λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

Hasło
λείπω
Definicja
zostawiać, porzucać
Frekwencja
437
Część mowy
Czasownik: -ω temat wargowy
Polish