φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

Hasło
φέρω
Definicja
nieść, nosić, przynosić; unosić lub zabierać; φέρε dalej no, dobrze
Frekwencja
116
Część mowy
Czasownik: nieregularny
Polish