza (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 588
surgō surgere surrēxī surrēctum wstać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 570