πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

Hasło
πολεμέω
Definicja
prowadzić wojnę
Frekwencja
459
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish