PLACEO

placeo
Hasło
placeō placēre placuī placitum
Definicja
podobać się
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
287
Polish