Headword Definicja Część Mowy Grupa Semantyczna Frekwencja
ā ab abs od, z (+abl.) Przyimek Miejsce 21
abeō -īre -iī -itum odchodzić Czasownik: nieregularny Ruch 553
absum abesse āfuī być nieobecnym Czasownik: nieregularny Podróżowanie 445
accēdō -cēdere -cessī -cessum przybliżać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 614
accidō -cidere -cidī zdarzyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 799
accipiō -cipere -cēpī -ceptum otrzymywać, brać Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 110
ācer ācris ācre ostry Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 587
aciēs -ēī f. ostrze; szyk bojowy Rzeczownik: 5 deklinacja Wojna i pokój 439
ac a także, i; (po comp.) niż; simul ac, jak tylko; → atque Spójnik Spójniki i przysłówki 36
addō -dere -didī -ditum dodawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 433
addūcō -ere -dūxī -ductum przyprowadzać, skłaniać do czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 886
adeō -īre -iī -itum dochodzić Czasownik: nieregularny Ruch 595
adeō (przysł.) aż dotąd, tak Przysłówek Spójniki i przysłówki 555
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum używać Czasownik: 2 koniugacja Robienie 959
adhūc aż do tej pory Przysłówek Miejsce 379
adveniō -īre -vēnī -ventum przybywać, przychodzić Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 987
adversus -a -um przeciwstawny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 657
adversus (-um) (przysł. i przyim.) naprzeciw Przysłówek Wojna i pokój 460
advertō -vertere -vertī -versum odwracać się do czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 986
ad do (+acc.) Przyimek Miejsce 14
aedēs -is f. budynek; (pl.) dom Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 965
aeger aegra aegrum chory Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 810
aegrē z trudem Przysłówek Życie 984
aequē tak samo, równo Przysłówek Sprawiedliwość i prawo 904
aequor aequoris n. morze, powierzchnia morza Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 424
aequus -a -um równy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 610
āēr āeris m. powietrze Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 845
aes aeris n. spiż, brąz Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 744
aetās -tātis f. wiek, czas, pokolenie Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 308
aeternus -a -um wieczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 734
aethēr aetheris n. eter, niebo Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 851
aevum -i n. wieczność; czas; życie Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 875
afferō afferre attulī allātum przynosić Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 514
afficiō -ficere -fēcī -fectum doświadczyć kogoś czymś (+ abl.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie w społeczeństwie 958
ager agrī m. pole Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 324
agitō -āre popędzać Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 578
āgmen -minis n. pochód wojska Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 358
agō agere ēgī āctum pędzić, robić Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 69
aiō mówić, potwierdzać; ut āiunt: jak mówią Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 406
albus -a -um biały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 925
aliēnus -a -um obcy, odmienny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 367
aliquandō kiedyś, czasem Przysłówek Czas 763
aliquis -quae -quod ktoś, coś; si quis, si quid: jeśli ktoś, jeśli coś Zaimek Zaimki 77
aliter inaczej Przysłówek Spójniki i przysłówki 782
alō alere aluī alitum żywić Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 817
alter altera alterum drugi z dwóch Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 148
altus -a -um wysoki; głęboki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 159
amīcitia -ae f. przyjaźń Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 690
āmittō -mittere -mīsī -missum odsyłać, porzucać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 486
amnis -is m. strumień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 467
amor -ōris m. miłość Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 116
amplus -a -um wielki, obszerny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 915
an czy (w pytaniach); utrum ... an: czy ... Czy Spójnik Spójniki i przysłówki 94
anima -ae f. życie, oddech Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 493
animal -ālis n. zwierzę, istota żyjąca Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 547
animus -ī m. duch, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 40
annus -ī m. rok Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 167
antequam najpierw Spójnik Czas 787
antīquus -a -um dawny, stary Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 617
aperiō aperīre aperuī apertum otwierać Czasownik: 4 koniugacja Dom 837
appāreō -ēre -uī pokazywać się, ukazywać się Czasownik: 2 koniugacja Wzrok i wygląd 830
appellō -pellāre wołać, nazywać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 700
aptus -a -um odpowiedni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 916
apud przy, u (+acc.) Przyimek Miejsce 205
aqua -ae f. woda Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 272
āra -ae f. ołtarz Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 374
arbitror arbitrārī arbitrātus sum myśleć, uważać Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 963
arbor arboris f. drzewo Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 468
ārdeō ārdēre ārsī ārsum błyszczeć, żarzyć się; być opanowanym przez silne emocje Czasownik: 2 koniugacja Powietrze i ogień 618
argentum -ī n. srebro, pieniądz Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 849
arma -ōrum n. pl. broń, rynsztunek Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 98
ars artis f. umiejętność, sztuka Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 258
arvum -ī n. pole uprawne, rola Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 637
arx arcis f. szczyt; twierdza, zamek Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 638
ascendō -ere -scendī -scēnsum wychodzić do góry Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 990
aspiciō -ere -spēxī -spectum obserwować, oglądać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 483
adsum adesse affuī być obecnym Czasownik: nieregularny Miejsce 279
astrum -ī n. gwiazda; konstelacja gwiazd Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 685
atque a także, i; (po comp.) niż; simul atque, skoro tylko; → ac Spójnik Spójniki i przysłówki 35
at ale Spójnik Spójniki i przysłówki 74
auctor -ōris m. autor, twórca Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 546
auctōritās -ātis f. autorytet, wpływ, powaga Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 898
audāx audācis śmiały; zuchwały Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 876
audeō audēre ausus sum odważyć się Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 270
audiō -īre -īvī/-iī -ītum słuchać Czasownik: 4 koniugacja Inne 165
auferō auferre abstulī ablātum zabierać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 556
augeō augēre auxī auctum powiększać Czasownik: 2 koniugacja Robienie 709
avis -is f. ptak Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 855
aura -ae f. lekki wiatr, bryza Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 420
aureus -a -um złoty; wspaniały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Interesy/pieniądze 691
auris -is f. ucho Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 366
aurum -ī n. złoto Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 303
aut lub Spójnik Spójniki i przysłówki 24
autem ale, lecz; następnie Spójnik Spójniki i przysłówki 123
auxilium -ī n. pomoc, wsparcie; (pl.) posiłki Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 543
barbarus -ī m. obcokrajowiec, barbarzyńca Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 768
beātus -a -um szczęśliwy, pomyślny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 408
bellum -ī n. wojna Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 86
bene dobrze Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 235
beneficium -ī n. uprzejmość, dobrodziejstwo Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 182
bonus -a -um dobry Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 68
bōs bovis m. wół, krowa; gen. pl. boum Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 808
brevis -e krótki, powierzchowny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 589
breviter krótko Przysłówek Rozmiary 992
cadō cadere cecidī cāsum upadać; ginąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 210
caecus -a -um ślepy; ciemny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 728
caedēs -is f. zabójstwo, rzeź Rzeczownik: 3 deklinacja Przemoc 415
caedō caedere cecīdī caesum bić, powalać, zabijać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 612
caelum -ī n. niebo Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 117
campus -ī m. pole Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 391
candidus -a -um jasny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 692
canis -is m./f. pies Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 687
canō canere cecinī cantum śpiewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 389
capiō capere cēpī captum chwytać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 131
caput capitis n. głowa Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 124
careō -ēre -uī być pozbawionym czegoś (+ abl.) Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 572
carmen -inis n. pieśń Rzeczownik: 3 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 254
cārus -a -um drogi Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 462
castrum -ī n. zamek, twierdza (zazwyczaj w liczbie mnogiej) Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 224
castus -a -um czysty, nienaruszony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 838
cāsus -ūs m. upadek; wypadek, wydarzenie Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 344
caveō cavēre cāvī cautum uważać, strzec się Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 941
causa -ae f. przyczyna; gen. + causā, z powodu, ze względu na, dla Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 107
cēdō cēdere cessī cessum iść; ustępować Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 304
celebrō -āre uczęszczać; obchodzić święto Czasownik: 1 koniugacja Miasto 893
celer -is -e szybki Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 745
celeriter szybko Przysłówek Czas 967
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum oceniać; myśleć, sądzić Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 928
centum sto Liczebnik Rozmiary 730
cernō cernere crēvī crētum dostrzegać; rozdzielać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 655
certē z pewnością Przysłówek Rozmiary 601
certō -āre współzawodniczyć, walczyć Czasownik: 1 koniugacja Sport 864
certus -a -um pewny, stały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 285
cēterum ale, zresztą Przysłówek Zaimki 571
cēterus -a -um pozostały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 596
cibus -ī m. jedzenie Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 863
cingō cingere cīnxī cīnctum otoczyć, opasać Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 814
cinis cineris m./f. popiół, grób Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 779
circā wokół (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 735
cīvis -is m./f. obywatel Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 471
cīvitās -ātis f. państwo, obywatelstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 346
clāmor -ōris m. krzyk, hałas Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 605
clārus -a -um jasny, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 395
classis -is f. flota, oddział wojska, klasa Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 505
claudō claudere clausī clausum zamykać Czasownik: 3 koniugacja -ō Dom 392
coepī coepisse coeptus zaczynać Czasownik: nieregularny Czas 312
cōgitō -āre myśleć, rozważać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 515
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum dowiadywać się, poznawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 339
cōgō cōgere coēgī coāctum zmuszać; zbierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 250
cohors cohortis f. kohorta; orszak Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 666
colligō -ere -lēgī -lēctum zbierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 820
color -ōris m. kolor Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 725
colō colere coluī cultum zamieszkiwać; uprawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 333
coma -ae f. włosy Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 405
comes comitis m./f. towarzysz Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 448
committō -mittere -mīsī -missum łączyć, powierzać (+ dat.); wykonać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie w społeczeństwie 608
commūnis -e powszechny, zwyczajowy Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 660
comparō -āre przygotowywać; porównywać Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 890
compōnō -pōnere posuī positum budować, układać, tworzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 443
concēdō -cēdere -cessī -cessum wycofywać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 663
condīciō -ōnis f. układ, warunek Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 920
condō -dere -didī -ditum budować; chować Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 540
cōnferō cōnferre contulī collātum zbierać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 645
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum wykonać; zniszczyć, zabić Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 894
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum przyznać się; wyznawać; ujawniać Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 972
coniunx coniugis m./f. małożnek, mąż, żona Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 218
cōnor cōnārī cōnātus sum próbować Czasownik: deponens Robienie 905
cōnsequor -sequī -secūtus sum następować, naśladować, osiągać Czasownik: deponens Ruch 917
cōnsilium -ī n. plan; porada, rada Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 217
cōnsistō -sistere -stitī stanąć; zależeć od czegoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 780
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum ustanawiać; ustawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 652
cōnstō -stāre -stitī zgadzać się; constat, wiadomo, że (+ acc. i infin.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 731
cōnsuētūdo -inis f. zwyczaj Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 954
cōnsul -ulis m. konsul Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 321
cōnsulō -sulere -suluī -sultum planować (+ acc.); troszczyć się o kogoś (+dat) Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 757
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum zużywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 869
contemnō -temnere -tempsī -temptum gardzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 615
contineō -tinēre -tinuī -tentum trzymać, wstrzymywać, zawierać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 804
contingō -tingere -tigī -tactum dotykać; graniczyć; wydarzać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Miejsce 494
contrā przeciw, naprzeciw (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 271
conveniō -venīre -vēnī -ventum spotykać się; zgadzać się Czasownik: 4 koniugacja Życie w społeczeństwie 698
convertō -vertere -vertī -versum obracać; obracać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 834
convīvium -iī n. uczta Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 921
cōpia -ae f. obfitość; (pl.) wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 331
cor cordis n. serce; cordī est, leżeć na sercu, być drogim (+ dat.) Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 795
cornu -ūs n. róg Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 591
corpus corporis n. ciało Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 75
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum psuć, niszczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 870
crēdō crēdere crēdidī crēditum wierzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 109
creō -āre tworzyć; wybierać Czasownik: 1 koniugacja Robienie 978
crēscō crēscere crēvī crētum rosnąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Zwierzęta i rośliny 609
crīmen -inis n. oskarżenie, zbrodnia Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 475
culpa -ae f. wina Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 769
cūnctus -a -um razem, wszyscy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 292
cupīdō -inis f. chęć, żądza Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 906
cupiō -ere -īvī -ītum chcieć Czasownik: 3 koniugacja -iō Miłość 441
cūr dlaczego? Przysłówek Zaimki 404
cūra -ae f. troska, staranie Rzeczownik: 1 deklinacja Miłość 186
cūrō -āre troszczyć się (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Miłość 743
currō currere cucurrī cursum biec Czasownik: 3 koniugacja -ō Sport 562
currus -ūs m. wóz Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 491
cursus -ūs m. bieg, jazda, droga Rzeczownik: 4 deklinacja Sport 351
custōs custōdis m. strażnik Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 622
damnō -āre potępiać Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 751
damnum -ī n. szkoda, kara Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 926
z, o (+ abl.) Przyimek Miejsce 46
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum być dłużnym, musieć Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 155
decem dziesięć Liczebnik Rozmiary 914
dēcernō -cernere -crēvī -crētum decydować, postanawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 800
decet decēre decuīt przystoi, wypada (+ acc. + infin.) Czasownik: bezosobowy Osobowość/Cechy charakterystyczne 718
decus decoris n. piękno, ozdoba Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 548
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum odprowadzać; zabierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 661
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum bronić, strzec Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 653
dēferō -ferre -tulī -lātum odprowadzać; donosić Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 805
deficiō -ficere -fēcī -fectum brakować; opuszczać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wojna i pokój 676
deinde/dein następnie Przysłówek Czas 150
dēnique w końcu Przysłówek Czas 796
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum schodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 802
dēserō -ere dēseruī dēsertum pozostawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 544
dēsīderō -āre pragnąć Czasownik: 1 koniugacja Miłość 892
dēsinō -sinere -siī -situm przestawać, zostawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 624
dēsum -esse -fuī brakować Czasownik: nieregularny Interesy/pieniądze 463
deus -ī m.; dea -ae f. bóg; bogini Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 42
dexter -tra -trum prawy; dextera -ae f.: prawa ręka Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 260
dīcō dīcere dīxī dictum mówić; causam dīcere, bronić kogoś w sądzie; diem dīcere, wyznaczać dzień Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 33
diēs diēī m./f. dzień Rzeczownik: 5 deklinacja Jednostki czasu 54
differō differre distulī dīlātum rozpraszać; rozgłaszać; różnić się; odkładać Czasownik: nieregularny Robienie 880
difficilis -e trudny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 861
dīgnitās -ātis f. godność, honor, urząd Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 956
dīgnus -a -um godny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 291
dīligō -ligere -lēxī -lēctum kochać, lubić Czasownik: 3 koniugacja -ō Miłość 973
dīmittō -mittere -mīsī -missum odsyłać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 777
discēdō -ere -cessī -cessum odchodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Podróżowanie 726
disciplīna -ae f. nauczanie; nauka Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 982
discō -ere didicī uczyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 465
diū: długo Przysłówek Czas 361
dīversus -a -um różny, różnorodny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 641
dīves dīvitis bogaty (poet. dīs, dītis) Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 564
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum dzielić Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 628
dīvitiae -ārum f. pl. bogactwo, majątek Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 712
dīvus -a -um boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 962
dō dare dedī datum dawać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 28
doceō -ēre -uī doctum nauczać Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 393
doleō -ēre doluī boleć, cierpieć Czasownik: 2 koniugacja Emocje 785
dolor -ōris m. ból, cierpienie Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 193
dolus -ī m. podstęp Rzeczownik: 2 deklinacja Oszustwo 701
domus -ūs f. dom Rzeczownik: 4 deklinacja Dom 73
dōnec aż do Spójnik Czas 771
dōnō -āre obdarowywać (+ acc. osoby i abl. rzeczy) Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 606
dōnum -ī n. dar Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 476
dormiō -īre spać Czasownik: 4 koniugacja Życie 975
dubitō -āre zwklekać, wątpić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 521
dubius -a -um wątpliwy, sine dubiō, bez wątpienia Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 528
dūcō dūcere dūxī ductum prowadzić; uxōrem dūcere, brać za żonę Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 133
dulcis -e słodki Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 383
dum podczas gdy (+ indic.); dopóki (+ con.); o ile (+ con.) Spójnik Czas 103
duo duae duo dwa Liczebnik Rozmiary 221
dūrus -a -um trudny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 249
dux ducis m./f. wódz Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 239
ecce oto Przysłówek Wzrok i wygląd 643
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum oznajmiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 996
ēdō ēdere ēdidī ēditum wydawać; wskazywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 688
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum wyprowadzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 935
efficiō -ficere -fēcī -fectum wykonywać; spowodować (+ ut + con.) Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 573
effundō -fundere -fūdī -fūsum wylewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 719
ego meī mihi mē ja Zaimek Zaimki 11
ēgredior ēgredī ēgressus sum wychodzić, wyruszać; czynić dygresje (+ abl.) Czasownik: deponens Podróżowanie 912
ēgregius -a -um wyjątkowy, nadzwyczajny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 860
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum wybierać Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 942
enim bowiem Spójnik Zaimki 57
eō īre iī/īvī itum chodzić Czasownik: nieregularny Ruch 97
(przysł.) tam, do tego miejsca Przysłówek Miejsce 470
eques equitis m. jeździec; ekwita Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 296
equus -ī m. koń Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 248
ergō więc Spójnik Spójniki i przysłówki 134
ēripiō -ripere -ripuī -reptum wyrywać; ratować Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 349
error -ōris m. błądzenie; błąd Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 832
errō -āre błądzić Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 402
etiam też Przysłówek Spójniki i przysłówki 67
et i Spójnik Spójniki i przysłówki 1
ex, ē z (+ abl.) Przyimek Miejsce 26
excipiō -cipere -cēpī -ceptum wyciągać Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 394
exemplum -ī n. przykład, kopia Rzeczownik: 2 deklinacja Mowa/retoryka 519
exeō -īre -iī -itum wychodzić Czasownik: nieregularny Ruch 597
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum ćwiczyć, kształcić Czasownik: 2 koniugacja Sport 576
exercitus -ūs m. wojsko Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 267
exigō -igere -ēgī -āctum wypędzać; ściągać (pieniądze) Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 500
exīstimō -āre myśleć, sądzić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 613
experior -perīrī -pertus sum próbować, doświadczać, sprawdzać Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 713
exsilium -ī n. wygnanie Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 794
exspectō -āre czekać, wypatrywać Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 442
extrēmus -a -um ostatni, najdalszy, końcowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 385
fābula -ae f. opowieść, historia Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 966
faciēs -ēī f. wygląd, twarz Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 479
facilis -e prosty Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 451
facinus facinoris n. przestępstwo, zbrodnia, czyn Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 646
faciō facere fēcī factum robić Czasownik: 3 koniugacja -iō Robienie 32
factum -ī n. czyn, postępek Rzeczownik: 2 deklinacja Robienie 611
fallō fallere fefellī falsum okłamywać, zwodzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Oszustwo 503
falsus -a -um fałszywy, nieprawdziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Oszustwo 633
fāma -ae f. plotka, fama Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 278
famēs -is f. głód Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 828
familia -ae f. dom; rodzina Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 943
fateor fatērī fassus sum wyznać; przyznać Czasownik: deponens Sprawiedliwość i prawo 689
fātum -ī n. los; śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 157
fax facis f. pochodnia Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 511
fēlīciter szczęśliwie Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 994
fēlīx -īcis szczęśliwy Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 309
fēmina -ae f. kobieta Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 501
ferē prawie Przysłówek Spójniki i przysłówki 907
ferō ferre tulī lātum nieść; wytrzymywać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 45
ferrum -ī n. żelazo, broń Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 231
fessus -a -um zmęczony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 625
fidēlis -e wierny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 979
fidēs -eī f. zaufanie, wiara Rzeczownik: 5 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 184
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. córka; syn Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina i domownicy 909
fingō fingere fīnxī fīctum wymyślać, tworzyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 721
fīnis -is m. koniec, granica Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 236
fīō fierī factus sum stawać się Czasownik: nieregularny Życie 146
flamma -ae f. płomień, ogień Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 298
fleō flēre flēvī flētum płakać Czasownik: 2 koniugacja Emocje 457
flōs flōris m. kwiat Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 818
fluctus -ūs m powódź, fala, burza Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 498
flūmen -inis n. rzeka, strumień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 283
fluō fluere fluxī fluxum płynąć Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 772
foedus -a -um brzydki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Inne 922
fōns fontis m. źródło, przyczyna, początek Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 706
for fārī fātus sum mówić Czasownik: deponens Mowa/retoryka 739
fōrma -ae f. kształt; piękno Rzeczownik: 1 deklinacja Inne 422
fors fortis f. przypadek Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 993
fortē przypadkiem, może Przysłówek Religia i wierzenia 579
fortis -e odważny, dzielny, silny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 286
fortūna -ae f. los, szczęście Rzeczownik: 1 deklinacja Religia i wierzenia 138
forum -ī n. forum, plac targowy Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 811
frangō frangere frēgī frāctum łamać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 345
frāter frātris m. brat Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 225
frequēns -ntis częsty, liczny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 918
frōns frontis f. czoło, przód czegoś Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 559
frūctus -ūs m. owoc, produkt; przyjemność; nagroda Rzeczownik: 4 deklinacja Zwierzęta i rośliny 927
frūmentum -ī n. ziarno, zboże Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 936
fruor fruī frūctus sum cieszyć się, korzystać (+ abl.) Czasownik: deponens Emocje 923
frūstrā na próżno Przysłówek Spójniki i przysłówki 694
fuga -ae f. ucieczka Rzeczownik: 1 deklinacja Podróżowanie 364
fugiō fugere fūgī fugitum uciekać Czasownik: 3 koniugacja -iō Podróżowanie 177
fugō -āre wyganiać Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 957
fundō fundere fūdī fūsum lać, wysypywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 523
fūnus fūneris n. pogrzeb; śmierć; trup Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 524
furor -ōris m. furia, gniew, wściekłość Rzeczownik: 3 deklinacja Emocje 466
fore = futūrum esse Czasownik: nieregularny Życie 985
gaudeō gaudēre gāvīsus sum cieszyć się Czasownik: 2 koniugacja Emocje 407
gaudium -ī n. radość, przyjemność Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 727
gēns gentis f. ród, rodzina Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 194
genus generis n. pochodzenie, ród Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 170
gerō gerere gessī gestum nieść; bellum gerere, toczyć wojnę Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 237
gīgnō gīgnere genuī genitum rodzić; powodować Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 667
gladius -ī m. miecz Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 862
glōria -ae f. chwała, sława Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 360
gradus -ūs m. krok; ranga Rzeczownik: 4 deklinacja Wojna i pokój 577
grātia -ae f. wdzięk; łaska; wdzięczność Rzeczownik: 1 deklinacja Życie w społeczeństwie 380
grātus -a -um miły, wdzięczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 434
gravis -e ciężki, powazny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 140
habeō habēre habuī habitum mieć Czasownik: 2 koniugacja Inne 39
haud nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 226
hic haec hoc ten, ta, to Zaimek Zaimki 7
hīc tu; hinc: stąd Przysłówek Miejsce 80
hiems hiemis f. zima Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 803
hodiē dzisiaj Przysłówek Jednostki czasu 981
homō hominis m. człowiek Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 88
honestus -a -um poważany Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 580
honor -ōris m. honor, sława; godność, urząd Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 290
hōra -ae f. godzina Rzeczownik: 1 deklinacja Jednostki czasu 664
hortor hortārī hortātus sum przekonywać, namawiać, pobudzać Czasownik: deponens Mowa/retoryka 887
hospes hospitis m. gość, przyjaciel; obcy; gospodarz Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 873
hostis -is m./f. wróg, obcy Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 93
hūc to tego miejsca Przysłówek Miejsce 368
hūmānus -a -um ludzki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ludzie 355
humus -ī f. ziemia; humī: na ziemi Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 740
iaceō iacēre iacuī leżeć Czasownik: 2 koniugacja Dom 228
iaciō iacere iēcī iactum rzucać Czasownik: 3 koniugacja -iō Sport 899
iam już Przysłówek Czas 34
ibi tam Przysłówek Miejsce 619
īctus -ūs m. uderzenie Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 819
īdem eadem idem ten sam Zaimek Zaimki 59
ideō toteż Przysłówek Spójniki i przysłówki 679
igitur więc, toteż Spójnik Spójniki i przysłówki 313
ignis -is m. ogień Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 151
ille illa illud tamten, tamta, tamto Zaimek Zaimki 8
illīc tam, na tamtym miejscu; illinc: stamtąd Przysłówek Miejsce 396
illūc do tamtego miejsca Przysłówek Miejsce 955
imāgō -inis f. obraz, forma, podobizna Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 754
imperātor -ōris m. imperator, dowódca Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 723
imperium -ī n. dowództwo, władza Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 200
imperō -āre dowodzić Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 602
impetus -ūs m. atak Rzeczownik: 4 deklinacja Przemoc 421
impleō -ēre -plēvī -plētum wypełniać Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 671
impōnō -ere -posuī -positum kłaść na czymś, nakładać na kogoś Czasownik: 3 koniugacja -ō Rozmiary 437
in w, na (+ abl.); w, do, na (+ acc) Przyimek Miejsce 5
incidō incidere incidī wpadać; wydarzyć się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 871
incipiō -cipere -cēpī -ceptum rozpoczynać Czasownik: 3 koniugacja -iō Czas 411
inde stąd Przysłówek Miejsce 328
indicō -āre pokazywać, oznajmiać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 980
īnferō īnferre intulī illātum wrzucić; bellum īnferre: wypowiedzieć wojnę Czasownik: nieregularny Wojna i pokój 742
īnferus -a -um niski; īnferior: niższy; īnfimus lub īmus: najniższy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Geografia 428
ingenium -ī n. talent, zdolność Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 387
ingēns ingentis wielki, ogromny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 202
ingrātus -a -um: niemiły, nieprzyjemny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 592
ingredior -gredī -gressus sum: wchodzić, kroczyć Czasownik: deponens Ruch 885
inimīcus -a -um: nieprzyjacielski, wrogi Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 952
initium -ī n.: początek Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 865
iniūria -ae f.: niesprawiedliwość, krzywda Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 381
inquam, inquis, inquit, inquiunt: mówić (w mowie niezależnej( Czasownik: nieregularny Mowa/retoryka 163
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: podejmować; ustawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 931
īnsula -ae f.: wyspa Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 908
integer -gra -grum: nietknięty, cały, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 815
intellegō -legere -lēxī -lēctum: rozumieć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 512
intendō -tendere -tendī -tentum: napinać; wyciągać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 895
inter pomiędzy; w czasie (+ acc.) Przyimek Miejsce 64
interficiō -ficere -fēcī -fectum zabijać Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 699
interim w międzyczasie Przysłówek Czas 693
interrogō -āre pytać (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 953
intersum -esse -fuī być pomiędzy; brać udział (+dat.); interest, komuś zależy (+ gen.) Czasownik: nieregularny Miejsce 760
intrā wewnątrz (+ acc.) Przyimek Miejsce 704
intrō -āre wwchodzić Czasownik: 1 koniugacja Ruch 766
inveniō -venīre -vēnī -ventum znajdować, wynajdywać Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 316
invidia -ae f. zazdrość, nieżyczliwość Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 707
ipse ipsa ipsum on sam, ona sama, ono samo Zaimek Zaimki 22
īra irae f. gniew Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 187
īrāscor īrāscī īrātus sum gniewać się; īrātus -a -um: zagniewany Czasownik: deponens Emocje 809
is ea id on, ona, ono Zaimek Zaimki 13
iste ista istud ten, ten twój; przysł. istīc lub istūc: tam; istinc: stamtąd Zaimek Zaimki 81
ita tak, w taki sposób Przysłówek Spójniki i przysłówki 120
itaque przeto, toteż Spójnik Spójniki i przysłówki 208
item również Przysłówek Spójniki i przysłówki 932
iter itineris n. droga, podróż Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 230
iterum znów Przysłówek Czas 758
iubeō iubēre iussī iussum nakazywać Czasownik: 2 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 84
iūdex iūdicis m. sędzia Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 839
iūdicium -ī n. sąd, decyzja, proces Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 749
iūdicō -āre osądzać; być jakiegoś zdania Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 565
iugum -ī n. jarzmo; grzbiet górski Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 335
iungō iungere iūnxī iūnctum łączyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Robienie 513
iūrō -āre przyrzekać; iūs iūrium, przysięga Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 896
iūstus -a -um sprawiedliwy, prawy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 770
iūs iūris n. prawo, sąd Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 314
iuvenis -is m. młodzieniec Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 277
iuvō iuvāre iūvī iūtum pomagać; cieszyć Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 390
labōrō -āre trudzić się, pracować; cierpieć Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 900
labor -ōris m. praca, trud Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 201
lacrima -ae f. łza Rzeczownik: 1 deklinacja Emocje 354
laedō laedere laesī laesum ranić, uderzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 783
laetus -a -um radosny, zadowolony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 262
lapis lapidis m. kamień Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 840
lateō latēre latuī chować się Czasownik: 2 koniugacja Oszustwo 695
lātus -a -um szeroki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 382
latus -eris n. bok, flanka Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 824
laudō -āre chwalić Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 435
laus laudis f. chwała, sława Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 444
lēgātus -ī m. poseł; dowódca w zastępstwie konsula Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 464
legiō -ōnis f. legion Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 370
legō legere lēgī lēctum zbierać, czytać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 419
levis -e lekki, trywialny Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 220
lēx lēgis f. prawo Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 264
lībertās -ātis f. wolność Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 495
liber librī m. książka Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 901
līber lībera līberum wolny; līberī (m. pl.): dzieci Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 229
libet libēre libuit or libitum est podoba się (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 729
libīdō -inis f. chęć, chuć Rzeczownik: 3 deklinacja Miłość 761
licet licēre licuit licitum est można (+ dat. + infin.) Czasownik: bezosobowy Sprawiedliwość i prawo 175
licet chociaż Spójnik Sprawiedliwość i prawo 778
līmen līminis n. próg Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 516
lingua -ae f. język Rzeczownik: 1 deklinacja Ciało 732
littera -ae f. litera, (pl.) literatura, list Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 710
lītus -oris n. brzeg Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 245
locus -ī m. miejsce; loca (n. pl.) region Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 62
longē daleko, długo Przysłówek Rozmiary 400
longus -a -um długi, daleki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 142
loquor loquī locūtus sum mówić Czasownik: deponens Mowa/retoryka 310
lūmen luminis n. światło Rzeczownik: 3 deklinacja Wzrok i wygląd 375
lūna -ae f. księżyc Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 902
lūx lūcis f. światło dnia Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 299
maestus -a -um smutny; zasmucający Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 669
magister magistrī m. mistrz, nauczyciel, przełożony Rzeczownik: 2 deklinacja Szkoła/wiedza 933
magis bardziej Przysłówek Spójniki i przysłówki 90
māgnitūdō -inis f. wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 672
māgnus -a -um wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 25
māiōrēs māiōrum m. przodkowie Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 764
male (przysł.) źle Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 603
mālō mālle māluī woleć Czasownik: nieregularny Emocje 598
malus -a -um zły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 227
maneō manēre mānsī mānsum pozostawać Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 357
manus -ūs f. ręka Rzeczownik: 4 deklinacja Ciało 48
mare -is n. morze Rzeczownik: 3 deklinacja Woda i powietrze 125
marītus -ī m. mąż Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 654
māter mātris f. matka Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 127
māteria -ae f. materiał, temat, przyczyna; talent Rzeczownik: 1 deklinacja Mowa/retoryka 857
medius -a -um środkowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miejsce 162
membrum -ī n. część ciała Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 481
meminī meminisse pamiętać Czasownik: nieregularny Szkoła/wiedza 670
memoria -ae f. pamięć Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 627
mēns mentis f. umysł Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 173
mēnsa -ae f. stół Rzeczownik: 1 deklinacja Dom 747
mereō merēre meruī meritum zasługiwać; odbywać służbę wojskową Czasownik: 2 koniugacja Interesy/pieniądze 852
metuō metuere metuī bać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 429
metus -ūs m. strach Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 215
meus -a -um mój Zaimek Zaimki 41
mīles -itis m. żołnierz Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 161
mīlle (pl.) mīlia tysiąc Liczebnik Rozmiary 247
mīror mīrārī mīrātus sum dziwić się, podziwiać (+ acc.) Czasownik: deponens Emocje 504
misceō miscēre miscuī mixtum mieszać Czasownik: 2 koniugacja Woda i powietrze 425
miser misera miserum nieszczęśliwy, żałosny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Emocje 137
mittō mittere mīsī missum posyłać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 114
modo właśnie, dopiero co; modo ... modo: już to ... już to, czasem… czasem Przysłówek Czas 152
modus -ī m. sposób, miara Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 195
moenia -ium n. pl. mury obronne, fortyfikacje Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 593
mollis -e miękki, delikatny Przymiotnik: 3 deklinacja Inne 356
moneō monēre monuī monitum ostrzegać, napominać Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 711
mōns montis m. góra Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 242
mora -ae f. zwłoka, przeszkoda Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 399
morbus -ī m. choroba Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 658
morior morī mortuus sum umierać Czasownik: deponens Życie 253
moror morārī morātus sum zwlekać Czasownik: deponens Czas 581
mors mortis f. śmierć Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 95
mortālis -e śmiertelny Przymiotnik: 3 deklinacja Życie 950
mōs mōris m. zwyczaj; (pl.) charakter Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 181
moveō -ēre mōvī mōtum poruszać Czasownik: 2 koniugacja Ruch 192
mox wkrótce Przysłówek Czas 469
mulier -eris f. kobieta Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 961
multitūdō -inis f. wielka liczba Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 733
mundus -ī m. świat, ziemia, niebo Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 350
mundus -a -um czysty, elegancki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 997
mūnus mūneris n. dar; obowiązek; (pl.) widowisko Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 276
mūrus -ī m. mur Rzeczownik: 2 deklinacja Dom 508
mūtō -āre zmieniać, zmieniać się Czasownik: 1 koniugacja Robienie 315
nam or namque bowiem, ponieważ Spójnik Spójniki i przysłówki 61
narrō -āre opowiadać, relacjonować Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 910
nāscor nāscī nātus sum rodzić się Czasownik: deponens Życie 266
nātūra -ae f. natura Rzeczownik: 1 deklinacja Życie 180
nātus -ī m. syn Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 211
nāvis -is f. okręt Rzeczownik: 3 deklinacja Podróżowanie 353
necesse (indecl. adj.) konieczne Przymiotnik: Nieodmienny Interesy/pieniądze 773
necessitās -tātis f. potrzeba Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 911
nec i nie; nec ... nec, ani ... ani; → neque Spójnik Spójniki i przysłówki 19
nefās niesprawiedliwość, bezbożność Rzeczownik: Nieodmienny Sprawiedliwość i prawo 541
negō -āre zaprzeczać, mówić, że nie Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 294
negōtium -ī n. interes, zajęcie Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 846
nēmō nikt (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō lub nūllā → nūllus -a -um) Zaimek Zaimki 179
nemus nemoris n. gaj, las Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 461
neque i nie; neque ... neque, ani ... ani; → nec Spójnik Spójniki i przysłówki 72
nesciō -scīre nie wiedzieć Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 525
ne (enclitic) czy? Przysłówek Zaimki 238
ażeby nie Spójnik Spójniki i przysłówki 47
niger nigra nigrum czarny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 634
nihil, nīl nic Rzeczownik: Nieodmienny Rozmiary 55
nimis or nimium zbyt, za bardzo Przysłówek Osobowość/Cechy charakterystyczne 841
nimius -a -um zbyt wielki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 502
nisi, nī jeśli nie Spójnik Spójniki i przysłówki 100
noceō nocēre nocuī szkodzić Czasownik: 2 koniugacja Przemoc 509
nōlō nōlle nōluī nie chcieć Czasownik: nieregularny Emocje 458
nōmen -inis n. imię Rzeczownik: 3 deklinacja Życie w społeczeństwie 135
nōn nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 6
nōndum jeszcze nie Przysłówek Spójniki i przysłówki 436
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs my Zaimek Zaimki 51
nōscō nōscere nōvī nōtum poznać; (perf.) wiedzieć Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 347
noster nostra nostrum nasz Zaimek Zaimki 52
nōtus -a -um znany Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 477
novus -a -um nowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 139
nox noctis f. noc Rzeczownik: 3 deklinacja Jednostki czasu 119
nūdus -a -um nagi, pusty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ciało 545
nūllus -a -um żaden Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 49
num partykuła pytajna sugerująca negatywną odpowiedź Przysłówek Zaimki 924
nūmen -inis n. wola bóstwa; bóstwo Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 452
numerus -ī m. liczba Rzeczownik: 2 deklinacja Rozmiary 338
numquam nigdy Przysłówek Czas 251
nunc teraz Przysłówek Czas 50
nūntius -ī m. poseł; wiadomość Rzeczownik: 2 deklinacja Podróżowanie 919
ob naprzeciw, ze względu na (+acc) Przyimek Miejsce 449
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum zabijać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 801
occupō -āre okupować; uprzedzać kogoś (+ infin.) Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 472
occurrō -currere -cucurrī -cursum biec naprzeciw; przychodzić na myśl Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 677
oculus -ī m. oko Rzeczownik: 2 deklinacja Ciało 206
ōdī ōdisse nienawidzić Czasownik: nieregularny Emocje 790
odium -ī n. nienawiść Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 522
offerō offerre obtulī oblātum dawać, ofiarować Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 812
officium -ī n. służba, obowiązek Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 607
ōlim kiedyś Przysłówek Czas 574
omnis -e cały, każdy Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 18
onus oneris n. ciężar, podatek Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 842
opera -ae f. trud, praca Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 843
oportet -ēre -uit należy (+ acc. + infin.) Czasownik: bezosobowy Życie w społeczeństwie 806
oppidum -ī n. miasto Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 635
ops opis f. pomoc, wsparcie, środki Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 318
optō -āre wybierać Czasownik: 1 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 417
opus operis n. praca Rzeczownik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 332
ōrātiō -ōnis f. mowa Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 736
orbis -is m. krąg; orbis terrārum: świat Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 322
ōrdō -īnis m. rząd, ranga Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 416
orior orīrī ortus sum pochodzić; zaczynać się Czasownik: deponens Czas 642
ōrō -āre prosić; mówić Czasownik: 1 koniugacja Religia i wierzenia 755
ostendō ostendere ostendī ostentum pokazywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Inne 371
ōs ōris n. usta, twarz Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 147
os ossis n. kość Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 696
ōtium -ī n. czas wolny Rzeczownik: 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 715
paene prawie Przysłówek Spójniki i przysłówki 944
parcō parcere pepercī parsum oszczędzać (+ dat.) Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 412
parēns -ntis m./f. rodzic Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 190
pāreō pārēre pāruī być posłusznym Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 847
pariō parere peperī partum rodzić; dokonywać Czasownik: 3 koniugacja -iō Życie 829
pars partis f. część Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 65
parum za mało Przysłówek Rozmiary 204
parvus -a -um mały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 143
pār paris równy Przymiotnik: 3 deklinacja Rozmiary 281
pateō patēre patuī rozciągać się; być oczywistym Czasownik: 2 koniugacja Geografia 550
pater patris m. ojciec, przodek Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 71
patior patī passus sum pozwalać, wytrzymywać, cierpieć Czasownik: deponens Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 185
patria -ae f. ojczyzna, kraj Rzeczownik: 1 deklinacja Geografia 342
paucī -ae -a nieliczni Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 858
paulō, paulum mało Przysłówek Rozmiary 872
pauper -eris biedny Przymiotnik: 3 deklinacja Interesy/pieniądze 844
pāx pācis f. pokój Rzeczownik: 3 deklinacja Wojna i pokój 388
peccō -āre popełniać błąd, grzeszyć Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 792
pectus -oris n. klatka piersiowa, piersi Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 183
pecūnia -ae f. pieniądz Rzeczownik: 1 deklinacja Interesy/pieniądze 530
pecus -oris n. trzoda, bydło Rzeczownik: 3 deklinacja Zwierzęta i rośliny 566
pellō pellere pepulī pulsum rzucać, uderzać, wyganiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 563
pendō pendere pependī pēnsum ważyć, wieszać; płacić Czasownik: 3 koniugacja -ō Interesy/pieniądze 988
per przez (+acc.) Przyimek Miejsce 30
perdō -dere -didī -ditum gubić, niszczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 488
pereō -īre -iī -itum ginąć Czasownik: nieregularny Przemoc 268
pergō pergere perrēxī perrēctum kontynuować; wyruszać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 821
perīculum -ī n. niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja Przemoc 265
permittō -mittere -mīsī -missum pozwalać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 702
perpetuus -a -um ciągły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Jednostki czasu 891
pertineō -tinēre -tinuī sięgać; odnosić się do czegoś Czasownik: 2 koniugacja Szkoła/wiedza 866
perveniō -venīre -vēnī -ventum dochodzić, docierać Czasownik: 4 koniugacja Podróżowanie 409
pēs pedis m. stopa Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 199
petō petere petīvī petītum szukać, dążyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 83
pietās -tātis f. obowiązkowość, pobożność, szacunek Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 767
pius -a -um obowiązkowy, sprawiedliwy, pobożny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 748
placeō placēre placuī placitum podobać się Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 287
plēbs plēbis f. lud Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 649
plēnus -a -um pełny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 459
plērumque zwykle Przysłówek Rozmiary 974
plērus- plēra- plērumque największa część, większość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 968
poena -ae f. kara Rzeczownik: 1 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 223
poēta -ae m. poeta Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie/literatura/poezja 913
pondus ponderis n. waga Rzeczownik: 3 deklinacja Rozmiary 636
pōnō pōnere posuī positum położyć; odłożyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 102
pontus -ī m. morze Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 630
populus -ī m. lud Rzeczownik: 2 deklinacja Miasto 122
porta -ae f. bramy Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 759
portō -āre nieść Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 853
pōscō pōscere popōscī prosić, żądać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 487
possum posse potuī móc Czasownik: nieregularny Robienie 23
posteā następnie Przysłówek Czas 964
posterus -a -um następny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 877
postquam następnie Spójnik Czas 384
post po (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Czas 164
potēns potentis mocny, w stanie coś zrobić Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 567
potestās -ātis f. moc, władza Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 737
potis -e mocny, w stanie coś zrobić Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 947
praebeō -ēre -uī -itum dostarczać, dawać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 584
praeceptum -ī n. rada; rozkaz Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 825
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum wyprzedzać; ostrzegać Czasownik: 3 koniugacja -iō Mowa/retoryka 945
praeda -ae f. zdobycz, rabunek Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 626
praemium -ī n. nagroda, korzyść Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 680
praesēns -ntis obecny, gotowy Przymiotnik: 3 deklinacja Miejsce 822
praesidium -ī n. ochrona, warownia Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 582
praestō -stāre -stitī -stitum przewyższać; pokazywać; dawać Czasownik: 1 koniugacja Inne 423
praetereā poza tym Przysłówek Spójniki i przysłówki 681
praeter obok; z wyjątkiem (+ acc.) Przyimek Miejsce 756
praetor -ōris m. pretor, jeden z urzedników w starożytnym Rzymie Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 878
precor -ārī prosić, modlić się Czasownik: deponens Religia i wierzenia 492
premō premere pressī pressum naciskać, dręczyć Czasownik: 3 koniugacja -ō Wojna i pokój 240
pretium -ī n. cena, wartość; pretium operae est: opłaca się, warto Rzeczownik: 2 deklinacja Interesy/pieniądze 629
prex precis f. modlitwa, prośba Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 520
prīmum najpierw, po pierwsze Przysłówek Czas 252
prīmus -a -um pierwszy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 91
prīnceps -cipis dowódca, twórca Przymiotnik: 3 deklinacja Miasto 317
prīncipium -ī n. początek Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 948
prior prius wcześniejszy Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 526
prīvātus -a -um prywatny, osobisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie w społeczeństwie 882
prius or priusquam zanim Przysłówek Czas 484
probō -āre próbować, oceniać; przekonać kogoś (dat.) co do czegoś (acc.) Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 784
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum iść naprzód Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 746
procul daleko Przysłówek Miejsce 397
prōdō prōdere prōdidī prōditum publikować; podać dalej; zdradzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 929
proelium -ī n. bitwa Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 348
proficīscor -ficīscī -fectus sum iść, wyruszać Czasownik: deponens Podróżowanie 835
prohibeō -ēre -uī -itum zabraniać, trzymać z daleka Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 604
prōmittō -mittere -mīsī -missum obiecywać, ślubować Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 720
properō -āre spieszyć, spieszyć się Czasownik: 1 koniugacja Ruch 537
prope przy, obok; (comp.) propior, (superl.) proximus; (przysł.) blisko, niemal Przyimek Miejsce 189
prōpōnō -pōnere -posuī -positum przedstawiać, wystawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Mowa/retoryka 930
proprius -a -um własny, właściwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 854
propter z powodu (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 560
prōsum prodesse profuī pomagać (+ dat.) Czasownik: nieregularny Życie w społeczeństwie 373
prōtinus bez przerwy, naprzód Przysłówek Czas 903
prōvincia -ae f. prowincja; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja Miasto 620
prō dla, ze względu na, jako (+abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
pūblicus -a -um publiczny, państwowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miasto 517
pudor pudōris m. wstyd, skromność Rzeczownik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 616
puella -ae f. dziewczyna; kochanka Rzeczownik: 1 deklinacja Ludzie 233
puer puerī m. chłopiec; sługa Rzeczownik: 2 deklinacja Ludzie 191
pūgna -ae f. walka Rzeczownik: 1 deklinacja Przemoc 650
pūgnō -āre walczyć Czasownik: 1 koniugacja Przemoc 708
pulcher -chra -chrum piękny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wzrok i wygląd 569
putō -āre myśleć, przypuszczać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 166
quaerō -rere -sīvī -sītum szukać, pytać Czasownik: 3 koniugacja -ō Szkoła/wiedza 113
quamquam jednak, chociaż Spójnik Spójniki i przysłówki 644
quamvīs chociaż Przysłówek Spójniki i przysłówki 489
quandō kiedy?; skoro; sī quandō: jeśli kiedykolwiek Przysłówek Zaimki 621
quantum (przysł.) ile? jak bardzo? Przysłówek Zaimki 557
quārē jak? dlaczego? Przysłówek Zaimki 786
quasi jakby Przysłówek Spójniki i przysłówki 938
quattuor cztery Liczebnik Rozmiary 867
que i (enklityka) Spójnik Spójniki i przysłówki 4
queror querī questus sum narzekać, lamentować, żalić się Czasownik: deponens Emocje 518
quia because Spójnik Spójniki i przysłówki 132
quīcumque quaecumque quodcumque ktokolwiek, cokolwiek Zaimek Zaimki 284
quīdam quaedam quoddam pewien, ktoś Zaimek Zaimki 126
quidem na pewno Przysłówek Spójniki i przysłówki 136
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum być spokojnym; spać Czasownik: 3 koniugacja -ō Życie 969
quīn (przysł.) nawet; (spójnik) żeby nie (+ con.) Przysłówek Spójniki i przysłówki 456
quīppe (przysł.) oczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 499
quisquam quicquam/quidquam ktoś, coś Zaimek Zaimki 12
quisque quaeque quidque każdy Zaimek Zaimki 197
quisquis quidquid ktokolwiek, cokolwiek Zaimek Zaimki 129
quis quid kto? co? który? Zaimek Zaimki 212
quī quae quod który Zaimek Zaimki 3
quōmodo w jaki sposób? Spójnik Zaimki 831
quondam kiedyś, pewnego razu Przysłówek Czas 542
quoniam ponieważ, skoro Spójnik Spójniki i przysłówki 510
quoque także Spójnik Spójniki i przysłówki 76
quotiēns ile razy? Przysłówek Zaimki 970
rapiō rapere rapuī raptum rabować, porywać Czasownik: 3 koniugacja -iō Przemoc 273
rārus -a -um niegęsty; rzadki Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 752
ratiō -ōnis f. metoda, plan, powód Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 256
recēdō -cēdere -cessī -cessum cofać się, usuwać się Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 826
recēns -ntis nowy, młody Przymiotnik: 3 deklinacja Czas 781
recipiō -cipere -cēpī -ceptum odebrać; sē recipere, cofnąć się Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 319
rēctus -a -um prosty, prawidłowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 823
reddō -dere -didī -ditum zwracać, oddawać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 174
redeō -īre -iī -itum powracać Czasownik: nieregularny Ruch 301
referō referre rettulī relātum odnosić; powtarzać Czasownik: nieregularny Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 171
regiō -ōnis f. region, teren, granica Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 585
rēgius -a -um królewski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 561
rēgnum -ī n. królestwo, panowanie Rzeczownik: 2 deklinacja Geografia 121
regō regere rēxī rēctum kierować, rządzić Czasownik: 3 koniugacja -ō Miasto 554
relinquō -linquere -līquī -lictum pozostawić Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 144
reliquus -a -um pozostały, reszta Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 788
reor rērī rātus sum uważać, sądzić Czasownik: deponens Szkoła/wiedza 774
reperiō -perīre -pperī -pertum odnajdywać Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 765
repetō -petere -petīvī -petītum żądać; przywoływać; powtarzać Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 651
rēs reī f. rzecz (rēs pūblica, państwo; rēs familiāris, majątek; rēs mīlitāris, sztuka wojenna; rēs novae, przewrót polityczny) Rzeczownik: 5 deklinacja Życie 38
respicio -ere -spēxī -spectum spoglądać wstecz, rozważać Czasownik: 3 koniugacja -iō Wzrok i wygląd 722
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum odpowiadać Czasownik: 2 koniugacja Mowa/retoryka 535
retineō -tinēre -tinuī -tentum zatrzymywać Czasownik: 2 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 647
revertō -vertere -vertī zawracać, powracać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 995
revocō -āre wywołać, odwołać, przywołać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 813
reus -ī m. winny, oskarżony Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 888
rēx rēgis m. król Rzeczownik: 3 deklinacja Miasto 60
rīdeō -ēre rīsī rīsum śmiać się, wyśmiewać Czasownik: 3 koniugacja -ō Emocje 874
rīpa -ae f. brzeg rzeki Rzeczownik: 1 deklinacja Woda i powietrze 662
rogō -āre pytać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 551
rumpō rumpere rūpī ruptum łamać, przełamywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Przemoc 480
rūrsus z powrotem, wstecz Przysłówek Miejsce 440
rūs rūris n. wieś Rzeczownik: 3 deklinacja Geografia 879
sacer sacra sacrum święty, poświęcony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 398
sacerdōs -dōtis m./f. kapłan, kapłanka Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 939
saeculum -ī n. pokolenie, wiek, stulecie Rzeczownik: 2 deklinacja Jednostki czasu 776
saepe często Przysłówek Czas 145
saevus -a -um wściekły, zły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 244
salūs -ūtis f. zdrowie, bezpieczeństwo Rzeczownik: 3 deklinacja Życie 549
sānctus -a -um święty, poświęcony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 659
sanguis -inis m. krew Rzeczownik: 3 deklinacja Ciało 214
sānus -a -um zdrowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Życie 946
sapiēns -ntis mędrzec Rzeczownik: 3 deklinacja Szkoła/wiedza 453
sapientia -ae f. wiedza Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 797
satis, sat dość, wystarczająco Przysłówek Rozmiary 341
saxum -ī n. skała, klif Rzeczownik: 2 deklinacja Woda i powietrze 306
scelus -eris n. występek, grzech Rzeczownik: 3 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 154
scientia -ae f. wiedza Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 971
scīlicet oczywiście Przysłówek Spójniki i przysłówki 889
sciō -īre -īvī/-iī -ītum wiedzieć Czasownik: 4 koniugacja Szkoła/wiedza 172
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum pisać Czasownik: 3 koniugacja -ō Pisanie/literatura/poezja 568
secundus -a -um następny; pomyślny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 836
sēcūrus -a -um bezpieczny, spokojny, bez trosk Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 697
sed ale Spójnik Spójniki i przysłówki 20
sedeō sedēre sēdī sessum siedzieć Czasownik: 2 koniugacja Dom 506
sēdēs -is f. siedzenie, mieszkanie Rzeczownik: 3 deklinacja Dom 403
semel jeden raz Przysłówek Czas 789
semper zawsze Przysłówek Czas 149
senātus -ūs m. senat Rzeczownik: 4 deklinacja Miasto 329
senex -is m. starzec; senior, starszy Rzeczownik: 3 deklinacja Ludzie 558
sēnsus -ūs m. uczucie, zmysł Rzeczownik: 4 deklinacja Emocje 793
sententia -ae f. opinia, sąd Rzeczownik: 1 deklinacja Szkoła/wiedza 586
sentiō sentīre sēnsī sēnsum odczuwać zmysłami, czuć, widzieć, słyszeć Czasownik: 4 koniugacja Inne 302
sepulcrum -ī n. grób, miejsce pochówku Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 949
sequor sequī secūtus sum podążać za kimś Czasownik: deponens Ruch 108
sermō -ōnis m. język, mowa, rozmowa Rzeczownik: 3 deklinacja Mowa/retoryka 575
serviō -īre służyć, być niewolnikiem (+ dat.) Czasownik: 4 koniugacja Rodzina i domownicy 883
servō -āre pilnować, zachowywać Czasownik: 1 koniugacja Rodzina i domownicy 289
servus -ī m. niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina i domownicy 496
seu albo; seu ... seu: albo ... albo → sīve Spójnik Spójniki i przysłówki 343
sīc tak, w ten sposób; sīc ... ut: tak … jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 79
sīcut tak jak Przysłówek Spójniki i przysłówki 791
sīdus -eris n. gwiazda, gwiazdozbiór Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 359
sīgnum -ī n. znak, chorągiew Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 261
silva -ae f. las, obfitość Rzeczownik: 1 deklinacja Zwierzęta i rośliny 234
similis -e podobny Przymiotnik: 3 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 414
simul jednocześnie Przysłówek Czas 274
sine bez (+ abl.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 104
singulī -ae -a pojedynczo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 507
sinō sinere sīvī situm pozwolić Czasownik: 3 koniugacja -ō Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 717
sinus -ūs m. kieszeń, fałda szaty; zatoka, przylądek Rzeczownik: 4 deklinacja Woda i powietrze 478
sīve czy; sīve ... sīve: czy ... czy → seu Spójnik Spójniki i przysłówki 362
jeśli, gdyby Spójnik Spójniki i przysłówki 16
sōl sōlis m. słońce Rzeczownik: 3 deklinacja Powietrze i ogień 320
soleō -ēre -uī -itum mieć w zwyczaju Czasownik: 2 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 246
sōlum tylko Przysłówek Rozmiary 897
solvō solvere solvī solūtum uwalniać, rozwiązywać Czasownik: 2 koniugacja Podróżowanie 325
sōlus -a -um sam, jedyny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rozmiary 176
somnus -ī m. sen Rzeczownik: 2 deklinacja Życie 438
sonō sonāre sonuī sonitum brzmieć, rozbrzmiewać Czasownik: 1 koniugacja Inne 583
soror -ōris f. siostra Rzeczownik: 3 deklinacja Rodzina i domownicy 497
sors sortis f. los; wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja Religia i wierzenia 639
spargō spargere sparsī sparsum rozpraszać, rozsypywać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 532
spatium -ī n. przestrzeń Rzeczownik: 2 deklinacja Powietrze i ogień 426
speciēs -ēī f. wygląd, wizerunek Rzeczownik: 5 deklinacja Wzrok i wygląd 599
spectō -āre oglądać, patrzeć Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 473
spērō -āre mieć nadzieję Czasownik: 1 koniugacja Emocje 648
spēs speī f. nadzieja Rzeczownik: 5 deklinacja Emocje 232
spīritus -ūs m. oddech, życie, dusza Rzeczownik: 4 deklinacja Życie 703
statim natychmiast, zaraz Przysłówek Czas 798
statuō -ere -uī -ūtum ustawiać, ustanawiać Czasownik: 3 koniugacja -ō Sprawiedliwość i prawo 678
stella -ae f. gwiazda Rzeczownik: 1 deklinacja Powietrze i ogień 934
stō stāre stetī statum stać Czasownik: 1 koniugacja Życie 168
studeō -ēre -uī starać się, troszczyć się, zajmować się (+ dat.) Czasownik: 2 koniugacja Emocje 989
studium -ī n. zajęcie, chęć Rzeczownik: 2 deklinacja Emocje 450
sub pod, przy (+acc. lub abl.) Przyimek Miejsce 118
subeō -īre -iī -itum podejmować się, podchodzić Czasownik: nieregularny Ruch 538
subitō nagle Przysłówek Czas 848
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum brać Czasownik: 3 koniugacja -ō Ruch 454
sum esse fuī być Czasownik: nieregularny Życie 2
superbus -a -um próżny, wyniosły Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 656
superī -ōrum m. pl. bogowie Rzeczownik: 2 deklinacja Religia i wierzenia 714
superō -āre pokonać, przewyższyć Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 668
supersum -esse -fuī pozostawać; być nadmiarze Czasownik: nieregularny Miejsce 623
superus -a -um górny, znajdujący się u góry Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia i wierzenia 99
super nad (przysł. i przyim. +acc.) Przysłówek Miejsce 401
supplicium -ī n. kara, prośba Rzeczownik: 2 deklinacja Sprawiedliwość i prawo 683
suprā ponad, poza (przysł. i przyim. +acc.) Przyimek Miejsce 588
surgō surgere surrēxī surrēctum wstać Czasownik: 3 koniugacja -ō Woda i powietrze 570
suscipiō -cipere -cēpī ceptum wziąć Czasownik: 3 koniugacja -iō Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy 937
sustineō sustinēre sustinuī sustentum podtrzymywać, wytrzymywać Czasownik: 2 koniugacja Życie w społeczeństwie 762
suus -a -um jego, swój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 27
taceō -ēre -uī -itum milczeć; tacitus -a -um, milczący Czasownik: 2 koniugacja Inne 369
tālis tāle taki Przymiotnik: 3 deklinacja