Headword Definition Part of Speech Semantic Group Frequency Rank
ā ab abs tarafından, -den, -den sonra (+abl.) Edat Yer 21
abeō -īre -iī -itum ayrılmak Fiil: Düzensiz Hareket 553
absum abesse āfuī uzakta olmak, mevcut olmamak Fiil: Düzensiz Seyahat 445
ac bundan başka, ve hatta, ve; (karşılaştırmalardan sonra) -den; simul ac, olur olmaz; → atque Bağlaç Bağlaç / Zarf 36
accēdō -cēdere -cessī -cessum yaklaşmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 614
accidō -cidere -cidī düşmek; zuhur etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 799
accipiō -cipere -cēpī -ceptum almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Sosyal Yaşam 110
ācer ācris ācre keskin, şiddetli Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 587
aciēs -ēī f. keskin kenar; savaş düzeni İsim: 5. Çekim Grubu Savaş ve Barış 439
ad istikametinde, -e, -e doğru, -de (+acc.) Edat Yer 14
addō -dere -didī -ditum eklemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Sosyal Yaşam 433
addūcō -ere -dūxī -ductum götürmek, getirmek, çekmek; teşvik etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 886
adeō -īre -iī -itum gitmek, yaklaşmak, girişmek Fiil: Düzensiz Hareket 595
adeō o derece, öyle Zarf Bağlaç / Zarf 555
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum uygulamak Fiil: 2. Çekim Grubu Yapma / Etme 959
adhūc bu noktaya kadar, hâlâ Zarf Yer 379
adveniō -īre -vēnī -ventum varmak, gelmek Fiil: 4. Çekim Grubu Seyahat 987
adversus -a -um aksi yönde, karşıt, aleyhte Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 657
adversus (-um) (zarf; edat +acc) karşısında, karşı, önünde, aleyhinde Zarf Savaş ve Barış 460
advertō -vertere -vertī -versum çevirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 986
aedēs -is f. yapı; (pl.) ev İsim: 3. Çekim Grubu Ev / Hane 965
aeger aegra aegrum hasta Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 810
aegrē meşakkatle Zarf Yaşam ve Varlık 984
aequē eşit derecede Zarf Adalet 904
aequor aequoris n. düz yüzey; deniz, engebesiz İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 424
aequus -a -um düz, eşit, elverişli; (neut.) düz alan, ova Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Adalet 610
āēr āeris m. hava İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 845
aes aeris n. bakır, bronz İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 744
aetās -tātis f. çağ, ömür İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 308
aeternus -a -um sonsuz, ebedi ve ezeli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 734
aethēr aetheris n. gökyüzü, cennet, hava İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 851
aevum -i n. sonsuzluk; yaş, yaşam süresi İsim: 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 875
afferō afferre attulī allātum bir yere taşımak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 514
afficiō -ficere -fēcī -fectum etki etmek, tesir etmek (+ abl.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Sosyal Yaşam 958
ager agrī m. arazi İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 324
agitō -āre gütmek Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 578
āgmen -minis n. hareket halinde ordu İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 358
agō agere ēgī āctum sürmek, işlemek, yerine getirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 69
aiō söylemek, doğrulamak, evet demek; ut āiunt: söyledikleri gibi Fiil: Düzensiz Konuşma / Retorik 406
albus -a -um beyaz Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 925
aliēnus -a -um yabancı, ecnebi Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 367
aliquandō kimi zaman, en sonunda Zarf Zaman 763
aliquis -quae -quod bir kimse, bir şey; si quis, si quid: her kim, her ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 77
aliter başka türlü, başka şekilde Zarf Bağlaç / Zarf 782
alius -a -ud diğer, başka; ālias: başka zaman Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 37
alō alere aluī alitum beslemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 817
alter altera alterum ikisinden biri Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 148
altus -a -um yüksek, ulvi; derin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 159
amīcitia -ae f. dostluk İsim: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 690
amīcus -a -um dostça; (nesne) dost Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 198
āmittō -mittere -mīsī -missum uzaklaştırmak, göndermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 486
amnis -is m. nehir, sağanak İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 467
amō -āre aşık olmak; amāns -ntis m./f.: aşık Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 219
amor -ōris m. aşk İsim: 3. Çekim Grubu Aşk 116
amplus -a -um vâsi, büyük Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 915
an veya (soru); utrum ... an: ya ... veya Bağlaç Bağlaç / Zarf 94
anima -ae f. soluk, ruh İsim: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 493
animal -ālis n. canlı varlık, hayvan İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 547
animus -ī m. ruh, zihin İsim: 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 40
annus -ī m. yıl İsim: 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 167
ante önünde, -den evvel (zarf., edat + acc.) Edat Zaman 112
antequam öncesinde Bağlaç Zaman 787
antīquus -a -um antik, kadim, eski Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 617
aperiō aperīre aperuī apertum açmak Fiil: 4. Çekim Grubu Ev / Hane 837
appāreō -ēre -uī görünmek, görünür olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 830
appellō -pellāre hitap etmek, çağırmak, adlandırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 700
aptus -a -um uygun, elverişli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 916
apud yakınında, huzurunda (+acc.) Edat Yer 205
aqua -ae f. su İsim: 1. Çekim Grubu Toprak ve Su 272
āra -ae f. sunak İsim: 1. Çekim Grubu Din 374
arbitror arbitrārī arbitrātus sum kanısında olmak, addetmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Eğitim / Bilgi 963
arbor arboris f. ağaç İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 468
ārdeō ārdēre ārsī ārsum yanmak, alevlenmek, şiddetle arzulamak Fiil: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 618
argentum -ī n. gümüş, para İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 849
arma -ōrum n. pl. silah, zırh İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 98
ars artis f. zanaat İsim: 3. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 258
arvum -ī n. işlenmiş toprak, tarla İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 637
arx arcis f. kale, hisar; zirve İsim: 3. Çekim Grubu Kent 638
ascendō -ere -scendī -scēnsum tırmanmak, yükselmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 990
aspiciō -ere -spēxī -spectum müşahade etmek, seyretmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Görü / Görüntü 483
adsum adesse affuī mevcut olmak Fiil: Düzensiz Yer 279
astrum -ī n. yıldız; takımyıldız İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 685
at ama, ancak Bağlaç Bağlaç / Zarf 74
atque ve hatta, yine de, ve; (karşılaştırmalardan sonra) -den; simul atque, mümkün olduğunca çabuk; → ac Bağlaç Bağlaç / Zarf 35
auctor -ōris m. üreten kimse, kurucu İsim: 3. Çekim Grubu Yazı / Şiir 546
auctōritās -ātis f. rehberlik, itibar, otorite İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 898
audāx audācis atılgan, pervasız; küstah Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 876
audeō audēre ausus sum cüret etmek, göze almak Fiil: 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 270
audiō -īre -īvī/-iī -ītum duymak, dinlemek Fiil: 4. Çekim Grubu Diğer Duyular 165
auferō auferre abstulī ablātum alıp götürmek Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 556
augeō augēre auxī auctum artırmak Fiil: 2. Çekim Grubu Yapma / Etme 709
avis -is f. kuş İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 855
aura -ae f. esinti İsim: 1. Çekim Grubu Hava ve Ateş 420
aureus -a -um altından yapılma; görkemli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu İş / Para 691
auris -is f. kulak İsim: 3. Çekim Grubu Beden 366
aurum -ī n. altın İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 303
aut yahut Bağlaç Bağlaç / Zarf 24
autem öte yandan, fakat, ancak Bağlaç Bağlaç / Zarf 123
auxilium -ī n. yardım, destek; (pl.) destek birlikler İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 543
barbarus -ī m. yabancı, barbar İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 768
beātus -a -um mutlu, müreffeh, zengin, varlıklı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 408
bellum -ī n. savaş İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 86
bene âlâ! Zarf Kişisel Özellikler / Nitelikler 235
beneficium -ī n. iyilik, lütuf İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 182
bonus -a -um iyi Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 68
bōs bovis m. öküz; gen. pl. boum İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 808
brevis -e kısa, sığ, küçük Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 589
breviter kısaca Zarf Ölçüm 992
cadō cadere cecidī cāsum düşmek, öldürülmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 210
caecus -a -um kör, görmeyen; karanlık, müphem Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 728
caedēs -is f. öldürme, katliam İsim: 3. Çekim Grubu Şiddet 415
caedō caedere cecīdī caesum dövmek, öldürmek, kesmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 612
caelestis -e göksel, semavi; caelestēs, tanrılar Sıfat: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 960
caelum -ī n. gök, sema İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 117
campus -ī m. ova, çayır İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 391
candidus -a -um beyaz, adil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 692
canis -is m./f. köpek İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 687
canō canere cecinī cantum şarkı söylemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yazı / Şiir 389
capiō capere cēpī captum ele geçirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Savaş ve Barış 131
caput capitis n. kafa İsim: 3. Çekim Grubu Beden 124
careō -ēre -uī yoksun olmak (+ abl.) Fiil: 2. Çekim Grubu İş / Para 572
carmen -inis n. şarkı İsim: 3. Çekim Grubu Yazı / Şiir 254
cārus -a -um değerli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 462
castrum -ī n. hisar (genelde pl. castra, kamp) İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 224
castus -a -um temiz, saf, nezih Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 838
cāsus -ūs m. düşme; ihtimal, kaza İsim: 4. Çekim Grubu Şiddet 344
caveō cavēre cāvī cautum kaçınmak, -den sakınmak Fiil: 2. Çekim Grubu Şiddet 941
causa -ae f. neden, mazeret; causā + gen., adına, uğruna İsim: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 107
cēdō cēdere cessī cessum gitmek, ayrılmak; çekilmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 304
celebrō -āre dadanmak, üşüşmek, toplanmak Fiil: 1. Çekim Grubu Kent 893
celer -is -e çevik Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 745
celeriter hızlıca Zarf Zaman 967
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum değer biçmek, takdir etmek; görüş belirtmek, karar vermek Fiil: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 928
centum yüz sayısı Sıfat: Sayı Ölçüm 730
cernō cernere crēvī crētum sezinlemek, farkına varmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 655
certē elbette, kuşkusuz Zarf Ölçüm 601
certō -āre müsabakayla karar vermek; yarışmak, muharebe etmek, rekabet etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Atletizm 864
certus -a -um kararlı, sabit Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 285
cēterum bunun dışında, üstelik, her nasıl olursa olsun Zarf Zamir / Soru Zamiri 571
cēterus -a -um öteki, diğer, geri kalan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 596
cibus -ī m. yiyecek İsim: 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 863
cingō cingere cīnxī cīnctum kuşatmak, çevrelemek, çevirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 814
cinis cineris m./f. kül, yıkıntı İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 779
circā çevrede (zarf., edat +acc.) Edat Yer 735
citus -a -um seri; citō, seri şekilde Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 590
cīvis -is m./f. yurttaş İsim: 3. Çekim Grubu Kent 471
cīvitās -ātis f. yurttaşlık, devlet İsim: 3. Çekim Grubu Kent 346
clāmor -ōris m. bağırma, çağırma İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 605
clārus -a -um açık, net Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 395
classis -is f. sınıf, ordu, filo İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 505
claudō claudere clausī clausum kapatmak, ikmal etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Ev / Hane 392
coepī coepisse coeptus başlamak Fiil: Düzensiz Zaman 312
cōgitō -āre düşünmek, tasarlamak Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 515
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum öğrenmek, tanımak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 339
cōgō cōgere coēgī coāctum bir araya getirmek, zorlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 250
cohors cohortis f. kohort, topluluk, tabur İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 666
colligō -ere -lēgī -lēctum derlemek, toplamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 820
colō colere coluī cultum işlemek, ekip biçmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hayvanlar / Bitkiler 333
color -ōris m. renk İsim: 3. Çekim Grubu Görü / Görüntü 725
coma -ae f. saç; yapraklar İsim: 1. Çekim Grubu Beden 405
comes comitis m./f. yoldaş, ortak; refik, mürit İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 448
committō -mittere -mīsī -missum katılmak, girişmek (+ dat.); icra etmek, ifa etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Sosyal Yaşam 608
commūnis -e ortak, umumi Sıfat: 3. Çekim Grubu Kent 660
comparō -āre hazırlamak, sağlamak; karşılaştırmak Fiil: 1. Çekim Grubu İş / Para 890
compōnō -pōnere posuī positum kurmak, inşa etmek, ayarlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 443
concēdō -cēdere -cessī -cessum terketmek, bırakmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 663
condīciō -ōnis f. anlaşma, itilaf İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 920
condō -dere -didī -ditum kurmak, inşa etmek; depolamak; saklamak, gizli tutmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 540
cōnferō cōnferre contulī collātum bir yere toplamak, yığmak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 645
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum ikmal etmek, bitirmek; yok etmek, öldürmek, tüketmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Şiddet 894
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum onaylamak (bir kanıyı), itiraf etmek (bir suçu); açığa çıkarmak, göstermek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Adalet 972
coniunx coniugis m./f. eş, koca, karı İsim: 3. Çekim Grubu Hane 218
cōnor cōnārī cōnātus sum teşebbüs etmek, denemek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Yapma / Etme 905
cōnsequor -sequī -secūtus sum yakından izlemek, takip etmek, -den sonra gelmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Hareket 917
cōnsilium -ī n. plan; konsey, danıştay İsim: 2. Çekim Grubu Kent 217
cōnsistō -sistere -stitī bir yere yerleşmek; mevzilenmek, teşekkül etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 780
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum tertiplemek, iskân etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 652
cōnstō -stāre -stitī tekabül olmak; constat, -i belirlenmiştir (+ acc. ve infin.) Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 731
cōnsuētūdo -inis f. âdet, alışkanlık İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 954
cōnsul -ulis m. konsül İsim: 3. Çekim Grubu Kent 321
cōnsulō -sulere -suluī -sultum müzakere etmek, planlamak (+ acc.); -in çıkarlarını gözetmek (+dat.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 757
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum kullanıp bitirmek, tüketmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 869
contemnō -temnere -tempsī -temptum hakir görmek, değer vermemek, saymamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Duygular 615
contineō -tinēre -tinuī -tentum bir sınır içinde tutmak, alıkoymak Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 804
contingō -tingere -tigī -tactum dokunmak, temasta olmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yer 494
contrā karşı, aleyhine (zarf., edat +acc.) Edat Yer 271
conveniō -venīre -vēnī -ventum içtima etmek, toplanmak; hemfikir olmak Fiil: 4. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 698
convertō -vertere -vertī -versum döndürmek, çevirmek, tümüyle değiştirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 834
convīvium -iī n. ziyafet, davet İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 921
cōpia -ae f. bolluk; (pl.) askeri güçler İsim: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 331
cor cordis n. kalp; cordī est, -le uyuşur (+ dat.) İsim: 3. Çekim Grubu Beden 795
cornu -ūs n. boynuz İsim: 4. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 591
corpus corporis n. beden İsim: 3. Çekim Grubu Beden 75
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum harap etmek, çürütmek, mahvetmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 870
crēdō crēdere crēdidī crēditum inanmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 109
creō -āre yaratmak, meydana getirmek; seçmek, atamak Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 978
crēscō crēscere crēvī crētum hasıl olmak, büyümek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hayvanlar / Bitkiler 609
crīmen -inis n. itham, suçlama İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 475
culpa -ae f. suç, hata, kabahat İsim: 1. Çekim Grubu Adalet 769
cum ile (edat + abl.); -diği zaman, iken, -olduğunda (bağlaç + subj.) Edat Bağlaç / Zarf 10
cūnctus -a -um tekmil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 292
cupīdō -inis f. arzu, istek, ihtiras İsim: 3. Çekim Grubu Aşk 906
cupiō -ere -īvī -ītum arzulamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Aşk 441
cūr neden? Zarf Zamir / Soru Zamiri 404
cūra -ae f. itina, özen İsim: 1. Çekim Grubu Aşk 186
cūrō -āre dikkat etmek, özen göstermek, ilgilenmek (+ acc.) Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 743
currō currere cucurrī cursum koşmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Atletizm 562
currus -ūs m. savaş arabası İsim: 4. Çekim Grubu Atletizm 491
cursus -ūs m. koşma, aceleyle gitme İsim: 4. Çekim Grubu Atletizm 351
custōs custōdis m. gardiyan İsim: 3. Çekim Grubu Hane 622
damnō -āre mahkum etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 751
damnum -ī n. zarar, ziyan İsim: 2. Çekim Grubu Şiddet 926
nedeniyle,-den aşağıya, hakkında (+ abl.) Edat Yer 46
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum borçlu olmak, yükümlü olmak Fiil: 2. Çekim Grubu İş / Para 155
decem on sayısı Sıfat: Sayı Ölçüm 914
dēcernō -cernere -crēvī -crētum kararlaştırmak, hüküm vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 800
decet decēre decuīt yakışır, uygun düşer, icap eder (+ acc. ve infin.) Fiil: Şahıssız Kişisel Özellikler / Nitelikler 718
decus decoris n. güzellik, ziynet; süs, şan, şeref İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 548
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum indirmek, gidip getirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 661
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum savunmak, geri püskürtmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 653
dēferō -ferre -tulī -lātum nakletmek, rapor etmek Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 805
deficiō -ficere -fēcī -fectum eksik olmak, tükenmek; -den ayrılmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Savaş ve Barış 676
deinde/dein ardından, sonra Zarf Zaman 150
dēnique sonunda Zarf Zaman 796
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum inmek, batmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 802
dēserō -ere dēseruī dēsertum terketmek, bırakmak, yüzüstü bırakmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 544
dēsīderō -āre eksikliğini duymak, hasretini çekmek Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 892
dēsinō -sinere -siī -situm terk etmek, vazgeçmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 624
dēsum -esse -fuī bulunmamak Fiil: Düzensiz İş / Para 463
deus -ī m.; dea -ae f. tanrı; tanrıça İsim: 2. Çekim Grubu Din 42
dexter -tra -trum sağ; dextera -ae f.: sağ el Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yer 260
dīcō dīcere dīxī dictum söylemek; causam dīcere, dava açmak; diem dīcere, bir gün tayin etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 33
diēs diēī m./f. gün İsim: 5. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 54
differō differre distulī dīlātum dağılmak; dağıtmak, ifşa etmek; seçkin olmak; ertelemek, geciktirmek Fiil: Düzensiz Yapma / Etme 880
difficilis -e kolay olmayan, zor, zahmetli Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 861
dīgnitās -ātis f. değer, itibar, haysiyet İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 956
dīgnus -a -um lâyık Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 291
dīligō -ligere -lēxī -lēctum ihtimam göstermek, kıymet vermek, sevip saymak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Aşk 973
dīmittō -mittere -mīsī -missum uzağa yollamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 777
discēdō -ere -cessī -cessum ayrılıp gitmek, çekilmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 726
disciplīna -ae f. temrin, talimat; öğrenim, disiplin İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 982
discō -ere didicī öğrenmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 465
diū: uzun müddet Zarf Zaman 361
dīversus -a -um farklı, muhtelif Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 641
dīves dīvitis zengin (poetik: dīs, dītis) Sıfat: 3. Çekim Grubu İş / Para 564
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum bölmek, ayırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 628
dīvitiae -ārum f. pl. servet, zenginlik İsim: 1. Çekim Grubu İş / Para 712
dīvus -a -um ilahi, tanrısal; (nesne) tanrı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Din 962
dō dare dedī datum vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 28
doceō -ēre -uī doctum öğretmek Fiil: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 393
doleō -ēre doluī acı çekmek veya yas tutmak, muzdarip olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 785
dolor -ōris m. acı, ıstırap İsim: 3. Çekim Grubu Duygular 193
dolus -ī m. hile, yalan, kurnazlık İsim: 2. Çekim Grubu Kandırma 701
dominus -ī m.; domina -ae f. efendi, sahip; ev sahibesi İsim: 2. Çekim Grubu Hane 241
domus -ūs f. ev, hane İsim: 4. Çekim Grubu Ev / Hane 73
dōnec kadar Bağlaç Zaman 771
dōnō -āre hediye sunmak (+ acc. kişiye ve abl. bir şeye) Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 606
dōnum -ī n. hediye, armağan İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 476
dormiō -īre uyumak Fiil: 4. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 975
dubitō -āre tereddüt etmek, şüphelenmek Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 521
dubius -a -um şüpheli; (nesne) bir şüphe; sine dubiō, şüphesiz, kesinlikle Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kandırma 528
dūcō dūcere dūxī ductum kılavuzluk etmek; uxōrem dūcere, evlenmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 133
dulcis -e tatlı Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 383
dum iken (+ indic.); değin (+ subj.); gerçi (+ subj.) Bağlaç Zaman 103
duo duae duo iki Sıfat: Sayı Ölçüm 221
dūrus -a -um katı, kaba, sert Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 249
dux ducis m./f. lider, general İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 239
ecce işte! Zarf Görü / Görüntü 643
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum beyan etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 996
ēdō ēdere ēdidī ēditum dışarı vermek, bildirmek, nakletmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 688
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum dışarıya götürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 935
efficiō -ficere -fēcī -fectum yerine getirmek, tamamlamak; ispat etmek (+ ut + subj.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Yapma / Etme 573
effundō -fundere -fūdī -fūsum dökmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 719
ego meī mihi mē ben Zamir Zamir / Soru Zamiri 11
ēgredior ēgredī ēgressus sum çıkmak, yerinden çıkmak, -den ayrılmak (+ abl.) Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Seyahat 912
ēgregius -a -um müstesna, alışılmadık Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 860
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum seçmek, ayırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 942
enim zira, gerçekten Bağlaç Zamir / Soru Zamiri 57
eō īre iī/īvī itum gitmek Fiil: Düzensiz Hareket 97
(zarf) orada, oraya Zarf Yer 470
epistula -ae f. mektup İsim: 1. Çekim Grubu Yazı / Şiir 951
eques equitis m. atlı, süvari askeri İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 296
equus -ī m. at İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 248
ergō böylece Bağlaç Bağlaç / Zarf 134
ēripiō -ripere -ripuī -reptum yırtmak, azad etmek, kurtarmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Getir - Götür Fiilleri 349
errō -āre yoldan çıkmak, hata yapmak Fiil: 1. Çekim Grubu Seyahat 402
error -ōris m. alelade dolaşma; kuşku, hata İsim: 3. Çekim Grubu Seyahat 832
et ve Bağlaç Bağlaç / Zarf 1
etiam ayrıca, hatta Zarf Bağlaç / Zarf 67
ex, ē dışından, -den/-dan (+ abl.) Edat Yer 26
excipiō -cipere -cēpī -ceptum çıkarmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Getir - Götür Fiilleri 394
exemplum -ī n. nüsha, örnek, emsal İsim: 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 519
exeō -īre -iī -itum dışarı çıkmak Fiil: Düzensiz Hareket 597
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum denetlemek, talim etmek, işlemek Fiil: 2. Çekim Grubu Atletizm 576
exercitus -ūs m. ordu İsim: 4. Çekim Grubu Savaş ve Barış 267
exigō -igere -ēgī -āctum defetmek; tahsil etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 500
exīstimō -āre kanaatinde olmak, farzetmek Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 613
experior -perīrī -pertus sum sınamak, tecrübe etmek, görüp geçirmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Eğitim / Bilgi 713
exsilium -ī n. sürgün, sürgün cezası İsim: 2. Çekim Grubu Seyahat 794
exspectō -āre gözlemek, beklemek, ummak Fiil: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 442
extrēmus -a -um en uzaktaki, sonunda veya ucunda bulunan, en uç Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 385
fābula -ae f. söylem, mesel, hikaye İsim: 1. Çekim Grubu Yazı / Şiir 966
faciēs -ēī f. biçim, görünüş İsim: 5. Çekim Grubu Görü / Görüntü 479
facilis -e kolay Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 451
facinus facinoris n. eylem, suç İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 646
faciō facere fēcī factum yapmak, etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Yapma / Etme 32
factum -ī n. uğraş, icraat İsim: 2. Çekim Grubu Yapma / Etme 611
fallō fallere fefellī falsum aldatmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kandırma 503
falsus -a -um aldatıcı, yanlış Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kandırma 633
fāma -ae f. söylenti, ün İsim: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 278
famēs -is f. açlık, kıtlık İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 828
familia -ae f. hane, aile İsim: 1. Çekim Grubu Hane 943
fateor fatērī fassus sum kabul etmek, itiraf etmek; ileri sürmek, ilan etmek; muvafakat etmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Adalet 689
fātum -ī n. yazgı; ölüm İsim: 2. Çekim Grubu Din 157
fax facis f. meşale İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 511
fēlīciter uğurlu bir şekilde Zarf Kişisel Özellikler / Nitelikler 994
fēlīx -īcis uğurlu Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 309
fēmina -ae f. kadın İsim: 1. Çekim Grubu İnsanlar 501
ferē neredeyse Zarf Bağlaç / Zarf 907
ferō ferre tulī lātum taşımak, çekmek, katlanmak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 45
ferrum -ī n. demir, demir kılıç veya ekipman İsim: 2. Çekim Grubu Şiddet 231
ferus -a -um yabanıl, vahşi; fera -ae f.: vahşi hayvan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 222
fessus -a -um bezgin, yorgun Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 625
fidēlis -e sadık Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 979
fidēs -eī f. güven, sadakat İsim: 5. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 184
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. kız evlat; erkek evlat İsim: 1. Çekim Grubu Hane 909
fingō fingere fīnxī fīctum şekil vermek; oluşturmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 721
fīnis -is m. son, sınır İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 236
fīō fierī factus sum olmak, zuhur etmek, vuku bulmak Fiil: Düzensiz Yaşam ve Varlık 146
flamma -ae f. alev, ateş İsim: 1. Çekim Grubu Hava ve Ateş 298
fleō flēre flēvī flētum ağlamak Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 457
flōs flōris m. çiçek, rayiha İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 818
fluctus -ūs m dalga, taşkın, kargaşalık İsim: 4. Çekim Grubu Toprak ve Su 498
flūmen -inis n. akarsu, ırmak İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 283
fluō fluere fluxī fluxum akmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 772
foedus -a -um iğrenç Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 922
fōns fontis m. pınar, kaynak İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 706
for fārī fātus sum konuşmak, söylemek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Konuşma / Retorik 739
fōrma -ae f. form; güzellik İsim: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 422
fors fortis f. şans İsim: 3. Çekim Grubu Din 993
forsitan, fortasse belki, behemehal Zarf Bağlaç / Zarf 833
fortē şans eseri Zarf Din 579
fortis -e cesur Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 286
fortūna -ae f. talih İsim: 1. Çekim Grubu Din 138
forum -ī n. çarşı, forum İsim: 2. Çekim Grubu Kent 811
frangō frangere frēgī frāctum kırmak, parçalamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 345
frāter frātris m. erkek kardeş İsim: 3. Çekim Grubu Hane 225
frequēns -ntis kalabalık, yoğun nüfus Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 918
frōns frontis f. alın, kaş; ön yüz İsim: 3. Çekim Grubu Beden 559
frūctus -ūs m. meyve, ürün; zevk, kazanç İsim: 4. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 927
frūmentum -ī n. ekin İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 936
fruor fruī frūctus sum yarar sağlamak, -den zevk almak, faydalanmak (+abl.) Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 923
frūstrā beyhude Zarf Bağlaç / Zarf 694
fuga -ae f. kaçış, sürgün İsim: 1. Çekim Grubu Seyahat 364
fugiō fugere fūgī fugitum kaçmak, firar etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Seyahat 177
fugō -āre sürgüne gitmek Fiil: 1. Çekim Grubu Seyahat 957
fundō fundere fūdī fūsum dökmek, saçmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 523
fūnus fūneris n. cenaze töreni; ölüm; naaş İsim: 3. Çekim Grubu Din 524
furor -ōris m. cinnet, delilik İsim: 3. Çekim Grubu Duygular 466
fore olacak olmak (fut. inf.: sum) Fiil: Düzensiz Yaşam ve Varlık 985
gaudeō gaudēre gāvīsus sum sevinmek Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 407
gaudium -ī n. sevinç, neşe, zevk İsim: 2. Çekim Grubu Duygular 727
gēns gentis f. aile, kabile İsim: 3. Çekim Grubu Hane 194
genus generis n. köken, nesil, tür İsim: 3. Çekim Grubu Hane 170
gerō gerere gessī gestum taşımak, yönetmek; bellum gerere, savaşmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 237
gīgnō gīgnere genuī genitum meydana getirmek, doğurmak, neden olmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 667
gladius -ī m. kılıç İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 862
glōria -ae f. şan, şöhret İsim: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 360
gradus -ūs m. adım, safha; derece, mevki İsim: 4. Çekim Grubu Savaş ve Barış 577
grātia -ae f. lütuf, etki, minnet İsim: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 380
grātus -a -um hoş; latif Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 434
gravis -e ağır, ciddi Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 140
habeō habēre habuī habitum sahip olmak, ihtiva etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 39
haud değil Zarf Bağlaç / Zarf 226
hic haec hoc bu (adam, kadın, şey) Zamir Zamir / Soru Zamiri 7
hīc burada; hinc: buradan Zarf Yer 80
hiems hiemis f. kış İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 803
hodiē bugün Zarf Zamanın Müddetleri 981
homō hominis m. insanoğlu İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 88
honestus -a -um onurlu Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 580
honor -ōris m. onur, itibar; resmi görev, mevki İsim: 3. Çekim Grubu Kent 290
hōra -ae f. saat İsim: 1. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 664
hortor hortārī hortātus sum üstelemek, teşvik etmek, zorlamak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Konuşma / Retorik 887
hospes hospitis m. konuk, misafir; yabancı; ev sahibi İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 873
hostis -is m./f. yabancı, düşman İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 93
hūc buraya Zarf Yer 368
hūmānus -a -um insan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu İnsanlar 355
humus -ī f. yer; humī: yerde İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 740
iaceō iacēre iacuī yatmak Fiil: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 228
iaciō iacere iēcī iactum fırlatmak, atmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Atletizm 899
iam şimdi; daha şimdiden Zarf Zaman 34
ibi orada Zarf Yer 619
īctus -ūs m. darbe, vuruş İsim: 4. Çekim Grubu Şiddet 819
īdem eadem idem aynı Zamir Zamir / Soru Zamiri 59
ideō bu nedenle Zarf Bağlaç / Zarf 679
igitur bundan dolayı Bağlaç Bağlaç / Zarf 313
ignis -is m. ateş İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 151
ille illa illud şu (adam, kadın, şey) Zamir Zamir / Soru Zamiri 8
illīc orada, oraya; illinc: o yerden Zarf Yer 396
illūc o yere Zarf Yer 955
imāgō -inis f. tasvir, suret, görüntü İsim: 3. Çekim Grubu Görü / Görüntü 754
imperātor -ōris m. başkomutan İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 723
imperium -ī n. komuta, hakimiyet İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 200
imperō -āre komuta etmek, hüküm sürmek Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 602
impetus -ūs m. saldırı İsim: 4. Çekim Grubu Şiddet 421
impleō -ēre -plēvī -plētum doldurmak, tamamlamak Fiil: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 671
impōnō -ere -posuī -positum yerleştirmek, yüklemek, dayatmak, vergi koymak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Ölçüm 437
in içinde, üstünde (+ abl.); içine, üstüne (+ acc) Edat Yer 5
incidō incidere incidī içine düşmek, rastlamak; vuku bulmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 871
incipiō -cipere -cēpī -ceptum başlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Zaman 411
inde oradan, ondan Zarf Yer 328
indicō -āre belirtmek, işaret etmek, bilinir kılmak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 980
īnferō īnferre intulī illātum içeri taşımak, aleyhine getirmek; bellum īnferre: -e savaş açmak Fiil: Düzensiz Savaş ve Barış 742
īnferus -a -um aşağı; īnferior: daha aşağı; īnfimus / īmus: en aşağı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 428
ingenium -ī n. yaradılış, eğilim, yetenek İsim: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 387
ingēns ingentis iri, kocaman Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 202
ingrātus -a -um: nahoş, nankör Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 592
ingredior -gredī -gressus sum: içeri adımlamak, girmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Hareket 885
inimīcus -a -um: dostça olmayan; (nesne) düşman Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 952
initium -ī n.: başlangıç İsim: 2. Çekim Grubu Zaman 865
iniūria -ae f.: haksızlık, hata, tahkir İsim: 1. Çekim Grubu Adalet 381
inquam, inquis, inquit, inquiunt: söylemek (dolaysız anlatımda) Fiil: Düzensiz Konuşma / Retorik 163
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: üstlenmek; tanzim etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 931
īnsula -ae f.: ada İsim: 1. Çekim Grubu Coğrafya 908
integer -gra -grum: bozulmamış, taze, tüm, bütün Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 815
intellegō -legere -lēxī -lēctum: anlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 512
intendō -tendere -tendī -tentum: germek, yaymak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 895
inter arasında, aralarında; esnasında (+ acc.) Edat Yer 64
interficiō -ficere -fēcī -fectum öldürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Şiddet 699
interim bu arada Zarf Zaman 693
interrogō -āre bir sorunu ortaya koymak, sorgulamak (+ acc.) Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 953
intersum -esse -fuī arasında olmak; yer almak, katılmak (+dat.); ilgilenmek, -in ilgisi olmak (+ gen.) Fiil: Düzensiz Yer 760
intrā dahilinde (+ acc.) Edat Yer 704
intrō -āre girmek Fiil: 1. Çekim Grubu Hareket 766
inveniō -venīre -vēnī -ventum bulmak; keşfetmek Fiil: 4. Çekim Grubu Seyahat 316
invidia -ae f. haset, kıskançlık, garaz İsim: 1. Çekim Grubu Duygular 707
ipse ipsa ipsum o (adam, kadın, şey) Zamir Zamir / Soru Zamiri 22
īra irae f. gazap, öfke İsim: 1. Çekim Grubu Duygular 187
īrāscor īrāscī īrātus sum öfkelenmek; īrātus -a -um: öfkeli Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 809
is ea id o adam, o kadın, o şey Zamir Zamir / Soru Zamiri 13
iste ista istud şu; (zarf.) istīc / istūc: o konumda; istinc: o konumdan Zamir Zamir / Soru Zamiri 81
ita böyle, yani Zarf Bağlaç / Zarf 120
itaque bu yüzden, böylece Bağlaç Bağlaç / Zarf 208
item aynı şekilde Zarf Bağlaç / Zarf 932
iter itineris n. yolculuk, rota İsim: 3. Çekim Grubu Seyahat 230
iterum yine Zarf Zaman 758
iubeō iubēre iussī iussum buyurmak, emretmek Fiil: 2. Çekim Grubu Adalet 84
iūdex iūdicis m. yargıç, juri heyeti İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 839
iūdicium -ī n. yargı, karar, duruşma İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 749
iūdicō -āre yargılamak, karar vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 565
iugum -ī n. boyunduruk; tasma, sıra dağlar İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 335
iungō iungere iūnxī iūnctum birleştirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 513
iūrō -āre ant içmek, yemin etmek; iūs iūrandum, yemin Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 896
iūs iūris n. hak, adalet, hukuk İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 314
iūstus -a -um doğru, haklı, adil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Adalet 770
iuvenis -is m. genç İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 277
iuvō iuvāre iūvī iūtum yardım etmek, yararlı olmak; hoşnut etmek, sevindirmek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 390
labor -ōris m. gayret, emek İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 201
labōrō -āre çalışmak, zahmet çekmek; üzülmek veya kederli olmak Fiil: 1. Çekim Grubu İş / Para 900
lacrima -ae f. gözyaşı İsim: 1. Çekim Grubu Duygular 354
laedō laedere laesī laesum vurarak incitmek, yaralamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 783
laetus -a -um hoşnut, neşeli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Duygular 262
lapis lapidis m. taş İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 840
lateō latēre latuī pusuya yatmak, gizlenmek Fiil: 2. Çekim Grubu Kandırma 695
latus -eris n. yan, kanat İsim: 3. Çekim Grubu Beden 382
lātus -a -um geniş, engin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 824
laudō -āre övmek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 435
laus laudis f. övgü, şan İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 444
lēgātus -ī m. teğmen, elçi İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 464
legiō -ōnis f. lejyon İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 370
legō legere lēgī lēctum toplamak, seçmek, okumak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yazı / Şiir 419
levis -e hafif, önemsiz Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 220
lēx lēgis f. yasa İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 264
liber librī m. kitap İsim: 2. Çekim Grubu Yazı / Şiir 901
līber lībera līberum özgür adam; līberī (m. pl.): hür doğmuş çocuklar Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Adalet 229
lībertās -ātis f. özgürlük İsim: 3. Çekim Grubu Kent 495
libet libēre libuit or libitum est hoşa gider (+ dat. + infin.) Fiil: Şahıssız Sosyal Yaşam 729
libīdō -inis f. arzu, istek İsim: 3. Çekim Grubu Aşk 761
licet licēre licuit licitum est izin verilir (+ dat. + infin.) Fiil: Şahıssız Adalet 175
licet her ne kadar Bağlaç Adalet 778
līmen līminis n. eşik İsim: 3. Çekim Grubu Ev / Hane 516
lingua -ae f. dil; lisan İsim: 1. Çekim Grubu Beden 732
littera -ae f. harf, (pl.) edebiyat İsim: 1. Çekim Grubu Yazı / Şiir 710
lītus -oris n. kıyı İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 245
locus -ī m. yer; loca (n. pl.) bölge İsim: 2. Çekim Grubu Coğrafya 62
longē uzak, çok uzak Zarf Ölçüm 400
longus -a -um uzun, engin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 142
loquor loquī locūtus sum konuşmak, söylemek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Konuşma / Retorik 310
lūmen luminis n. ışık İsim: 3. Çekim Grubu Görü / Görüntü 375
lūna -ae f. ay İsim: 1. Çekim Grubu Hava ve Ateş 902
lūx lūcis f. gün ışığı İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 299
maestus -a -um kederli, üzgün; üzücü Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Duygular 669
magis daha Zarf Bağlaç / Zarf 90
magister magistrī m. efendi, şef İsim: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 933
māgnitūdō -inis f. büyüklük, hacim İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 672
māgnus -a -um büyük Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 25
māiōrēs māiōrum m. atalar İsim: 3. Çekim Grubu Hane 764
male (zarf) kötü bir şekilde Zarf Kişisel Özellikler / Nitelikler 603
mālō mālle māluī tercih etmek Fiil: Düzensiz Duygular 598
malus -a -um kötü, fena Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 227
maneō manēre mānsī mānsum kalmak Fiil: 2. Çekim Grubu Seyahat 357
manus -ūs f. el; bir grup adam İsim: 4. Çekim Grubu Beden 48
mare -is n. deniz İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 125
marītus -ī m. koca İsim: 2. Çekim Grubu Hane 654
māter mātris f. anne İsim: 3. Çekim Grubu Hane 127
māteria -ae f. madde, cevher, cisim; kereste; malzeme İsim: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 857
medius -a -um orta, merkez Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yer 162
membrum -ī n. organ, bedenin uzvu İsim: 2. Çekim Grubu Beden 481
meminī meminisse hatırlamak, anımsamak Fiil: Düzensiz Eğitim / Bilgi 670
memoria -ae f. bellek, anı İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 627
mēns mentis f. akıl İsim: 3. Çekim Grubu Beden 173
mēnsa -ae f. masa İsim: 1. Çekim Grubu Ev / Hane 747
mereō merēre meruī meritum layık olmak, hak etmek; asker olarak hizmet vermek Fiil: 2. Çekim Grubu İş / Para 852
metuō metuere metuī korkmak, endişe etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Duygular 429
metus -ūs m. korku, endişe İsim: 4. Çekim Grubu Duygular 215
meus -a -um benim Zamir Zamir / Soru Zamiri 41
mīles -itis m. asker İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 161
mīlle (pl.) mīlia bin Sıfat: Sayı Ölçüm 247
mīror mīrārī mīrātus sum şaşırmak, hayret etmek (+ acc.) Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 504
misceō miscēre miscuī mixtum karıştırmak Fiil: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 425
miser misera miserum sefil, perişan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Duygular 137
mittō mittere mīsī missum göndermek, salıvermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 114
modo hemen şimdi, biraz önce; modo ... modo: şimdi … şimdi de, bir an … diğer an …, bazen … bazen … Zarf Zaman 152
modus -ī m. tarz, biçim, usul İsim: 2. Çekim Grubu Ölçüm 195
moenia -ium n. pl. surlar; istihkâm İsim: 3. Çekim Grubu Kent 593
mollis -e yumuşak, esnek, nazik Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 356
moneō monēre monuī monitum uyarmak, tavsiye etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 711
mōns montis m. dağ İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 242
mora -ae f. gecikme, sekte İsim: 1. Çekim Grubu Zaman 399
morbus -ī m. hastalık, rahatsızlık İsim: 2. Çekim Grubu Beden 658
morior morī mortuus sum ölmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Yaşam ve Varlık 253
moror morārī morātus sum gecikmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Zaman 581
mors mortis f. ölüm İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 95
mortālis -e ölüme tabi, ölümlü;(er.) fani Sıfat: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 950
mōs mōris m. tabiat, mizaç; (pl.) karakter İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 181
moveō -ēre mōvī mōtum hareket ettirmek Fiil: 2. Çekim Grubu Hareket 192
mox yakında Zarf Zaman 469
mulier -eris f. kadın İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 961
multitūdō -inis f. çok sayı, çokluk İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 733
multus -a -um çok, fazla; multō, açık ara Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 43
mundus -ī m. dünya, evren, gökyüzü İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 350
mundus -a -um temiz, düzgün, zarif Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 997
mūnus mūneris n. armağan, sunu; hizmet, görev; (pl.) gladyatör gösterisi İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 276
mūrus -ī m. duvar İsim: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 508
mūtō -āre değiştirmek Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 315
nam or namque çünkü, zira, oysa Bağlaç Bağlaç / Zarf 61
narrō -āre anlatmak, nakletmek Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 910
nāscor nāscī nātus sum doğmak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Yaşam ve Varlık 266
nātūra -ae f. doğa İsim: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 180
nātus -ī m. oğul İsim: 2. Çekim Grubu Hane 211
nāvis -is f. gemi İsim: 3. Çekim Grubu Seyahat 353
ne (enclitic) (kelime sonuna eklenir) -mi? Zarf Zamir / Soru Zamiri 238
gerçekten, olmasın diye Bağlaç Bağlaç / Zarf 47
nec ne de, ne … ne de ... → neque Bağlaç Bağlaç / Zarf 19
necesse (indecl. adj.) gerekli Sıfat: Çekimsiz İş / Para 773
necessitās -tātis f. gereklilik; ihtiyaç İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 911
nefās n. indecl. saygısızlık, günahkarlık İsim: Çekimsiz Adalet 541
negō -āre reddetmek, kabul etmemek Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 294
negōtium -ī n. İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 846
nēmō hiç kimse (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō veya nūllā → nūllus -a -um) Zamir Zamir / Soru Zamiri 179
nemus nemoris n. orman, koru İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 461
neque değil, de değil; neque ... neque, ne … ne de … Bağlaç Bağlaç / Zarf 72
nesciō -scīre bilmemek, cahil olmak Fiil: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 525
nisi, nī olmadığı takdirde, olmaksızın Bağlaç Bağlaç / Zarf 100
niger nigra nigrum siyah Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 634
nihil, nīl hiçbir şey, hiç İsim: Çekimsiz Ölçüm 55
nimis or nimium fazlasıyla Zarf Kişisel Özellikler / Nitelikler 841
nimius -a -um çok fazla, haddinden fazla Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 502
nōbilis -e tanınmış, soylu; (nesne) asilzade, soylu kadın Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 455
noceō nocēre nocuī zarar vermek Fiil: 2. Çekim Grubu Şiddet 509
nōlō nōlle nōluī istememek Fiil: Düzensiz Duygular 458
nōmen -inis n. isim İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 135
nōn değil Zarf Bağlaç / Zarf 6
nōndum henüz değil Zarf Bağlaç / Zarf 436
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs biz Zamir Zamir / Soru Zamiri 51
nōscō nōscere nōvī nōtum öğrenmek, bilmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 347
noster nostra nostrum bizim Zamir Zamir / Soru Zamiri 52
nōtus -a -um mâlûm Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 477
novus -a -um yeni Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 139
nox noctis f. gece İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 119
nūdus -a -um çıplak, yalın Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Beden 545
nūllus -a -um hiç kimse, hiçbir şey Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 49
num (hayır cevabı bekler) değil mi? elbette değil Zarf Zamir / Soru Zamiri 924
nūmen -inis n. tanrısal istenç, ilah İsim: 3. Çekim Grubu Din 452
numerus -ī m. sayı, çokluk İsim: 2. Çekim Grubu Ölçüm 338
numquam asla Zarf Zaman 251
nunc şimdi Zarf Zaman 50
nūntius -ī m. haberci; haberler İsim: 2. Çekim Grubu Seyahat 919
ob karşısında, -i nedeniyle (+acc) Edat Yer 449
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum öldürmek, kesip devirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 801
occupō -āre kuşatmak, işgal etmek; öngörmek, -den önce yapmak (+ infin.) Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 472
occurrō -currere -cucurrī -cursum rastlamak; aklına gelmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 677
oculus -ī m. göz İsim: 2. Çekim Grubu Beden 206
ōdī ōdisse nefret etmek Fiil: Düzensiz Duygular 790
odium -ī n. nefret İsim: 2. Çekim Grubu Duygular 522
offerō offerre obtulī oblātum takdim etmek, sunmak; maruz bırakmak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 812
officium -ī n. hizmet, görev İsim: 2. Çekim Grubu Kent 607
ōlim vaktiyle, şu zamanda Zarf Zaman 574
omnis -e tüm, her, bütün olarak Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 18
onus oneris n. yük, külfet İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 842
opera -ae f. çaba, faaliyet, iş İsim: 1. Çekim Grubu İş / Para 843
oportet -ēre -uit gereklidir, icap eder (+ acc. + inf.) Fiil: Şahıssız Sosyal Yaşam 806
oppidum -ī n. şehir İsim: 2. Çekim Grubu Kent 635
ops opis f. destek, kaynak İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 318
optō -āre seçmek, ayırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 417
opus operis n. İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 332
ōrātiō -ōnis f. konuşma, hitabet İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 736
orbis -is m. çember; orbis terrārum: dünya İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 322
ōrdō -īnis m. düzen, mertebe İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 416
orior orīrī ortus sum kalkmak, başlamak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Zaman 642
ōrō -āre dua etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Din 755
ōs ōris n. ağız, yüz İsim: 3. Çekim Grubu Beden 147
os ossis n. kemik İsim: 3. Çekim Grubu Beden 696
ostendō ostendere ostendī ostentum göstermek, arz etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Diğer Duyular 371
ōtium -ī n. inziva İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 715
paene hemen hemen Zarf Bağlaç / Zarf 944
pār paris eşit Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 281
parcō parcere pepercī parsum esirgemek, tutumlu olmak (+ dat.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 412
parēns -ntis m./f. ebeveyn İsim: 3. Çekim Grubu Hane 190
pāreō pārēre pāruī itaat etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 847
pariō parere peperī partum meydana getirmek; yaratmak, neden olmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Yaşam ve Varlık 829
parō -āre hazırlamak, hazır etmek; parātus -a -um, hazır Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 160
pars partis f. kısım İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 65
parum çok az Zarf Ölçüm 204
parvus -a -um küçük Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 143
pateō patēre patuī açık olmak, yayılmak, serbest ya da açık olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Coğrafya 550
pater patris m. baba, ata İsim: 3. Çekim Grubu Hane 71
patior patī passus sum katlanmak, tahammül etmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Teşvik Edici / Emredici Fiiller 185
patria -ae f. memleket, ülke İsim: 1. Çekim Grubu Coğrafya 342
paucī -ae -a birkaç, biraz Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 858
paulō, paulum biraz, azıcık, ufak Zarf Ölçüm 872
pauper -eris yoksul, kıt Sıfat: 3. Çekim Grubu İş / Para 844
pāx pācis f. barış İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 388
peccō -āre haddini aşmak, günah işlemek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 792
pectus -oris n. göğüs, böğür İsim: 3. Çekim Grubu Beden 183
pecūnia -ae f. para İsim: 1. Çekim Grubu İş / Para 530
pecus -oris n. sığır, öküz İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 566
pellō pellere pepulī pulsum vurmak, itmek, çarpmak, sürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 563
pendō pendere pependī pēnsum tartmak, değerlendirmek, sarkıtmak; ödemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli İş / Para 988
per yoluyla (+acc.) Edat Yer 30
perdō -dere -didī -ditum tahrip etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 488
pereō -īre -iī -itum telef olmak, kaybolmak Fiil: Düzensiz Şiddet 268
pergō pergere perrēxī perrēctum ilerlemek, devam etmek; uyanmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 821
perīculum -ī n. tehlike İsim: 2. Çekim Grubu Şiddet 265
permittō -mittere -mīsī -missum bırakmak, salıvermek, izin vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 702
perpetuus -a -um bozulmamış, daimi Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 891
pertineō -tinēre -tinuī uzanmak, yayılmak; ilişkili olmak, dair olmak, işi olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 866
perveniō -venīre -vēnī -ventum varmak, ulaşmak Fiil: 4. Çekim Grubu Seyahat 409
pēs pedis m. ayak İsim: 3. Çekim Grubu Beden 199
petō petere petīvī petītum aramak, hedef almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 83
pietās -tātis f. görevseverlik, görev duygusu (özellikle aile ve çocuklar arasında) İsim: 3. Çekim Grubu Hane 767
pius -a -um görevini bilen, görevsever, vicdanlı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 748
placeō placēre placuī placitum memnun etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 287
plēbs plēbis f. avam İsim: 3. Çekim Grubu Kent 649
plēnus -a -um dolu Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 459
plērumque genellikle Zarf Ölçüm 974
plērus- plēra- plērumque büyük bölüm, en çok, en fazla, çoğunluk Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 968
poena -ae f. ceza, bedel İsim: 1. Çekim Grubu Adalet 223
poēta -ae m. şair İsim: 1. Çekim Grubu Yazı / Şiir 913
pondus ponderis n. ağırlık İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 636
pōnō pōnere posuī positum koymak, yerleştirmek; bir yana koymak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Getir - Götür Fiilleri 102
pontus -ī m. açık deniz, derin İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 630
populus -ī m. halk İsim: 2. Çekim Grubu Kent 122
porta -ae f. kapı İsim: 1. Çekim Grubu Kent 759
portō -āre bir yükü nakletmek Fiil: 1. Çekim Grubu Ölçüm 853
pōscō pōscere popōscī ısrarla istemek, talep etmek; hakkında soruşturmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 487
possum posse potuī edebilmek Fiil: Düzensiz Yapma / Etme 23
post sonra (zarf; edat +acc.) Edat Zaman 164
posteā sonradan Zarf Zaman 964
posterus -a -um bir sonraki, sonra gelen Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 877
postquam ardından Bağlaç Zaman 384
potēns potentis muktedir, güçlü Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 567
potestās -ātis f. istenç İsim: 3. Çekim Grubu Kent 737
potis -e kudretli, muktedir Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 947
praebeō -ēre -uī -itum önermek, tedarik etmek, sağlamak Fiil: 2. Çekim Grubu Getir - Götür Fiilleri 584
praeceptum -ī n. kural, düstur; hüküm İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 825
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum önceden tahmin etmek, tavsiye etmek, tembih etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Konuşma / Retorik 945
praeda -ae f. ganimet, yağma İsim: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 626
praemium -ī n. ödül, mükafat İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 680
praesēns -ntis mevcut olan, bizzat bulunan, hazır olan Sıfat: 3. Çekim Grubu Yer 822
praesidium -ī n. garnizon, koruma İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 582
praestō -stāre -stitī -stitum üstün gelmek, önemli olmak Fiil: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 423
praeter yoluyla, süresince, geçe; -den başka, hariç (+ acc.) Edat Yer 756
praetereā ayrıca, yanı sıra Zarf Bağlaç / Zarf 681
praetor -ōris m. praetor, roma'da bulunan yüksek adliye memuru İsim: 3. Çekim Grubu Kent 878
precor -ārī dua etmek, yalvarmak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Din 492
premō premere pressī pressum basmak, sıkmak, sıkıştırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 240
pretium -ī n. değer, kıymet, bedel; pretium operae: bir çabanın mükafatı İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 629
prex precis f. ibadet, yakarı İsim: 3. Çekim Grubu Din 520
prīmum birincil olarak, evvela Zarf Zaman 252
prīmus -a -um birinci Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 91
prīnceps -cipis ilk, birinci; (nesne) lider, komuta sahibi Sıfat: 3. Çekim Grubu Kent 317
prīncipium -ī n. başlangıç İsim: 2. Çekim Grubu Zaman 948
prior prius eski, evvelki Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 526
prīvātus -a -um kişisel, özel Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 882
prius or priusquam önce Zarf Zaman 484
prō uğruna, için, nedeniyle (+abl.) Edat Yönelimsiz Edatlar 128
probō -āre onaylamak, tasvip etmek; birini (dat.) bir şeye (acc.) ikna etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 784
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum ileri gitmek, ilerlemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 746
procul uzakta Zarf Yer 397
prōdō prōdere prōdidī prōditum yayımlamak, devretmek; ele vermek, ihanet etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Getir - Götür Fiilleri 929
proelium -ī n. muharebe İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 348
proficīscor -ficīscī -fectus sum yola çıkmak, ileri gitmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Seyahat 835
prohibeō -ēre -uī -itum engellemek, uzak tutmak Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 604
prōmittō -mittere -mīsī -missum ileri göndermek, söz vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 720
prope yakında, yanında; (üstün.) propior, (en üstün.) proximus; (zarf) hemen hemen, neredeyse, adeta Edat Yer 189
properō -āre acele ettirmek, hız vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Hareket 537
prōpōnō -pōnere -posuī -positum öne koymak, teşhir etmek, sunmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 930
proprius -a -um kendine özgü, kişisel Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 854
propter sebebiyle (+ acc.) Edat Yönelimsiz Edatlar 560
prōsum prodesse profuī yararlı olmak, iyiliği dokunmak, yardımcı olmak (+ dat.) Fiil: Düzensiz Sosyal Yaşam 373
prōtinus derhal, gecikmeden Zarf Zaman 903
prōvincia -ae f. eyalet; ödev İsim: 1. Çekim Grubu Kent 620
pūblicus -a -um halka ait, devlete ait Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kent 517
pudor pudōris m. utanç, ar, hicap İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 616
puella -ae f. kız; kız arkadaş İsim: 1. Çekim Grubu İnsanlar 233
puer puerī m. çocuk; erkek köle İsim: 2. Çekim Grubu İnsanlar 191
pūgna -ae f. yumruk dövüşü; savaş İsim: 1. Çekim Grubu Şiddet 650
pugnō -āre kavga etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Şiddet 708
pulcher -chra -chrum güzel Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 569
putō -āre düşünmek, sanmak Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 166
quā nerede, nasıl Zamir Zamir / Soru Zamiri 336
quaerō -rere -sīvī -sītum aramak, araştırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 113
quālis -e ne cins? nasıl? Zamir Zamir / Soru Zamiri 263
quam nasıl?; (kıyaslamadan sonra) -den/-dan Zarf Zamir / Soru Zamiri 29
quamquam gerçi, rağmen Bağlaç Bağlaç / Zarf 644
quamvīs istediğin kadar; her ne kadar Zarf Bağlaç / Zarf 489
quandō ne zaman?; beri; sī quandō: eğer olur da Zarf Zamir / Soru Zamiri 621
quantum (zarf) ne kadar? ne ölçüde?; ne çok! ne büyük! ... kadar Zarf Zamir / Soru Zamiri 557
quantus -a -um (soru) ne büyüklükte? (bağıl) …kadar çok (nesne) hangi büyüklük, miktar, vb. (bağıl) hangi tutar; quantī, hangi fiyata? (bağıl) hangi fiyattan Zamir Zamir / Soru Zamiri 311
quārē nasıl? neden? Zarf Zamir / Soru Zamiri 786
quasi sözde Zarf Bağlaç / Zarf 938
quattuor dört Sıfat: Sayı Ölçüm 867
que ve (olumlayıcı enklitik) Bağlaç Bağlaç / Zarf 4
quemadmodum ne tarzda, nasıl Zarf Zamir / Soru Zamiri 531
queror querī questus sum yakınmak, yas tutmak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 518
quī quae quod kim, hangi, ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 3
quia çünkü Bağlaç Bağlaç / Zarf 132
quīcumque quaecumque quodcumque her kim, her ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 284
quīdam quaedam quoddam belli biri, birisi Zamir Zamir / Soru Zamiri 126
quidem gerçekten, herhalde Zarf Bağlaç / Zarf 136
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum sessiz kalmak; uyumak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 969
quīn (zarf) gerçekten, esasında; (bağlaç) öyle ki … değil (+ subj.) Zarf Bağlaç / Zarf 456
quīppe (zarf) elbette, tabii Zarf Bağlaç / Zarf 499
quis quid kim? ne? hangisi? Zamir Zamir / Soru Zamiri 212
quisquam quicquam/quidquam hiç (bir) kişi, hiç kimse Zamir Zamir / Soru Zamiri 280
quisque quaeque quidque her biri, her bir kimse Zamir Zamir / Soru Zamiri 197
quisquis quidquid her kim, her ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 129
quō hangi sebeple? nereye veya nerede; ne amaçla, hangi amaçla Zarf Zamir / Soru Zamiri 305
quōmodo hangi yordamla? nasıl? Bağlaç Zamir / Soru Zamiri 831
quondam bir zamanlar, vaktiyle Zarf Zaman 542
quoniam madem ki, halbuki Bağlaç Bağlaç / Zarf 510
quoque dahi, de, bile Bağlaç Bağlaç / Zarf 76
quotiēns (soru.) kaç kez? ne sıklıkla? (bağıl) …kadar sık, -ince Zarf Zamir / Soru Zamiri 970
rapiō rapere rapuī raptum kapmak, koparmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Şiddet 273
rārus -a -um birbirinden uzakta, gevşek, ince, nadir, seyrek Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 752
ratiō -ōnis f. yöntem, plan, muhakeme İsim: 3. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 256
recēdō -cēdere -cessī -cessum geriye çekilmek, irkilmek, arka plana çekilmek, ayrılmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 826
recēns -ntis taze, yeni Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 781
recipiō -cipere -cēpī -ceptum geri almak, kabul etmek; sē recipere, çekilmek, yolunu tutmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Getir - Götür Fiilleri 319
rēctus -a -um direkt, düz Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 823
reddō -dere -didī -ditum geri dönmek, geri vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Getir - Götür Fiilleri 174
redeō -īre -iī -itum geri gelmek, geri dönmek Fiil: Düzensiz Hareket 301
referō referre rettulī relātum geri getirmek, rapor vermek Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 171
regiō -ōnis f. sınır, bölge İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 585
rēgius -a -um krala ait, asil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 561
rēgnum -ī n. krallık, egemenlik İsim: 2. Çekim Grubu Coğrafya 121
regō regere rēxī rēctum kılavuzluk etmek, yönetmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 554
relinquō -linquere -līquī -lictum terketmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 144
reliquus -a -um geri kalan, bırakılan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 788
reor rērī rātus sum düşünmek, hayal etmek, farzetmek, saymak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Eğitim / Bilgi 774
reperiō -perīre -pperī -pertum bulmak, öğrenmek Fiil: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 765
repetō -petere -petīvī -petītum talep etmek, zorla almak; yeniden ziyaret etmek; aklına getirmek, anımsamak, yinelemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 651
rēs reī f. şey (rēs pūblica, devlet; rēs familiāris, aile mülkü, arazisi; rēs mīlitāris, savaş sanatı; rēs novae, devrim) İsim: 5. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 38
respicio -ere -spēxī -spectum geriye bakmak, ummak, dikkate almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Görü / Görüntü 722
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum cevap vermek Fiil: 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 535
retineō -tinēre -tinuī -tentum saklamak, elde tutmak Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 647
revertō -vertere -vertī geri dönmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 995
revocō -āre geri çağırmak, hatırlamak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 813
reus -ī m. sanık İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 888
rēx rēgis m. kral İsim: 3. Çekim Grubu Kent 60
rīdeō -ēre rīsī rīsum gülmek, -e gülmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Duygular 874
rīpa -ae f. nehir kıyısı İsim: 1. Çekim Grubu Toprak ve Su 662
rogō -āre sormak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 551
rumpō rumpere rūpī ruptum kırmak, patlatmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 480
rūrsus geriye, tersine Zarf Yer 440
rūs rūris n. taşra İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 879
sacer sacra sacrum kutsal, mukaddes Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Din 398
sacerdōs -dōtis m./f. rahip, rahibe İsim: 3. Çekim Grubu Din 939
saeculum -ī n. kuşak, nesil, yüzyıl İsim: 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 776
saepe sık sık Zarf Zaman 145
saevus -a -um öfkeli, hiddetli, gaddar Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 244
salūs -ūtis f. sağlık, güvenlik İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 549
sānctus -a -um kutsal, dokunulmaz Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Din 659
sanguis -inis m. kan İsim: 3. Çekim Grubu Beden 214
sānus -a -um sağlam, sağlıklı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 946
sapiēns -ntis bilge; (nesne) akıllı kişi, bilge kişi, filozof Sıfat: 3. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 453
sapientia -ae f. bilgelik, akıl, idrak İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 797
satis, sat yeterli, kâfi, elverişli Zarf Ölçüm 341
saxum -ī n. kaya, uçurum, kayalık İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 306
scelus -eris n. suç, günah İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 154
scientia -ae f. bilgi İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 971
scīlicet açıkça, aşikar Zarf Bağlaç / Zarf 889
sciō -īre -īvī/-iī -ītum bilmek Fiil: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 172
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum yazmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yazı / Şiir 568
secundus -a -um izleyen; ardıl; (sayı) ikincil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 836
sēcūrus -a -um sıkıntısız, huzurlu; tasasız Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 697
sed fakat Bağlaç Bağlaç / Zarf 20
sedeō sedēre sēdī sessum oturmak Fiil: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 506
sēdēs -is f. oturacak yer, ikametgâh, ikamet İsim: 3. Çekim Grubu Ev / Hane 403
semel bir kez Zarf Zaman 789
semper daima, her zaman Zarf Zaman 149
senātus -ūs m. senato İsim: 4. Çekim Grubu Kent 329
senex -is m. yaşlı kişi, ihtiyar; kıdemli, büyük kişi İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 558
sēnsus -ūs m. hissiyat, duygu, sezi İsim: 4. Çekim Grubu Duygular 793
sententia -ae f. görüş, yargı İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 586
sentiō sentīre sēnsī sēnsum duymak, hissetmek, algılamak, görmek Fiil: 4. Çekim Grubu Diğer Duyular 302
sepulcrum -ī n. mezarlık, gömüt, kabir İsim: 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 949
sequor sequī secūtus sum takip etmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Hareket 108
sermō -ōnis m. konuşma, söyleşi İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 575
serviō -īre köle olmak, hizmet etmek (+ dat.) Fiil: 4. Çekim Grubu Hane 883
servō -āre korumak, kollamak Fiil: 1. Çekim Grubu Hane 289
servus -ī m. köle İsim: 2. Çekim Grubu Hane 496
seu ya da; seu ... seu: ya ... ya da → sive Bağlaç Bağlaç / Zarf 343
eğer Bağlaç Bağlaç / Zarf 16
sīc böylece, bu suretle; sīc ... ut: -ile aynı şekilde Zarf Bağlaç / Zarf 79
sīcut tıpkı Zarf Bağlaç / Zarf 791
sīdus -eris n. yıldız, takımyıldız İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 359
sīgnum -ī n. işaret, belirti, nişan İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 261
silva -ae f. orman, ağaçlık İsim: 1. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 234
similis -e benzer, koşut Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 414
simul aynı zamanda Zarf Zaman 274
sine olmadan (+ abl.) Edat Yönelimsiz Edatlar 104
singulī -ae -a münferit Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 507
sinō sinere sīvī situm izin vermek, haline bırakmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 717
sinus -ūs m. giysinin katı; kıvrım, koy, körfez İsim: 4. Çekim Grubu Toprak ve Su 478
sīve ya da; sīve ... sīve: ya ... ya da → seu Bağlaç Bağlaç / Zarf 362
socius -a -um arkadaşça, müttefikçe; socius -ī m.: dost, yoldaş Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 372
sōl sōlis m. güneş İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 320
soleō -ēre -uī -itum alışkın olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 246
sōlum yalnızca, ancak Zarf Ölçüm 897
solvō solvere solvī solūtum çözmek, yelken açmak Fiil: 2. Çekim Grubu Seyahat 325
sōlus -a -um yalnız, tek başına Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 176
somnus -ī m. uyku, tembellik; (pl.) rüyalar İsim: 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 438
sonō sonāre sonuī sonitum ses çıkarmak, gürültü etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 583
soror -ōris f. kız kardeş İsim: 3. Çekim Grubu Hane 497
sors sortis f. kura, kader, talih; kehanet İsim: 3. Çekim Grubu Din 639
spargō spargere sparsī sparsum perişan etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 532
spatium -ī n. alan İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 426
speciēs -ēī f. görünüm, görünüş İsim: 5. Çekim Grubu Görü / Görüntü 599
spectō -āre bakmak, gözlemlemek Fiil: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 473
spērō -āre umut etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Duygular 648
spēs speī f. umut İsim: 5. Çekim Grubu Duygular 232
spīritus -ūs m. soluk, yaşam, ruh İsim: 4. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 703
statim derhal Zarf Zaman 798
statuō -ere -uī -ūtum yerleştirmek, tesis etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Adalet 678
stella -ae f. yıldız İsim: 1. Çekim Grubu Hava ve Ateş 934
stō stāre stetī statum ayakta durmak Fiil: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık