opto
Hasło
optō -āre
Definicja
wybierać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
417
Polish