τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο

Hasło
τοιοῦτος
Definicja
taki, takiego rodzaju
Frekwencja
55
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish