ACCEDO_1

accedo
Hasło
accēdō -cēdere -cessī -cessum
Definicja
przybliżać się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
614
Polish