DVBITO

dubito
Hasło
dubitō -āre
Definicja
zwklekać, wątpić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
521
Polish