κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

Hasło
κατηγορέω
Definicja
mówić przeciw, oskarżać (+ gen.)
Frekwencja
431
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish