δίκαιος δικαία δίκαιον

Hasło
δίκαιος
Definicja
prawy, sprawiedliwy
Frekwencja
180
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish