πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Hasło
πιστεύω
Definicja
ufać, polegać na, wierzyć (+dat.)
Frekwencja
314
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish