INTERROGO

interrogo
Hasło
interrogō -āre
Definicja
pytać (+ acc.)
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
953
Polish