τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Hasło
τιμάω
Definicja
szanować, poważać, respektować, czcić
Frekwencja
386
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish