REVOCO

revoco
Hasło
revocō -āre
Definicja
wywołać, odwołać, przywołać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
813
Polish