Headword Definition Ordklass Semantisk grupp Frekvens
ā ab abs från, av (+ abl) Preposition Plats 21
abeō -īre -iī -itum gå sin väg, försvinna Verb: oregelbundet Rörelse 553
absum abesse āfuī vara borta, avlägset Verb: oregelbundet Resa 445
ac och, och dessutom; simul ac: så snart som Konjunktion Konjunktioner/adverb 36
accēdō -cēdere -cessī -cessum gå till, närma sig, tillkomma Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 614
accidō -cidere -cidī hända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 799
accipiō -cipere -cēpī -ceptum mottaga Verb: 3e konjugationen -iō Umgänge 110
ācer ācris ācre vass, skarp, kraftfull Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 587
aciēs -ēī f. kant, egg; slagordning, stridsformering Substantiv: 5e deklinationen Krig och fred 439
ad till, mot (+ ack) Preposition Plats 14
addō -dere -didī -ditum lägga till Verb: 3e konjugationen -ō Umgänge 433
addūcō -ere -dūxī -ductum föra till, infinna sig med Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 886
adeō -īre -iī -itum gå till, nalkas Verb: oregelbundet Rörelse 595
adeō ända dit, så Adverb Konjunktioner/adverb 555
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum tillgripa, använda Verb: 2a konjugationen Skapa/göra 959
adhūc hitills Adverb Plats 379
adveniō -īre -vēnī -ventum komma till, nalkas Verb: 4e konjugationen Resa 987
adversus -a -um på framsidan, framtill, mittemot, fientlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Krig och fred 657
adversus (-um) emot, mot, åt, mittemot Adverb Krig och fred 460
advertō -vertere -vertī -versum vända bort, avvända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 986
aedēs -is f. byggnad; (pl.) hus Substantiv: 3e deklinationen Huset 965
aeger aegra aegrum sjuk Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Liv och varande 810
aegrē med ovilja, med möda Adverb Liv och varande 984
aequē lika Adverb Lag och rätt 904
aequor aequoris n. havet Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 424
aequus -a -um jämn, lik Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Lag och rätt 610
āēr āeris m. luft Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 845
aes aeris n. koppar, brons Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 744
aetās -tātis f. ålder, levnadsålder Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 308
aeternus -a -um evig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tidslängd 734
aethēr aetheris n. etern, himlen Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 851
aevum -i n. tidsålder Substantiv: 2a deklinationen Tidslängd 875
afferō afferre attulī allātum föra till, meddela Verb: oregelbundet Rörelseverb 514
afficiō -ficere -fēcī -fectum göra, tillfoga ngn ngt (+abl) Verb: 3e konjugationen -iō Umgänge 958
ager agrī m. fält, landet, åker Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 324
agitō -āre driva hit och dit, egga, bedriva Verb: 1a konjugationen Befallningsverb 578
āgmen -minis n. tågande marsch, här, trupp Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 358
agō agere ēgī āctum driva, handla, föra Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 69
aiō säga; ut āiunt: man/de säger Verb: oregelbundet Tal/retorik 406
albus -a -um vit Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 925
aliēnus -a -um utländsk, utomstående, ovanlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 367
aliquandō någon gång Adverb Tid 763
aliquis -quae -quod någon, vem som helst Pronomen Pronomen/frågeord 77
aliter annorlunda Adverb Konjunktioner/adverb 782
alius -a -ud en annan, annat; ālias: en annan gång Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 37
alō alere aluī alitum nära, utfodra Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 817
alter altera alterum den ena/andra av två Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 148
altus -a -um hög, upphöjd, djup Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 159
amīcitia -ae f. vänskap Substantiv: 1a deklinationen Umgänge 690
amīcus -a -um vänlig; (subst.) vän Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 198
āmittō -mittere -mīsī -missum sända bort, förlora Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 486
amnis -is m. flodstrand, brink, strand Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 467
amō -āre älska; amāns -ntis m./f.: älskare Verb: 1a konjugationen Kärlek 219
amor -ōris m. kärlek Substantiv: 3e deklinationen Kärlek 116
amplus -a -um rymlig, präktig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 915
an om, om inte, huruvida, eller (i frågor); utrum ... an: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 94
anima -ae f. anda, liv, själ Substantiv: 1a deklinationen Liv och varande 493
animal -ālis n. levande varelse, djur Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 547
animus -ī m. sinne, själ, mod, vilja Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 40
annus -ī m. år Substantiv: 2a deklinationen Tidslängd 167
ante före, framför (adverb och prep. + ack) Preposition Tid 112
antequam innan Konjunktion Tid 787
antīquus -a -um gamla, forntida, tidigare Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tidslängd 617
aperiō aperīre aperuī apertum öppna, yppa Verb: 4e konjugationen Huset 837
appāreō -ēre -uī visa sig Verb: 2a konjugationen Syn 830
appellō -pellāre kalla (vid namn) Verb: 1a konjugationen Umgänge 700
aptus -a -um passande, lämplig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 916
apud hos, vid (+ ack) Preposition Plats 205
aqua -ae f. vatten Substantiv: 1a deklinationen Jord och vatten 272
āra -ae f. altare Substantiv: 1a deklinationen Religion 374
arbitror arbitrārī arbitrātus sum anse, bedöma Verb: deponens Utbildning/kunskap 963
arbor arboris f. träd Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 468
ārdeō ārdēre ārsī ārsum brinna, glöda (av iver, kärlek) Verb: 2a konjugationen Luft och eld 618
argentum -ī n. silver, pengar Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 849
arma -ōrum n. pl. vapen Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 98
ars artis f. konst, skicklighet Substantiv: 3e deklinationen Utbildning/kunskap 258
arvum -ī n. åker, teg Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 637
arx arcis f. borg, fästning; bergstopp Substantiv: 3e deklinationen Staden 638
ascendō -ere -scendī -scēnsum stiga upp, bestiga Verb: 3e konjugationen -ō Resa 990
aspiciō -ere -spēxī -spectum betrakta Verb: 3e konjugationen -iō Syn 483
adsum adesse affuī vara närvarande Verb: oregelbundet Plats 279
astrum -ī n. stjärna Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 685
at men, dock Konjunktion Konjunktioner/adverb 74
atque och, och dessutom Konjunktion Konjunktioner/adverb 35
auctor -ōris m. upphovsperson Substantiv: 3e deklinationen Skrivande/poesi 546
auctōritās -ātis f. trovärdighet, fullmakt, inflytande Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 898
audāx audācis modig, våghalsig Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 876
audeō audēre ausus sum våga Verb: 2a konjugationen Karaktärsdrag 270
audiō -īre -īvī/-iī -ītum höra Verb: 4e konjugationen Andra sinnen 165
auferō auferre abstulī ablātum föra bort Verb: oregelbundet Rörelseverb 556
augeō augēre auxī auctum öka, stärka Verb: 2a konjugationen Skapa/göra 709
avis -is f. fågel Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 855
aura -ae f. (vind)fläkt, luft Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 420
aureus -a -um gyllene, strålande Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Affärer/pengar 691
auris -is f. öra Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 366
aurum -ī n. guld Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 303
aut eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 24
autem emellertid Konjunktion Konjunktioner/adverb 123
auxilium -ī n. hjälp; (pl.) hjälptrupper Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 543
barbarus -ī m. utlänning, barbar Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 768
beātus -a -um lycklig, förmögen, välmående, välsignad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 408
bellum -ī n. krig Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 86
bene väl Adverb Karaktärsdrag 235
beneficium -ī n. välgärning Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 182
bonus -a -um god Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 68
bōs bovis m. ko, oxe (gen. pl. boum) Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 808
brevis -e kort, grund Adjektiv: 3e deklinationen Mått 589
breviter kort Adverb Mått 992
cadō cadere cecidī cāsum falla, stupa Verb: 3e konjugationen -ō Våld 210
caecus -a -um blind Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 728
caedēs -is f. nedhuggande, slaktande Substantiv: 3e deklinationen Våld 415
caedō caedere cecīdī caesum fälla, döda Verb: 3e konjugationen -ō Våld 612
caelestis -e himmelsk; caelestēs: gudarna Adjektiv: 3e deklinationen Luft och eld 960
caelum -ī n. himlen Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 117
campus -ī m. fält, slätt Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 391
candidus -a -um vit, klar Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 692
canis -is m./f. hund Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 687
canō canere cecinī cantum sjunga, spela, profetera Verb: 3e konjugationen -ō Skrivande/poesi 389
capiō capere cēpī captum taga Verb: 3e konjugationen -iō Krig och fred 131
caput capitis n. huvud Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 124
careō -ēre -uī vara utan, sakna (+ abl) Verb: 2a konjugationen Affärer/pengar 572
carmen -inis n. sång Substantiv: 3e deklinationen Skrivande/poesi 254
cārus -a -um kär, dyrbar Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 462
castrum -ī n. (pl.) läger Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 224
castus -a -um fläckfri, ren, from Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 838
cāsus -ūs m. fall, tillfälle, olycka Substantiv: 4e deklinationen Våld 344
caveō cavēre cāvī cautum vara försiktig, akta sig för Verb: 2a konjugationen Våld 941
causa -ae f. orsak, skäl; causā + gen: på grund av Substantiv: 1a deklinationen Tal/retorik 107
cēdō cēdere cessī cessum gå, vika, upphöra, avstå Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 304
celebrō -āre talrikt (ofta) besöka, fira Verb: 1a konjugationen Staden 893
celer -is -e snabb Adjektiv: 3e deklinationen Tid 745
celeriter snabbt Adverb Tid 967
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum uppskatta, anse Verb: 2a konjugationen Utbildning/kunskap 928
centum hundra Räkneord: grundtal Mått 730
cernō cernere crēvī crētum urskilja Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 655
certē säkert, bestämt Adverb Mått 601
certō -āre kämpa, tävla Verb: 1a konjugationen Idrott 864
certus -a -um säker, avgjord Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 285
cēterum för övrigt, men, däremot Adverb Pronomen/frågeord 571
cēterus -a -um den andra, andra, resten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 596
cibus -ī m. mat Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 863
cingō cingere cīnxī cīnctum omgjorda (sig), omsluta Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 814
cinis cineris m./f. aska Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 779
circā kring (averb och prep. + ack) Preposition Plats 735
citus -a -um snabb; citō: snabbt (adv) Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 590
cīvis -is m./f. medborgare Substantiv: 3e deklinationen Staden 471
cīvitās -ātis f. stad, samhälle, stat Substantiv: 3e deklinationen Staden 346
clāmor -ōris m. rop, stridsrop Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 605
clārus -a -um klar, ljus, tydlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 395
classis -is f. här, flotta, klass Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 505
claudō claudere clausī clausum stänga Verb: 3e konjugationen -ō Huset 392
coepī coepisse coeptus började Verb: oregelbundet Tid 312
cōgitō -āre tänka, överväga Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 515
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum lära känna, få veta Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 339
cōgō cōgere coēgī coāctum samla, tvinga Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 250
cohors cohortis f. kompani, kohort Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 666
colligō -ere -lēgī -lēctum samla Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 820
colō colere coluī cultum odla, vårda, högakta Verb: 3e konjugationen -ō Djur och växter 333
color -ōris m. färg Substantiv: 3e deklinationen Syn 725
coma -ae f. hår Substantiv: 1a deklinationen Kroppen 405
comes comitis m./f. följesagare, betjänt Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 448
committō -mittere -mīsī -missum börja, anförtro (+ dat) Verb: 3e konjugationen -ō Umgänge 608
commūnis -e gemensam, allmän, offentlig Adjektiv: 3e deklinationen Staden 660
comparō -āre ställa upp mot varandra, jämföra Verb: 1a konjugationen Affärer/pengar 890
compōnō -pōnere posuī positum sammanlägga, avsluta, bygga Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 443
concēdō -cēdere -cessī -cessum gå sin väg, dra sig undan, medgiva Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 663
condīciō -ōnis f. avtal, villkor Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 920
condō -dere -didī -ditum grunda, bygga, gömma, förvara Verb: 3e konjugationen -ō Staden 540
cōnferō cōnferre contulī collātum föra samman, närma, jämföra Verb: oregelbundet Rörelseverb 645
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum fullborda, avsluta, döda Verb: 3e konjugationen -iō Våld 894
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum bekänna, avslöja Verb: deponens Lag och rätt 972
coniunx coniugis m./f. make, maka Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 218
cōnor cōnārī cōnātus sum försöka Verb: deponens Skapa/göra 905
cōnsequor -sequī -secūtus sum följa, uppnå, vinna Verb: deponens Rörelse 917
cōnsilium -ī n. råd(medlemmar), överläggning, Substantiv: 2a deklinationen Staden 217
cōnsistō -sistere -stitī ställa sig, uppställa sig; stanna; bestå av Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 780
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum ställa upp, besluta, plan Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 652
cōnstō -stāre -stitī stå sig, vara bekant, bestå Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 731
cōnsuētūdo -inis f. vana Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 954
cōnsul -ulis m. konsul Substantiv: 3e deklinationen Staden 321
cōnsulō -sulere -suluī -sultum rådfråga, råda, sörja för Verb: 3e konjugationen -ō Staden 757
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum förbruka Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 869
contemnō -temnere -tempsī -temptum förakta Verb: 3e konjugationen -ō Känslor 615
contineō -tinēre -tinuī -tentum hålla samman, innehålla Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 804
contingō -tingere -tigī -tactum röra, beröra, hända Verb: 3e konjugationen -ō Plats 494
contrā mot, gentemot (averb och prep. + ack) Preposition Plats 271
conveniō -venīre -vēnī -ventum komma samman, samlas; komma överens; passa Verb: 4e konjugationen Umgänge 698
convertō -vertere -vertī -versum vända till, omvända Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 834
convīvium -iī n. gästabud Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 921
cōpia -ae f. överflöd, möjlighet, tillgång, förråd; (pl.) trupper, här Substantiv: 1a deklinationen Krig och fred 331
cor cordis n. hjärta; cordī est + dat: det behagar någon Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 795
cornu -ūs n. horn, krigshärens flygel Substantiv: 4e deklinationen Djur och växter 591
corpus corporis n. kropp Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 75
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum förstöra Verb: 3e konjugationen -ō Våld 870
crēdō crēdere crēdidī crēditum tro, lita på, anförtro Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 109
creō -āre skapa Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 978
crēscō crēscere crēvī crētum ökas, växa Verb: 3e konjugationen -ō Djur och växter 609
crīmen -inis n. anklagelse, brott Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 475
culpa -ae f. skuld, fel Substantiv: 1a deklinationen Lag och rätt 769
cum med (prep. + abl); när, då, eftersom (konjunktion) Preposition Konjunktioner/adverb 10
cūnctus -a -um all, hel Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 292
cupīdō -inis f. begär, iver Substantiv: 3e deklinationen Kärlek 906
cupiō -ere -īvī -ītum önska sig, åtrå Verb: 3e konjugationen -iō Kärlek 441
cūr varför Adverb Pronomen/frågeord 404
cūra -ae f. omsorg, vård Substantiv: 1a deklinationen Kärlek 186
cūrō -āre sörja för, ordna Verb: 1a konjugationen Kärlek 743
currō currere cucurrī cursum springa Verb: 3e konjugationen -ō Idrott 562
currus -ūs m. vagn Substantiv: 4e deklinationen Idrott 491
cursus -ūs m. språngmarsch, färd(väg) Substantiv: 4e deklinationen Idrott 351
custōs custōdis m. väktare, vaktpost Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 622
damnō -āre döma, fördöma Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 751
damnum -ī n. skada, förlust Substantiv: 2a deklinationen Våld 926
från, ned från, bort från (+ abl) Preposition Plats 46
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum vara skyldig, böra Verb: 2a konjugationen Affärer/pengar 155
decem tio Räkneord: grundtal Mått 914
dēcernō -cernere -crēvī -crētum besluta Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 800
decet decēre decuīt det passar Verb: opersonligt Karaktärsdrag 718
decus decoris n. heder, prydnad Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 548
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum ledsaga Verb: 3e konjugationen -ō Resa 661
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum försvara Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 653
dēferō -ferre -tulī -lātum föra ned Verb: oregelbundet Rörelseverb 805
deficiō -ficere -fēcī -fectum avfalla, icke räcka till Verb: 3e konjugationen -iō Krig och fred 676
deinde/dein därpå, därefter Adverb Tid 150
dēnique slutligen Adverb Tid 796
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum stiga ned Verb: 3e konjugationen -ō Resa 802
dēserō -ere dēseruī dēsertum övergiva Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 544
dēsīderō -āre önska, längta efter, sakna Verb: 1a konjugationen Kärlek 892
dēsinō -sinere -siī -situm upphöra Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 624
dēsum -esse -fuī fattas för, saknas för Verb: oregelbundet Affärer/pengar 463
deus -ī m.; dea -ae f. gud, gudinna Substantiv: 2a deklinationen Religion 42
dexter -tra -trum höger; dextera -ae f.: höger hand Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Plats 260
dīcō dīcere dīxī dictum säga, berätta Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 33
diēs diēī m./f. dag Substantiv: 5e deklinationen Tidslängd 54
differō differre distulī dīlātum skingra, senarelägga Verb: oregelbundet Skapa/göra 880
difficilis -e svår Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 861
dīgnitās -ātis f. värdighet, heder Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 956
dīgnus -a -um värdig, förtjänt av ngt Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 291
dīligō -ligere -lēxī -lēctum älska, uppskatta Verb: 3e konjugationen -ō Kärlek 973
dīmittō -mittere -mīsī -missum sända bort, uppgiva Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 777
discēdō -ere -cessī -cessum gå bort, avtåga Verb: 3e konjugationen -ō Resa 726
disciplīna -ae f. undervisning, undervisningsmetod Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 982
discō -ere didicī lära sig Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 465
diū: länge Adverb Tid 361
dīversus -a -um bortvänd, motsatt Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 641
dīves dīvitis riklig, välsignad Adjektiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 564
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum skilja, dela Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 628
dīvitiae -ārum f. pl. rikedomar, förmögenhet Substantiv: 1a deklinationen Affärer/pengar 712
dīvus -a -um gudomlig, upphöjd till gud Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 962
dō dare dedī datum giva Verb: 1a konjugationen Umgänge 28
doceō -ēre -uī doctum undervisa, lära Verb: 2a konjugationen Utbildning/kunskap 393
doleō -ēre doluī lida, sörja Verb: 2a konjugationen Känslor 785
dolor -ōris m. smärta, sorg Substantiv: 3e deklinationen Känslor 193
dolus -ī m. beräkning, lömskhet, knep Substantiv: 2a deklinationen Bedrägeri 701
dominus -ī m.; domina -ae f. herre, ägare, härskarinna Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 241
domus -ūs f. hem, hus Substantiv: 4e deklinationen Huset 73
dōnec tills Konjunktion Tid 771
dōnō -āre giva Verb: 1a konjugationen Umgänge 606
dōnum -ī n. gåva Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 476
dormiō -īre sova Verb: 4e konjugationen Liv och varande 975
dubitō -āre tvivla, tveka Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 521
dubius -a -um vacklande, obeslutsam Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Bedrägeri 528
dūcō dūcere dūxī ductum föra, leda Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 133
dulcis -e söt Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 383
dum medan, till dess att, om bara Konjunktion Tid 103
duo duae duo två Räkneord: grundtal Mått 221
dūrus -a -um hård, sträv, härdad, grym Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 249
dux ducis m./f. härförare, ledare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 239
ecce se! Adverb Syn 643
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum säga rent ut, tillkännage Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 996
ēdō ēdere ēdidī ēditum utgiva Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 688
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum föra ut, låta rycka fram Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 935
efficiō -ficere -fēcī -fectum åstadkomma Verb: 3e konjugationen -iō Skapa/göra 573
effundō -fundere -fūdī -fūsum utgjuta, utsända Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 719
ego meī mihi mē jag, mig Pronomen Pronomen/frågeord 11
ēgredior ēgredī ēgressus sum gå ut, avtåga Verb: deponens Resa 912
ēgregius -a -um utvald, ovanlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 860
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum välja Verb: 3e konjugationen -ō Staden 942
enim ty, i sanning Konjunktion Pronomen/frågeord 57
eō īre iī/īvī itum Verb: oregelbundet Rörelse 97
dit Adverb Plats 470
epistula -ae f. brev Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 951
eques equitis m. ryttare, riddare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 296
equus -ī m. häst Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 248
ergō därför Konjunktion Konjunktioner/adverb 134
ēripiō -ripere -ripuī -reptum rycka undan, rädda Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 349
errō -āre irra omkring, gå vilse Verb: 1a konjugationen Resa 402
error -ōris m. kringirrande, ovisshet, misstag Substantiv: 3e deklinationen Resa 832
et och Konjunktion Konjunktioner/adverb 1
etiam även, också, åter Adverb Konjunktioner/adverb 67
ex, ē ut från, ur, från (+ abl) Preposition Plats 26
excipiō -cipere -cēpī -ceptum undantaga, upptaga Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 394
exemplum -ī n. exempel, kopia, förebild Substantiv: 2a deklinationen Tal/retorik 519
exeō -īre -iī -itum gå ut, lämna Verb: oregelbundet Rörelse 597
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum sätta i rörelse, plåga, öva Verb: 2a konjugationen Idrott 576
exercitus -ūs m. här Substantiv: 4e deklinationen Krig och fred 267
exigō -igere -ēgī -āctum utkräva Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 500
exīstimō -āre anse, värdera Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 613
experior -perīrī -pertus sum försöka, uppleva Verb: deponens Utbildning/kunskap 713
exsilium -ī n. landsflykt, landsförvisning Substantiv: 2a deklinationen Resa 794
exspectō -āre (in)vänta Verb: 1a konjugationen Syn 442
extrēmus -a -um yttre, längst bort Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 385
fābula -ae f. berättelse Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 966
faciēs -ēī f. skepnad, ansikte, sken Substantiv: 5e deklinationen Syn 479
facilis -e lätt Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 451
facinus facinoris n. brott, dåd Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 646
faciō facere fēcī factum göra Verb: 3e konjugationen -iō Skapa/göra 32
factum -ī n. verk, dåd Substantiv: 2a deklinationen Skapa/göra 611
fallō fallere fefellī falsum undgå, lura Verb: 3e konjugationen -ō Bedrägeri 503
falsus -a -um falsk, förfalskad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Bedrägeri 633
fāma -ae f. rykte Substantiv: 1a deklinationen Tal/retorik 278
famēs -is f. hunger, svält Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 828
familia -ae f. familj, hushåll Substantiv: 1a deklinationen Hushållet 943
fateor fatērī fassus sum erkänna Verb: deponens Lag och rätt 689
fātum -ī n. siarord, öde Substantiv: 2a deklinationen Religion 157
fax facis f. fackla, eldbrand Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 511
fēlīciter lyckligtvis Adverb Karaktärsdrag 994
fēlīx -īcis välsignad, lyckosam Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 309
fēmina -ae f. kvinna Substantiv: 1a deklinationen Folk 501
ferē nästan Adverb Konjunktioner/adverb 907
ferō ferre tulī lātum bära, föra, tåla Verb: oregelbundet Rörelseverb 45
ferrum -ī n. järn, järnvapen Substantiv: 2a deklinationen Våld 231
ferus -a -um vild, otämd; fera -ae f.: vilt djur Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Djur och växter 222
fessus -a -um utmattad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Liv och varande 625
fidēlis -e trogen Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 979
fidēs -eī f. förtroende, trohet Substantiv: 5e deklinationen Karaktärsdrag 184
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. dotter; son Substantiv: 1a deklinationen Hushållet 909
fingō fingere fīnxī fīctum forma, bilda, inbilla sig Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 721
fīnis -is m. gräns(linje), område Substantiv: 3e deklinationen Geografi 236
fīō fierī factus sum hända, uppstå, göras Verb: oregelbundet Liv och varande 146
flamma -ae f. flamma Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 298
fleō flēre flēvī flētum gråta Verb: 2a konjugationen Känslor 457
flōs flōris m. blomma Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 818
fluctus -ūs m våg Substantiv: 4e deklinationen Jord och vatten 498
flūmen -inis n. flod Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 283
fluō fluere fluxī fluxum flyta Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 772
foedus -a -um vidrig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Andra sinnen 922
fōns fontis m. källa Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 706
for fārī fātus sum tala Verb: deponens Tal/retorik 739
fōrma -ae f. gestalt, utseende Substantiv: 1a deklinationen Andra sinnen 422
fors fortis f. slump Substantiv: 3e deklinationen Religion 993
forsitan, fortasse kanske, möjligen Adverb Konjunktioner/adverb 833
fortē av en slump Adverb Religion 579
fortis -e stark, tapper Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 286
fortūna -ae f. slump, tur, lycka Substantiv: 1a deklinationen Religion 138
forum -ī n. forum, torg Substantiv: 2a deklinationen Staden 811
frangō frangere frēgī frāctum bryta, krossa Verb: 3e konjugationen -ō Våld 345
frāter frātris m. broder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 225
frequēns -ntis talrik, ofta Adjektiv: 3e deklinationen Mått 918
frōns frontis f. panna Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 559
frūctus -ūs m. njutning, avkastning, frukt Substantiv: 4e deklinationen Djur och växter 927
frūmentum -ī n. säd, spannmål Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 936
fruor fruī frūctus sum njuta av, nyttja (+ abl) Verb: deponens Känslor 923
frūstrā förgäves Adverb Konjunktioner/adverb 694
fuga -ae f. flykt Substantiv: 1a deklinationen Resa 364
fugiō fugere fūgī fugitum fly Verb: 3e konjugationen -iō Resa 177
fugō -āre slå på flykten Verb: 1a konjugationen Resa 957
fundō fundere fūdī fūsum utgjuta, skingra Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 523
fūnus fūneris n. begravning(ståg), död, lik Substantiv: 3e deklinationen Religion 524
furor -ōris m. raseri, kärleksyra Substantiv: 3e deklinationen Känslor 466
fore bliva, vara Verb: oregelbundet Liv och varande 985
gaudeō gaudēre gāvīsus sum glädja sig Verb: 2a konjugationen Känslor 407
gaudium -ī n. glädje, njutning Substantiv: 2a deklinationen Känslor 727
gēns gentis f. släkt, stam, folk Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 194
genus generis n. börd, släkt, art, slag Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 170
gerō gerere gessī gestum föra Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 237
gīgnō gīgnere genuī genitum avla, föda, frambringa Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 667
gladius -ī m. svärd Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 862
glōria -ae f. ära, beröm Substantiv: 1a deklinationen Umgänge 360
gradus -ūs m. steg, marsch, rang Substantiv: 4e deklinationen Krig och fred 577
grātia -ae f. behag, ynnest, hänsyn inflytande, tacksamhet Substantiv: 1a deklinationen Umgänge 380
grātus -a -um behaglig, värdefull, tacksam Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 434
gravis -e tung, allvarlig Adjektiv: 3e deklinationen Mått 140
habeō habēre habuī habitum ha, hålla, inneha Verb: 2a konjugationen Andra sinnen 39
haud inte, föga Adverb Konjunktioner/adverb 226
hic haec hoc den här, denna Pronomen Pronomen/frågeord 7
hīc här; hinc: härifrån Adverb Plats 80
hiems hiemis f. vinter Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 803
hodiē i dag Adverb Tidslängd 981
homō hominis m. människa Substantiv: 3e deklinationen Folk 88
honestus -a -um ansedd, hedervärd Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 580
honor -ōris m. ära, heder, ämbete Substantiv: 3e deklinationen Staden 290
hōra -ae f. timme Substantiv: 1a deklinationen Tidslängd 664
hortor hortārī hortātus sum uppmana, uppmuntra Verb: deponens Tal/retorik 887
hospes hospitis m. gäst, värd, främling Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 873
hostis -is m./f. fiende Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 93
hūc hit Adverb Plats 368
hūmānus -a -um mänsklig, bildad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Folk 355
humus -ī f. jord, mark; humī: på marken Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 740
iaceō iacēre iacuī ligga Verb: 2a konjugationen Huset 228
iaciō iacere iēcī iactum kasta Verb: 3e konjugationen -iō Idrott 899
iam nu, redan, snart Adverb Tid 34
ibi där Adverb Plats 619
īctus -ūs m. slag, hugg Substantiv: 4e deklinationen Våld 819
īdem eadem idem densamma, detsamma Pronomen Pronomen/frågeord 59
ideō därför Adverb Konjunktioner/adverb 679
igitur så, sålunda Konjunktion Konjunktioner/adverb 313
ignis -is m. eld, kärleksglöd Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 151
ille illa illud den där, han/ hon där Pronomen Pronomen/frågeord 8
illīc där; illinc: därifrån Adverb Plats 396
illūc dit Adverb Plats 955
imāgō -inis f. bild, staty, kopia, gestalt Substantiv: 3e deklinationen Syn 754
imperātor -ōris m. överbefälhavare Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 723
imperium -ī n. överbefäl, makt, order, välde Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 200
imperō -āre befalla Verb: 1a konjugationen Krig och fred 602
impetus -ūs m. anfallsstöt, attack Substantiv: 4e deklinationen Våld 421
impleō -ēre -plēvī -plētum fylla Verb: 2a konjugationen Jord och vatten 671
impōnō -ere -posuī -positum pålägga Verb: 3e konjugationen -ō Mått 437
in i, på (+ abl), in/upp i, mot (+ ack) Preposition Plats 5
incidō incidere incidī råka på, möta Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 871
incipiō -cipere -cēpī -ceptum börja Verb: 3e konjugationen -iō Tid 411
inde därifrån Adverb Plats 328
indicō -āre yppa, påpeka Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 980
īnferō īnferre intulī illātum föra in; bellum īnferre: börja kriga, anfalla Verb: oregelbundet Krig och fred 742
īnferus -a -um nedre, låg; īnferior: längre ner; īnfimus eller īmus: underst, nederst Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Geografi 428
ingenium -ī n. läggning, begåvning, snille Substantiv: 2a deklinationen Utbildning/kunskap 387
ingēns ingentis väldig, enorm Adjektiv: 3e deklinationen Mått 202
ingrātus -a -um: obehaglig, otacksam Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 592
ingredior -gredī -gressus sum: gå in, tränga in i, börja Verb: deponens Rörelse 885
inimīcus -a -um: fientlig, ovänlig; (subst.) fiende Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 952
initium -ī n.: ingång, början Substantiv: 2a deklinationen Tid 865
iniūria -ae f.: orättvisa, skymf Substantiv: 1a deklinationen Lag och rätt 381
inquam, inquis, inquit, inquiunt: säga (m. direkt tal) Verb: oregelbundet Tal/retorik 163
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: ställa upp, besluta, instifta, börja Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 931
īnsula -ae f.: ö Substantiv: 1a deklinationen Geografi 908
integer -gra -grum: oskadd, orörd, fullständig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 815
intellegō -legere -lēxī -lēctum: förstå Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 512
intendō -tendere -tendī -tentum: spänna, inrikta sig på, syfta mot Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 895
inter mellan, bland (+ ack) Preposition Plats 64
interficiō -ficere -fēcī -fectum döda Verb: 3e konjugationen -iō Våld 699
interim under tiden, emellertid Adverb Tid 693
interrogō -āre fråga Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 953
intersum -esse -fuī deltaga i, vara olik; interest + gen: det är av vikt för ngn Verb: oregelbundet Plats 760
intrā innanför (+ ack.) Preposition Plats 704
intrō -āre inträda, tränga in i Verb: 1a konjugationen Rörelse 766
inveniō -venīre -vēnī -ventum komma på, finna, uppfinna Verb: 4e konjugationen Resa 316
invidia -ae f. avundsjuka, illvilja, hat Substantiv: 1a deklinationen Känslor 707
ipse ipsa ipsum (han/hon/det) själv, personligen Pronomen Pronomen/frågeord 22
īra irae f. vrede Substantiv: 1a deklinationen Känslor 187
īrāscor īrāscī īrātus sum vredgas Verb: deponens Känslor 809
is ea id han, hon, det Pronomen Pronomen/frågeord 13
iste ista istud den där, du, du där; istīc eller istūc (adv): där borta; istinc (adv): därifrån, därborta ifrån Pronomen Pronomen/frågeord 81
ita så, på så sätt Adverb Konjunktioner/adverb 120
itaque därför, och så Konjunktion Konjunktioner/adverb 208
item också Adverb Konjunktioner/adverb 932
iter itineris n. väg, marsch, resa Substantiv: 3e deklinationen Resa 230
iterum åter, för andra gången Adverb Tid 758
iubeō iubēre iussī iussum befalla Verb: 2a konjugationen Lag och rätt 84
iūdex iūdicis m. domare Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 839
iūdicium -ī n. rättegång, dom Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 749
iūdicō -āre döma, bedöma, besluta Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 565
iugum -ī n. ok, kärleksband, tvärslå, bergsrygg Substantiv: 2a deklinationen Djur och växter 335
iungō iungere iūnxī iūnctum förena Verb: 3e konjugationen -ō Skapa/göra 513
iūrō -āre svära; iūs iūrandum: ed Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 896
iūs iūris n. rätt, lag Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 314
iūstus -a -um rättrådig, rättvis Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Lag och rätt 770
iuvenis -is m. ung man eller kvinna Substantiv: 3e deklinationen Folk 277
iuvō iuvāre iūvī iūtum behaga, djälpa Verb: 1a konjugationen Umgänge 390
labor -ōris m. arbete, möda Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 201
labōrō -āre arbeta Verb: 1a konjugationen Affärer/pengar 900
lacrima -ae f. tår Substantiv: 1a deklinationen Känslor 354
laedō laedere laesī laesum skada Verb: 3e konjugationen -ō Våld 783
laetus -a -um glad, munter Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Känslor 262
lapis lapidis m. sten, ädelsten Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 840
lateō latēre latuī vara dold, undgå uppmärksamhet Verb: 2a konjugationen Bedrägeri 695
latus -eris n. sida, flank Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 382
lātus -a -um bred, vid Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 824
laudō -āre berömma, prisa Verb: 1a konjugationen Umgänge 435
laus laudis f. berömmelse, lovord Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 444
lēgātus -ī m. befälhavare, officer, sändebud Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 464
legiō -ōnis f. regemente, legion Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 370
legō legere lēgī lēctum plocka, välja, läsa Verb: 3e konjugationen -ō Skrivande/poesi 419
levis -e lätt Adjektiv: 3e deklinationen Mått 220
lēx lēgis f. lag Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 264
liber librī m. bok, brev Substantiv: 2a deklinationen Skrivande/poesi 901
līber lībera līberum fri; līberī (m. pl.): friborna barn Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Lag och rätt 229
lībertās -ātis f. frihet Substantiv: 3e deklinationen Staden 495
libet libēre libuit or libitum est det är behagligt (+ dat./infin.) Verb: opersonligt Umgänge 729
libīdō -inis f. åtrå, begär, tygellöshet Substantiv: 3e deklinationen Kärlek 761
licet licēre licuit licitum est det är tillåtet, möjligt (+ dat./infin.) Verb: opersonligt Lag och rätt 175
licet även om Konjunktion Lag och rätt 778
līmen līminis n. tröskel Substantiv: 3e deklinationen Huset 516
lingua -ae f. tunga, språk Substantiv: 1a deklinationen Kroppen 732
littera -ae f. bokstav; (pl.) skrift, brev, litteratur Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 710
lītus -oris n. strand, kust Substantiv: 3e deklinationen Geografi 245
locus -ī m. plats, ställe Substantiv: 2a deklinationen Geografi 62
longē långt, långt borta Adverb Mått 400
longus -a -um lång Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 142
loquor loquī locūtus sum tala Verb: deponens Tal/retorik 310
lūmen luminis n. ljus Substantiv: 3e deklinationen Syn 375
lūna -ae f. månen Substantiv: 1a deklinationen Luft och eld 902
lūx lūcis f. ljus Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 299
maestus -a -um bedrövad, sorgsen Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Känslor 669
magis mera, hellre Adverb Konjunktioner/adverb 90
magister magistrī m. föreståndare, ledare Substantiv: 2a deklinationen Utbildning/kunskap 933
māgnitūdō -inis f. storlek, storhet Substantiv: 3e deklinationen Mått 672
māgnus -a -um stor Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 25
māiōrēs māiōrum m. förfäder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 764
male illa Adverb Karaktärsdrag 603
mālō mālle māluī hellre vilja Verb: oregelbundet Känslor 598
malus -a -um dålig, ond Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 227
maneō manēre mānsī mānsum stanna kvar Verb: 2a konjugationen Resa 357
manus -ūs f. hand Substantiv: 4e deklinationen Kroppen 48
mare -is n. hav Substantiv: 3e deklinationen Jord och vatten 125
marītus -ī m. man Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 654
māter mātris f. moder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 127
māteria -ae f. ämne, material Substantiv: 1a deklinationen Tal/retorik 857
medius -a -um mitten, mellerst Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Plats 162
membrum -ī n. lem Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 481
meminī meminisse minnas Verb: oregelbundet Utbildning/kunskap 670
memoria -ae f. minne Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 627
mēns mentis f. sinne, förstånd Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 173
mēnsa -ae f. bord Substantiv: 1a deklinationen Huset 747
mereō merēre meruī meritum förtjäna, göra krigstjänst Verb: 2a konjugationen Affärer/pengar 852
metuō metuere metuī frukta, vara rädd Verb: 3e konjugationen -ō Känslor 429
metus -ūs m. fruktan, rädsla Substantiv: 4e deklinationen Känslor 215
meus -a -um min Pronomen Pronomen/frågeord 41
mīles -itis m. soldat Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 161
mīlle (pl.) mīlia tusen (pl. substantiv 3e deklinationen) Räkneord: grundtal Mått 247
mīror mīrārī mīrātus sum undra, beundra Verb: deponens Känslor 504
misceō miscēre miscuī mixtum blanda Verb: 2a konjugationen Jord och vatten 425
miser misera miserum olycklig, eländig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Känslor 137
mittō mittere mīsī missum sända, skicka Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 114
modo blott, nyss; modo ... modo: än ... än Adverb Tid 152
modus -ī m. mått, mängd, kvantitet, begränsning Substantiv: 2a deklinationen Mått 195
moenia -ium n. pl. stadsmur Substantiv: 3e deklinationen Staden 593
mollis -e mjuk, mild Adjektiv: 3e deklinationen Andra sinnen 356
moneō monēre monuī monitum råda, förmana Verb: 2a konjugationen Tal/retorik 711
mōns montis m. berg Substantiv: 3e deklinationen Geografi 242
mora -ae f. dröjsmål Substantiv: 1a deklinationen Tid 399
morbus -ī m. sjukdom Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 658
morior morī mortuus sum Verb: deponens Liv och varande 253
moror morārī morātus sum dröja, fördröja Verb: deponens Tid 581
mors mortis f. död Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 95
mortālis -e dödlig; (subst.) en (dödlig) varelse Adjektiv: 3e deklinationen Liv och varande 950
mōs mōris m. sätt, vana, sed, tradition; (pl.) personlighet Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 181
moveō -ēre mōvī mōtum röra Verb: 2a konjugationen Rörelse 192
mox snart Adverb Tid 469
mulier -eris f. kvinna Substantiv: 3e deklinationen Folk 961
multitūdō -inis f. mängd, stort antal Substantiv: 3e deklinationen Mått 733
multus -a -um mycken, mången Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 43
mundus -ī m. världen Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 350
mundus -a -um renlig, snygg, prydlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 997
mūnus mūneris n. uppgift, plikt; tjänst, gåva; (pl.) gladiator/festspel Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 276
mūrus -ī m. mur Substantiv: 2a deklinationen Huset 508
mūtō -āre byta, (för)ändra Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 315
nam or namque ty Konjunktion Konjunktioner/adverb 61
narrō -āre berätta Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 910
nāscor nāscī nātus sum födas, uppstå Verb: deponens Liv och varande 266
nātūra -ae f. beskafffenhet, väsen, natur Substantiv: 1a deklinationen Liv och varande 180
nātus -ī m. son Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 211
nāvis -is f. skepp Substantiv: 3e deklinationen Resa 353
ne (enclitic) anger att satsen är en fråga Adverb Pronomen/frågeord 238
för att inte Konjunktion Konjunktioner/adverb 47
nec och inte, inte heller; nec ... nec: varken eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 19
necesse (indecl. adj.) det är oundvikligt, nödvändigt Adjektiv: oböjligt Affärer/pengar 773
necessitās -tātis f. nödvändighet, behov Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 911
nefās n. indecl. det som ej är tillåtet, förhävelse, synd Substantiv: oböjligt Lag och rätt 541
negō -āre säga att inte, förneka Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 294
negōtium -ī n. sysselsättning, verksamhet Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 846
nēmō ingen (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō eller nūllā) Pronomen Pronomen/frågeord 179
nemus nemoris n. lund Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 461
neque och inte, inte heller; neque ... neque: varken eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 72
nesciō -scīre inte veta Verb: 4e konjugationen Utbildning/kunskap 525
nisi, nī om inte Konjunktion Konjunktioner/adverb 100
niger nigra nigrum svart Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 634
nihil, nīl ingenting Substantiv: oböjligt Mått 55
nimis or nimium för mycket, för stor, för lång Adverb Karaktärsdrag 841
nimius -a -um för mycket, överdriven Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 502
nōbilis -e ryktbar, ärorik, adlig, ädel; (subst.) adelsman/kvinna Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 455
noceō nocēre nocuī skada Verb: 2a konjugationen Våld 509
nōlō nōlle nōluī icke vilja Verb: oregelbundet Känslor 458
nōmen -inis n. namn Substantiv: 3e deklinationen Umgänge 135
nōn inte Adverb Konjunktioner/adverb 6
nōndum inte ännu Adverb Konjunktioner/adverb 436
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs vi Pronomen Pronomen/frågeord 51
nōscō nōscere nōvī nōtum veta, lära känna Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 347
noster nostra nostrum vår Pronomen Pronomen/frågeord 52
nōtus -a -um känd, bekant Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 477
novus -a -um ny Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 139
nox noctis f. natt Substantiv: 3e deklinationen Tidslängd 119
nūdus -a -um naken, bar Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Kroppen 545
nūllus -a -um ingen, inget Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 49
num frågepartikel där ett nekande svar väntas Adverb Pronomen/frågeord 924
nūmen -inis n. nick, (gudomlig) makt, gudomligt väsen Substantiv: 3e deklinationen Religion 452
numerus -ī m. tal, antal Substantiv: 2a deklinationen Mått 338
numquam aldrig Adverb Tid 251
nunc nu, redan, snart Adverb Tid 50
nūntius -ī m. budbärare, meddelande Substantiv: 2a deklinationen Resa 919
ob mot, för ... skull (+ ack) Preposition Plats 449
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum döda Verb: 3e konjugationen -ō Våld 801
occupō -āre intaga, ockupera Verb: 1a konjugationen Krig och fred 472
occurrō -currere -cucurrī -cursum springa mot, inträffa Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 677
oculus -ī m. öga Substantiv: 2a deklinationen Kroppen 206
ōdī ōdisse hata Verb: oregelbundet Känslor 790
odium -ī n. hat Substantiv: 2a deklinationen Känslor 522
offerō offerre obtulī oblātum erbjuda Verb: oregelbundet Rörelseverb 812
officium -ī n. plikt, ämbete Substantiv: 2a deklinationen Staden 607
ōlim en gång, fordom Adverb Tid 574
omnis -e all, hel Adjektiv: 3e deklinationen Mått 18
onus oneris n. börda Substantiv: 3e deklinationen Mått 842
opera -ae f. arbete, möda, jobb Substantiv: 1a deklinationen Affärer/pengar 843
oportet -ēre -uit bör, måste (+ ami) Verb: opersonligt Umgänge 806
oppidum -ī n. stad Substantiv: 2a deklinationen Staden 635
ops opis f. resurser, makt, hjälp Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 318
optō -āre önska Verb: 1a konjugationen Karaktärsdrag 417
opus operis n. arbete, verk Substantiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 332
ōrātiō -ōnis f. tal Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 736
orbis -is m. cirkel; orbis terrārum: jorden, världen Substantiv: 3e deklinationen Geografi 322
ōrdō -īnis m. rad, rank, ordning Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 416
orior orīrī ortus sum stiga upp, uppkomma, börja Verb: deponens Tid 642
ōrō -āre bedja Verb: 1a konjugationen Religion 755
ōs ōris n. mun Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 147
os ossis n. ben(knota) Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 696
ostendō ostendere ostendī ostentum visa Verb: 3e konjugationen -ō Andra sinnen 371
ōtium -ī n. fri tid, ledighet Substantiv: 2a deklinationen Umgänge 715
paene nästan Adverb Konjunktioner/adverb 944
pār paris lika Adjektiv: 3e deklinationen Mått 281
parcō parcere pepercī parsum spara, skona (+ dat.) Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 412
parēns -ntis m./f. förälder Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 190
pāreō pārēre pāruī lyda Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 847
pariō parere peperī partum föda, frambringa, Verb: 3e konjugationen -iō Liv och varande 829
parō -āre förbereda, skaffa; parātus -a -um: beredd Verb: 1a konjugationen Skapa/göra 160
pars partis f. del Substantiv: 3e deklinationen Mått 65
parum föga Adverb Mått 204
parvus -a -um liten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 143
pateō patēre patuī stå öppen, sträcka sig, vara tydlig Verb: 2a konjugationen Geografi 550
pater patris m. fader Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 71
patior patī passus sum lida, tillåta, tåla Verb: deponens Befallningsverb 185
patria -ae f. fädernesland, hem Substantiv: 1a deklinationen Geografi 342
paucī -ae -a Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 858
paulō, paulum lite, liten Adverb Mått 872
pauper -eris fattig, torftig Adjektiv: 3e deklinationen Affärer/pengar 844
pāx pācis f. fred Substantiv: 3e deklinationen Krig och fred 388
peccō -āre begå ett brott, synda Verb: 1a konjugationen Lag och rätt 792
pectus -oris n. bröst Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 183
pecūnia -ae f. pengar, förmögenhet Substantiv: 1a deklinationen Affärer/pengar 530
pecus -oris n. boskap, småboskap Substantiv: 3e deklinationen Djur och växter 566
pellō pellere pepulī pulsum sätta i rörelse, (för)driva Verb: 3e konjugationen -ō Våld 563
pendō pendere pependī pēnsum hänga upp, väga, överväga, betala Verb: 3e konjugationen -ō Affärer/pengar 988
per genom (+ ack) Preposition Plats 30
perdō -dere -didī -ditum fördräva, förlora Verb: 3e konjugationen -ō Våld 488
pereō -īre -iī -itum förgås, försvinna, dö Verb: oregelbundet Våld 268
pergō pergere perrēxī perrēctum fortsätta, gå vidare Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 821
perīculum -ī n. fara Substantiv: 2a deklinationen Våld 265
permittō -mittere -mīsī -missum tillåta Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 702
perpetuus -a -um genomgående, oavbruten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tidslängd 891
pertineō -tinēre -tinuī gälla, beträffa; sträcka sig Verb: 2a konjugationen Utbildning/kunskap 866
perveniō -venīre -vēnī -ventum komma igenom, komma fram Verb: 4e konjugationen Resa 409
pēs pedis m. fot Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 199
petō petere petīvī petītum gå efter, söka, fråga Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 83
pietās -tātis f. pliktkänsla, fromhet, tillgivenhet Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 767
pius -a -um plikttrogen, dygdig, rättmätig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 748
placeō placēre placuī placitum behaga Verb: 2a konjugationen Umgänge 287
plēbs plēbis f. folket, pöbeln Substantiv: 3e deklinationen Staden 649
plēnus -a -um full Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 459
plērumque för det mesta, vanligen Adverb Mått 974
plērus- plēra- plērumque det mesta, största delen av, majoriteten Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 968
poena -ae f. böter, straff Substantiv: 1a deklinationen Lag och rätt 223
poēta -ae m. poet, skald Substantiv: 1a deklinationen Skrivande/poesi 913
pondus ponderis n. vikt, massa Substantiv: 3e deklinationen Mått 636
pōnō pōnere posuī positum sätta, ställa, lägga Verb: 3e konjugationen -ō Rörelseverb 102
pontus -ī m. hav, havsdjupet Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 630
populus -ī m. folk Substantiv: 2a deklinationen Staden 122
porta -ae f. port, ingång Substantiv: 1a deklinationen Staden 759
portō -āre bära, föra, tåla Verb: 1a konjugationen Mått 853
pōscō pōscere popōscī fodra, kräva, fråga efter Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 487
possum posse potuī kunna Verb: oregelbundet Skapa/göra 23
post efter (adverb och prep. + ack) Preposition Tid 164
posteā efteråt Adverb Tid 964
posterus -a -um följande, kommande Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 877
postquam sedan Konjunktion Tid 384
potēns potentis mäktig, i stånd till Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 567
potestās -ātis f. kraft, makt Substantiv: 3e deklinationen Staden 737
potis -e mäktig, förmögen Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 947
praebeō -ēre -uī -itum erbjuda, giva Verb: 2a konjugationen Rörelseverb 584
praeceptum -ī n. föreskrift, befallning, lära Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 825
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum föreskriva Verb: 3e konjugationen -iō Tal/retorik 945
praeda -ae f. byte Substantiv: 1a deklinationen Krig och fred 626
praemium -ī n. fördel, byte, belöning Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 680
praesēns -ntis närvarande, framför Adjektiv: 3e deklinationen Plats 822
praesidium -ī n. garnison, skydd, hjälp Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 582
praestō -stāre -stitī -stitum stå framför, överträffa Verb: 1a konjugationen Andra sinnen 423
praeter utom, förbi, mer än (+ ack) Preposition Plats 756
praetereā vidare, dessutom Adverb Konjunktioner/adverb 681
praetor -ōris m. anförare, pretor Substantiv: 3e deklinationen Staden 878
precor -ārī bedja, åkalla Verb: deponens Religion 492
premō premere pressī pressum trycka, pressa, ansätta Verb: 3e konjugationen -ō Krig och fred 240
pretium -ī n. pris, belöning; pretium operae: det lönar sig Substantiv: 2a deklinationen Affärer/pengar 629
prex precis f. bön Substantiv: 3e deklinationen Religion 520
prīmum först Adverb Tid 252
prīmus -a -um den första, första Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Tid 91
prīnceps -cipis den förste, främsta; (subst.) furste, ledare Adjektiv: 3e deklinationen Staden 317
prīncipium -ī n. början Substantiv: 2a deklinationen Tid 948
prior prius den förre, förste Adjektiv: 3e deklinationen Tid 526
prīvātus -a -um avskild, personlig, privat Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Umgänge 882
prius or priusquam innan Adverb Tid 484
prō för, framför, till försvar för (+ abl) Preposition Orörliga prepositioner 128
probō -āre gilla, godkänna, bevisa Verb: 1a konjugationen Befallningsverb 784
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum gå framåt, inträda, vinna insteg i Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 746
procul långt borta, på avstånd Adverb Plats 397
prōdō prōdere prōdidī prōditum förråda, överlämna Verb: 3e konjugationen -ō Rörelseverb 929
proelium -ī n. strid, fältslag Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 348
proficīscor -ficīscī -fectus sum bege sig av, avtåga Verb: deponens Resa 835
prohibeō -ēre -uī -itum hindra Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 604
prōmittō -mittere -mīsī -missum lova Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 720
prope nära, nästan (averb och prep. + ack) Preposition Plats 189
properō -āre skynda, påskynda Verb: 1a konjugationen Rörelse 537
prōpōnō -pōnere -posuī -positum framlägga, föreslå Verb: 3e konjugationen -ō Tal/retorik 930
proprius -a -um egen, egendomlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Pronomen/frågeord 854
propter nära, på grund av (+ ack) Preposition Orörliga prepositioner 560
prōsum prodesse profuī gagna, vara till fördel för (+ dat.) Verb: oregelbundet Umgänge 373
prōtinus genast, direkt Adverb Tid 903
prōvincia -ae f. förvaltningsområde, provins; uppdrag Substantiv: 1a deklinationen Staden 620
pūblicus -a -um folket, statlig, publik Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Staden 517
pudor pudōris m. skamkänsla, förlägenhet Substantiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 616
puella -ae f. flicka Substantiv: 1a deklinationen Folk 233
puer puerī m. pojke, slav Substantiv: 2a deklinationen Folk 191
pūgna -ae f. knytnävskamp, strid Substantiv: 1a deklinationen Våld 650
pugnō -āre kämpa Verb: 1a konjugationen Våld 708
pulcher -chra -chrum vacker Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Syn 569
putō -āre anse, mena Verb: 1a konjugationen Utbildning/kunskap 166
quā var?, hur?, där, på det sättet Pronomen Pronomen/frågeord 336
quaerō -rere -sīvī -sītum söka, fråga Verb: 3e konjugationen -ō Utbildning/kunskap 113
quālis -e hurudan?, sådan som, såsom Pronomen Pronomen/frågeord 263
quam hur, som; (efter komparativ) än Adverb Pronomen/frågeord 29
quamquam ehuru, fastän Konjunktion Konjunktioner/adverb 644
quamvīs aldrig så, även om Adverb Konjunktioner/adverb 489
quandō när Adverb Pronomen/frågeord 621
quantum hur stor, hur mycket Adverb Pronomen/frågeord 557
quantus -a -um hur stor/mycket?; så stor/mycket som, som; quantī,: vilket pris?, så dyrt som Pronomen Pronomen/frågeord 311
quārē varför Adverb Pronomen/frågeord 786
quasi (så)som om Adverb Konjunktioner/adverb 938
quattuor fyra Räkneord: grundtal Mått 867
que och (enklitiskt) Konjunktion Konjunktioner/adverb 4
quemadmodum på vilket sätt?; såsom, som Adverb Pronomen/frågeord 531
queror querī questus sum klaga, jämra sig Verb: deponens Känslor 518
quī quae quod han/hon/den/det som, vilken Pronomen Pronomen/frågeord 3
quia emedan Konjunktion Konjunktioner/adverb 132
quīcumque quaecumque quodcumque var och en som, vem som helst som Pronomen Pronomen/frågeord 284
quīdam quaedam quoddam en viss, ett slags Pronomen Pronomen/frågeord 126
quidem just, förvisso, åtminstone Adverb Konjunktioner/adverb 136
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum vila, hålla sig stilla Verb: 3e konjugationen -ō Liv och varande 969
quīn (konj.) att, att inte; förnekat qui/quae/quod; (adv.) faktiskt Adverb Konjunktioner/adverb 456
quīppe ty, kan tänkas Adverb Konjunktioner/adverb 499
quis quid vem?, vad?, vilken? Pronomen Pronomen/frågeord 212
quisquam quicquam/quidquam någon, något överhuvud taget Pronomen Pronomen/frågeord 280
quisque quaeque quidque var och en, var för sig; var och en som Pronomen Pronomen/frågeord 197
quisquis quidquid vem som helst, allt som; var och en Pronomen Pronomen/frågeord 129
quō vart, dit; för att därigenom Adverb Pronomen/frågeord 305
quōmodo hur?, på vilket sätt? Konjunktion Pronomen/frågeord 831
quondam en gång, stundom Adverb Tid 542
quoniam eftersom Konjunktion Konjunktioner/adverb 510
quoque också Konjunktion Konjunktioner/adverb 76
quotiēns hur många gånger?; så ofta som Adverb Pronomen/frågeord 970
rapiō rapere rapuī raptum rycka, röva, gripa Verb: 3e konjugationen -iō Våld 273
rārus -a -um sällsynt, gles Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 752
ratiō -ōnis f. affär, åtgärd, förnuft, lära Substantiv: 3e deklinationen Utbildning/kunskap 256
recēdō -cēdere -cessī -cessum gå tillbaka, dra sig tillbaka Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 826
recēns -ntis ny, färsk Adjektiv: 3e deklinationen Tid 781
recipiō -cipere -cēpī -ceptum återtaga, mottaga; sē recipere: dra sig tillbaka Verb: 3e konjugationen -iō Rörelseverb 319
rēctus -a -um rak, ärlig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 823
reddō -dere -didī -ditum återgiva Verb: 3e konjugationen -ō Rörelseverb 174
redeō -īre -iī -itum gå tillbaka, återvända Verb: oregelbundet Rörelse 301
referō referre rettulī relātum dra tillbaka, meddela Verb: oregelbundet Rörelseverb 171
regiō -ōnis f. riktning, gräns, område Substantiv: 3e deklinationen Geografi 585
rēgius -a -um kunglig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 561
rēgnum -ī n. kungamakt Substantiv: 2a deklinationen Geografi 121
regō regere rēxī rēctum rikta, styra, leda Verb: 3e konjugationen -ō Staden 554
relinquō -linquere -līquī -lictum lämna, övergiva Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 144
reliquus -a -um kvarbliven, följande, rest Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 788
reor rērī rātus sum tro, anse Verb: deponens Utbildning/kunskap 774
reperiō -perīre -pperī -pertum finna Verb: 4e konjugationen Utbildning/kunskap 765
repetō -petere -petīvī -petītum åter angripa, hämta tillbaka, återkräva Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 651
rēs reī f. ting, sak, affär; (rēs pūblica: staten; rēs novae: revolution; rēs familiāris: egendom) Substantiv: 5e deklinationen Liv och varande 38
respicio -ere -spēxī -spectum se sig om, betänka Verb: 3e konjugationen -iō Syn 722
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum svara Verb: 2a konjugationen Tal/retorik 535
retineō -tinēre -tinuī -tentum hålla kvar Verb: 2a konjugationen Befallningsverb 647
revertō -vertere -vertī vända åter Verb: 3e konjugationen -ō Rörelse 995
revocō -āre återkalla Verb: 1a konjugationen Umgänge 813
reus -ī m. anklagad/skyldig till något Substantiv: 2a deklinationen Lag och rätt 888
rēx rēgis m. kung Substantiv: 3e deklinationen Staden 60
rīdeō -ēre rīsī rīsum skratta Verb: 3e konjugationen -ō Känslor 874
rīpa -ae f. flodstrand, brink, strand Substantiv: 1a deklinationen Jord och vatten 662
rogō -āre fråga, bedja Verb: 1a konjugationen Tal/retorik 551
rumpō rumpere rūpī ruptum bryta, sönderhugga, spränga Verb: 3e konjugationen -ō Våld 480
rūrsus åter, tillbaka Adverb Plats 440
rūs rūris n. landet Substantiv: 3e deklinationen Geografi 879
sacer sacra sacrum helig Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 398
sacerdōs -dōtis m./f. präst, prästinna Substantiv: 3e deklinationen Religion 939
saeculum -ī n. sekel Substantiv: 2a deklinationen Tidslängd 776
saepe ofta Adverb Tid 145
saevus -a -um vild, grym Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 244
salūs -ūtis f. sundhet, välgång, säkerhet Substantiv: 3e deklinationen Liv och varande 549
sānctus -a -um helig, invigd Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Religion 659
sanguis -inis m. blod Substantiv: 3e deklinationen Kroppen 214
sānus -a -um sund, sansad Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Liv och varande 946
sapiēns -ntis insiktsfull, vis; (subst.) vis man, filosof Adjektiv: 3e deklinationen Utbildning/kunskap 453
sapientia -ae f. vishet Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 797
satis, sat nog, tillräckligt Adverb Mått 341
saxum -ī n. sten, klippa Substantiv: 2a deklinationen Jord och vatten 306
scelus -eris n. brott Substantiv: 3e deklinationen Lag och rätt 154
scientia -ae f. kunskap Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 971
scīlicet naturligtvis Adverb Konjunktioner/adverb 889
sciō -īre -īvī/-iī -ītum veta Verb: 4e konjugationen Utbildning/kunskap 172
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum skriva Verb: 3e konjugationen -ō Skrivande/poesi 568
secundus -a -um den följande, närmaste; (nummer) andra Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 836
sēcūrus -a -um bekymmerslös, säker, vårdslös Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Karaktärsdrag 697
sed men, dock Konjunktion Konjunktioner/adverb 20
sedeō sedēre sēdī sessum sitta Verb: 2a konjugationen Huset 506
sēdēs -is f. säte, boplats, boning Substantiv: 3e deklinationen Huset 403
semel en gång Adverb Tid 789
semper alltid Adverb Tid 149
senātus -ūs m. senat Substantiv: 4e deklinationen Staden 329
senex -is m. gammal man Substantiv: 3e deklinationen Folk 558
sēnsus -ūs m. förnimmelse, känsla, sinnelag Substantiv: 4e deklinationen Känslor 793
sententia -ae f. åsikt, uttalande Substantiv: 1a deklinationen Utbildning/kunskap 586
sentiō sentīre sēnsī sēnsum märka, känna Verb: 4e konjugationen Andra sinnen 302
sepulcrum -ī n. grav Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 949
sequor sequī secūtus sum följa Verb: deponens Rörelse 108
sermō -ōnis m. samtal Substantiv: 3e deklinationen Tal/retorik 575
serviō -īre tjäna, vara slav (+ dat) Verb: 4e konjugationen Hushållet 883
servō -āre bevara, rädda Verb: 1a konjugationen Hushållet 289
servus -ī m. slav Substantiv: 2a deklinationen Hushållet 496
seu eller om; seu ... seu: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 343
om Konjunktion Konjunktioner/adverb 16
sīc så; sīc ... ut: på samma sätt som... Adverb Konjunktioner/adverb 79
sīcut såsom, som Adverb Konjunktioner/adverb 791
sīdus -eris n. stjärnbild, stjärna, årstid Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 359
sīgnum -ī n. tecken, fälttecken Substantiv: 2a deklinationen Krig och fred 261
silva -ae f. skog Substantiv: 1a deklinationen Djur och växter 234
similis -e lik, jämlik Adjektiv: 3e deklinationen Karaktärsdrag 414
simul på samma gång Adverb Tid 274
sine utan (+ abl) Preposition Orörliga prepositioner 104
singulī -ae -a en i sänder Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 507
sinō sinere sīvī situm placera, låta Verb: 3e konjugationen -ō Befallningsverb 717
sinus -ūs m. båge, havsbukt, bröstveck, famn Substantiv: 4e deklinationen Jord och vatten 478
sīve eller om; sive ... sive: antingen ... eller Konjunktion Konjunktioner/adverb 362
socius -a -um gemensam, förbunden; socius -ī m.: kamrat, bundsförvant Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Umgänge 372
sōl sōlis m. solen Substantiv: 3e deklinationen Luft och eld 320
soleō -ēre -uī -itum bruka, vara van Verb: 2a konjugationen Karaktärsdrag 246
sōlum endast, ensam Adverb Mått 897
solvō solvere solvī solūtum (upp)lösa, betala Verb: 2a konjugationen Resa 325
sōlus -a -um ensam, enda, bara Adjektiv: 1a och 2a deklinationen Mått 176
somnus -ī m. sömn, (pl.) drömmar Substantiv: 2a deklinationen Liv och varande 438
sonō sonāre sonuī sonitum ljuda, låta ljuda Verb: 1a konjugationen Andra sinnen 583
soror -ōris f. syster Substantiv: 3e deklinationen Hushållet 497
sors sortis f. lott, öde; orakel Substantiv: 3e deklinationen Religion 639
spargō spargere sparsī sparsum strö ut, skingra Verb: 3e konjugationen -ō Jord och vatten 532
spatium -ī n. rymd Substantiv: 2a deklinationen Luft och eld 426
speciēs -ēī f. syn, skönhet, utseende Substantiv: 5e deklinationen Syn 599
spectō -āre betrakta Verb: 1a konjugationen Syn 473
spērō -āre hoppas Verb: 1a konjugationen Känslor 648
spēs speī f. hopp Substantiv: 5e deklinationen Känslor 232
spīritus -ūs m. fläkt, luft; ande, själ Substantiv: 4e deklinationen Liv och varande 703
statim genast Adverb Tid 798
statuō -ere -uī -ūtum ställa upp, besluta Verb: 3e konjugationen -ō