pervenio
Hasło
perveniō -venīre -vēnī -ventum
Definicja
dochodzić, docierać
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
409
Polish