Lemma Significato Parte del Discorso Gruppo Semantico Raggio di Frequenza
ὁ ἡ τό il, la articolo definito 1
αὐτός αὐτή αὐτό lui stesso - lei stessa ecc. (per enfasi); lo stesso (con l'articolo); (pron.) egli, ella, ciò (in casi obliqui) aggettivo: 1a e 2a declinazione 2
καί e, anche, addirittura; καί...καί sia… sia congiunzione: coordinata 3
δέ e; ma congiunzione: coordinata 4
τίς τί chi? Che cosa? Quale? (pronome interrogativo/aggettivo) pronome 5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι essere, esistere verbo: irregolare 6
οὗτος αὕτη τοῦτο questo, questa;μετὰ ταῦτα dopo questo pronome 7
o; che/di (dopo una comparativa);ἤ...ἤ o… o, sia… sia congiunzione: coordinata 8
ἐν in, in mezzo, fra (+dat.) preposizione 9
μέν...δέ da una parte… dall'altra (spesso non tradotto); μέν (da solo) davvero congiunzione: coordinata 10
τις τι qualcuno, qualcosa, qualsiasi (pron. Enclit. Indef./agg.) pronome 11
ὅς ἥ ὅ chi, che cosa, che pronome 12
γάρ per (raccontare una storia), certamente, infatti (per ribadire) congiunzione: coordinata 13
οὐ, οὐκ, οὐχ non (con verbi indicativi) avverbio 14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην dire, parlare (di), raccontare; raccogliere, contare verbo: -ω con tema in palatale 15
ὡς come, che; affinché (intr. una finale); così che (+ sogg./opt.); (intr. una dichiarativa ind.) congiunzione: subordinata 16
τε e; τε…τε sia… sia congiunzione: coordinata 17
εἰς in, a, verso (+acc.) preposizione 18
ἐπί su/verso/a (+gen.); su (+dat.); su/contro (+acc.) preposizione 19
κατά sotto, giù (da o lungo), in direzione di, riguardo a; κατὰ γῆν dalla terra; κατὰ φύσιν in accordo con la natura; κατ’ ἔθνη dalle nazioni; καθ᾿ἕνα uno a uno preposizione 20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν io, noi pronome 21
πρός da parte di, alla presenza di (+gen.); vicino, presso, in aggiunta a (+dat.); verso, vicino a, in relazione a (+acc.) preposizione 22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην Venire, essere nato, accadere, essere verbo: deponente 23
ἐάν (εἰ-ἄν) se (+sog.) congiunzione: subordinata 24
διά attraverso, durante, a causa di (+gen., acc.) preposizione 25
ἀλλά ma congiunzione: coordinata 26
πᾶς πᾶσα πᾶν ciascuno, tutto; il tutto (con articolo) sostantivo: 3a declinazione irregolare 27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον Avere, tenere, mantenere verbo: -ω con tema in palatale 28
ἐκ, ἐξ da, fuori da (+gen.) preposizione 29
πολύς πολλή πολύ molto, molti; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ per la maggior parte sostantivo: 3a declinazione irregolare 30
περί attorno a, riguardo a; a proposito di (+gen.) preposizione 31
μή non (marca la negativa come soggettiva o condizionale); εἰ μή se non, eccetto congiunzione: subordinata 32
ὅστις ἥτις ὅ τι nessuno che, niente che; (in doman. indir.) chi, che cosa, cosa pronome 33
ἄν [marca verbi come potenziali (con ottativo), o generalizzando (con una soggettiva)] avverbio 34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν tu, voi pronome 35
ἀνά su, sopra; per ciascuno preposizione 36
ὅτι perché, che; (con superl.) as...as possibile congiunzione: subordinata 37
εἰ se (+indic. o opt.); εἴπερ se davvero congiunzione: subordinata 38
ἄλλος ἄλλη ἄλλο altro, un altro aggettivo: 1a e 2a declinazione 39
ἀπό da (+gen.) preposizione 40
φημί, φήσω, impf. ἔφην Dire, asserire, dichiarare; οὐ φημί negare, rifiutare, dire che… non verbo: -μι 41
ὑπό sotto (+gen., dat.); da (+gen. Di agente); giù sotto (+acc.) preposizione 42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην Fare, produrre, causare, fare; (medio) considerare, valutare verbo: contratto 43
οὖν quindi, di conseguenza; in ogni caso avverbio 44
λόγος λόγου, ὁ parola, linguaggio, discorso; pensiero, ragione, conto sostantivo: 2a declinazione 45
παρά da (+gen.); accanto (+dat.); a, al lato di, contrariamente a (+acc.) preposizione 46
οὕτως in questo modo avverbio 47
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ dio, dea sostantivo: 2a declinazione 49
μετά con (+gen.); dopo (+acc.) preposizione 50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ lui, lei (pron. riflessivo) pronome 51
μέγας μεγάλη μέγα grande, grande, potente aggettivo: 1a e 2a declinazione 52
οὐδέ e non, ma non, non; οὐδέ...οὐδέ non sempre…. Non già congiunzione: coordinata 53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο quella persona o cosa; ἐκεῖνος ... οὗτος il primo ... il secondo pronome 54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο tale, di un tale tipo aggettivo: 1a e 2a declinazione 55
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν nessuno, niente pronome 56
εἶπον Io dissi, Io parlai, 2 aor. → λέγω, φημί verbo: irregolare 57
ἀγαθός –ή –όν buono, virtuoso, bravo, nobile aggettivo: 1a e 2a declinazione 58
γε (enclitica) davvero; almeno, in ogni caso avverbio 59
δή sicuramente, davvero, ora, infatti, anzi (dà maggiore esattezza) avverbio 60
πόλις πόλεως, ἡ città, città-stato sostantivo: 3a declinazione con tema in ι- 61
εἷς μία ἕν uno aggettivo: numerale 62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην Mettere in moto, lasciar andare, sparare; (medio) affrettare, correre verbo: -μι 63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην Mancare, perdere, avere bisogno del (+gen.) verbo: contratto 64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ uomo sostantivo: 2a declinazione 65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων vedere, guardare (a) verbo: contratto 66
μόνος μόνη μόνον da solo, solo aggettivo: 1a e 2a declinazione 67
οὔτε...οὔτε né… né congiunzione: coordinata 68
οἷος οἵα οἷον come, di che tipo, come, (esclam.) che a !, come! ; οἷός τε (+ infin.) adatto o in grado di; οἷόν τε (+ infin.) è possibile aggettivo: 1a e 2a declinazione 69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην Prendere, afferrare, cogliere; ricevere, ottenere verbo: -ω con tema in liquida 70
δοκέω, δόξω, ἔδοξα Pensare, supporre, immaginare (+acc. E infin.); sembrare, sembrare bene; (impers.) δοκεῖ μοι mi sembra verbo: -ω con tema in palatale 71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον l'altro (di due); altro, un altro aggettivo: 1a e 2a declinazione 72
κακός –ή –όν cattivo, malvagio, codardo aggettivo: 1a e 2a declinazione 73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ uomo, marito sostantivo: 3a declinazione irregolare 74
ἐπεί dopo, da quando, quando congiunzione: subordinata 75
ὅσος ὅση ὅσον per quanto molto; grande come; (in pl.) tanti quanti; ὅσον (adv.) tanto quanto aggettivo: 1a e 2a declinazione 76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην Chiamare, convocare verbo: contratto 77
σῶμα σώματος, τό corpo sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει è necessario, bisogna, si deve (+acc. e infin.) verbo: impersonale 79
ὥσπερ proprio come, come se congiunzione: subordinata 80
ἔτι ancora, già avverbio 82
φύσις φύσεως, ἡ natura; (della mente) la propria natura o disposizione; ordine regolare della natura sostantivo: 3a declinazione con tema in ι- 83
μικρός –ά –όν piccolo, piccolo, corto aggettivo: 1a e 2a declinazione 84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι (+infin.) essere in grado (di), essere abbastanza forte (a) verbo: impersonale 85
ὥστε (introducendo la clausola del risultato naturale o reale) in modo tale che (con il risultato) congiunzione: subordinata 86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ inizio, origine; regola, impero, regno; magistratura sostantivo: 1a declinazione 87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον ciascuno (di più) pronome 88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ giorno sostantivo: 1a declinazione 89
φύω, φύσω, ἔφυσα Generare, produrre, generare; 2 aor. Ἔφυν cresciuto, pf. Πέφυκα essere per natura verbo: -ω con tema in vocale 90
ἅπας ἅπασα ἅπαν tutto insieme sostantivo: 3a declinazione irregolare 91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον come, somigliante (+ dat.) aggettivo: 1a e 2a declinazione 92
νῦν, νυνί ora avverbio 93
γῆ γῆς, ἡ terra sostantivo: 1a declinazione 94
δύναμις δυνάμεως, ἡ potere, forza, abilità sostantivo: 3a declinazione con tema in ι- 95
καλός –ή –όν bello, nobile, onorabile aggettivo: 1a e 2a declinazione 96
κύριος κυρίου, ὁ signore, capo sostantivo: 2a declinazione 97
μᾶλλον più, piuttosto; μᾶλλον ... ἤ piuttosto che avverbio 98
ὅδε ἥδε τόδε questo pronome 99
ὅλος ὅλη ὅλον intero, intero, completo aggettivo: 1a e 2a declinazione 100
μέρος μέρους, τό parte sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 101
ἄρα quindi, quindi (traendo un'inferenza) avverbio 102
ἐμός ἐμή ἐμόν mio aggettivo: 1a e 2a declinazione 103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην Usare, conoscere, soffrire (+dat.); trattare qualcuno in un certo modo (+dat. e avv.) verbo: deponente 104
δύο due aggettivo: numerale 105
χρόνος χρόνου, ὁ tempo sostantivo: 2a declinazione 106
ἴσος ἴση ἴσον uguale, la stessa cosa di (+dat.) aggettivo: 1a e 2a declinazione 107
ὅταν (ὅτε-ἄν) quando (+sugg.) congiunzione: subordinata 108
μόνον solo avverbio 109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν Conoscere (pf. in senso di pres.); sapere come (+infin.) verbo: irregolare 110
βασιλεύς βασιλέως, ὁ re sostantivo: 3a declinazione -εύς, -έως 111
oh! (senza enfasi con il vocativo) interiezione 112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην (+infin.) volere, desiderare (a); essere disposti (a); ὁ βουλόμενος chi ama verbo: deponente 113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην Portare alla luce, fare apparire, rendere chiaro; (Pass.) Venire in luce, essere visto, apparire, sembra essere (+ ptc o infin.) verbo: -ω con tema in liquida 114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην scrivere verbo: -ω con tema in labiale 115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην Trasportare, portare, recuperare; portare via o lontano; φέρε vieni ora, bene verbo: irregolare 116
ψυχή ψυχῆς, ἡ respiro, vita, anima sostantivo: 1a declinazione 117
μηδείς μηδεμία μηδέν nessuno, niente pronome 118
αἴτιος αἰτία αἴτιον responsabile, colpevole aggettivo: 1a e 2a declinazione 119
πάλιν indietro, indietro; ancora avverbio 120
μάλιστα la maggior parte, soprattutto; (nelle risposte) certamente avverbio 121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην Esistere, essere, appartenere; τὰ ὑπάρχοντα attuali circostanze verbo: -ω con tema in palatale 122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην Iniziare (+gen.); condurre, dominare, governare (+gen.) verbo: -ω con tema in palatale 123
γυνή γυναικός, ἡ donna, moglie sostantivo: 3a declinazione irregolare 124
ποτε (enclitic) a un certo momento, sempre, nel mondo avverbio 125
ἵνα in modo che (cong. + sugg. o opt.); dove (rel. avv + indic.) congiunzione: subordinata 126
ὄνομα ὀνόματος, τό nome; fama sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 127
ὑπέρ per (+ gen), oltre (+ acc.) preposizione 128
ἤδη già, ora (del passato immediato); attualmente (del futuro immediato) avverbio 129
πατήρ πατρός, ὁ padre sostantivo: 3a declinazione irregolare 130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην Ascoltare (a), sentire (di) verbo: -ω con tema in vocale 131
γένος γένους, τό razza, famiglia; gentile, classe, tipo sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 132
τόπος τόπου, ὁ posto; argomento sostantivo: 2a declinazione 133
πρῶτος πρώτη πρῶτον innanzitutto, prima; (avv.) τὸ πρῶτον in primo luogo aggettivo: 1a e 2a declinazione 135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην Trovare, scoprire, inventare verbo: -ω con tema in palatale 136
παῖς παιδός, ὁ/ἡ figlio, figlia, bambino; schiavo sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα andare, venire verbo: deponente 138
υἱός υἱοῦ, ὁ figlio sostantivo: 2a declinazione 139
ὕδωρ ὕδατος, τό acqua sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 140
ἴδιος ἰδία ἴδιον il proprio; peculiare, separato, distinto aggettivo: 1a e 2a declinazione 141
σός σή σόν tuo, vostro (sg.; ὑμέτερος = pl.) aggettivo: 1a e 2a declinazione 142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην Venire a conoscere, imparare; giudicare, pensare o determinare che (+acc. e infin.) verbo: -ω con tema in palatale 143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην Colpito, acceso, incontro per caso (+ gen.); Raggiungere, ottenere, ottenere; Capita di essere il verbo (+ ptc.) verbo: -ω con tema in liquida 144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood Mettersi in piedi verbo: -μι 145
ἅμα allo stesso tempo; (prep.)insieme con (+dat.) avverbio 146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην Condurre, portare; passare (tempo) verbo: -ω con tema in palatale 147
τρόπος τρόπου, ὁ modo, modo, moda; stile di vita, abitudine, costume sostantivo: 2a declinazione 148
μήτε...μήτε né…né congiunzione: coordinata 149
μέσος μέση μέσον medio, nel mezzo, moderato; τὸ μέσον il mezzo aggettivo: 1a e 2a declinazione 150
ἀλλήλων –οις (casi obliqui plurali solo) l'un l'altro, l'un l'altro pronome 151
ἀεί sempre avverbio 152
φίλος φίλη φίλον amato, caro; amichevole aggettivo: 1a e 2a declinazione 153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα Incontrare, giungere ad un accordo, corrispondere; accadere, verificarsi, accadere; Risulta in un certo modo (+ avv.), Derivare verbo: -ω con tema in liquida 154
ἔργον ἔργου, τό lavoro, realizzazione, exploit sostantivo: 2a declinazione 155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην Navigare verbo: contratto 156
τότε allora, in quel momento; anche gli uomini di quel tempo (opp. οἱ νῦν) avverbio 157
μήν [sottolinea la particella precedente] avverbio 158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι è necessario, è destino, uno dovrebbe (+infin. o +acc. e infin.) verbo: impersonale 159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην Mostrare, puntare verbo: -μι 160
ζῷον ζῴου, τό essere vivente, animale sostantivo: 2a declinazione 161
πρᾶγμα πράγματος, τό fatto; (pl.) circostanze, affari, business sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον di fronte, di fronte; opposto preposizione 163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην Mettere, porre; stabilire, ordinare, istituire; mettere in un certo stato verbo: -μι 164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι io ho visto verbo: irregolare 165
χείρ χειρός, ἡ mano sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 166
μηδέ e non congiunzione: coordinata 167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον piccolo, piccolo, pochi aggettivo: 1a e 2a declinazione 168
νόμος νόμου, ὁ costume, tradizione, legge sostantivo: 2a declinazione 169
κοινός –ή –όν comune, condiviso, reciproco aggettivo: 1a e 2a declinazione 170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην Pensare, supporre, immaginare (+acc. e infin.) verbo: deponente 171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην Essere in movimento, muoversi, spostarsi verbo: contratto 172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα Soffrire, provare, essere interessato in un certo modo (+avv.) verbo: -ω con tema in palatale 173
πῶς come? avverbio 174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ proprio colui che, proprio la cosa che pronome 175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) così grande, così tanto aggettivo: 1a e 2a declinazione 176
σύν con (+ dat. di accompagnamento o mezzi) preposizione 177
εἶτα poi, dopo avverbio 178
ἀληθής –ές verità aggettivo: 3a declinazione in -ης, -ες 179
δίκαιος δικαία δίκαιον vero, giusto aggettivo: 1a e 2a declinazione 180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+infin.) Pensi di fare, intendono, stare per parlare verbo: -ω con tema in liquida 181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (+infin.) Desidera (a); Essere pronto (a) verbo: -ω con tema in liquida 182
λοιπός –ή –όν il resto, rimanente, il resto di aggettivo: 1a e 2a declinazione 183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ necessità sostantivo: 1a declinazione 184
ὅτε quando, quando (+ indica o opt) congiunzione: subordinata 185
δεύτερος –α –ον secondo aggettivo: numerale 186
πόλεμος πολέμου ὁ guerra sostantivo: 2a declinazione 187
χώρα χώρας, ἡ territorio; spazio sostantivo: 1a declinazione 188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα vivere verbo: contratto 189
πλῆθος πλήθους, τό massa, folla, folla; numero sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 190
ἥλιος ἡλίου, ὁ sole sostantivo: 2a declinazione 191
αἰτία αἰτίας, ἡ causa, origine; carica, accusa sostantivo: 1a declinazione 192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην Persuadere, conquistare; (medio e passivo) obbedire, credere, fiducia in (+dat.) verbo: -ω con tema in dentale 193
πάρειμι Essere presente, essere pronto o a portata di mano; (impers.) πάρεστί μοι è in mio potere; τὰ παρόντα le circostanze presenti; τὸ παρόν solo ora verbo: irregolare 194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον la maggior parte, la più grande, la più grande (superl. di πολύς) aggettivo: 1a e 2a declinazione 195
εἶδος εἴδους, τό forma, aspetto, figura; classe, gentile, specie sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 196
ὅπως come, come; in modo che, in ordine (+sugg. o opt.) congiunzione: subordinata 197
τρεῖς τρία tre aggettivo: numerale 198
βίος βίου, ὁ vita sostantivo: 2a declinazione 199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην Credere, credere che (+acc. e infin.); tenere come abitudine, essere abituati a (+infin.) verbo: -ω con tema in dentale 200
κύκλος κύκλου, ὁ cerchio, anello, globo, disco, movimento circolare sostantivo: 2a declinazione 201
πάθος πάθους, τό incidente, incidente, disgrazia, esperienza; passione, emozione; stato, condizione sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 202
μέντοι però; ovviamente avverbio 204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην chiamare per nome verbo: -ω con tema in dentale 204
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον vostro (pl.; σός = sg.) aggettivo: 1a e 2a declinazione 206
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ bontà, eccellenza; virtù; valore, coraggio sostantivo: 1a declinazione 206
ἔτος ἔτους, τό anno sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 208
ἀντί di fronte (+gen.) preposizione 209
ναῦς νεώς, ἡ nave sostantivo: 3a declinazione irregolare 210
τρίτος –η –ον terzo aggettivo: numerale 211
πνεῦμα πνεύματος, τό vento, respiro, spirito sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 212
ὀρθός –ή –όν dritto, dritto, vero, regolare aggettivo: 1a e 2a declinazione 213
θάλασσα θαλάσσης, ἡ mare sostantivo: 1a declinazione 214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι Trasportare in modi diversi, diffondersi; differire; (Impers.) Διαφέρει fa una differenza a (+ dat.) verbo: -ω con tema in liquida 215
μέχρι (+gen.) fino a; (prep.) fino a (+gen.) congiunzione: subordinata 216
δόξα δόξης, ἡ opinione, giudizio; reputazione, onore, gloria sostantivo: 1a declinazione 217
κεφαλή –ῆς, ἡ testa sostantivo: 1a declinazione 218
πῦρ πυρός, τό fuoco sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 219
ἐλάσσων ἔλασσον più piccolo, meno, meno (comp. di μικρός) aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον 220
πούς ποδός, ὁ piede sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 221
ἱερός –ά –όν santo, venerato, divino aggettivo: 1a e 2a declinazione 222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ dritto, diretto; (avv.) immediatamente aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ 223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν Andare; Io andrò (future di ἔρχομαι) verbo: -μι 224
ταχύς ταχεῖα ταχύ veloce, veloce; (avv.) τάχα rapidamente; Forse aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ 225
ποταμός –οῦ, ὁ fiume, torrente sostantivo: 2a declinazione 226
οὐσία οὐσίας, ἡ sostanza, proprietà; essenza sostantivo: 1a declinazione 227
ἀριθμός –οῦ, ὁ numero sostantivo: 2a declinazione 228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον venendo dopo, seguendo (+ gen.); dopo, più tardi; (avv.) ὕστερον in seguito aggettivo: 1a e 2a declinazione 229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην Guardare, difendere; (medio) essere in guardia contro (+acc.) verbo: -ω con tema in palatale 230
καιρός καιροῦ, ὁ Il momento giusto sostantivo: 2a declinazione 231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην Abitare, occupare verbo: contratto 232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον entrambi aggettivo: 1a e 2a declinazione 233
σημεῖον σημείου, τό segno, segnale sostantivo: 2a declinazione 234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον Fornire, presentare, offrire; consentire, concedere verbo: -ω con tema in palatale 235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον ciascuno (di due) pronome 236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην Mostrare, dichiarare, spiegare verbo: contratto 237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον domestico, della casa; il proprio; adatto, adatto aggettivo: 1a e 2a declinazione 238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην Ordine, offerta, comando (+ acc. e infin.) verbo: -ω con tema in vocale 239
τέλος τέλους, τό fine, realizzazione, compimento sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι Guidare, essere il capo; considerare, credere, pensare verbo: deponente 241
ἄξιος ἀξία ἄξιον degno, meritevole aggettivo: 1a e 2a declinazione 242
veramente (sottolinea ciò che segue) avverbio 243
δῆλος δήλη δῆλον visibile, chiaro, manifesto aggettivo: 1a e 2a declinazione 244
τοίνυν (τοί-νυν) quindi, di conseguenza (inferenziale); inoltre, inoltre (transitorio) avverbio 245
πολέμιος πολεμία πολέμιον ostile; o πολέμιοι il nemico aggettivo: 1a e 2a declinazione 246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην Chiedere, chiedere a uno su (+doppio acc.) verbo: deponente 247
ἀδελφός –οῦ, ὁ fratello sostantivo: 2a declinazione 248
μέγεθος μεγέθους, τό grandezza, dimensione, grandezza sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 249
εἴτε…εἴτε se… o congiunzione: coordinata 250
κεῖμαι, κείσομαι Mentire, essere posto, essere messo in negozio, essere istituito, stabilito o ordinato (usato come pf. Pass. Di τίθημι) verbo: deponente 251
πολλάκις spesso avverbio 252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην bere verbo: -ω con tema in liquida 253
χάρις χάριτος, ἡ splendore, onore, gloria; favore, benevolenza, gratitudine, grazie sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 254
ἔπειτα poi, dopo avverbio 255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα Cercare verbo: contratto 256
σχῆμα σχήματος, τό forma, figura, aspetto, carattere, figure, appearance, character sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 257
τροφή τροφῆς, ἡ nutrimento, cibo sostantivo: 1a declinazione 258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα Imparare, accertare verbo: -ω con tema in liquida 259
ἐνταῦθα qui, là avverbio 260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα Fuggire, andare via, evitare, sparire verbo: -ω con tema in palatale 261
ἵππος ἵππου, ὁ cavallo sostantivo: 2a declinazione 262
κόσμος κόσμου, ὁ ordine; ornamento, decorazione, ornamento; mondo, universo sostantivo: 2a declinazione 263
αἷμα αἵματος, τό sangue sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην Prendere, afferrare, prendere con forza; (medio) scegliere verbo: contratto 265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην Inserire; (medio) unire verbo: -μι 266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην Considerare degni; richiedere, domandare, chiedere, rivendicare verbo: contratto 267
ἕως fino a; mentre, a patto che congiunzione: subordinata 268
νέος νέα νέον giovane, nuovo, fresco aggettivo: 1a e 2a declinazione 269
ἔοικα, ptc. εἰκώς Essere come, assomigliare a (+dat.); sembrare; convenire verbo: irregolare 270
κἄν (καὶ-ἄν) anche se (+ sugg.) congiunzione: subordinata 271
τέχνη τέχνης, ἡ arte, abilità, mestiere sostantivo: 1a declinazione 273
χρῆμα χρήματος, τό cosa, importa; (più comunemente in pl.) beni o proprietà, in particolare i soldi sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην salvare verbo: -ω con tema in dentale 275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην inviare verbo: -ω con tema in labiale 276
φωνή φωνῆς, ἡ suono, voce sostantivo: 1a declinazione 277
ἕνεκα a causa di, per (+ gen.) preposizione 278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) uccidere, distruggere; (medio) perire, morire verbo: -μι 279
θάνατος θανάτου, ὁ morte sostantivo: 2a declinazione 280
νύξ νυκτός, ἡ notte sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 281
ὁδός ὁδοῦ, ἡ strada, strada, sentiero sostantivo: 2a declinazione 282
ἔθνος ἔθνους, τό nazione sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην Restituire; rendere; permettere; (medio) vendere verbo: -μι 284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ mente, percezione, senso sostantivo: 2a declinazione 285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα Rimanere, rimanere, sopportare, attendere verbo: -ω con tema in liquida 286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα morire verbo: -ω con tema in palatale 287
πάνυ del tutto, interamente avverbio 288
εὖ bene (opp. κακῶς); completamente, con competenza; felicemente, per fortuna avverbio 289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην Giudicare, decidere, determinare verbo: -ω con tema in liquida 290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην Sollevare, prendere; uccidere, distruggere verbo: contratto 291
μακρός –ά –όν lungo, alto, largo, di lunga durata aggettivo: 1a e 2a declinazione 292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα Io sono venuto, sono presente verbo: -ω con tema in palatale 293
ἡδονή –ῆς, ἡ piacere, divertimento sostantivo: 1a declinazione 294
μήτηρ μητρός, ἡ mamma sostantivo: 3a declinazione irregolare 295
δεινός –ή –όν fantastico, terribile; intelligente, intelligente a (+ infin.) aggettivo: 1a e 2a declinazione 296
διαφορά –ᾶς, ἡ differenza, disaccordo sostantivo: 1a declinazione 297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην Essere vittorioso, conquistare, regolare, superare, eccellere (+gen.) verbo: contratto 298
δῆμος δήμου, ὁ le persone (comuni); country district (opp. πόλις) sostantivo: 2a declinazione 299
οὐρανός –οῦ, ὁ cielo sostantivo: 2a declinazione 300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην seguire verbo: deponente 301
ὄρος ὄρους, τό montagna, collina sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 303
πλήν (prep.) tranne (+ gen.); (cong.) tranne che, a meno che, ma preposizione 304
τέτταρες τέτταρα quattro aggettivo: numerale 305
δυνατός –ή –όν forte, potente, capace aggettivo: 1a e 2a declinazione 306
οἶκος οἴκου, ὁ casa, famiglia sostantivo: 2a declinazione 307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον migliore, più nobile (superl di ἀγαθός) aggettivo: 1a e 2a declinazione 308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον facile aggettivo: 1a e 2a declinazione 309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην Prendere da, portare via verbo: contratto 310
τύχη τύχης, ἡ fortuna, fortuna (buona o cattiva), destino, possibilità sostantivo: 1a declinazione 311
φανερός –ά –όν chiaro, evidente aggettivo: 1a e 2a declinazione 312
πρόσωπον προσώπου, τό faccia, maschera, persona sostantivo: 2a declinazione 313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην Fidarsi, affidarsi su, credere in (+ dat.) verbo: -ω con tema in vocale 314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην insegnare verbo: -ω con tema in palatale 315
ἄνω su, verso l'alto avverbio 316
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην Organizzare, mettere in ordine verbo: -ω con tema in palatale 317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ occhio sostantivo: 2a declinazione 318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην Prendere, accettare; accogliere, intrattenere verbo: deponente 319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι venire, arrivare a verbo: deponente 320
ἱκανός –ή –όν sufficiente, abbastanza; competente, in grado di (+ infinito) aggettivo: 1a e 2a declinazione 321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι lavoro, fatica verbo: deponente 322
μάχη μάχης, ἡ battaglia sostantivo: 1a declinazione 323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην Nutrire, nutrirsi, mantenere, sostenere; allevare, educare verbo: -ω con tema in labiale 324
ἀδύνατος –ον impossibile; impotente aggettivo: 1a e 2a declinazione 325
ἀκριβής –ές esatto, accurato, preciso aggettivo: 3a declinazione in -ης, -ες 326
που (enclitico) da qualche parte; Suppongo, forse (per qualificare un'affermazione) avverbio 327
ὅθεν da dove avverbio 328
στόμα στόματος, τό bocca, faccia, apertura sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 329
χωρίς separatamente, a parte; (+ gen.) senza, separato da avverbio 330
κρείσσων κρεῖσσον più forte, più potente; meglio, più eccellente (comp. di ἀγαθός) aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον 331
βραχύς βραχεῖα βραχύ corto, breve aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ 332
ἰσχυρός –ά –όν forte aggettivo: 1a e 2a declinazione 333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ verità sostantivo: 1a declinazione 334
δίκη δίκης, ἡ giustizia, querela, processo, pena sostantivo: 1a declinazione 335
χωρίον χωρίου, τό luogo, quartiere sostantivo: 2a declinazione 336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ dolce, piacevole aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ 337
νόσος νόσου, ὁ malattia sostantivo: 2a declinazione 338
λίθος λίθου, ὁ pietra sostantivo: 2a declinazione 339
παλαιός –ά –όν vecchio, antico aggettivo: 1a e 2a declinazione 340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην Inviare via, lasciare andare; non parlare, trascurare verbo: -μι 341
ἄλλως altrimenti avverbio 342
πρᾶξις πράξεως, ἡ azione, transazione, business sostantivo: 3a declinazione con tema in ι- 343
σαφής σαφές chiaro, distinto, semplice aggettivo: 3a declinazione in -ης, -ες 344
σοφός –ή –όν saggio, intelligente, esperto aggettivo: 1a e 2a declinazione 345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην conquistare, vincere verbo: contratto 346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην Essere d’accordo con, dire la stessa cosa (+dat.) verbo: contratto 347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ tempio sostantivo: 2a declinazione 348
αὖ, αὖθις inoltre; d'altra parte; di nuovo indietro) avverbio 349
πατρίς πατρίδος, ἡ patria sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ acuto, acuto, pungente aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ 351
καίτοι (καί-τοι) e davvero, e già avverbio 352
πλέον più, piuttosto avverbio 353
πλέων πλέον più, più grande (comp. di πολύς) aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον 354
γνώμη γνώμης, ἡ pensiero, intelligenza, opinione, scopo sostantivo: 1a declinazione 355
τιμή τιμῆς, ἡ onore, stima; prezzo, valore; ufficio, magistratura sostantivo: 1a declinazione 356
μεταξύ fra avverbio 357
προσήκω προσήξω appartenere a, avere a che fare con; essere adatto per (+ dat.); arriva a; οἱ προσήκοντες parenti; τὰ προσήκoντα doveri verbo: -ω con tema in palatale 358
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην Fare cose sbagliate; commettere ingiustizia verbo: contratto 360
στρατηγός –οῦ, ὁ capo di un esercito, comandante, generale sostantivo: 2a declinazione 361
οὐκέτι non più avverbio 362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ vecchio; (pl.) ambasciatori sostantivo: 3a declinazione -εύς, -έως 363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην Fermare, porre fine; (medio) cessa verbo: -ω con tema in vocale 364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην Finire; morire verbo: contratto 365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην Mischiare, mescolare verbo: -μι 366
λαός λαοῦ, ὁ folla sostantivo: 2a declinazione 367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ sorella sostantivo: 3a declinazione irregolare 368
οἰκία οἰκίας, ἡ costruzione, casa, dimora sostantivo: 1a declinazione 369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην Trasmettere, consegnare verbo: -μι 370
ἔξω fuori; eccetto avverbio 371
νῆσος νήσου, ἡ isola sostantivo: 2a declinazione 372
ἐκεῖ qui avverbio 373
ἐπιστήμη –ης, ἡ conoscenza, comprensione, abilità sostantivo: 1a declinazione 374
ἐάω, ἐάσω, εἴασα Permettere, permettere (acc. e infin.); lasciar essere, lasciar soli verbo: contratto 375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην Essere in timore (di), essere sorpreso (a) verbo: -ω con tema in dentale 376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι Percepire, capire, udire, imparare verbo: deponente 377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην Essere felici, di rallegrarmi (+ dat.), Di gioire (+ ptc.); Χαῖρε, (pl.) Χαίρετε ciao, ragazzo addio verbo: -ω con tema in liquida 378
χαλεπός –ή –όν difficile, fastidioso aggettivo: 1a e 2a declinazione 379
τέκνον τέκνου, τό figlio sostantivo: 2a declinazione 380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην Cogliere, ritrovare, arrestare, imporre verbo: -ω con tema in liquida 381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι Combattere (contro)(+dat.) verbo: deponente 382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην Ricordare; (in pf. Medio) ricordare verbo: -ω con tema in palatale 383
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι Morire, essere moribondo verbo: -ω con tema in palatale 384
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην Sciogliere, liberare, liberare; Annullare, distruggere verbo: -ω con tema in vocale 384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην onorare verbo: contratto 386
τεῖχος τείχους, τό parete sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 387
ἴσως ugualmente, probabilmente, forse avverbio 388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην Prendere, sollevare; rimuovi verbo: -ω con tema in palatale 389
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα uccidere verbo: -ω con tema in liquida 390
στρατιώτης –ου, ὁ soldato sostantivo: 2a declinazione 391
ἄνευ senza (+gen.) preposizione 392
πότερος ποτέρα πότερον quale dei due? Πότερον anche se aggettivo: 1a e 2a declinazione 393
ἁπλῶς semplicemente, singolarmente, in un modo avverbio 394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα Cadere, cadere giù verbo: -ω con tema in dentale 395
τέταρτος –η –ον quarto aggettivo: numerale 396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα Dotare, fornire, prepararsi verbo: -ω con tema in dentale 397
ἐχθρός –ά –όν odiato, odioso; ostile a (+ dat.) aggettivo: 1a e 2a declinazione 398
ἀγών ἀγῶνος, ὁ concorso; lotta sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην Ostacolare, controllare, impedire (+ acc. e infinito) verbo: -ω con tema in vocale 400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην Manchi il segno (+ gen.); Fallire, essere sbagliato, fare un errore verbo: -ω con tema in liquida 401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην Distruggere, corrompere verbo: -ω con tema in liquida 402
πως (enclitico) in qualche modo, in qualche modo, in qualsiasi modo avverbio 403
πόνος πόνου, ὁ lavoro; stress, problemi, dolore sostantivo: 2a declinazione 404
ἔνθα avverbio 405
τάξις τάξεως, ἡ disposizione, ordine; unità militare sostantivo: 3a declinazione con tema in ι- 406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην Tentare, provare, provare a (+gen.) verbo: contratto 407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην Mettere in fuga; (medio e pass.) scappare, temere verbo: contratto 408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην Buttare, lanciare; Gettare, colpire (acc.) Con il verbo (dat.) verbo: -ω con tema in liquida 409
πονηρός –ά –όν senza valore, cattivo, malvagio aggettivo: 1a e 2a declinazione 410
ξένος ξένου, ὁ guest-amico; straniero, forestiero sostantivo: 2a declinazione 411
βάρβαρος –ον non greco, straniero; barbaro aggettivo: 1a e 2a declinazione 412
ὅπου dove, ovunque congiunzione: subordinata 413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα Beneficiare, essere utile o redditizio a (+dat.); (impers.) συμφέρει è uso, èconveniente (+infin.); τὸ συμφέρον uso, profitto, vantaggio verbo: irregolare 414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι Imparare, ascoltare, chiedere riguardo a (+gen.) verbo: deponente 415
δοῦλος δούλου, ὁ schiavo sostantivo: 2a declinazione 416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην Tagliato, tagliato, tagliato a pezzi verbo: -ω con tema in liquida 417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον utile, riparabile aggettivo: 1a e 2a declinazione 418
ποῖος ποία ποῖον che tipo di? aggettivo: 1a e 2a declinazione 419
ὅπλον ὅπλου, τό arma, strumento, attrezzo (principalmente pl.) sostantivo: 2a declinazione 420
πίστις πίστεως, ἡ fiducia negli altri, fede; ciò che dà fiducia, sicurezza, impegno, garanzia sostantivo: 3a declinazione con tema in ι- 421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην Prendere, cogliere; Rispondere, rispondere; Supporre verbo: -ω con tema in liquida 422
ποιητής –οῦ, ὁ compositore, poeta sostantivo: 2a declinazione 423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα Sfuggire all'avviso di (+ acc. e nom. Participio), essere sconosciuto; (medio e passivo). Dimenticare verbo: -ω con tema in liquida 424
βελτίων βέλτιον meglio (comp. di ἀγαθός) aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον 425
πάντως del tutto, in tutti i modi; in ogni caso avverbio 426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην Trasportare; (Medio e passivo) va, cammina, marcia verbo: -ω con tema in vocale 427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη Separati, separati, scelti; (medio), rispondere, replicare verbo: -ω con tema in liquida 428
πέντε cinque aggettivo: numerale 429
κίνδυνος κινδύνου, ὁ pericolo sostantivo: 2a declinazione 430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην Parlare contro, accusare (+gen.) verbo: contratto 431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην Girare, dirigersi verso una cosa; mettere in fuga, sconfiggere, (passivo) ruotare i passi in una certa direzione, andare verbo: -ω con tema in labiale 432
θεῖος θεία θεῖον divino aggettivo: 1a e 2a declinazione 434
ἱππεύς ἱππέως, ὁ cavaliere, cavaliere, auriga sostantivo: 3a declinazione -εύς, -έως 435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι Ottenere, acquisire, acquisire verbo: deponente 436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην Lasciare, abbandonare verbo: -ω con tema in labiale 437
βουλή βουλῆς, ἡ volontà, determinazione; consiglio, consiglio; consiglio degli anziani sostantivo: 1a declinazione 438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ speranza; aspettativa sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 439
γραφή γραφῆς, ἡ un disegno, pittura, scrittura; accusa sostantivo: 1a declinazione 440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην Generare, nascere, produrre verbo: -ω con tema in dentale 441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην Prendersi cura di, assicurare di verbo: -ω con tema in dentale 442
θυμός θυμοῦ, ὁ vita, spirito; anima, cuore, mente sostantivo: 2a declinazione 443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα Vedere, guardare (verso) verbo: -ω con tema in labiale 444
φόβος φόβου, ὁ panico, paura, fuga sostantivo: 2a declinazione 445
πολιτεία –ας, ἡ costituzione, cittadinanza, repubblica sostantivo: 1a declinazione 446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) stadion o stade, la più lunga unità greca di misura lineare, circa 185 metri sostantivo: 2a declinazione 447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα Pensare, intendere (+infin.); essere disposti verso (+avv. e dat.) verbo: contratto 448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε tale (come questo), di un tale tipo (come questo) aggettivo: 1a e 2a declinazione 449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην Stare in movimento, esortare; (intrans.) iniziare, affrettarsi verbo: contratto 450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα Prepararsi, preparare, fornire verbo: -ω con tema in dentale 451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην Parlare, chiacchierare, ciarlare verbo: contratto 452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην Fare, realizzare verbo: contratto 453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα Vedere verso, guardare; esaminare, considerare, vedere dentro verbo: contratto 454
βοῦς βοός, ὁ/ἡ toro, bue, mucca sostantivo: 3a declinazione irregolare 455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον nostro aggettivo: 1a e 2a declinazione 456
γράμμα γράμματος, τό lettera, carattere scritto; (pl.) pezzo di scrittura, documento / i sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην Chiedere a qualcuno (acc.) qualcosa (acc.); domandare, chiedere umilmente verbo: contratto 458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα Fare guerra verbo: contratto 459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην sacrificare verbo: -ω con tema in vocale 460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην condurre, mettere in movimento verbo: -ω con tema in liquida 461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα Io ho paura verbo: -ω con tema in dentale 462
σύμμαχος –ον alleato con (+ dat.); οἱ σύμμαχοι alleati aggettivo: 1a e 2a declinazione 463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ guida, capo, comandante sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 464
βαρύς βαρεῖα βαρύ pesante, doloroso, noioso aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ 465
ὧδε così, in questo modo; qui, qui avverbio 466
αἰσχρός –ά –όν brutto, vergognoso, vergognoso aggettivo: 1a e 2a declinazione 467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ pace sostantivo: 1a declinazione 468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα Prendere, conquistare (attuato da αἱρέω) verbo: deponente 469
δέκα dieci aggettivo: numerale 470
ἀμείνων ἄμεινον meglio, più bello, più forte, più coraggioso (comp. di ἀγαθός) aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον 471
χείρων χεῖρον peggio, inferiore (comp. di κακός) aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον 472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα Aiutare, assistere (+dat.) verbo: contratto 473
λαμπρός –ά –όν brillante, brillante; ben noto, illustre aggettivo: 1a e 2a declinazione 474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην Liberare, rilasciare, consegnare verbo: -ω con tema in dentale 475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην Pianificare (a), decidere (a); (medio) deliberata verbo: -ω con tema in vocale 476
μάλα molto avverbio 477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην Chiedere (per), pretendere verbo: contratto 478
σωτηρία σωτηρίας, ἡ sicurezza, liberazione sostantivo: 1a declinazione 479
ἆρα [introduce una domanda] avverbio 480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην Perseguire verbo: -ω con tema in palatale 481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ spirito, dio, demone sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 482
οὐκοῦν sicuramente allora (invitando l'assenso a un'inferenza) avverbio 483
γλῶσσα γλώσσης, ἡ lingua; linguaggio sostantivo: 1a declinazione 484
ἑπτά sette aggettivo: numerale 485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην Avere il coraggio, ardire; intraprendere, subire verbo: contratto 486
δεσπότης –ου, ὁ maestro (della famiglia); sovrano assoluto sostantivo: 1a declinazione 487
εἰκός εἰκότος, τό probabilità, probabilità; εἰκός (ἐστι) è probabile (+ infin.) → ἔοικα sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 488
ἄδικος ἄδικον ingiusto aggettivo: 1a e 2a declinazione 489
εἴκοσι(ν) venti aggettivo: numerale 490
μυρίος μυρία μυρίον innumerevoli; μύριοι 10.000; μυριάς -άδος ἡ 10.000, una quantità innumerevole aggettivo: 1a e 2a declinazione 491
αὐτίκα subito, immediatamente avverbio 492
δέκατος –η –ον decimo aggettivo: numerale 493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα Camminare, venire, andare verbo: -ω con tema in liquida 494
περ [enclitico aggiunto a pronomi e altre particelle per l'enfasi] avverbio 495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον libero, indipendente aggettivo: 1a e 2a declinazione 496
στρατιά –ᾶς, ἡ esercito sostantivo: 1a declinazione 497
ἀμφί circa, intorno preposizione 498
συμφορά –ᾶς, ἡ evento, circostanza, sfortuna sostantivo: 1a declinazione 499
ἑκατόν centinaio aggettivo: numerale 500
νίκη νίκης, ἡ vittoria sostantivo: 1a declinazione 501
ἔπος ἔπους, τό parola, parola, racconto; profezia sostantivo: 3a declinazione con tema in σ- 502
στρατός –οῦ, ὁ esercito sostantivo: 2a declinazione 503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην Raccontare, dichiarare; (medio e passive) pensare (a) verbo: -ω con tema in dentale 504
ἀργύριον ἀργυρίου, τό soldi sostantivo: 2a declinazione 505
τριάκοντα trenta aggettivo: numerale 506
ἕξ sei aggettivo: numerale 507
πεμπτός –ή –όν quinto aggettivo: numerale 508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ testimone sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 509
χαλκοῦς –ῆ –οῦν di rame o bronzo aggettivo: 1a e 2a declinazione 510
ἕβδομος –η –ον settimo aggettivo: numerale 511
ποῦ dove pronome 512
ναί anzi, sì (usato in forte affermazione) avverbio 513
φῶς φωτός, τό luce, luce del giorno sostantivo: 3a declinazione con tema in consonante 514
ὀκτώ otto aggettivo: numerale 515
ἕκτος –η –ον sesto aggettivo: numerale 516
τριακοστός –ή –όν trentesimo aggettivo: numerale 517
ἐννέα nove aggettivo: numerale 518
πότε quando? avverbio 519
ὄγδοος –η –ον ottavo aggettivo: numerale 520
ἔνατος –α –ον nono aggettivo: numerale 521
εἰκοστός –ή –όν ventesimo aggettivo: numerale 522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην Segnalare, dire verbo: -ω con tema in liquida 523
ἑκατοστός –ή –όν centesimo aggettivo: numerale 524

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list