existimo
Hasło
exīstimō -āre
Definicja
myśleć, sądzić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
613
Polish