ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον

Hasło
ἡμέτερος
Definicja
nasz
Frekwencja
456
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish