νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Hasło
νικάω
Definicja
pokonać, zwyciężyć
Frekwencja
346
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish