ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Hasło
ἀναιρέω
Definicja
podnieść, wziąć; zabić, zniszczyć
Frekwencja
291
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish