κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Hasło
κινέω
Definicja
poruszać, ruszać
Frekwencja
172
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish