θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Hasło
θαυμάζω
Definicja
podziwiać
Frekwencja
376
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish