τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

Hasło
τυγχάνω
Definicja
trafić, natrafić na coś, napotkać kogoś, przypadkiem spotkać kogoś (+gen.); osiągnąć uzyskać; zdarzyć się (+part.)
Frekwencja
144
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish