μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην

Hasło
μίγνυμι
Definicja
mieszać
Frekwencja
366
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish