πότερος ποτέρα πότερον

Hasło
πότερος
Definicja
który z (tych) dwóch? πότερον czy
Frekwencja
393
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish