σημεῖον σημείου, τό

Hasło
σημεῖον
Definicja
znak, sygnał
Frekwencja
234
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish