χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Hasło
χαίρω
Definicja
cieszyć się, radować się (+dat.), mieć upodobanie (+part.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε witaj, żegnaj
Frekwencja
378
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish