ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα

Hasło
ζητέω
Definicja
szukać
Frekwencja
256
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish