ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

Hasło
ἀκούω
Definicja
słuchać, słyszeć
Frekwencja
131
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish