Headword DEFINITION Part of Speech SEMANTIC GROUP FREQUENCY RANK
ὁ ἡ τό [artikel, tek başına kullanıldığında işaret zamiri yerine geçer] belgili tanımlık 1
αὐτός αὐτή αὐτό bizzat, kendi, kendisi;(+artikel) aynı sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 2
καί ve, ile, bile, dahi (καί...καί hem … hem de) bağlaç: eşbağımlı 3
δέ ama, fakat, lakin, ise bağlaç: eşbağımlı 4
τίς τί Kim? Ne? Hangi? (interrog. pron./adj.) zamir 5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι olmak, mevcut olmak, bulunmak fiil: kuralsız 6
οὗτος αὕτη τοῦτο bu, bunlar; μετὰ ταῦτα bundan sonra zamir 7
veya, ya da (ἤ...ἤ = ya … ya da) bağlaç: eşbağımlı 8
ἐν (+dat.) -de, içinde, yakınında, ortasında, üzerinde edat 9
μέν...δέ iken … ise, bir yandan … öte yandan bağlaç: eşbağımlı 10
τις τι herhangi biri, herhangi bir şey, bazı, biri (enklitik indef. pron./adj.) zamir 11
ὅς ἥ ὅ ki bu, ki o zamir 12
γάρ çünkü, zira, şu sebeple bağlaç: eşbağımlı 13
οὐ, οὐκ, οὐχ hayır, … değil, -me/-ma zarf 14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην söylemek, konuşmak, demek, anlatmak; (+inf.) -mesini söylemek fiil: -ω damaksıl gövde 15
ὡς gibi, aynı şekilde; (+adj) ne kadar …, nasıl …; (+sup) mümkün olduğu kadar … bağlaç: yantümce bağlacı 16
τε ve; τε…τε hem … hem de bağlaç: eşbağımlı 17
εἰς (+acc.) -e, -e doğru, -in içine, -de; (kişi) -e karşı, -e göre, -e hitaben edat 18
ἐπί (+gen.) -in hakkında, üzerine; (+dat.) -in üzerinde, ardında, -için, yoluyla; (+acc.) -e göre, -e karşı, amacıyla edat 19
κατά (+gen.) yukarıdan, -in içine, -mek için; (+acc.) yukarıdan aşağıya, esnasında, -in içinden, -inkarşısında edat 20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν ben, benim; (pl.) biz, bizim zamir 21
πρός (+acc.) -e karşı, (+gen) -adına, çıkarına, (+dat) -e karşı, -nın huzuruna edat 22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην olmak, meydana gelmek, olmak, bulunmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 23
ἐάν (εἰ-ἄν) (+subj.) eğer, -se, -mezse bağlaç: yantümce bağlacı 24
διά (+gen.) arasından, aracılığıyla, arayla; (+acc.) yüzünden, sebebinden edat 25
ἀλλά fakat, ise bağlaç: eşbağımlı 26
πᾶς πᾶσα πᾶν bütün, tüm, her isim: 3. çekim grubu kuralsız 27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον sahip olmak, -i olmak, elde etmek fiil: -ω damaksıl gövde 28
ἐκ, ἐξ (+gen.) -den, -den dışarı, -in dışında, hariç edat 29
πολύς πολλή πολύ çok, bol, önemli isim: 3. çekim grubu kuralsız 30
περί (+gen.) etrafında, çevresinde edat 31
μή (olumsuzluk eki), (adv.) değil; (εἰ δέ μη – aksi takdirde, olmazsa, yoksa) bağlaç: yantümce bağlacı 32
ὅστις ἥτις ὅ τι ki o, ki o şey; her kim, her ne zamir 33
ἄν (ind.) koşul/şüphe; (opt.) olasılık, (pron.pers.) gerçekleşebilir/geçmişte olabilecek bir durumu-isteği gösterir zarf 34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν sen, senin; siz, sizin zamir 35
ἀνά (adv.) yukarıya, yukarıda; (praep. +gen.) -in üzerine, (+dat.) -in üstünde, tepesine, (+acc.) boyunca, (zaman) esnasında edat 36
ὅτι zira, çünkü, -dığından bağlaç: yantümce bağlacı 37
εἰ eğer, -se, -sa bağlaç: yantümce bağlacı 38
ἄλλος ἄλλη ἄλλο başka, diğer, öteki, farklı sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 39
ἀπό (+gen.) (yer) -den, -den uzakta, (zaman) -den beri, -den itibaren, -in ardından edat 40
φημί, φήσω, impf. ἔφην söylemek, itiraf etmek, bildirmek, beyan etmek fiil: -μι grubu 41
ὑπό (+gen., dat.) -in altında; (+gen.pers.age.) yüzünden, tarafından; (+acc.) in altında, eteğinde edat 42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην yapmak, yaratmak, imal etmek; (med&pass.) keşfetmek, kendisi için yapmak, evlat edinmek, gerçekleştirilmek fiil: kaynaşmış 43
οὖν böylece, bu yüzden, şüphesiz ki zarf 44
λόγος λόγου, ὁ söz, mesel, kanıt, söylenti, tartışma, düzyazı, söylev; (pl.) yazın, akıl, us, sağduyu, düşünce isim: 2. çekim grubu 45
παρά (+gen.) yanına; (+dat.) yakınına; (+acc.) -e doğru, boyunca, -in yakınında edat 46
οὕτως bu şekilde, böylece zarf 47
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ tanrı, tanrıça isim: 2. çekim grubu 49
μετά (+gen.) arasında, eşliğinde; (+acc.) arkasında, (+dat) içinde edat 50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ (reflex.pron.) kendi, kendisinin zamir 51
μέγας μεγάλη μέγα büyük, iri, kocaman, yüksek, uzun, ağır, geniş sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 52
οὐδέ … değil, … bile değil, üstelik hiç bağlaç: eşbağımlı 53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο (bahsi geçen birşeyden söz ederken) bu, o, şu zamir 54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο böyle, bunun gibi, o kadar mükemmel/önemli/güçlü sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 55
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν değersiz; hiçbir, hiç kimse, hiçbir şey zamir 56
εἶπον söyledim, dedim (2 aor. → λέγω, φημί) fiil: kuralsız 57
ἀγαθός –ή –όν iyi, soylu, yiğit, hayırlı, fevkalade sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 58
γε (encli. praep.) en azından, kuşkusuz, doğrusu; o halde, öyleyse zarf 59
δή şüphesiz, kesinlikle, elbette, muhakkak; buna göre, bu durumda zarf 60
πόλις πόλεως, ἡ kent-devlet, kent isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli 61
εἷς μία ἕν bir, 1 sıfat: sayı adı 62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην ileri atmak, fırlatmak; (mid.) atılmak, kendini atmak, yönelmek fiil: -μι grubu 63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην (+gen.) -den yoksun olmak, -e ihtiyacı olmak, istemek fiil: kaynaşmış 64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ insan isim: 2. çekim grubu 65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων görmek, bakmak, incelemek; (+gen) işitmek fiil: kaynaşmış 66
μόνος μόνη μόνον yalnız, yalnız yaşayan sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 67
οὔτε...οὔτε ne … ne de bağlaç: eşbağımlı 68
οἷος οἵα οἷον hangi; öyle, öyle bir; nasıl bir, hangi bir; οἷός τε (+ inf.) -i yapabilir, -e muktedir; οἷόν τε (+inf.) mümkündür sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην almak, bulmak, yüklenmek, sahip olmak, elde etmek fiil: -ω akışkan gövde 70
δοκέω, δόξω, ἔδοξα (+acc.) -gibi/-miş gibi görünmek, kabul görmek, uygun görünmek, karar vermek; (+inf.) -mek uygun/yararlı görünüyor fiil: -ω damaksıl gövde 71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον ikisinden biri, öbürü, diğeri sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 72
κακός –ή –όν kötü, çirkin, hoş olmayan, fena sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ adam, koca, birey, fert isim: 3. çekim grubu kuralsız 74
ἐπεί -dığı zaman, -ınca bağlaç: yantümce bağlacı 75
ὅσος ὅση ὅσον o kadar büyük, öyle çok; kadar, ne kadar çok; (adv.) hemen hemen, yaklaşık ; (pl.) öyle çok ki sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην çağırmak, adlandırmak, seslenmek, davet etmek fiil: kaynaşmış 77
σῶμα σώματος, τό beden, ceset isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει (+acc.&+inf.) gerekir, lazımdır, icap eder fiil: kişisiz 79
ὥσπερ gibi, bunun gibi, örneğin, söz gelimi, mesela, sanki; (+conj.) -mek için, -mesi için, - olsun diye bağlaç: yantümce bağlacı 80
ἔτι gene, hala, bundan başka zarf 82
φύσις φύσεως, ἡ tabiat, doğa; karakter, mizaç, huy isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli 83
μικρός –ά –όν küçük, ufak, minik; kısa, önemsiz, vasat, az sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι yapabilmek, -e muktedir olmak, -anlamına gelmek; (+inf.) -mek mümkündür fiil: kişisiz 85
ὥστε gibi; - olarak; (+conj.) öyle … ki, o kadar … ki; (+inf.) -mek için, - olsun diye bağlaç: yantümce bağlacı 86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ başlangıç, köken, ilke, idare, iktidar, otorite isim: 1. çekim grubu 87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον her, her biri zamir 88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ gün, gündüz isim: 1. çekim grubu 89
φύω, φύσω, ἔφυσα yaratmak, ürün vermek, doğurmak; (med.) meydana gelmek, ortada bitmek fiil: -ω sesli harfli gövde 90
ἅπας ἅπασα ἅπαν bütün, her; (pl.) hepsi isim: 3. çekim grubu kuralsız 91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον (+dat.) benzer, aynı, eşit,, eşdeğer sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 92
νῦν, νυνί şimdi zarf 93
γῆ γῆς, ἡ toprak, kara, arazi, memleket isim: 1. çekim grubu 94
δύναμις δυνάμεως, ἡ güç, kuvvet, erk; iktidar isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli 95
καλός –ή –όν güzel, soylu, hoş sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 96
κύριος κυρίου, ὁ (+gen.) -in efendisi olan, efendi, vasi, imparator isim: 2. çekim grubu 97
μᾶλλον daha çok, daha fazla zarf 98
ὅδε ἥδε τόδε bu, buradaki, şu zamir 99
ὅλος ὅλη ὅλον bütün oluşturan, bütün, tam sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 100
μέρος μέρους, τό pay, kısım, parça, sıra, dizi, hisse, rol isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 101
ἄρα o halde, öyleyse, nitekim, gerçekten de zarf 102
ἐμός ἐμή ἐμόν benim, bana ait sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην (+dat.) -den istifade etmek, kullanmak; (+dat. and adv.) biriyle hasım/hısım olmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 104
δύο iki, 2 sıfat: sayı adı 105
χρόνος χρόνου, ὁ zaman isim: 2. çekim grubu 106
ἴσος ἴση ἴσον eşit, (+dat.) benzeri, -e denk sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 107
ὅταν (ὅτε-ἄν) (conj.) -dığı zaman, her ne zaman … ise bağlaç: yantümce bağlacı 108
μόνον sadece, yalnızca zarf 109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν bilmek (pf. in prae.) fiil: kuralsız 110
βασιλεύς βασιλέως, ὁ kral, şef, prens isim: 3. çekim grubu -εύς, -έως bitimli 111
Oh! Ah! ünlem 112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην istemek, arzulamak, bir kanıya sahip olmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην parlatmak, gün yüzüne çıkarmak, işaret etmek, ortaya çıkarmak; (pass.) görünmek, açığa çıkmak fiil: -ω akışkan gövde 114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην yazı yazmak, çizmek, resim yapmak, kaydetmek fiil: -ω dudaksıl gövde 115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην getirmek, taşımak, tahammül etmek, ödemek fiil: kuralsız 116
ψυχή ψυχῆς, ἡ ruh, soluk, can, hayat, benlik, zeka isim: 1. çekim grubu 117
μηδείς μηδεμία μηδέν hiçbir, hiç kimse, hiçbir şey; hiç zamir 118
αἴτιος αἰτία αἴτιον (+gen.) -den suçlu/sorumlu olan, -e neden olan, -in nedeni olan sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 119
πάλιν yine, yeniden, geri, aksine, tersine zarf 120
μάλιστα özellikle, bilhassa, tercihen, aşağı yukarı, takriben zarf 121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην başlamak; (+gen.) -den çıkmak, doğmak, olmak; (+dat.) yanında olmak, yönetmek fiil: -ω damaksıl gövde 122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην (+gen.) başlamak, yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek, girişmek, -e başlamak fiil: -ω damaksıl gövde 123
γυνή γυναικός, ἡ kadın, eş, karı isim: 3. çekim grubu kuralsız 124
ποτε (enclitic) vaktiyle, eskiden, bir gün; sonunda zarf 125
ἵνα (adv.) orada, -dığı yerde, -ince; (conj. +subj./opt.) -mak amacıyla, -sın diye bağlaç: yantümce bağlacı 126
ὄνομα ὀνόματος, τό isim, özel isim, nam, ifade, deyiş isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 127
ὑπέρ (+gen) -in ötesinde, -için, -den yana; (+acc.) -in ötesinde, -in üstünde edat 128
ἤδη artık, bundan böyle, zaten zarf 129
πατήρ πατρός, ὁ baba isim: 3. çekim grubu kuralsız 130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην duymak, kulak vermek; (+gen.) birini dinlemek, birine itaat etmek fiil: -ω sesli harfli gövde 131
γένος γένους, τό soy, ırk, köken, aile, tür, cins isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 132
τόπος τόπου, ὁ yer, toprak, memleket isim: 2. çekim grubu 133
πρῶτος πρώτη πρῶτον birinci, ilk, önce gelen sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην bulmak, keşfetmek, rastlamak, hayal etmek fiil: -ω damaksıl gövde 136
παῖς παιδός, ὁ/ἡ çocuk, hizmetkar isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα gelmek, gitmek, dönmek fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 138
υἱός υἱοῦ, ὁ erkek çocuk isim: 2. çekim grubu 139
ὕδωρ ὕδατος, τό su, her çeşit su isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 140
ἴδιος ἰδία ἴδιον kendi, kendine özgü, özgün, garip sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 141
σός σή σόν senin, seninki sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην bilmek, tanımak, anlamak, karar vermek, sezmek fiil: -ω damaksıl gövde 143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην (+gen) rastlamak, elde etmek; (+part.) tesadüfen yapmak, elde etmek, kurayla payına düşmek fiil: -ω akışkan gövde 144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood dikmek, dayamak, kaldırmak, sabitleştirmek fiil: -μι grubu 145
ἅμα birlikte, beraber, aynı zamanda; (+dat.) -ile aynı zamanda, birlikte zarf 146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην götürmek, sevketmek, ilerlemek; (med.) yönetmek, zaman geçimek fiil: -ω damaksıl gövde 147
τρόπος τρόπου, ὁ tavır, davranış, tutum; (pl.) karakter, ifade tarzı isim: 2. çekim grubu 148
μήτε...μήτε ne … ne de bağlaç: eşbağımlı 149
μέσος μέση μέσον orta, ortada bulunan; (+gen.) -in ortası, merkezi sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 150
ἀλλήλων –οις (semper pl.) birbirleri, (acc.) birbirlerini, (dat.) birbirlerine zamir 151
ἀεί daima, hep, her zaman zarf 152
φίλος φίλη φίλον değerli, aziz, canan sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα birlikte yürümek, -ile birleşmek, katılmak, uyuşmak, anlaşmak fiil: -ω akışkan gövde 154
ἔργον ἔργου, τό iş, uğraş, eser, eylem, görev isim: 2. çekim grubu 155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην denize açılmak, gemiyle gitmek fiil: kaynaşmış 156
τότε o zaman, o anda, o sırada; vaktiyle, önceden; daha sonra, sonradan; οἱ τότε o zamanın adamları (krş. οἱ νῦν) zarf 157
μήν elbette, doğrusu, tabii zarf 158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι (+inf./+acc.& inf.) -mek gerekir, -mek zaruridir, lazımdır fiil: kişisiz 159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην göstermek, sunmak, ortaya çıkarmak, tanıtmak fiil: -μι grubu 160
ζῷον ζῴου, τό canlı, yaşayan şey, hayvan isim: 2. çekim grubu 161
πρᾶγμα πράγματος, τό şey, iş, mesele isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον karşıt, zıt, ters, aksi edat 163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην koymak, korumak, ödemek, kılmak, kurmak, belirlemek fiil: -μι grubu 164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι gördüm, görmek, görmek fiil: kuralsız 165
χείρ χειρός, ἡ el, yumruk, kol isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 166
μηδέ bile değil; (μήδε … μήδε – ne … ne) bağlaç: eşbağımlı 167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον az, az sayıda, tek tük sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 168
νόμος νόμου, ὁ alışkanlık, gelenek, yasa, kanun isim: 2. çekim grubu 169
κοινός –ή –όν ortak, paylaşımlı, umumi, kamusal sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην (+acc.& inf.) düşünmek, sanmak, saymak, addetmek, ummak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην hareket ettirmek, yerinden oynatmak, devirmek, heyecanlandırmak fiil: kaynaşmış 172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα katlanmak, hissetmek, sabretmek, tahammül etmek fiil: -ω damaksıl gövde 173
πῶς Nasıl? Niçin? zarf 174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ her kim, her ne; (bahsi geçen) -en/-an kişi, şey; -dığı şey zamir 175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) böyle, böylesi, bunun gibi, bu tür sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 176
σύν (+ dat) -ile, -ile birlikte edat 177
εἶτα o zaman, daha sonra, bunun üzerine zarf 178
ἀληθής –ές doğru, gerçek, içten sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli 179
δίκαιος δικαία δίκαιον adil, haksever, dürüst, insaflı sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+inf.) -mek üzere olmak, -ecek olmak, -mak zorunda olmak, -meyi düşünmek fiil: -ω akışkan gövde 181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα istemek, dilemek, (+inf.) -mesini temenni etmek fiil: -ω akışkan gövde 182
λοιπός –ή –όν geri kalan, kalan sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ Zorunluluk, gereklilik, lüzum, mecburiyet isim: 1. çekim grubu 184
ὅτε (conj.) ne zaman ki, -dığında bağlaç: yantümce bağlacı 185
δεύτερος –α –ον ikinci sıfat: sayı adı 186
πόλεμος πολέμου ὁ savaş, harp isim: 2. çekim grubu 187
χώρα χώρας, ἡ yer, memleket, bölge, alan isim: 1. çekim grubu 188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα yaşamak, hayatta olmak fiil: kaynaşmış 189
πλῆθος πλήθους, τό kalabalık, güruh, sürü isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 190
ἥλιος ἡλίου, ὁ güneş, doğu, neşe, saadet isim: 2. çekim grubu 191
αἰτία αἰτίας, ἡ neden, sebep, gerekçe; suçlama isim: 1. çekim grubu 192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην ikna etmek, kandırmak; (mid.& pass.) ikna olmak, boyun eğmek fiil: -ω dişsil gövde 193
πάρειμι hazır bulunmak, yanına gelmek; yanından geçmek, aşmak, yola devam etmek fiil: kuralsız 194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον pek çok, çok sayıda, en büyük, en mühim (superl. πολύς) sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 195
εἶδος εἴδους, τό şekil, biçim, görünüş isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 196
ὅπως gibi, aynı şekilde, -dığı şekilde, -mek için bağlaç: yantümce bağlacı 197
τρεῖς τρία üç sıfat: sayı adı 198
βίος βίου, ὁ yaşam, hayat, ömür isim: 2. çekim grubu 199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην (+acc.& inf.) düşünmek, zannetmek; (+inf.) - olduğunu düşünmek fiil: -ω dişsil gövde 200
κύκλος κύκλου, ὁ çember, daire isim: 2. çekim grubu 201
πάθος πάθους, τό aşk, acıma; üzüntü, ıstırap; nefret, kin; olay, hadise; deneyim; felaket isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 202
μέντοι kuşkusuz, kesinlikle; lakin, bununla birlikte zarf 204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην adlandırmak fiil: -ω dişsil gövde 204
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον sizin, sizinki sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 206
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ erdem, iyilik, yiğitlik, cesaret isim: 1. çekim grubu 206
ἔτος ἔτους, τό sene, yıl isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 208
ἀντί (+gen.) -e karşı, -in karşısında, aksine; -e benzer, -e kıyasla edat 209
ναῦς νεώς, ἡ gemi isim: 3. çekim grubu kuralsız 210
τρίτος –η –ον üçüncü sıfat: sayı adı 211
πνεῦμα πνεύματος, τό soluk, nefes, ruh isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 212
ὀρθός –ή –όν ayakta, dik duran, dik, yasaya uygun, meşru sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 213
θάλασσα θαλάσσης, ἡ deniz isim: 1. çekim grubu 214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι farkedilmek, belirmek, oyalanmak; (med.) aynı fikirde olmamak; (+dat.) -ile tartışmak, oyalanmak fiil: -ω akışkan gövde 215
μέχρι (+gen.) (prep. +gen.) -e kadar, -inceye kadar bağlaç: yantümce bağlacı 216
δόξα δόξης, ἡ kanı, hüküm, öğreti, doktrin, temelsiz düşünce, varsayım isim: 1. çekim grubu 217
κεφαλή –ῆς, ἡ baş, kişi, sonuç isim: 1. çekim grubu 218
πῦρ πυρός, τό ateş, şimşek, göz feri, aşk ateşi isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 219
ἐλάσσων ἔλασσον daha küçük, daha aşağı, daha az (comp. μικρός) sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli 220
πούς ποδός, ὁ ayak, bacak, pati isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 221
ἱερός –ά –όν kutsal, mukaddes, ilahi sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ düz, doğru, direkt; (adv.) derhal, hemen, o anda sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli 223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν gitmek, yola koyulmak, ilerlemek, ulaşmak fiil: -μι grubu 224
ταχύς ταχεῖα ταχύ hızlı, çabuk; (adv.) τάχα çabucak, belki sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli 225
ποταμός –οῦ, ὁ nehir, nehir yatağı isim: 2. çekim grubu 226
οὐσία οὐσίας, ἡ varlık, servet, mülk isim: 1. çekim grubu 227
ἀριθμός –οῦ, ὁ sayı, numara isim: 2. çekim grubu 228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον (+gen.) -den sonra gelen, sonraki, -in peşinden gelen, ertesi sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην nöbet tutmak, korumak; (mid.& +acc.) -i kollamak, gözetmek fiil: -ω damaksıl gövde 230
καιρός καιροῦ, ὁ uygun zaman, fırsat, avantaj; (pl.) koşullar, mevsim isim: 2. çekim grubu 231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην ikamet etmek, ömür geçirmek, idare etmek fiil: kaynaşmış 232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον biri, diğeri; (pl.) her ikisi (Lat: uterque) sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 233
σημεῖον σημείου, τό işaret, bayrak, iz isim: 2. çekim grubu 234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον sağlamak, temin etmek, olanak sağlamak fiil: -ω damaksıl gövde 235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον iki şeyden biri; biri zamir 236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην show, declare, explain fiil: kaynaşmış 237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον kendisine ait, özel, yakın, tabii sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην (+acc.& inf.) emretmek, buyurmak, komuta etmek, yüreklendirmek fiil: -ω sesli harfli gövde 239
τέλος τέλους, τό tamamlama, gerçekleştirme, sonuç isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι götürmek, önderlik etmek, üstünlük kurmak; (+gen) zannetmek, sanmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 241
ἄξιος ἀξία ἄξιον değerli, kıymetli; (+gen.) -i hakeden, -e değer sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 242
kesinlikle, şüphesiz, mutlaka zarf 243
δῆλος δήλη δῆλον apaçık, belli, aşikar, görünür sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 244
τοίνυν (τοί-νυν) (conj.) kuşkusuz, elbette zarf 245
πολέμιος πολεμία πολέμιον düşman, hasım sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, soruşturmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 247
ἀδελφός –οῦ, ὁ erkek kardeş isim: 2. çekim grubu 248
μέγεθος μεγέθους, τό büyüklük, yükseklik; iktidar; ruh büyüklüğü isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 249
εἴτε…εἴτε ister … ister, ya … ya, kâh … kâh bağlaç: eşbağımlı 250
κεῖμαι, κείσομαι uzanmak, yatmak, hareketsiz kalmak, dinlenmek, oturmak, ölüme terk edilmek fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 251
πολλάκις sık sık, çoğunlukla, ekseriyetle zarf 252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην içmek fiil: -ω akışkan gövde 253
χάρις χάριτος, ἡ lütuf, minnet, beğeni, ihsan, şükran isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 254
ἔπειτα bunun üzerine, bundan sonra, daha sonra zarf 255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα aramak, bulmaya çalışmak, özlemek, özlemle aramak fiil: kaynaşmış 256
σχῆμα σχήματος, τό şema, tavır; şekil, biçim, davranış isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 257
τροφή τροφῆς, ἡ besleme, yetiştirme; besin, erzak; yaşam tarzı isim: 1. çekim grubu 258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα anlamak, kavramak, öğrenmek fiil: -ω akışkan gövde 259
ἐνταῦθα orada, burada zarf 260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα kaçmak, kaçınmak, sakınmak fiil: -ω damaksıl gövde 261
ἵππος ἵππου, ὁ at; koşum, at arabası isim: 2. çekim grubu 262
κόσμος κόσμου, ὁ süs, düzen, sistem, disiplin, evren, kuruluş isim: 2. çekim grubu 263
αἷμα αἵματος, τό kan, kanbağı, akrabalık isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην almak, yakalamak, elde etmek, el koymak fiil: kaynaşmış 265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην yanına/karşısına yerleştirmek, teslim etmek; (med.) eklemek, katmak, (+dat) -ile anlaşmak fiil: -μι grubu 266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην layık görmek, değer vermek, uygun görmek, iddia etmek fiil: kaynaşmış 267
ἕως o zamana kadar, -inceye kadar bağlaç: yantümce bağlacı 268
νέος νέα νέον genç, yeni, taze sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 269
ἔοικα, ptc. εἰκώς (+dat.) -e benzedim, -e gibi göründüm fiil: kuralsız 270
κἄν (καὶ-ἄν) olsa bile, olmasına karşın bağlaç: yantümce bağlacı 271
τέχνη τέχνης, ἡ sanat, beceri, ustalık, hüner; sanat eseri isim: 1. çekim grubu 273
χρῆμα χρήματος, τό şey, madde; (çoğunlukla pl.) malvarlığı, servet isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην korumak, kurtarmak, saklamak fiil: -ω dişsil gövde 275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην göndermek, yollamak fiil: -ω dudaksıl gövde 276
φωνή φωνῆς, ἡ ses, çığlık, diyalekt isim: 1. çekim grubu 277
ἕνεκα (+gen.) -yüzünden, -için, -in lehine, -e nazaran edat 278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) mahvetmek, imha etmek, canını almak; (mid.) mahvolmak, canına kıyılmış olmak fiil: -μι grubu 279
θάνατος θανάτου, ὁ ölüm isim: 2. çekim grubu 280
νύξ νυκτός, ἡ gece isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 281
ὁδός ὁδοῦ, ἡ yol, yolculuk; davranış tarzı, yordam, yöntem isim: 2. çekim grubu 282
ἔθνος ἔθνους, τό ırk, soy, etnisite isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην geri vermek, teslim etmek, karşılık olarak vermek; (med.) satmak fiil: -μι grubu 284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ zihin, us, düşünce, duygu, tasarı isim: 2. çekim grubu 285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα kalmak, katlanmak, beklemek; (+inf.) -mesini beklemek fiil: -ω akışkan gövde 286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα ölmek, hayatını kaybetmek fiil: -ω damaksıl gövde 287
πάνυ tamamıyla, tamamen zarf 288
εὖ iyice, iyi bir şekilde zarf 289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην yargılamak, hüküm vermek, değerlendirmek fiil: -ω akışkan gövde 290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην kaldırmak, kehanetle emretmek, mahvetmek, ortadan kaldırmak fiil: kaynaşmış 291
μακρός –ά –όν uzun, uzak, büyük, iri sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα geri dönmek, varmak, ulaşmak fiil: -ω damaksıl gövde 293
ἡδονή –ῆς, ἡ haz, zevk, keyif; (pl.) istek, arzu isim: 1. çekim grubu 294
μήτηρ μητρός, ἡ anne, ana isim: 3. çekim grubu kuralsız 295
δεινός –ή –όν korkunç, tehlikeli, yaman; zeki, (+inf.) -bakımından zeki sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 296
διαφορά –ᾶς, ἡ anlaşmazlık, ayrılık, çeşitlilik isim: 1. çekim grubu 297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην hakim olmak, egemen olmak; (+gen.) -in sahibi olmak, üstün gelmek, yenmek fiil: kaynaşmış 298
δῆμος δήμου, ὁ halk, nüfus, aşiret; (πόλις) -in yerleşim birimi; halk meclisi isim: 2. çekim grubu 299
οὐρανός –οῦ, ὁ gök, gökyüzü isim: 2. çekim grubu 300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην izlemek, peşine düşmek; (+dat.) birine eşlik/refakat etmek fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 301
ὄρος ὄρους, τό dağ, yamaç isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 303
πλήν (prep. +gen.) hariç, dışında; (conj.) -ması dışında, - olmasaydı, ne var ki edat 304
τέτταρες τέτταρα dört sıfat: sayı adı 305
δυνατός –ή –όν mümkün, -i yapabilen, -de yetenekli sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 306
οἶκος οἴκου, ὁ ev, aile; mal, mülk isim: 2. çekim grubu 307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον en iyi, en soylu (superl: ἀγαθός) sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον kolay, basit, elverişli sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην ayırmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak fiil: kaynaşmış 310
τύχη τύχης, ἡ talih, şans, kader; mutlu veya mutsuz olay isim: 1. çekim grubu 311
φανερός –ά –όν net, açık, gözle görülür, belirgin sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 312
πρόσωπον προσώπου, τό yüz, çehre; figür, maske, rol isim: 2. çekim grubu 313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην (+dat.) inanmak, güvenmek, itimat etmek fiil: -ω sesli harfli gövde 314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην öğretmek, eğitmek fiil: -ω damaksıl gövde 315
ἄνω yukarıya, yukarıda zarf 316
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην sıralamak, düzene sokmak, saptamak fiil: -ω damaksıl gövde 317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ göz, bakış isim: 2. çekim grubu 318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην almak, toplamak, kabul etmek, -e katlanmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι gelmek, varmak, ulaşmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 320
ἱκανός –ή –όν yeterli, uygun, yerinde sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι çalışmak, üretmek, tamamlamak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 322
μάχη μάχης, ἡ savaş, muharebe isim: 1. çekim grubu 323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην şişmanlatmak, beslemek, büyütmek, yetiştirmek fiil: -ω dudaksıl gövde 324
ἀδύνατος –ον olanaksız, imkansız, -i yapamayan sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 325
ἀκριβής –ές dürüst, emin, güvenli, titiz sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli 326
που herhangi bir yerde, sanki, belki zarf 327
ὅθεν nereden? zarf 328
στόμα στόματος, τό ağız, ırmağın ağzı isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 329
χωρίς hariç (+gen.) -siz, -olmadan zarf 330
κρείσσων κρεῖσσον daha güçlü, daha kuvvetli, daha sağlam (comp. ἀγαθός) sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli 331
βραχύς βραχεῖα βραχύ kısa, küçük, az sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli 332
ἰσχυρός –ά –όν güçlü, sağlam, kuvvetli sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ hakikat, samimiyet, doğruluk isim: 1. çekim grubu 334
δίκη δίκης, ἡ kural, adalet, hukuk, kaide; Adalet Tanrıçası isim: 1. çekim grubu 335
χωρίον χωρίου, τό yer, mevki, çarşı, kale isim: 2. çekim grubu 336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ tatlı, hoş, çekici, cazibeli sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli 337
νόσος νόσου, ὁ hastalık, salgı, afet, kısırlık, kusur isim: 2. çekim grubu 338
λίθος λίθου, ὁ taş, mezar taşı, mermer isim: 2. çekim grubu 339
παλαιός –ά –όν yaşlı, eski, antik sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην göndermek, fırlatmak, ihmal etmek, önemsememek, yitirmek; (med. +gen.) -den vazgeçmek fiil: -μι grubu 341
ἄλλως başka bir şekilde, aksi takdirde, yoksa zarf 342
πρᾶξις πράξεως, ἡ eylem, tamamlanma, teşebbüs; entrika, hile; durum, vaziyet; talih isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli 343
σαφής σαφές açık, belli, görünür sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli 344
σοφός –ή –όν bilge, maharetli, hünerli sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην yenmek, galip gelmek fiil: kaynaşmış 346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην uzlaşmak, (+dat.) -ile aynı fikirde olmak, mutabık kalmak fiil: kaynaşmış 347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ tapınak, mabet isim: 2. çekim grubu 348
αὖ, αὖθις tekrar, yeniden zarf 349
πατρίς πατρίδος, ἡ vatan, yurt isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ sivri, keskin, tiz sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli 351
καίτοι (καί-τοι) gerçekte, aslında, bununla bilrikte, yine de zarf 352
πλέον oldukça, ziyade, aksine zarf 353
πλέων πλέον daha çok, daha büyük (comp. of πολύς) sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli 354
γνώμη γνώμης, ἡ düşünce, karar, yargı, istek, iz isim: 1. çekim grubu 355
τιμή τιμῆς, ἡ onur, değer, kıymet; onursal görev isim: 1. çekim grubu 356
μεταξύ arasında zarf 357
προσήκω προσήξω biriyle akraba olmak, -ile alakalı olmak, uygun olmak fiil: -ω damaksıl gövde 358
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην (birine, +acc.) haksızlık etmek, zarar vermek; (pass., +acc.) haksızlığa uğramak fiil: kaynaşmış 360
στρατηγός –οῦ, ὁ komutan, general isim: 2. çekim grubu 361
οὐκέτι bir daha hiç, artık zarf 362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ elçi, temsilci; ihtiyar adam, aziz isim: 3. çekim grubu -εύς, -έως bitimli 363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην durdurmak, alıkoymak, bitirmek; (mid.) caymak fiil: -ω sesli harfli gövde 364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην bitirmek, ölmek, son bulmak fiil: kaynaşmış 365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην karıştırmak, eklemek, katmak; (med.&pass.) karşı karşıya gelmek, çarpışmak fiil: -μι grubu 366
λαός λαοῦ, ὁ halk, avam, insan yığını isim: 2. çekim grubu 367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ kız evlat isim: 3. çekim grubu kuralsız 368
οἰκία οἰκίας, ἡ ev, konut, barınak isim: 1. çekim grubu 369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην teslim etmek, devretmek, emanet etmek fiil: -μι grubu 370
ἔξω dışarı/-ya, -da; (+gen.) -in dışında, -hariç, ötesinde zarf 371
νῆσος νήσου, ἡ ada isim: 2. çekim grubu 372
ἐκεῖ orada, şurada zarf 373
ἐπιστήμη –ης, ἡ bilgi, bilim, inceleme, tetkik isim: 1. çekim grubu 374
ἐάω, ἐάσω, εἴασα (+acc. & +inf.) izin vermek, müsaade etmek, dayanmak, terketmek, aldırmamak fiil: kaynaşmış 375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην hayret etmek, şaşırmak, hayran kalmak fiil: -ω dişsil gövde 376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι hissetmek, duymak, sezmek, algılamak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην mutlu olmak, (+dat.) -e sevinmek, (+part.) -den keyif almak fiil: -ω akışkan gövde 378
χαλεπός –ή –όν zor, meşakkatli sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 379
τέκνον τέκνου, τό erkek/kız çocuk; ürün, meyve isim: 2. çekim grubu 380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην elde etmek, işgal etmek, kavramak, zorlamak fiil: -ω akışkan gövde 381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι (+dat.) -ile savaşmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην anımsatmak, söz etmek, bahsetmek; (in pf. mid.) -i düşünmek, anımsamak, meşgul olmak fiil: -ω damaksıl gövde 383
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι ölmek, öldürülmek, kaybolmak fiil: -ω damaksıl gövde 384
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην çözmek, azat etmek, son vermek, açıklamak; (med.) serbest bırakmak, parayla kurtarmak fiil: -ω sesli harfli gövde 384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην onurlandırmak, değer vermek; (med.) -e kendisi için değer/ceza/fiyat biçmek fiil: kaynaşmış 386
τεῖχος τείχους, τό duvar, sur isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 387
ἴσως belki, muhtemelen zarf 388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek fiil: -ω damaksıl gövde 389
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα öldürmek, canına kıymak fiil: -ω akışkan gövde 390
στρατιώτης –ου, ὁ asker isim: 2. çekim grubu 391
ἄνευ (+gen.) -sız, -den uzak, - hariç, -e karşın, -e rağmen edat 392
πότερος ποτέρα πότερον iki şeyden hangisi? Hangisi? sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 393
ἁπλῶς yalnızca, sadece; açıkça zarf 394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα düşmek, yanılmak, hataya düşmek fiil: -ω dişsil gövde 395
τέταρτος –η –ον kırkıncı sıfat: sayı adı 396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα donatmak, organize etmek, düzenlemek fiil: -ω dişsil gövde 397
ἐχθρός –ά –όν nefret edilen, tiksindirici, iğrenç; (+dat.) -e düşman, -den nefret eden sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 398
ἀγών ἀγῶνος, ὁ yarışma, çatışma; (mec.) gayret, endişe, kaygı isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην (+acc.& inf.) engel olmak, önlemek, mani olmak fiil: -ω sesli harfli gövde 400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην yanılmak, aldanmak, hata işlemek fiil: -ω akışkan gövde 401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην yıkmak, harap etmek, bozmak; (med.) çocuk düşürmek fiil: -ω akışkan gövde 402
πως herhangi bir biçimde/yolla zarf 403
πόνος πόνου, ὁ iş, zahmet, kaygı, tasa, fiziksel acı, çalışma ürünü isim: 2. çekim grubu 404
ἔνθα orada, aynı yerde, o zaman, o anda zarf 405
τάξις τάξεως, ἡ düzene koyma, tanzim, savaş düzeni isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli 406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην denemek, çalışmak fiil: kaynaşmış 407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην korkutmak, kaçırmak; (mid. and pass.) korkuya kapılmak fiil: kaynaşmış 408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην (acc.) birine fırlatmak, atmak; birini vurmak, darbe indirmek; (dat.) bir şey ile vurmak fiil: -ω akışkan gövde 409
πονηρός –ά –όν kusurlu, ayartıcı, sıkıntılı, eziyetli, talihsiz, zavallı sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 410
ξένος ξένου, ὁ konuk, yabancı isim: 2. çekim grubu 411
βάρβαρος –ον Hellen/Yunan olmayan, yabancı, barbar sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 412
ὅπου orada, -dığı yerde, nerede?; -dığı zaman, -dığı için bağlaç: yantümce bağlacı 413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα birleştirmek, birlikte taşımak, birlikte katlanmak, (+dat.) yararlı olmak fiil: kuralsız 414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι (+gen.) -den duyarak öğrenmek, soruşturarak öğrenmek fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 415
δοῦλος δούλου, ὁ köle, esir isim: 2. çekim grubu 416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην kesmek, kesip ayırmak, parçalamak fiil: -ω akışkan gövde 417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον faydalı, kullanışlı sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 418
ποῖος ποία ποῖον ne, hangi, ne gibi, ne tür, nasıl sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 419
ὅπλον ὅπλου, τό alet, aygıt, silah, palamar isim: 2. çekim grubu 420
πίστις πίστεως, ἡ sadakat, itimat, güven, bağlılık isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli 421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην omzunda taşımak, kabul etmek, karşılamak, desteklemek, gizlice almak, anlamak fiil: -ω akışkan gövde 422
ποιητής –οῦ, ὁ yaratıcı, şair, ozan, yasa koyucu isim: 2. çekim grubu 423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα görülmemek, gizli kalmak (+acc. and nom. participle) -den gizli yapmak, unutturmak; (mid. and pass.) unutmak, anımsamamak fiil: -ω akışkan gövde 424
βελτίων βέλτιον daha iyi, daha soylu (comp. ἀγαθός) sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli 425
πάντως tamamen, şüphesiz, her durumda, kesinlikle zarf 426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην taşımak, nakletmek, temin etmek; (mid.& pass) yürümek, yol almak, katetmek fiil: -ω sesli harfli gövde 427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη seçerek ayırmak, mahkum etmek; (med.) yanıt vermek, karşılık vermek fiil: -ω akışkan gövde 428
πέντε beş sıfat: sayı adı 429
κίνδυνος κινδύνου, ὁ tehlike, risk isim: 2. çekim grubu 430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην (+gen.) -in aleyhinde konuşmak, yermek, suçlamak fiil: kaynaşmış 431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην çevirmek, döndürmek, şeklini değiştirmek fiil: -ω dudaksıl gövde 432
θεῖος θεία θεῖον tanrısal, tanrılarla ilgili sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 434
ἱππεύς ἱππέως, ὁ süvari, atlı isim: 3. çekim grubu -εύς, -έως bitimli 435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι kazanmak, edinmek, sahip olmak fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην terketmek, bırakmak fiil: -ω dudaksıl gövde 437
βουλή βουλῆς, ἡ istek, irade, öneri, tasarı, plan; meclis isim: 1. çekim grubu 438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ umut, beklenti, korku isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 439
γραφή γραφῆς, ἡ yazı, resim, yazılı belge; yasa metni; yazma tarzı isim: 1. çekim grubu 440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην doğurmak, döllemek, yaratmak fiil: -ω dişsil gövde 441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην ilgilenmek, itina etmek, bakımını yapmak; (med.) konuk etmek, karşılamak, tedavi etmek, nakletmek fiil: -ω dişsil gövde 442
θυμός θυμοῦ, ὁ yürek, ruh, cesaret, yiğitlik, öfke, hiddet isim: 2. çekim grubu 443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα bakmak, görmek, gözetmek fiil: -ω dudaksıl gövde 444
φόβος φόβου, ὁ korku, panik, dehşet isim: 2. çekim grubu 445
πολιτεία –ας, ἡ vatandaşlık hakkı, kent yönetimi, vatandaşın yaşam biçimi isim: 1. çekim grubu 446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) bir uzunluk ölçüsü (=600 adım/180 m) isim: 2. çekim grubu 447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα düşünmek, ihtiyatlı olmak; (+inf.); (+adv. and dat.) aklında … olmak fiil: kaynaşmış 448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε böyle, böylesi, böyle bir, bunun gibi sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην harekete geçirmek, itmek, atmak; (intrans.) fırlamak, atılmak fiil: kaynaşmış 450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα hazırlamak, düzenlemek fiil: -ω dişsil gövde 451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην konuşmak, gevezelik etmek fiil: kaynaşmış 452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην yapmak, gerçekleştirmek, hizmet etmek fiil: kaynaşmış 453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα uzaktan incelemek, araştırmak fiil: kaynaşmış 454
βοῦς βοός, ὁ/ἡ öküz, inek isim: 3. çekim grubu kuralsız 455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον bizim, bizimki sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 456
γράμμα γράμματος, τό harf, rakam, yazıt; (pl.) eser, edebiyat, doküman isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην araştırmak, birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, yalvararak istemek, öğrenmek istemek fiil: kaynaşmış 458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα savaşmak, dövüşmek fiil: kaynaşmış 459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην adak adamak, kurban kesmek, tanrılara danışmak fiil: -ω sesli harfli gövde 460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην sürmek, izlemek, ileri itmek; (med.) ganimet olarak almak; atla veya gemiyle ilerlemek fiil: -ω akışkan gövde 461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα korkmak, büyük saygı duymak fiil: -ω dişsil gövde 462
σύμμαχος –ον (+dat.) müttefik sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ önder, rehber, kılavuz isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 464
βαρύς βαρεῖα βαρύ ağır, güç, zor, zahmetli sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli 465
ὧδε böyle, böylece, şöyle, şu şekilde zarf 466
αἰσχρός –ά –όν çirkin, ayıp, utanç verici sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ barış isim: 1. çekim grubu 468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα yakalanmak, ele geçmek, -nin eline düşmek fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] 469
δέκα on, 10 sıfat: sayı adı 470
ἀμείνων ἄμεινον daha iyi, daha değerli, daha cesur (comp. ἀγαθός) sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli 471
χείρων χεῖρον daha aşağı, daha kötü (comp.κακός) sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli 472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα (+dat.) -e yardım etmek fiil: kaynaşmış 473
λαμπρός –ά –όν parlak, ışıltılı, göz alıcı, eşsiz, meşhur, berrak, duru, şiddetli sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην kurtarmak, uzak tutmak, uzaklaşmak; (konuşmaya) son vermek fiil: -ω dişsil gövde 475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην plan yapmak, önermek, tavsiye etmek; (mid.) kararlaştırmak, müzakere etmek fiil: -ω sesli harfli gövde 476
μάλα çok, pek çok, tamamıyla zarf 477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην birinden (+acc.) bir şeyi (+acc.) istemek, dilemek; (+inf.) -mesini istemek, -mesi için yalvarmak fiil: kaynaşmış 478
σωτηρία σωτηρίας, ἡ kurtuluş, selamet isim: 1. çekim grubu 479
ἆρα (soru eki) mı, mi; acaba? zarf 480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην kovalamak, takip etmek, avlamak, peşine düşmek fiil: -ω damaksıl gövde 481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ tanrı, tanrısal, yazgı, talih isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 482
οὐκοῦν öyleyse, o halde, değil mi? zarf 483
γλῶσσα γλώσσης, ἡ dil, lisan isim: 1. çekim grubu 484
ἑπτά yedi, 7 sıfat: sayı adı 485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην cesur olmak, korkusuz olmak; (+part.) -meye katlanmak; (+inf.) -meye cesaret etmek, -meye kalkışmak fiil: kaynaşmış 486
δεσπότης –ου, ὁ ev sahibi, efendi; despot, mutlak hakim isim: 1. çekim grubu 487
εἰκός εἰκότος, τό benzerlik, benzeşme; εἰκός (ἐστι) -e benzemek (+inf.) →ἔοικα isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 488
ἄδικος ἄδικον haksız, adaletsiz sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 489
εἴκοσι(ν) yirmi sıfat: sayı adı 490
μυρίος μυρία μυρίον sayısız, pek çok, binlerce sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 491
αὐτίκα derhal, hemen, ansızın, apansız, birdenbire zarf 492
δέκατος –η –ον onuncu sıfat: sayı adı 493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα yürümek, gitmek, gelmek, varmak, uzaklaşmak; ölmek fiil: -ω akışkan gövde 494
περ kuşkusuz, tamamen, her halde, her ne olursa olsun zarf 495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον özgür, bağımsız sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 496
στρατιά –ᾶς, ἡ askeri birlik isim: 1. çekim grubu 497
ἀμφί (+gen.) -in çevresinde, arasında; (+dat.) -in sonucunda, yüzünden; (zaman) sırasında, esnasında edat 498
συμφορά –ᾶς, ἡ yığın, felaket yığını isim: 1. çekim grubu 499
ἑκατόν yüz, 100 sıfat: sayı adı 500
νίκη νίκης, ἡ zafer, utku isim: 1. çekim grubu 501
ἔπος ἔπους, τό söz, kelime, vaat, kehanet, mesel, söylence, dize isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli 502
στρατός –οῦ, ὁ ordu isim: 2. çekim grubu 503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην belirtmek, izah etmek, buyurmak; (mid. and pass.) -hakkında düşünmek fiil: -ω dişsil gövde 504
ἀργύριον ἀργυρίου, τό para, gümüş sikke isim: 2. çekim grubu 505
τριάκοντα otuz sıfat: sayı adı 506
ἕξ altı, 6 sıfat: sayı adı 507
πεμπτός –ή –όν ellinci sıfat: sayı adı 508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ tanık, şahit isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 509
χαλκοῦς –ῆ –οῦν bakırdan veya tunçtan yapılma sıfat: 1. ve 2. çekim grubu 510
ἕβδομος –η –ον yedinci sıfat: sayı adı 511
ποῦ Nerede? Nasıl? Hangi yerde? zamir 512
ναί evet zarf 513
φῶς φωτός, τό ışık, günışığı isim: 3. çekim grubu sessiz gövde 514
ὀκτώ sekiz sıfat: sayı adı 515
ἕκτος –η –ον altıncı sıfat: sayı adı 516
τριακοστός –ή –όν otuzuncu sıfat: sayı adı 517
ἐννέα dokuz sıfat: sayı adı 518
πότε ne zaman? zarf 519
ὄγδοος –η –ον sekizinci sıfat: sayı adı 520
ἔνατος –α –ον dokuzuncu sıfat: sayı adı 521
εἰκοστός –ή –όν yirminci sıfat: sayı adı 522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην bildirmek, haber vermek, aktarmak; (med&prae) görünmek, (x olarak) görünmek fiil: -ω akışkan gövde 523
ἑκατοστός –ή –όν yüzüncü sıfat: sayı adı 524

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list