ACCIDO_1

accido
Hasło
accidō -cidere -cidī
Definicja
zdarzyć się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
799
Polish