νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

Hasło
νομίζω
Definicja
być przekonanym, wierzyć że (+ acc. c. inf.); utrzymywać w zwyczaju, być przyzwyczajonym że (+ inf.)
Frekwencja
200
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish