δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

Hasło
δράω
Definicja
wykonywać, realizować
Frekwencja
453
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish