CONTINEO

contineo
Hasło
contineō -tinēre -tinuī -tentum
Definicja
trzymać, wstrzymywać, zawierać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
804
Polish