RESPONDEO

respondeo
Hasło
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum
Definicja
odpowiadać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
535
Polish