MENS

mens
Uppslagsord
mēns mentis f.
Definition
sinne, förstånd
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Kroppen
Frekvens
173
Swedish