προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Hasło
προστίθημι
Definicja
dodawać; (med.) przyłączyć się
Frekwencja
266
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish