χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Hasło
χράομαι
Definicja
używać, doświadczać, doznawać (+dat.); traktować kogoś w pewien sposób (+dat. i adv.)
Frekwencja
104
Część mowy
Czasownik: deponens
Polish