διαφορά –ᾶς, ἡ

Hasło
διαφορά
Definicja
niezgoda, rozbieżność
Frekwencja
297
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish