Hasło Definicja Część mowy Grupa semantyczna Frekwencja
ὁ ἡ τό [rodzajnik określony] Rodzajnik określony 1
αὐτός αὐτή αὐτό on (sam), ona (sama), ono (samo) (w celu podkreślenia); ten sam, ta sama, to samo (z rodzajnikiem); (Zaimek) on, ona, ono itp. (w przypadkach zależnych) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 2
καί a także, anawet; καί ... καί zarówno ... i Spójnik: współrzędny 3
δέ a; ale, lecz Spójnik: współrzędny 4
τίς τί kto?, co?, który? (pron. interrog. lub adi.) Zaimek 5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι być, istnieć Czasownik: nieregularny 6
οὗτος αὕτη τοῦτο ten, on; μετὰ ταῦτα po tym Zaimek 7
lub; niż (po porównaniu); ἤ ... ἤ albo ... Albo Spójnik: współrzędny 8
ἐν w, wśród (+ dat.) Przyimek 9
μέν...δέ z jednej strony... z drugiej strony ... (często nietłumaczone); μέν (osobno) rzeczywiście, istotnie Spójnik: współrzędny 10
τις τι ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, jakiś, każdy (enklityka Zaimek nieokreślony lub adi.) Zaimek 11
ὅς ἥ ὅ który, ten który, ten Zaimek 12
γάρ albowiem, ponieważ (wyjaśniająco); w rzeczywistości, rzeczywiście (potwierdzająco) Spójnik: współrzędny 13
οὐ, οὐκ, οὐχ nie (z trybem oznajmującym) Przysłówek 14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην mówić, powiedzieć, opowiadać; zbierać, policzyć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 15
ὡς tak, ponieważ; (wprowadzając zdanie celowe) tak że (+ con./opt.); (wprowadzając mowę zależną) ..., że Spójnik: podrzędny 16
τε i, oraz; τε ... τε zarówno … jak i Spójnik: współrzędny 17
εἰς do, na, do wewnątrz, w kierunku do (+ acc.) Przyimek 18
ἐπί w, na, przy (+ gen.); na, w, do, ku (+ dat.); na, do, ku, przeciw (+ acc.) Przyimek 19
κατά w dół, na dół (z, ze), na wskroś przez, według; κατὰ γῆν drogą lądową; κατὰ φύσιν zgodnie z naturą; κατ 'ἔθνη przez narody; καθἕνα jeden po drugim, pojedynczo. Przyimek 20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν ja, my Zaimek 21
πρός z boku, wobec, w obecności (+ gen.); w pobliżu, przy, w dodatku (+ DAT.); do, w kierunku, w odniesieniu do (+ acc.) Przyimek 22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην stawać się; urodzić się; wydarzyć się, być Czasownik: deponens 23
ἐάν (εἰ-ἄν) jeśli, jeśliby (+con.) Spójnik: podrzędny 24
διά poprzez (przestrzeń), przez (czas), ze względu na (+ gen., acc). Przyimek 25
ἀλλά ale, lecz Spójnik: współrzędny 26
πᾶς πᾶσα πᾶν każdy, wszyscy; cały (z rodzajnikiem) Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον mieć, posiadać, trzymać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 28
ἐκ, ἐξ od, z (+ gen), w kierunku na zewnątrz Przyimek 29
πολύς πολλή πολύ liczny, wielu; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ w większości Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 30
περί wokół, około; o, w sprawie (+ gen.) Przyimek 31
μή nie (oznacza przeczenie jako subiektywne lub warunkowe); εἰ μή jeśli nie, za wyjątkiem Spójnik: podrzędny 32
ὅστις ἥτις ὅ τι każdy kto, ktokolwiek kto, wszystko co; (w pytaniach zależnych) który?, która?, co? Zaimek 33
ἄν [nacechowuje czasowniki jako potencjalne (gdy są w opt.) lub uogólniające (gdy są w con.)] Przysłówek 34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν ty, wy Zaimek 35
ἀνά w, na, w kierunku do góry; na wskroś Przyimek 36
ὅτι ponieważ, dlatego że; (z superl.) jak …, możliwie jak … Spójnik: podrzędny 37
εἰ jeśli (+ ind. lub opt.); εἴπερ jeśli rzeczywiście Spójnik: podrzędny 38
ἄλλος ἄλλη ἄλλο drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 39
ἀπό od, z dala od (+ gen.) Przyimek 40
φημί, φήσω, impf. ἔφην mówić, twierdzić, deklarować; οὐ φημί zaprzeczyć, odmówić, powiedzieć "że nie" Czasownik: -μι 41
ὑπό poniżej, pod (+ gen., dat.); przez (+ gen. wykonawcy czynności); w dół, w kierunku pod (+ acc.) Przyimek 42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην sprawiać, tworzyć, powodować, robić; (w med.) rozważać, rachować Czasownik: kontrahowany 43
οὖν dlatego też, odpowiednio; w każdym razie Przysłówek 44
λόγος λόγου, ὁ słowo, mowa, rozmowa; myśl, powód, argument Rzeczownik: 2 deklinacja 45
παρά z, od (+ gen.); obok, przy (+ dat.); przy, z boku, w przeciwieństwie do (+ acc.) Przyimek 46
οὕτως tak, w ten sposób Przysłówek 47
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ bóg, bogini Rzeczownik: 2 deklinacja 49
μετά z, wraz z (+ gen.); po (+ acc.) Przyimek 50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ siebie samego, siebie samej (Zaimek zwrotny) Zaimek 51
μέγας μεγάλη μέγα duży, wielki, potężny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 52
οὐδέ i nie, ale nie, ani; οὐδέ ... οὐδέ ani ... ani nawet Spójnik: współrzędny 53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο tamten, ów; ἐκεῖνος ... οὗτος (ten) pierwszy ... (ten) drugi, ostatni Zaimek 54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο taki, takiego rodzaju Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 55
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν nikt, nic, żaden Zaimek 56
εἶπον powiedzieć, rzec, 2 aor. → λέγω, φημί Czasownik: nieregularny 57
ἀγαθός –ή –όν dobry, cnotliwy, odważny, szlachetny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 58
γε (enklityka) rzeczywiście, z pewnością; przynajmniej, w każdym razie Przysłówek 59
δή z pewnością, naprawdę, teraz, faktycznie, w rzeczywistości (daje większą dokładność) Przysłówek 60
πόλις πόλεως, ἡ miasto, państwo-miasto Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 61
εἷς μία ἕν jeden Liczebnik: główny 62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην wprawiać w ruch, puszczać, strzelać; (w med.) rzucać się, pędzić Czasownik: -μι 63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην nie mieć, odczuwać brak, mieć potrzebę (+gen.) Czasownik: kontrahowany 64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ człowiek Rzeczownik: 2 deklinacja 65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων patrzeć, widzieć Czasownik: kontrahowany 66
μόνος μόνη μόνον sam, pojedynczy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 67
οὔτε...οὔτε ani ... ani Spójnik: współrzędny 68
οἷος οἵα οἷον taki jak, jakiego rodzaju, jaki, (exclam.) co za...!, jak…! ; οἷός τε (+ inf.) odpowiedni by, zdolny by; οἷόν τε (+ inf.) jest możliwe że Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην brać, chwytać; otrzymać, dostać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 70
δοκέω, δόξω, ἔδοξα uważać, mniemać, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.); wydawać się, mieć pozory czegoś; (impers.) δοκεῖ μοι wydaje mi się Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον ten (z dwóch), ten drugi; drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 72
κακός –ή –όν zły, niegodziwy, tchórzliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ mężczyzna, mąż Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 74
ἐπεί po tym jak, ponieważ, skoro, kiedy Spójnik: podrzędny 75
ὅσος ὅση ὅσον jak wielki; jak liczny; (w pl.) jak liczni; ὅσον (adv.) jak wiele, jak dużo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην wołać, wzywać Czasownik: kontrahowany 77
σῶμα σώματος, τό ciało Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει trzeba, należy, powinno się (+ acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy 79
ὥσπερ tak jak, jakby Spójnik: podrzędny 80
ἔτι still, yet Przysłówek 82
φύσις φύσεως, ἡ natura; (o umyśle) czyjaś natura lub usposobienie; porządek natury, porządek w przyrodzie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 83
μικρός –ά –όν mały, drobny, niski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι jest możliwe; (+ inf.) być w stanie (aby), być wystarczająco silnym (aby) Czasownik: bezosobowy 85
ὥστε (wprowadzający zdanie skutkowe), tak więc, tak że, …że (w efekcie) Spójnik: podrzędny 86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ początek, pochodzenie; zasada, państwo, dziedzina; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja 87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον każdy (z kilku) Zaimek 88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ dzień Rzeczownik: 1 deklinacja 89
φύω, φύσω, ἔφυσα wytwarzać, płodzić, rodzić; 2 aor. ἔφυν wzrósł, pf. πέφυκα jest rzeczą naturalną Czasownik: -ω temat samogłoskowy 90
ἅπας ἅπασα ἅπαν wszyscy razem Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον podobny, przypominający (+ dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 92
νῦν, νυνί teraz Przysłówek 93
γῆ γῆς, ἡ ziemia Rzeczownik: 1 deklinacja 94
δύναμις δυνάμεως, ἡ siła, potęga, moc, zdolność Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 95
καλός –ή –όν piękny, szlachetny, honorowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 96
κύριος κυρίου, ὁ pan, władca Rzeczownik: 2 deklinacja 97
μᾶλλον bardziej, raczej; μᾶλλον ... ἤ raczej niż Przysłówek 98
ὅδε ἥδε τόδε ten, ten oto Zaimek 99
ὅλος ὅλη ὅλον cały, całkowity, kompletny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 100
μέρος μέρους, τό część, udział, uczestnictwo Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 101
ἄρα w związku z tym, zatem (wprowadza wniosek) Przysłówek 102
ἐμός ἐμή ἐμόν mój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην używać, doświadczać, doznawać (+dat.); traktować kogoś w pewien sposób (+dat. i adv.) Czasownik: deponens 104
δύο dwa Liczebnik: główny 105
χρόνος χρόνου, ὁ czas Rzeczownik: 2 deklinacja 106
ἴσος ἴση ἴσον równy, taki sam jak (+dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 107
ὅταν (ὅτε-ἄν) gdy, kiedy, za każdym razem gdy (+ con.) Spójnik: podrzędny 108
μόνον tylko, jedynie Przysłówek 109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν wiedzieć (pf. w znaczeniu praes.); wiedzieć jak, umieć (+ inf.) Czasownik: nieregularny 110
βασιλεύς βασιλέως, ὁ król Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως 111
och! (nie wzmacnia wypowiedzi gdy z voc.) Wykrzyknik 112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην (+inf.) chcieć, życzyć sobie; ὁ βουλόμενος chcący, chętny Czasownik: deponens 113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην objawiać, ukazywać, wyjaśniać; (pass.) wyjść na jaw, okazać się, wydać się, uchodzić za (+part. lub inf.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην pisać Czasownik: -ω temat wargowy 115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην nieść, nosić, przynosić; unosić lub zabierać; φέρε dalej no, dobrze Czasownik: nieregularny 116
ψυχή ψυχῆς, ἡ oddech, życie, dusza Rzeczownik: 1 deklinacja 117
μηδείς μηδεμία μηδέν nikt, nic, żaden Zaimek 118
αἴτιος αἰτία αἴτιον odpowiedzialny, winny, oskarżony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 119
πάλιν wstecz, do tyłu; ponownie, znów Przysłówek 120
μάλιστα najbardziej, przede wszystkim; (w odpowiedzi) na pewno Przysłówek 121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην istnieć, być, należeć do; τὰ ὑπάρχοντα obecna sytuacja Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην zaczynać, zacząć (+gen.); kierować, rządzić, panować (+gen.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 123
γυνή γυναικός, ἡ kobieta, żona Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 124
ποτε (enclitic) kiedyś, kiedykolwiek Przysłówek 125
ἵνα aby, żeby (jako spójnik +con. lub opt.); gdzie, tam, tam gdzie (jako adv. +ind.) Spójnik: podrzędny 126
ὄνομα ὀνόματος, τό imię; sława Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 127
ὑπέρ do, przez, nad (+ gen), ponad, poza (+ acc.) Przyimek 128
ἤδη właśnie, już, dopiero co (o niedawnej przeszłości); obecnie, niebawnem, wkrótce (o bliskiej przyszłości) Przysłówek 129
πατήρ πατρός, ὁ ojciec Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην słuchać, słyszeć Czasownik: -ω temat samogłoskowy 131
γένος γένους, τό pochodzenie, ród; gatunek, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 132
τόπος τόπου, ὁ miejsce; temat Rzeczownik: 2 deklinacja 133
πρῶτος πρώτη πρῶτον pierwszy, główny, najwcześniejszy; (adv.) τὸ πρῶτον na pierwszym miejscu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην znajdować, odkrywać, wymyślać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 136
παῖς παιδός, ὁ/ἡ syn, córka, dziecko; niewolnik Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα iść Czasownik: deponens 138
υἱός υἱοῦ, ὁ syn Rzeczownik: 2 deklinacja 139
ὕδωρ ὕδατος, τό woda Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 140
ἴδιος ἰδία ἴδιον czyjś własny; osobliwy, oddzielny, niezależny, indywidualny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 141
σός σή σόν twój (sg.; ὑμέτερος = pl.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην dowiadywać się, uczyć się, poznawać; oceniać, myśleć lub ustalać że (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην trafić, natrafić na coś, napotkać kogoś, przypadkiem spotkać kogoś (+gen.); osiągnąć uzyskać; zdarzyć się (+part.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood stawiać, ustawiać, stawać, stać, wstawać Czasownik: -μι 145
ἅμα jednocześnie; razem (+dat.) Przysłówek 146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην prowadzić, nieść; mijać (czas) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 147
τρόπος τρόπου, ὁ sposób, styl; sposób życia, nawyk, zwyczaj Rzeczownik: 2 deklinacja 148
μήτε...μήτε ani ... ani Spójnik: współrzędny 149
μέσος μέση μέσον środkowy, znajdujący się w środku, umiarkowany; τὸ μέσον środek Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 150
ἀλλήλων –οις (tylko w przypadkach zależnych pl.) jeden drugiego, wzajemnie, siebie nawzajem Zaimek 151
ἀεί zawsze Przysłówek 152
φίλος φίλη φίλον kochany, miły, drogi; przyjazny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα spotykać się, pogodzić się, odpowiadać, zgadzać się; zdarzyć się, wydarzyć się; przebiegać w jakiś sposób (+adv.), wynikać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 154
ἔργον ἔργου, τό dzieło, czyn, osiągnięcie, praca Rzeczownik: 2 deklinacja 155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην żeglować, płynąć Czasownik: kontrahowany 156
τότε wtedy, w tamtym czasie; οἱ τότε ówcześni ludzie (opp. οἱ νῦν) Przysłówek 157
μήν [wzmacnia poprzedzającą partykułę] Przysłówek 158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι trzeba, należy, powinno się (+ inf. lub + acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy 159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην pokazywać, wskazywać Czasownik: -μι 160
ζῷον ζῴου, τό istota żyjąca, zwierzę Rzeczownik: 2 deklinacja 161
πρᾶγμα πράγματος, τό rzecz; (pl.) okoliczności, stan rzeczy, sprawy, interesy Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον przeciwny, odwrotny; przeciwległy; naprzeciwko Przyimek 163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην umieszczać, kłaść; ustalać, nakazywać, określać; wprowadzać w pewien stan Czasownik: -μι 164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι zobaczyłem Czasownik: nieregularny 165
χείρ χειρός, ἡ ręka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 166
μηδέ i nie Spójnik: współrzędny 167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον mały, drobny, nieliczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 168
νόμος νόμου, ὁ obyczaj, tradycja, prawo Rzeczownik: 2 deklinacja 169
κοινός –ή –όν wspólny, powszechny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην myśleć, uważać, sądzić, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.) Czasownik: deponens 171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην poruszać, ruszać Czasownik: kontrahowany 172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα doznawać, cierpieć, doznawać czegoś w pewien sposób (+adv.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 173
πῶς w jaki sposób?, jak? Przysłówek 174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ ten sam który, właśnie ten Zaimek 175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) so large, so much Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 176
σύν z (+ dat. sociativus lub instrumentalis) Przyimek 177
εἶτα następnie, potem Przysłówek 178
ἀληθής –ές prawdziwy Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες 179
δίκαιος δικαία δίκαιον prawy, sprawiedliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+inf.) mieć zamiar, zamierzać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (+inf.) chcieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 182
λοιπός –ή –όν pozostały, reszta, pozostały po Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ konieczność Rzeczownik: 1 deklinacja 184
ὅτε kiedy, ilekroć (+ind. lub opt.) Spójnik: podrzędny 185
δεύτερος –α –ον drugi Liczebnik: główny 186
πόλεμος πολέμου ὁ wojna Rzeczownik: 2 deklinacja 187
χώρα χώρας, ἡ kraj; miejsce Rzeczownik: 1 deklinacja 188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα żyć Czasownik: kontrahowany 189
πλῆθος πλήθους, τό wielka ilość, mnóstwo, tłum; ilość Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 190
ἥλιος ἡλίου, ὁ słońce Rzeczownik: 2 deklinacja 191
αἰτία αἰτίας, ἡ przyczyna, powód; wina, oskarżenie Rzeczownik: 1 deklinacja 192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην przekonywać, zjednywać; (med. i pass.) być posłusznym, wierzyć, zaufać (+dat.) Czasownik: -ω temat zębowy 193
πάρειμι być obecnym, być w pobliżu; (impers.) πάρεστί μοι zależy ode mnie, jest w mojej mocy (+inf.); τὰ παρόντα obecny stan rzeczy; τὸ παρόν chwila obecna Czasownik: nieregularny 194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον najbardziej, największy (superl. od πολύς) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 195
εἶδος εἴδους, τό wygląd, kształt, postać; klasa, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 196
ὅπως jak; tak aby, żeby (+con. lub opt.) Spójnik: podrzędny 197
τρεῖς τρία trzy Liczebnik: główny 198
βίος βίου, ὁ życie Rzeczownik: 2 deklinacja 199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην być przekonanym, wierzyć że (+ acc. c. inf.); utrzymywać w zwyczaju, być przyzwyczajonym że (+ inf.) Czasownik: -ω temat zębowy 200
κύκλος κύκλου, ὁ koło, krąg, kula, tarcza, ruch kołowy Rzeczownik: 2 deklinacja 201
πάθος πάθους, τό nieszczęśliwy wypadek, nieszczęście, doświadczenie; namięrność, uczucie; stan, położenie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 202
μέντοι jednak; oczywiście Przysłówek 204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην wzywać po imieniu Czasownik: -ω temat zębowy 204
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον wasz (pl .; σός = sg.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 206
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ dobroć, doskonałość; cnota; męstwo, odwaga Rzeczownik: 1 deklinacja 206
ἔτος ἔτους, τό rok Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 208
ἀντί na, naprzeciw (+ gen.) Przyimek 209
ναῦς νεώς, ἡ statek Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 210
τρίτος –η –ον trzeci Liczebnik: główny 211
πνεῦμα πνεύματος, τό wiatr, oddech, dusza Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 212
ὀρθός –ή –όν wyprostowany, prosty, prawdziwy, regularny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 213
θάλασσα θαλάσσης, ἡ morze Rzeczownik: 1 deklinacja 214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι roznosić, rozprowadzać; różnić się; (impers.) διαφέρει to robi różnicę (+ dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 215
μέχρι (+gen.) aż do; (prep.) aż do (+gen.) Spójnik: podrzędny 216
δόξα δόξης, ἡ opinia, osąd, mniemanie; reputacja, honor, chwała Rzeczownik: 1 deklinacja 217
κεφαλή –ῆς, ἡ głowa Rzeczownik: 1 deklinacja 218
πῦρ πυρός, τό ogień Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 219
ἐλάσσων ἔλασσον mniejszy, mniej, mniej liczny (comp. od μικρός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 220
πούς ποδός, ὁ stopa Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 221
ἱερός –ά –όν święty, otoczony czcią, boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ prosty, bezpośredni; (adv.) natychmiast Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν pójdę (fut. od ἔρχομαι) Czasownik: -μι 224
ταχύς ταχεῖα ταχύ szybki, prędki; τάχα (adv.) szybko; być może Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 225
ποταμός –οῦ, ὁ rzeka, strumień Rzeczownik: 2 deklinacja 226
οὐσία οὐσίας, ἡ substancja, własność; istota Rzeczownik: 1 deklinacja 227
ἀριθμός –οῦ, ὁ liczba Rzeczownik: 2 deklinacja 228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον następczy, podążający za (+gen.); następny, późniejszy; (adv.) ὕστερον później Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην obserwować, pilnować, pełnić straż, bronić; (med.) strzec przed (+acc.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 230
καιρός καιροῦ, ὁ właściwy czas, odpowiedni moment Rzeczownik: 2 deklinacja 231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην zamieszkiwać , przebywać Czasownik: kontrahowany 232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον jeden i drugi, obaj Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 233
σημεῖον σημείου, τό znak, sygnał Rzeczownik: 2 deklinacja 234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον dostarczać, przedstawiać, ofiarować, darować; pozwalać, użyczyć, dać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον każdy (z dwóch) Zaimek 236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην pokazywać, deklarować, wyjaśniać Czasownik: kontrahowany 237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον domowy, pochodzący z tego samego domu; własny; odpowiedni, stosowny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην polecać, rozkazywać (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy 239
τέλος τέλους, τό koniec, spełnienie, osiągnięcie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι przewodzić, być wodzem; mieć na uwadze, wierzyć, myśleć Czasownik: deponens 241
ἄξιος ἀξία ἄξιον godny, wartościowy, zasługujący na coś Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 242
naprawdę (podkreśla to, co następuje) Przysłówek 243
δῆλος δήλη δῆλον widoczny, jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 244
τοίνυν (τοί-νυν) dlatego też, odpowiednio (we wnioskowaniu); ponadto, co więcej (w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi) Przysłówek 245
πολέμιος πολεμία πολέμιον wrogi; οἱ πολέμιοι wrogowie, nieprzyjaciele Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην pytać, dowiadywać się (+acc. dupl.) Czasownik: deponens 247
ἀδελφός –οῦ, ὁ brat Rzeczownik: 2 deklinacja 248
μέγεθος μεγέθους, τό wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 249
εἴτε…εἴτε czy …czy, albo …albo Spójnik: współrzędny 250
κεῖμαι, κείσομαι leżeć, znajdować się, być położonym (np. na półce), być ustawionym, być ustanowionym lub uświęconym (używany jako pf. pass. od τίθημι) Czasownik: deponens 251
πολλάκις często Przysłówek 252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην pić Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 253
χάρις χάριτος, ἡ świetność, honor, chwała; łaska, dobra wola, wdzięczność Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 254
ἔπειτα następnie, potem Przysłówek 255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα szukać Czasownik: kontrahowany 256
σχῆμα σχήματος, τό kształt, figura, wygląd, charakter Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 257
τροφή τροφῆς, ἡ pożywienie, pokarm, jedzenie Rzeczownik: 1 deklinacja 258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα uczyć się, upewniać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 259
ἐνταῦθα tu, tam, wtedy Przysłówek 260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα uciekać, umykać, unikać, wystrzegać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 261
ἵππος ἵππου, ὁ koń Rzeczownik: 2 deklinacja 262
κόσμος κόσμου, ὁ porządek, ład; ozdoba, dekoracja; świat, wszechświat Rzeczownik: 2 deklinacja 263
αἷμα αἵματος, τό krew Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην wziąć, ująć, wziąć siłą, schwytać; (med.) wybrać Czasownik: kontrahowany 265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην dodawać; (med.) przyłączyć się Czasownik: -μι 266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην oceniać wartość, szacować; wymagać, oczekiwać, domagać się, rościć sobie Czasownik: kontrahowany 267
ἕως dopóki; podczas gdy, tak długo jak Spójnik: podrzędny 268
νέος νέα νέον młody, nowy, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 269
ἔοικα, ptc. εἰκώς być jak, być podobnym (+ dat.); wydawać się; być stosownym Czasownik: nieregularny 270
κἄν (καὶ-ἄν) nawet jeśli (+ con.) Spójnik: podrzędny 271
τέχνη τέχνης, ἡ sztuka, umiejętność, rzemiosło Rzeczownik: 1 deklinacja 273
χρῆμα χρήματος, τό rzecz, sprawa; (zazwyczaj pl.) majątek lub mienie, zwł. pieniądze Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην uratować, ocalić Czasownik: -ω temat zębowy 275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην wysyłać Czasownik: -ω temat wargowy 276
φωνή φωνῆς, ἡ dźwięk, głos Rzeczownik: 1 deklinacja 277
ἕνεκα z powodu, dla dobra (+ gen.) Przyimek 278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć Czasownik: -μι 279
θάνατος θανάτου, ὁ śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja 280
νύξ νυκτός, ἡ noc Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 281
ὁδός ὁδοῦ, ἡ droga, trasa, ścieżka Rzeczownik: 2 deklinacja 282
ἔθνος ἔθνους, τό lud, naród Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην oddawać; dokonać; pozwolić; (med.) sprzedawać Czasownik: -μι 284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ rozum, pojmowanie, dusza Rzeczownik: 2 deklinacja 285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα zostawać, pozostawać, znosić, czekać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα umrzeć, zginąć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 287
πάνυ zupełnie, całkowicie Przysłówek 288
εὖ dobrze (opp. κακῶς); dokładnie, sprawnie; szczęśliwie, na szczęście Przysłówek 289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην rozstrzygać, oceniać, decydować, wydawać wyrok Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην podnieść, wziąć; zabić, zniszczyć Czasownik: kontrahowany 291
μακρός –ά –όν długi, wysoki, wielki, długotrwały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα przybyć, dotrzeć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 293
ἡδονή –ῆς, ἡ przyjemność, rozkosz Rzeczownik: 1 deklinacja 294
μήτηρ μητρός, ἡ matka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 295
δεινός –ή –όν niesamowity, straszny; sprytny, wprawny w (+ inf.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 296
διαφορά –ᾶς, ἡ niezgoda, rozbieżność Rzeczownik: 1 deklinacja 297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην zwyciężyć, zdobyć, rządzić, panować, przewyższać, mieć przewagę (+gen.) Czasownik: kontrahowany 298
δῆμος δήμου, ὁ ludność, prosty lud, plebs; kraj, kraina (przeciwieństwo: πόλις) Rzeczownik: 2 deklinacja 299
οὐρανός –οῦ, ὁ niebo, sklepienie niebieskie Rzeczownik: 2 deklinacja 300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην śledzić, podążać za Czasownik: deponens 301
ὄρος ὄρους, τό góra, wzgórze Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 303
πλήν (jako Przyimek), z wyjątkiem (+ gen.); (jako spójnik) z wyjątkiem tego że, chyba że, ale Przyimek 304
τέτταρες τέτταρα cztery Liczebnik: główny 305
δυνατός –ή –όν silny, potężny; mogący, zdolny do... Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 306
οἶκος οἴκου, ὁ dom, mieszkanie, rodzina Rzeczownik: 2 deklinacja 307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον 1 Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον łatwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην zabrać, odebrać Czasownik: kontrahowany 310
τύχη τύχης, ἡ traf, los (dobry lub zły), przeznaczenie, przypadek Rzeczownik: 1 deklinacja 311
φανερός –ά –όν jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 312
πρόσωπον προσώπου, τό twarz, maska, osoba Rzeczownik: 2 deklinacja 313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην ufać, polegać na, wierzyć (+dat.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy 314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην uczyć, nauczać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 315
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην zorganizować, ustanowić, ustawić w porządku Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ oko Rzeczownik: 2 deklinacja 318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην przyjmować, brać; powitać, gościć Czasownik: deponens 319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι przychodzić do, dochodzić, docierać Czasownik: deponens 320
ἱκανός –ή –όν wystarczający, odpowiedni; zdolny, potrafiący coś zrobić (+infin.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι praca, działanie (mechaniczne) Czasownik: deponens 322
μάχη μάχης, ἡ walka, bitwa Rzeczownik: 1 deklinacja 323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην żywić, karmić, udzielać wsparcia, utrzymywać; hodować, wychowywać Czasownik: -ω temat wargowy 324
ἀδύνατος –ον niemożliwy; bezsilny, słaby Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 325
ἀκριβής –ές dokładny, poprawny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες 326
που (enklityka) gdzieś; przypuszczalnie, być może (nacechowuje twierdzenie) Przysłówek 327
ὅθεν z miejsca gdzie, skąd Przysłówek 328
χωρίς oddzielnie, osobno; (+ gen.) bez, oddzielnie od Przysłówek 330
κρείσσων κρεῖσσον silniejszy, potężniejszy; lepszy, doskonalszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 331
βραχύς βραχεῖα βραχύ krótki, zwięzły, niski Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 332
ἰσχυρός –ά –όν silny, mocny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ prawda, rzeczywistość Rzeczownik: 1 deklinacja 334
δίκη δίκης, ἡ sprawiedliwość, proces sądowy, kara Rzeczownik: 1 deklinacja 335
χωρίον χωρίου, τό miejsce, obszar, okolica Rzeczownik: 2 deklinacja 336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ słodki, przyjemny, miły Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 337
νόσος νόσου, ὁ choroba Rzeczownik: 2 deklinacja 338
λίθος λίθου, ὁ kamień Rzeczownik: 2 deklinacja 339
παλαιός –ά –όν stary, dawny, starożytny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην odesłać, puścić; wyprzeć się, zaniedbać Czasownik: -μι 341
ἄλλως inaczej Przysłówek 342
πρᾶξις πράξεως, ἡ działanie, transakcja, interes Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 343
σαφής σαφές oczywisty, wyraźny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες 344
σοφός –ή –όν mądry, sprytny, specjalista Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην pokonać, zwyciężyć Czasownik: kontrahowany 346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην zgadzać się z, mówić to samo co (+ dat.) Czasownik: kontrahowany 347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ świątynia Rzeczownik: 2 deklinacja 348
αὖ, αὖθις ponadto; z drugiej strony; z powrotem (ponownie) Przysłówek 349
πατρίς πατρίδος, ἡ ojczyzna Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ ostry, dojmujący, przenikliwy, pikantny Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 351
καίτοι (καί-τοι) i rzeczywiście, a nawet Przysłówek 352
πλέον bardziej, raczej Przysłówek 353
πλέων πλέον liczniejszy, większy (comp. of πολύς) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 354
γνώμη γνώμης, ἡ myśl, inteligencja, opinia, zamiar Rzeczownik: 1 deklinacja 355
τιμή τιμῆς, ἡ cześć, szacunek; cena, wartość; posada, urząd, stanowisko Rzeczownik: 1 deklinacja 356
μεταξύ między, pomiędzy Przysłówek 357
προσήκω προσήξω należeć do, mieć do czynienia z; być stosownym, przystojnym dla (+ dat.); przybywać; οἱ προσήκοντες krewni; τὰ προσήκoντα obowiązki Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 358
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην czynić niesprawiedliwość; krzywdzić, ranić Czasownik: kontrahowany 360
στρατηγός –οῦ, ὁ wódz wojska, dowódca, generał, strateg Rzeczownik: 2 deklinacja 361
οὐκέτι już nie, dłużej nie Przysłówek 362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ starzec; (pl.) posłowie Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως 363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην przerywać, zatrzymywać; (med.) przestawać Czasownik: -ω temat samogłoskowy 364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην skończyć; umrzeć, zginąć Czasownik: kontrahowany 365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην mieszać Czasownik: -μι 366
λαός λαοῦ, ὁ ludzie, lud Rzeczownik: 2 deklinacja 367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ córka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 368
οἰκία οἰκίας, ἡ budynek, dom, domostwo Rzeczownik: 1 deklinacja 369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην oddawać, przekazywać, powierzać, poddawać się Czasownik: -μι 370
ἔξω poza, na zewnątrz; z wyjątkiem Przysłówek 371
νῆσος νήσου, ἡ wyspa Rzeczownik: 2 deklinacja 372
ἐκεῖ tam; w tamtym miejscu Przysłówek 373
ἐπιστήμη –ης, ἡ wiedza, zrozumienie, umiejętność Rzeczownik: 1 deklinacja 374
ἐάω, ἐάσω, εἴασα pozwalać, dopuszczać by (+ acc. c. inf.); puszczać wolno Czasownik: kontrahowany 375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην podziwiać Czasownik: -ω temat zębowy 376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι postrzegać, zauważać, rozumieć, słyszeć, dowiadywać się Czasownik: deponens 377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην cieszyć się, radować się (+dat.), mieć upodobanie (+part.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε witaj, żegnaj Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 378
χαλεπός –ή –όν trudny, kłopotliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 379
τέκνον τέκνου, τό dziecko Rzeczownik: 2 deklinacja 380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην zdobyć, dogonić, złapać, pojmać, zmusić, zobowiązać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι walczyć z (+dat.) Czasownik: deponens 382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην przypominać; (pf. med.) pamiętać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 383
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι umrzeć, zginąć, umierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 384
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην rozluźnić, rozwiązać, uwolnić; unieważnić, zniszczyć Czasownik: -ω temat samogłoskowy 384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην szanować, poważać, respektować, czcić Czasownik: kontrahowany 386
τεῖχος τείχους, τό mur Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 387
ἴσως równie, podobnie, prawdopodobnie, może Przysłówek 388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην podnosić, unosić; usuwać, zabierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 389
στρατιώτης –ου, ὁ żołnierz Rzeczownik: 2 deklinacja 391
ἄνευ bez (+gen.) Przyimek 392
πότερος ποτέρα πότερον który z (tych) dwóch? πότερον czy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 393
ἁπλῶς prosto, pojedynczo, w jeden sposób Przysłówek 394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα upaść, spaść Czasownik: -ω temat zębowy 395
τέταρτος –η –ον czwarty Liczebnik: główny 396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα wyposażać, przygotowywać Czasownik: -ω temat zębowy 397
ἐχθρός –ά –όν znienawidzony, nienawistny; wrogi (+ dat). Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 398
ἀγών ἀγῶνος, ὁ zawody; walka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην przeszkodzić, powstrzymywać, zapobiegać (+acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy 400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην nie trafić, chybić (+ gen.); odnieść porażkę, być w błędzie, pomylić się Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην zniszczyć; zdemoralizować Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 402
πως (enklityka) jakoś, w jakiś sposób, jakkolwiek Przysłówek 403
πόνος πόνου, ὁ praca, trud, znój; stres, kłopot, ból Rzeczownik: 2 deklinacja 404
ἔνθα tam; w takim położeniu Przysłówek 405
τάξις τάξεως, ἡ układ, rozmieszczenie, porządek; jednostka wojskowa, oddział Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην próbować, podjąć próbę (+ gen.) Czasownik: kontrahowany 407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην zmusić do uczieczki; (med. i pass.) uciekać, bać się Czasownik: kontrahowany 408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην rzucać, miotać; ciskać w, rzucić (kogoś - acc., czymś - dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 409
πονηρός –ά –όν podły, zły, niegodziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 410
ξένος ξένου, ὁ gość-przyjaciel; cudzoziemiec, obcy Rzeczownik: 2 deklinacja 411
βάρβαρος –ον niegrecki, obcy; barbarzyński Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 412
ὅπου gdzie, wszędzie tam gdzie; gdziekolwiek Spójnik: podrzędny 413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα być korzystnym, pożytecznym (+dat.); (impers.) συμφέρει jest korzystne, pożyteczne (+infin.); τὸ συμφέρον korzyść, pożytek, zysk Czasownik: nieregularny 414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι dowiadywać się, słyszeć, pytać odnośnie (+gen.) Czasownik: deponens 415
δοῦλος δούλου, ὁ niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja 416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην ciąć, wycinać, ciąć na kawałki Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον przydatny, użyteczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 418
ποῖος ποία ποῖον jaki?, jakiego rodzaju? Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 419
ὅπλον ὅπλου, τό broń, narzędzie (zazwyczaj pl.) Rzeczownik: 2 deklinacja 420
πίστις πίστεως, ἡ ufność, zaufanie, wiara; to co daje pewność, zapewnienie, gwarancję Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην podejmować, chwytać; odpowiadać; zakładać, przypuszczać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 422
ποιητής –οῦ, ὁ twórca, poeta Rzeczownik: 2 deklinacja 423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα ujść uwagi czyjejś (+acc. i nom. part.), być nieznanym; (med. and pass.) zapomnieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 424
βελτίων βέλτιον lepszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 425
πάντως wszelako, na wszystkie sposoby; absolutnie Przysłówek 426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην wieźć, przewozić; (w med. i pass.) iść, przechodzić, spacerować Czasownik: -ω temat samogłoskowy 427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη oddzielać, rozdzielać, wybrać; (med.) odpowiedzieć komuś Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 428
πέντε pięć Liczebnik: główny 429
κίνδυνος κινδύνου, ὁ niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja 430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην mówić przeciw, oskarżać (+ gen.) Czasownik: kontrahowany 431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην obracać, zmieniać kierunek, kierować do; zmusić do ucieczki, pokonać; (pass.) obracać się, kierować się do Czasownik: -ω temat wargowy 432
θεῖος θεία θεῖον boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 434
ἱππεύς ἱππέως, ὁ jeździec konny, jeździec, woźnica Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως 435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι otrzymać, zyskać, uzyskać Czasownik: deponens 436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην zostawiać, porzucać Czasownik: -ω temat wargowy 437
βουλή βουλῆς, ἡ wola, postanowienie; rada; rada starszych Rzeczownik: 1 deklinacja 438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ nadzieja; oczekiwanie Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 439
γραφή γραφῆς, ἡ rysunek, malowidło, pisanie; akt oskarżenia Rzeczownik: 1 deklinacja 440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην płodzić, rodzić, wytwarzać, stwarzać Czasownik: -ω temat zębowy 441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην troszczyć się, dbać Czasownik: -ω temat zębowy 442
θυμός θυμοῦ, ὁ życie, dech; dusza, serce, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja 443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα widzieć, patrzeć Czasownik: -ω temat wargowy 444
φόβος φόβου, ὁ panika, popłoch, strach, ucieczka Rzeczownik: 2 deklinacja 445
πολιτεία –ας, ἡ prawa obywatelskie, obywatelstwo, demokracja, republika Rzeczownik: 1 deklinacja 446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) stadion, najdłuższa grecka jednostka długości, ok. 185 metrów Rzeczownik: 2 deklinacja 447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα myśleć, zamierzać (+inf.); mieć określone uczucia wobec czegoś (+adv. i dat.) Czasownik: kontrahowany 448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε taki (jak ten), tego rodzaju (jak ten) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην wprawiać w ruch, zachęcać do; (intrans.) rozpoczynać, ruszać Czasownik: kontrahowany 450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα przygotowywać się, dostarczać Czasownik: -ω temat zębowy 451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην rozmawiać, paplać, gadać Czasownik: kontrahowany 452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην wykonywać, realizować Czasownik: kontrahowany 453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα patrzeć, oglądać; rozważać, zastanawiać się, badać Czasownik: kontrahowany 454
βοῦς βοός, ὁ/ἡ byk, wół, krowa Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον nasz Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 456
γράμμα γράμματος, τό litera, pismo; (pl.) pismo, papiery, dokumenty Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην pytać kogoś (acc.) o coś (acc.); wypytywać, błagać Czasownik: kontrahowany 458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα prowadzić wojnę Czasownik: kontrahowany 459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην składać w ofierze Czasownik: -ω temat samogłoskowy 460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην prowadzić, pędzić, wprawiać w ruch Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα bać się Czasownik: -ω temat zębowy 462
σύμμαχος –ον sprzymierzony, razem walczący (+dat.); οἱ σύμμαχοι sprzymierzeńcy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ przewodnik, dowódca, wódz Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 464
βαρύς βαρεῖα βαρύ ciężkie, męczące Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 465
ὧδε a zatem, tak, w takim razie; dotąd, tu Przysłówek 466
αἰσχρός –ά –όν brzydki, wstydliwy, haniebny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ pokój Rzeczownik: 1 deklinacja 468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα być schwytanym, podbitym (formy aktywne tworzy się od αἱρέω) Czasownik: deponens 469
δέκα dziesięć Liczebnik: główny 470
ἀμείνων ἄμεινον lepszy, zdolniejszy, silniejszy, odważniejszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 471
χείρων χεῖρον gorszy, niższy (comp. od κακός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα przybyć z pomocą, pomagać, wspierać (+dat.) Czasownik: kontrahowany 473
λαμπρός –ά –όν jasny, olśniewający; dobrze znany, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην uwolnić, oddalić Czasownik: -ω temat zębowy 475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην planować, postanowić, zdecydować; (med.) rozważać Czasownik: -ω temat samogłoskowy 476
μάλα bardzo Przysłówek 477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην prosić, błagać Czasownik: kontrahowany 478
σωτηρία σωτηρίας, ἡ bezpieczeństwo, wyzwolenie Rzeczownik: 1 deklinacja 479
ἆρα [wprowadza pytanie] Przysłówek 480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην ścigać, tropić, gonić Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ duch, bóg, demon Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 482
οὐκοῦν z pewnością więc (wprowadzając zgodę na wnioskowanie) Przysłówek 483
γλῶσσα γλώσσης, ἡ język; mowa Rzeczownik: 1 deklinacja 484
ἑπτά siedem Liczebnik: główny 485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην być odważnym, odważać się; poddawać się czemuś, znosić Czasownik: kontrahowany 486
δεσπότης –ου, ὁ pan, pan domu; władca absolutny Rzeczownik: 1 deklinacja 487
εἰκός εἰκότος, τό podobieństwo, prawdopodobieństwo; εἰκός (ἐστι) jest prawdopodobne że (+ inf.) → ἔοικα Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 488
ἄδικος ἄδικον niesprawiedliwy, krzywdzący Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 489
εἴκοσι(ν) dwadzieścia Liczebnik: główny 490
μυρίος μυρία μυρίον niezliczony; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, niezliczona ilość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 491
αὐτίκα zaraz, natychmiast Przysłówek 492
δέκατος –η –ον dziesiąty Liczebnik: główny 493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα chodzić, iść, kroczyć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 494
περ [enklityka dodawana do zaimków i innych partykuł dla wzmocnienia wypowiedzi] Przysłówek 495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον wolny, niezależny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 496
στρατιά –ᾶς, ἡ wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja 497
ἀμφί około, wokół, dookoła Przyimek 498
συμφορά –ᾶς, ἡ zdarzenie, okoliczność, nieszczęście Rzeczownik: 1 deklinacja 499
ἑκατόν sto Liczebnik: główny 500
νίκη νίκης, ἡ zwycięstwo Rzeczownik: 1 deklinacja 501
ἔπος ἔπους, τό słowo, wyraz, mowa, opowiadanie; wróżba, wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 502
στρατός –οῦ, ὁ wojsko Rzeczownik: 2 deklinacja 503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην mówić, deklarować; (med. and pass.) myśleć, przypuszcząć, że Czasownik: -ω temat zębowy 504
ἀργύριον ἀργυρίου, τό pieniądze Rzeczownik: 2 deklinacja 505
τριάκοντα trzydzieści Liczebnik: główny 506
ἕξ sześć Liczebnik: główny 507
πεμπτός –ή –όν piąty Liczebnik: główny 508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ świadek Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 509
χαλκοῦς –ῆ –οῦν z miedzi lub brązu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 510
ἕβδομος –η –ον siódmy Liczebnik: główny 511
ποῦ gdzie Zaimek 512
ναί właśnie, istotnie, tak (stosowany dla silnej afirmacji) Przysłówek 513
φῶς φωτός, τό światło, światło dzienne Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 514
ὀκτώ osiem Liczebnik: główny 515
ἕκτος –η –ον szósty Liczebnik: główny 516
τριακοστός –ή –όν trzydziesty Liczebnik: główny 517
ἐννέα dziewięć Liczebnik: główny 518
πότε kiedy? Przysłówek 519
ὄγδοος –η –ον ósmy Liczebnik: główny 520
ἔνατος –α –ον dziewiąty Liczebnik: główny 521
εἰκοστός –ή –όν dwudziesty Liczebnik: główny 522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην zawiadomić, poinformować, powiedzieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 523
ἑκατοστός –ή –όν setny Liczebnik: główny 524

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list