词条 释义 词性 语义组 词频排序
ὁ ἡ τό (定冠词) 定冠词 1
αὐτός αὐτή αὐτό 他/她/它本身(强指);就是他(加冠词);(代词)他/她/它(用于间接格) 形容词:第一和第二变格法 2
καί 和;尽管,甚至;καί...καί ⋯⋯和⋯⋯都 连词:表并列 3
δέ 再者;但是 连词:表并列 4
τίς τί 谁?什么? 哪一个? (疑问代词/形容词) 代词 5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι 是,在,存在 动词:不规则 6
οὗτος αὕτη τοῦτο 这个,这些;μετὰ ταῦτα此后 代词 7
或者;比(在比较级的后面);要么…要么 连词:表并列 8
ἐν 在…(+与格) 介词 9
μέν...δέ 一方面⋯⋯另一方面(经常不需翻译);μέν(单独使用)的确 连词:表并列 10
τις τι 某人;某事;任何人;任何事;一些,若干;任何的,无论哪个 (前倾词),不定代词/形容词) 代词 11
ὅς ἥ ὅ (关系代词) 代词 12
γάρ 因为(用于解释);其实(用于确认) 连词:表并列 13
οὐ, οὐκ, οὐχ 不,没有(接陈述式动词) 副词 14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην 说,讲;拾起,拣选,收集,数 动词:-ω腭音词干 15
ὡς 由于;(引导目的状语从句)为了,以便(+虚拟式/希求式);(引导间接陈述句的关系代词) 连词:表从属 16
τε 和;τε…τε 既……又 连词:表并列 17
εἰς 进入;向,朝(+宾格) 介词 18
ἐπί 在…时候;在…地点;与…相对 介词 19
κατά (从或沿着⋯⋯)往下,向下;贯穿,通过;依据,按照;κατὰ γῆν 从陆上;κατὰ φύσιν 合乎自然地,天然地;κατ’ ἔθνη 按族群;καθ᾿ἕνα 一个一个地 介词 20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν 我,我们 代词 21
πρός 从⋯⋯边上,在⋯⋯面前(+属格);靠近,在⋯⋯,此外(+与格);到,向,关系到(+宾格) 介词 22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην 成为,变成;出生,生成;发生 动词:异相 23
ἐάν (εἰ-ἄν) (虚拟式)如果… 连词:表从属 24
διά 通过;在…期间;由于(+属格,宾格) 介词 25
ἀλλά 但是,然而 连词:表并列 26
πᾶς πᾶσα πᾶν 每个,所有;全部(和定冠词连用) 名词:第三变格法,不规则 27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον 有,持有,保有 动词:-ω腭音词干 28
ἐκ, ἐξ 从…(+属格) 介词 29
πολύς πολλή πολύ 许多; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ绝大多数,绝大部分 名词:第三变格法,不规则 30
περί 围绕,在⋯⋯周围;关于(+属格) 介词 31
μή 不,没(用于标示虚拟式或条件句的否定);εἰ μή 如果不,除非 连词:表从属 32
ὅστις ἥτις ὅ τι 任何人,任何事;(间接问句)谁,哪个,什么 代词 33
ἄν [(与希求式动词连用)表可能,或(与虚拟式动词连用)表普遍] 副词 34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν 你;ὑμεῖς, ὑμῶν,你们 代词 35
ἀνά 向上,在……上;遍及 介词 36
ὅτι 因为;(引导宾语从句的先行词);(和最高级连用)尽可能⋯⋯ 连词:表从属 37
εἰ 如果 连词:表从属 38
ἄλλος ἄλλη ἄλλο 其他的,另外的 形容词:第一和第二变格法 39
ἀπό 从…,离开……,出于……(+属格) 介词 40
φημί, φήσω, impf. ἔφην 说,断言,宣告; οὐ φημί 拒绝,驳回 动词:以-μι结尾 41
ὑπό 在……之下(+属格、与格); 凭借 (+属格,表动作的施行者); 位于……下方 (+宾格) 介词 42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην 做,制作,产生,导致;(中动态)考虑,思考 动词:缩合 43
οὖν 因此,由此;无论如何 副词 44
λόγος λόγου, ὁ 言词,演说,话语;理性,逻各斯,计算 名词:第二变格法 45
παρά 从⋯⋯(+属格);在⋯⋯之外(+与格);向⋯⋯,到⋯⋯一侧,和⋯⋯相反(+宾格) 介词 46
οὕτως 如此,这样 副词 47
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ 名词:第二变格法 49
μετά 与⋯⋯(+属格)一起;在⋯⋯(+宾格)之后 介词 50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ 他自己的,她自己的,它自己的 代词 51
μέγας μεγάλη μέγα 大的,伟大的,强大的 形容词:第一和第二变格法 52
οὐδέ 而且不(没有),但是不(没有),也不(没有);οὐδέ...οὐδέ既不(没有)⋯⋯也不(没有) 连词:表并列 53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο 那个人或物;ἐκεῖνος…οὗτος 前者……后者 代词 54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο 如此,如此这般 形容词:第一和第二变格法 55
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν 没有一个,一个没有 代词 56
εἶπον 动词:不规则 57
ἀγαθός –ή –όν 好的,善的,勇敢的,高贵的 形容词:第一和第二变格法 58
γε (前倾词)的确;至少,无论如何 副词 59
δή 其实,事实上(用于更确切的说明) 副词 60
πόλις πόλεως, ἡ 城市,城邦 名词:第三变格法,以ι结尾的词干 61
εἷς μία ἕν 形容词:数词 62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην 使⋯⋯动,使⋯⋯走;(中动态)急着去,渴望 动词:以-μι结尾 63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην 缺少,需要(+属格) 动词:缩合 64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ 人,人类 名词:第二变格法 65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων 看见,看;注意到 动词:缩合 66
μόνος μόνη μόνον 单独的,独自的 形容词:第一和第二变格法 67
οὔτε...οὔτε 既不⋯⋯也不 连词:表并列 68
οἷος οἵα οἷον 诸如,那一类,像,(感叹词)什么样!多么!;οἷός τε(+不定式)适合,能够;οἷόν τε(+不定式)有可能 形容词:第一和第二变格法 69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην 拿,抓住;获得 动词:-ω流音词干 70
δοκέω, δόξω, ἔδοξα 想,思考,想像(+宾格和不定式);好像,似乎;(无人称)δοκεῖ μοι 在我看来 动词:-ω腭音词干 71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον (两个中的)一个,(两个中的)另一个 形容词:第一和第二变格法 72
κακός –ή –όν 坏的,恶的,怯懦的;低贱的 形容词:第一和第二变格法 73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ 男人,丈夫 名词:第三变格法,不规则 74
ἐπεί 在…之后,自…以来,当…的时候 连词:表从属 75
ὅσος ὅση ὅσον 无论多么;无论多大;(复数)像⋯⋯一样多;ὅσον(副词)像一样多 形容词:第一和第二变格法 76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην 叫,称作;召唤 动词:缩合 77
σῶμα σώματος, τό 身体,躯干 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει 必须,应当 动词:无人称 79
ὥσπερ 正如,仿佛 连词:表从属 80
ἔτι 仍然,还 副词 82
φύσις φύσεως, ἡ 天性,本性;自然 名词:第三变格法,以ι结尾的词干 83
μικρός –ά –όν 小的,少的,短的 形容词:第一和第二变格法 84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι (+不定式)能够,胜任 动词:无人称 85
ὥστε (引导自然的或实际结果的从句)由此,结果是 连词:表从属 86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ 开始,起源;原则;统治,帝国;官职 名词:第一变格法 87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον 每一个,每一位 代词 88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ 日子 名词:第一变格法 89
φύω, φύσω, ἔφυσα 产生,生出; (一般过去时强变化)ἔφυν 增长;(现在完成时)πέφυκα 天性是…… 动词:-ω元音词干 90
ἅπας ἅπασα ἅπαν 全部,总共 名词:第三变格法,不规则 91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον 像⋯⋯一样;相似于(+与格) 形容词:第一和第二变格法 92
νῦν, νυνί 现在 副词 93
γῆ γῆς, ἡ 大地,土地 名词:第一变格法 94
δύναμις δυνάμεως, ἡ 力量,权力,能力 名词:第三变格法,以ι结尾的词干 95
καλός –ή –όν 美的,高贵的 形容词:第一和第二变格法 96
κύριος κυρίου, ὁ 主,主人,主宰 名词:第二变格法 97
μᾶλλον 更,毋宁;μᾶλλον...ἤ 与其⋯⋯毋宁⋯⋯ 副词 98
ὅδε ἥδε τόδε 这,这个 代词 99
ὅλος ὅλη ὅλον 整体的,整个的,完全的 形容词:第一和第二变格法 100
μέρος μέρους, τό 部分,份额 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 101
ἄρα 于是,就,那么(引出推断) 副词 102
ἐμός ἐμή ἐμόν 我的 形容词:第一和第二变格法 103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην 使用,经受,遭受 (+与格);以某种方式对待某人 (+与格与副词) 动词:异相 104
δύο 形容词:数词 105
χρόνος χρόνου, ὁ 时间 名词:第二变格法 106
ἴσος ἴση ἴσον 相等的,相同的(+与格) 形容词:第一和第二变格法 107
ὅταν (ὅτε-ἄν) 无论何时,每当(+虚拟式) 连词:表从属 108
μόνον 仅仅 副词 109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν 知道(完成时标示现在时含义);知道如何做某事(+不定式) 动词:不规则 110
βασιλεύς βασιλέως, ὁ 王,首领 名词:第三变格法,以 -εύς, -έως结尾 111
哎(表称呼的语气词) 感叹词 112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην 意欲,愿意,打算(+不定式);ὁ βουλόμενος 有意者 动词:异相 113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην 使……显 露, 使……呈现,使……明晰; (被动态) 暴露,被看见;显现,貌似…… (+分词或是不定式) 动词:-ω流音词干 114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην 动词:-ω唇音词干 115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην 携带,带来,拿取;带走;忍受;φέρε 来吧 动词:不规则 116
ψυχή ψυχῆς, ἡ 气息,生命;亡灵,灵魂 名词:第一变格法 117
μηδείς μηδεμία μηδέν 没有一个,一个没有 代词 118
αἴτιος αἰτία αἴτιον 有责任的,有罪的 形容词:第一和第二变格法 119
πάλιν 往后,向后;再次 副词 120
μάλιστα 最,最为;(作为回答)当然 副词 121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην 存在, 在,属于;τὰ ὑπάρχοντα现状 动词:-ω腭音词干 122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην 开始(+属格);引导;领导,管辖,统治(+属格) 动词:-ω腭音词干 123
γυνή γυναικός, ἡ 女人,妻子 名词:第三变格法,不规则 124
ποτε (enclitic) 某个时候,任何时候(前倾词) 副词 125
ἵνα 以便(连词+虚拟式或希求式);在那里(关系副词+直陈式) 连词:表从属 126
ὄνομα ὀνόματος, τό 名字;名声 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 127
ὑπέρ 为了(+属格), 超出 (+宾格) 介词 128
ἤδη 已经,刚才(刚刚过去);即将(不久的将来) 副词 129
πατήρ πατρός, ὁ 父亲 名词:第三变格法,不规则 130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην 听,听到 动词:-ω元音词干 131
γένος γένους, τό 种族,家族;属 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 132
τόπος τόπου, ὁ 地点;论题 名词:第二变格法 133
πρῶτος πρώτη πρῶτον 首先,首要的,最早的;(副词)τὸ πρῶτον首先 形容词:第一和第二变格法 135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην 找出,发现,发明 动词:-ω腭音词干 136
παῖς παιδός, ὁ/ἡ 儿子,女儿,孩子;奴隶 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα 来,去 动词:异相 138
υἱός υἱοῦ, ὁ 儿子 名词:第二变格法 139
ὕδωρ ὕδατος, τό 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 140
ἴδιος ἰδία ἴδιον 个人的;独有的,特有的 形容词:第一和第二变格法 141
σός σή σόν 你的 (单数形式;复数形式为ὑμέτερος) 形容词:第一和第二变格法 142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην 知道,得知;判断,认为,决定(+宾格和不定式) 动词:-ω腭音词干 143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην 击中,突然降临,偶然碰到(+属格); 达到,获取,赢得;碰巧是(+分词) 动词:-ω流音词干 144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood 使⋯⋯站立;引发 动词:以-μι结尾 145
ἅμα 同时;(介词)和……一起(+与格) 副词 146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην 引领,引导,带走;过渡,度日 动词:-ω腭音词干 147
τρόπος τρόπου, ὁ 方式,方法,风尚;生活方式,习俗 名词:第二变格法 148
μήτε...μήτε 既非⋯⋯也非⋯⋯ 连词:表并列 149
μέσος μέση μέσον 中间的,居中的,适中的;τὸ μέσον 中间,居中者 形容词:第一和第二变格法 150
ἀλλήλων –οις (仅见于间接格复数)互相,彼此 代词 151
ἀεί 总是,时常 副词 152
φίλος φίλη φίλον 亲爱的;友好的 形容词:第一和第二变格法 153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα 相遇,商定;符合;发生;变得(+副词),导致 动词:-ω流音词干 154
ἔργον ἔργου, τό 工作,成就,功绩 名词:第二变格法 155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην 航行 动词:缩合 156
τότε 当时, 那时; οἱ τότε 彼时之人 (与οἱ νῦν意义相对) 副词 157
μήν [用于强调前面的小品词] 副词 158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι 有……的必要,注定要……,应当……(+不定式或宾格和不定式) 动词:无人称 159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην 指示,指出 动词:以-μι结尾 160
ζῷον ζῴου, τό 存在者,动物 名词:第二变格法 161
πρᾶγμα πράγματος, τό 事情;(复数)情形,事务 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον 在…对面;面对;对立的 介词 163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην 放置,建立,任命 动词:以-μι结尾 164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι 动词:不规则 165
χείρ χειρός, ἡ 手,拳头 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 166
μηδέ 也不 连词:表并列 167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον 小的,少的 形容词:第一和第二变格法 168
νόμος νόμου, ὁ 习俗,礼法,法律 名词:第二变格法 169
κοινός –ή –όν 共有的,公有的,公共的 形容词:第一和第二变格法 170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην 想,猜想,想像(+宾格和不定式) 动词:异相 171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην 使⋯⋯运动,促动,引发 动词:缩合 172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα 遭受,经历,受到某种影响(+副词) 动词:-ω腭音词干 173
πῶς 怎么? 副词 174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ 那个人,那件事(表示强调的关系代词) 代词 175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) 如此大,如此多 形容词:第一和第二变格法 176
σύν 同…一起,用(+与格,表示伴随或手段) 介词 177
εἶτα 然后,接着 副词 178
ἀληθής –ές 真的 形容词:第三变格法 -ης, -ες 179
δίκαιος δικαία δίκαιον 正确的;公平的,正义的 形容词:第一和第二变格法 180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα 即将,打算做⋯⋯(+不定式) 动词:-ω流音词干 181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (+不定式)想要…;愿意… 动词:-ω流音词干 182
λοιπός –ή –όν 剩余的 形容词:第一和第二变格法 183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ 必然;命定 名词:第一变格法 184
ὅτε 在⋯⋯的时候,每当(+陈述式或希求式) 连词:表从属 185
δεύτερος –α –ον 第二 形容词:数词 186
πόλεμος πολέμου ὁ 战争 名词:第二变格法 187
χώρα χώρας, ἡ 地方,乡间 名词:第一变格法 188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα 活,活着 动词:缩合 189
πλῆθος πλήθους, τό 大众,群众,群体;数量 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 190
ἥλιος ἡλίου, ὁ 太阳 名词:第二变格法 191
αἰτία αἰτίας, ἡ 原因,起因;指责,控告 名词:第一变格法 192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην 说服;(中动态和被动态)服从,相信,信任(+与格) 动词:-ω齿音词干 193
πάρειμι 在场,准备;(无人称)πάρεστί μοι此事靠我,我有能力τὰ παρόντα;现状 τὸ παρόν刚才 动词:不规则 194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον 最多的,最大的(πολύς的最高级) 形容词:第一和第二变格法 195
εἶδος εἴδους, τό 形式;种类;概念或理念 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 196
ὅπως 如何,如同;以便(+虚拟式或希求式) 连词:表从属 197
τρεῖς τρία 形容词:数词 198
βίος βίου, ὁ 生命,生活方式 名词:第二变格法 199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην 认为(+宾格和不定式);以⋯⋯为习惯,习惯于(+不定式) 动词:-ω齿音词干 200
κύκλος κύκλου, ὁ 圆,环 名词:第二变格法 201
πάθος πάθους, τό 事件,事故,不幸,经历;情感,情绪;状态,情形 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 202
μέντοι 尽管;当然 副词 204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην 称呼 动词:-ω齿音词干 204
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον 你们的 (复数;单数为σός) 形容词:第一和第二变格法 206
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ 卓越;英勇;美德 名词:第一变格法 206
ἔτος ἔτους, τό 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 208
ἀντί 与……相对,反,代替(+属格) 介词 209
ναῦς νεώς, ἡ 名词:第三变格法,不规则 210
τρίτος –η –ον 第三 形容词:数词 211
πνεῦμα πνεύματος, τό 风,气息,呼吸,精神 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 212
ὀρθός –ή –όν 竖直的,直立的,正直的,正确的,常规的 形容词:第一和第二变格法 213
θάλασσα θαλάσσης, ἡ 大海 名词:第一变格法 214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι 将…带到另一处;使…通过;散布;与…不同 动词:-ω流音词干 215
μέχρι (+gen.) 直到;(介词)直到(+属格) 连词:表从属 216
δόξα δόξης, ἡ 意见,判断;荣誉,荣耀 名词:第一变格法 217
κεφαλή –ῆς, ἡ 名词:第一变格法 218
πῦρ πυρός, τό 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 219
ἐλάσσων ἔλασσον 更小的,更少的(μικρός的比较级) 形容词:第三变格法 -ων, -ον 220
πούς ποδός, ὁ 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 221
ἱερός –ά –όν 属神的,神圣的 形容词:第一和第二变格法 222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ 笔直的,直接的;(副)立即 形容词: -ύς, -εῖα, -ύ 223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν 动词:以-μι结尾 224
ταχύς ταχεῖα ταχύ 快速的,迅捷的;(副词)τάχα 迅速地,或许 形容词: -ύς, -εῖα, -ύ 225
ποταμός –οῦ, ὁ 河,河流 名词:第二变格法 226
οὐσία οὐσίας, ἡ 财产,实体;存在 名词:第一变格法 227
ἀριθμός –οῦ, ὁ 数字 名词:第二变格法 228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον 跟随的,紧接的 (+属格); 下一步的,后来的; (副词) ὕστερον后来 形容词:第一和第二变格法 229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην 防卫,警戒,抵御;(中动态) 戒备,预防 (+宾格) 动词:-ω腭音词干 230
καιρός καιροῦ, ὁ 合适的时机 名词:第二变格法 231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην 定居,占据 动词:缩合 232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον 双方的,两者 形容词:第一和第二变格法 233
σημεῖον σημείου, τό 标记,信号,符号 名词:第二变格法 234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον 提供,呈献;允许,授予 动词:-ω腭音词干 235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον 二者之一 代词 236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην 显示;宣布;揭示,解释 动词:缩合 237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον 家里的,自家的;适合的 形容词:第一和第二变格法 238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην 命令,要求(+宾格和不定式) 动词:-ω元音词干 239
τέλος τέλους, τό 终点,结局;目的;完成;成就 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι 领导,成为领导者;认为,相信,思考 动词:异相 241
ἄξιος ἀξία ἄξιον 有价值的,值得的,相称的 形容词:第一和第二变格法 242
真的(强调接下来发生的事) 副词 243
δῆλος δήλη δῆλον 清楚的,明白的 形容词:第一和第二变格法 244
τοίνυν (τοί-νυν) 因此;相应地(表示推论性的);进一步,再者(表过渡) 副词 245
πολέμιος πολεμία πολέμιον 敌意的,敌对的;οἱ πολέμιοι敌人 形容词:第一和第二变格法 246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην 问,问某人某事(+双宾格) 动词:异相 247
ἀδελφός –οῦ, ὁ 兄弟 名词:第二变格法 248
μέγεθος μεγέθους, τό 巨大,伟大;大小 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 249
εἴτε…εἴτε 是…还是… 连词:表并列 250
κεῖμαι, κείσομαι 躺下,位于,被置放于(用作τίθημι完成时被动态) 动词:异相 251
πολλάκις 常常 副词 252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην 饮,喝 动词:-ω流音词干 253
χάρις χάριτος, ἡ 显耀,荣耀;恩惠,友善,感激 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 254
ἔπειτα 然后,接着 副词 255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα 追求 动词:缩合 256
σχῆμα σχήματος, τό 形状,形式,外观,特征 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 257
τροφή τροφῆς, ἡ 营养物,食物 名词:第一变格法 258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα 学习,认识 动词:-ω流音词干 259
ἐνταῦθα 这里,那里 副词 260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα 逃跑,逃离,避免 动词:-ω腭音词干 261
ἵππος ἵππου, ὁ 名词:第二变格法 262
κόσμος κόσμου, ὁ 秩序;装饰;宇宙 名词:第二变格法 263
αἷμα αἵματος, τό 血;血亲 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην 拿,抓,抢;(中动态)选择;理解 动词:缩合 265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην 增加;(中动态)加入,参加 动词:以-μι结尾 266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην 认为……有价值;要求,指望;认为,坚持 动词:缩合 267
ἕως 直到;当…时候;只要… 连词:表从属 268
νέος νέα νέον 年轻的,新的 形容词:第一和第二变格法 269
ἔοικα, ptc. εἰκώς 像,看起来像(+与格);似乎;适合 动词:不规则 270
κἄν (καὶ-ἄν) 即使,假如(+虚拟式) 连词:表从属 271
τέχνη τέχνης, ἡ 技艺;工艺,手艺;艺术 名词:第一变格法 273
χρῆμα χρήματος, τό 事物; (多用复数) 货物或财产,特别是金钱 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην 挽救,保留 动词:-ω齿音词干 275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην 派遣 动词:-ω唇音词干 276
φωνή φωνῆς, ἡ 声音,语音 名词:第一变格法 277
ἕνεκα 由于,为了(+属格) 介词 278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) 毁灭,杀死;(中动态)死,死去 动词:以-μι结尾 279
θάνατος θανάτου, ὁ 死亡 名词:第二变格法 280
νύξ νυκτός, ἡ 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 281
ὁδός ὁδοῦ, ἡ 路,道路 名词:第二变格法 282
ἔθνος ἔθνους, τό 人群,族群,族类 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην 归还;给出;(中动态)出售;允许 动词:以-μι结尾 284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ 头脑,心智 名词:第二变格法 285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα 停留,等待,坚持 动词:-ω流音词干 286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα 动词:-ω腭音词干 287
πάνυ 全部,完全地 副词 288
εὖ 好(反义词κακῶς);完全地;胜任地;幸福地,幸运地 副词 289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην 分开,挑选,评判,判定 动词:-ω流音词干 290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην 提起,举起;杀死,毁灭 动词:缩合 291
μακρός –ά –όν 长的,高的,大的,久的 形容词:第一和第二变格法 292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα 已到来;在此 动词:-ω腭音词干 293
ἡδονή –ῆς, ἡ 快感,愉悦 名词:第一变格法 294
μήτηρ μητρός, ἡ 母亲 名词:第三变格法,不规则 295
δεινός –ή –όν 可怕的,令人敬畏的;强大的;聪明的;精于……(+不定式)的 形容词:第一和第二变格法 296
διαφορά –ᾶς, ἡ 不同,差异 名词:第一变格法 297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην 获胜,统治,超越(+属格) 动词:缩合 298
δῆμος δήμου, ὁ 平民,人民,民众;德谟,古希腊基层社会组织 名词:第二变格法 299
οὐρανός –οῦ, ὁ 天空,上天 名词:第二变格法 300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην 跟随 动词:异相 301
ὄρος ὄρους, τό 山,山丘 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 303
πλήν (介词)除了(+属格);(连词)除非 介词 304
τέτταρες τέτταρα 形容词:数词 305
δυνατός –ή –όν 强的,有力量的,有能力的 形容词:第一和第二变格法 306
οἶκος οἴκου, ὁ 房屋,家,家庭 名词:第二变格法 307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον 最好的,最优秀的,最高贵的(ἀγαθός的最高级) 形容词:第一和第二变格法 308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον 容易的 形容词:第一和第二变格法 309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην 抓走,取走 动词:缩合 310
τύχη τύχης, ἡ 运气 (无分好坏),命运,机遇 名词:第一变格法 311
φανερός –ά –όν 清楚的,明显的 形容词:第一和第二变格法 312
πρόσωπον προσώπου, τό 脸,面貌,面具,人物 名词:第二变格法 313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην 信任,依靠,相信(+与格) 动词:-ω元音词干 314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην 教,传授;训练 动词:-ω腭音词干 315
ἄνω 向上 副词 316
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην 布置,排列 动词:-ω腭音词干 317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ 眼睛 名词:第二变格法 318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην 接受,接受;接待,款待 动词:异相 319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι 来到,到达 动词:异相 320
ἱκανός –ή –όν 足够的;有能力的(+不定式) 形容词:第一和第二变格法 321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι 工作,劳动 动词:异相 322
μάχη μάχης, ἡ 战役 名词:第一变格法 323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην 滋养,养育,支持,维系;栽培,教育 动词:-ω唇音词干 324
ἀδύνατος –ον 无力的;不可能的 形容词:第一和第二变格法 325
ἀκριβής –ές 准确的,精确的 形容词:第三变格法 -ης, -ες 326
που (前倾词)某个地方;我猜想,也许(用于限定断言) 副词 327
ὅθεν 从那里;因此 副词 328
στόμα στόματος, τό 嘴,口,脸 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 329
χωρίς 单独地,分开地;(+与格)没有,与……分开 副词 330
κρείσσων κρεῖσσον 更强;更好(ἀγαθός的比较级) 形容词:第三变格法 -ων, -ον 331
βραχύς βραχεῖα βραχύ 短的,简短的 形容词: -ύς, -εῖα, -ύ 332
ἰσχυρός –ά –όν 强壮的 形容词:第一和第二变格法 333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ 真相,事实,真理 名词:第一变格法 334
δίκη δίκης, ἡ 公正;诉讼,审判;惩罚 名词:第一变格法 335
χωρίον χωρίου, τό 地点,地区 名词:第二变格法 336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ 甜的,快乐的 形容词: -ύς, -εῖα, -ύ 337
νόσος νόσου, ὁ 疾病 名词:第二变格法 338
λίθος λίθου, ὁ 石头 名词:第二变格法 339
παλαιός –ά –όν 老年的,古老的;陈旧的 形容词:第一和第二变格法 340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην 送走;忽略 动词:以-μι结尾 341
ἄλλως 否则,不同地 副词 342
πρᾶξις πράξεως, ἡ 行动,交易,事务 名词:第三变格法,以ι结尾的词干 343
σαφής σαφές 明确的,清楚的,明了的 形容词:第三变格法 -ης, -ες 344
σοφός –ή –όν 聪明的,机灵的,智慧的 形容词:第一和第二变格法 345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην 获胜,赢得 动词:缩合 346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην 赞同,附和(+与格) 动词:缩合 347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ 神庙 名词:第二变格法 348
αὖ, αὖθις 而且,此外,另一方面 副词 349
πατρίς πατρίδος, ἡ 祖国 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ 锋利的,锐利的,强烈的,尖利的,刺激的 形容词: -ύς, -εῖα, -ύ 351
καίτοι (καί-τοι) 确实,然而,尽管 副词 352
πλέον 更多,更 副词 353
πλέων πλέον 更多的,更大的(πολύς的比较级) 形容词:第三变格法 -ων, -ον 354
γνώμη γνώμης, ἡ 思想,心智,观点,意图 名词:第一变格法 355
τιμή τιμῆς, ἡ 荣誉;敬意;评价;价格;官职 名词:第一变格法 356
μεταξύ 在⋯⋯中间 副词 357
προσήκω προσήξω 属于,与⋯⋯有关系;适于(+与格),到达;οἱ προσήκοντες 亲戚; τὰ προσήκoντα 义务 动词:-ω腭音词干 358
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην 伤害,做错事,行不义(之事) 动词:缩合 360
στρατηγός –οῦ, ὁ 军事统帅,将军 名词:第二变格法 361
οὐκέτι 再不,不再 副词 362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ 老人;(复数)使节 名词:第三变格法,以 -εύς, -έως结尾 363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην 停止,终止;(中动态)停下来 动词:-ω元音词干 364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην 结束;死亡 动词:缩合 365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην 混合 动词:以-μι结尾 366
λαός λαοῦ, ὁ 人民,民众 名词:第二变格法 367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ 女儿 名词:第三变格法,不规则 368
οἰκία οἰκίας, ἡ 建筑,房屋,家庭 名词:第一变格法 369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην 传递,交给;投降 动词:以-μι结尾 370
ἔξω 外面;除了 副词 371
νῆσος νήσου, ἡ 名词:第二变格法 372
ἐκεῖ 那里 副词 373
ἐπιστήμη –ης, ἡ 知识,理解,技能 名词:第一变格法 374
ἐάω, ἐάσω, εἴασα 允许,准许(+宾格和不定式);让… 动词:缩合 375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην 敬畏,吃惊,尊敬 动词:-ω齿音词干 376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι 感知,察觉,理解,听到 动词:异相 377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην 高兴,为……而欣喜(+与格), 乐意…… (+分词); χαῖρε, (复数) χαίρετε 你好,再见 动词:-ω流音词干 378
χαλεπός –ή –όν 困难的;令人烦恼的 形容词:第一和第二变格法 379
τέκνον τέκνου, τό 孩子 名词:第二变格法 380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην 抓住,追上,抓获,强迫 动词:-ω流音词干 381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι 与⋯⋯(+与格)作战 动词:异相 382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην 使⋯⋯记起;(完成时中动态)记起,回想起 动词:-ω腭音词干 383
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι 死,死亡 动词:-ω腭音词干 384
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην 松开,解开,释放;破坏,毁灭 动词:-ω元音词干 384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην 给…以荣誉;敬重 动词:缩合 386
τεῖχος τείχους, τό 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 387
ἴσως 同等地;很可能地;或许 副词 388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην 提起,举起;去除 动词:-ω腭音词干 389
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα 杀,杀死 动词:-ω流音词干 390
στρατιώτης –ου, ὁ 士兵 名词:第二变格法 391
ἄνευ 没有,离开,除……(+属格) 介词 392
πότερος ποτέρα πότερον (两者之中的)哪一个?πότερον是否 形容词:第一和第二变格法 393
ἁπλῶς 简言之;在某种程度上 副词 394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα 倒下 动词:-ω齿音词干 395
τέταρτος –η –ον 第四 形容词:数词 396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα 安排,装备,使⋯⋯准备好 动词:-ω齿音词干 397
ἐχθρός –ά –όν 被憎恨的,可恨的;敌对的(+与格) 形容词:第一和第二变格法 398
ἀγών ἀγῶνος, ὁ 竞技,竞赛,斗争 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην 阻止,防止(+宾格和不定式) 动词:-ω元音词干 400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην 未射中(+属格);失误,犯错 动词:-ω流音词干 401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην 彻底摧毁,毁灭;(道德意义上的)使…败坏 动词:-ω流音词干 402
πως (前倾词)以某种方式,无论如何 副词 403
πόνος πόνου, ὁ 劳动;压力,麻烦,痛苦 名词:第二变格法 404
ἔνθα 那里 副词 405
τάξις τάξεως, ἡ 布置,安排,序列;作战单位 名词:第三变格法,以ι结尾的词干 406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην 试图,尝试(+属格) 动词:缩合 407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην 吓跑;(中动态和被动态)逃离, 恐惧 动词:缩合 408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην 投,掷;用……(与格)打……(宾格) 动词:-ω流音词干 409
πονηρός –ά –όν 没用的,一钱不值的,坏的,卑劣的 形容词:第一和第二变格法 410
ξένος ξένου, ὁ 客友;外邦人,陌生人 名词:第二变格法 411
βάρβαρος –ον 非希腊的,外族的;蛮族的;野蛮的 形容词:第一和第二变格法 412
ὅπου 哪儿,无论哪儿 连词:表从属 413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα 有利于,对……有用(+与格);συμφέρει(无人称)做……有用、适宜的(+不定式),……有利的; τὸ συμφέρον用处,优点 动词:不规则 414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι 知道,听说,对⋯⋯探究(+属格) 动词:异相 415
δοῦλος δούλου, ὁ 奴隶 名词:第二变格法 416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην 切,砍倒;切碎 动词:-ω流音词干 417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον 有用的,可用的 形容词:第一和第二变格法 418
ποῖος ποία ποῖον 什么样的?哪种? 形容词:第一和第二变格法 419
ὅπλον ὅπλου, τό 武器装备,工具(多用复数) 名词:第二变格法 420
πίστις πίστεως, ἡ 信任,信仰;可信之物,保障,保证 名词:第三变格法,以ι结尾的词干 421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην 抓住,攫取;回答,答复;猜测,假定 动词:-ω流音词干 422
ποιητής –οῦ, ὁ 创制者,诗人 名词:第二变格法 423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα 不被⋯⋯(+宾格)看见在做⋯⋯(+主格分词),不被注意;(中动态与被动态)忘记 动词:-ω流音词干 424
βελτίων βέλτιον 更好的(ἀγαθός的比较级) 形容词:第三变格法 -ων, -ον 425
πάντως 全部,完全地;无论如何 副词 426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην 运载,背负;(中动态和被动态)去,走,行进 动词:-ω元音词干 427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη 分开,区分,拣选;(中动态)回答,回应 动词:-ω流音词干 428
πέντε 形容词:数词 429
κίνδυνος κινδύνου, ὁ 危险,风险 名词:第二变格法 430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην 指责,控告(+属格) 动词:缩合 431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην 转向,朝向某一事物; 击溃,击败; (被动态) 转向某一方向,行进 动词:-ω唇音词干 432
θεῖος θεία θεῖον 神圣的 形容词:第一和第二变格法 434
ἱππεύς ἱππέως, ὁ 骑手,御者,骑兵 名词:第三变格法,以 -εύς, -έως结尾 435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι 获得 动词:异相 436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην 离开,留下,放弃 动词:-ω唇音词干 437
βουλή βουλῆς, ἡ 议事会;意愿;决定;意见,建议 名词:第一变格法 438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ 希望,预期 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 439
γραφή γραφῆς, ἡ 图画,书写;公诉 名词:第一变格法 440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην 生育,生产 动词:-ω齿音词干 441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην 照顾,款待 动词:-ω齿音词干 442
θυμός θυμοῦ, ὁ 生气,血气;情感 名词:第二变格法 443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα 动词:-ω唇音词干 444
φόβος φόβου, ὁ 惊慌,害怕,逃亡 名词:第二变格法 445
πολιτεία –ας, ἡ 政制,公民权 名词:第一变格法 446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) 斯塔迪昂 (古希腊最长的长度单位,约合185米) 名词:第二变格法 447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα 思考,意欲 (+不定式); 用心对待…… (+副词和与格) 动词:缩合 448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε 诸如,诸如此类 形容词:第一和第二变格法 449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην 推动,鼓动;(不及物动词)开始,赶紧 动词:缩合 450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα 准备,提供 动词:-ω齿音词干 451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην 说话,唠叨 动词:缩合 452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην 做,完成 动词:缩合 453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα 看,查看,考虑,探索 动词:缩合 454
βοῦς βοός, ὁ/ἡ 名词:第三变格法,不规则 455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον 我们的 形容词:第一和第二变格法 456
γράμμα γράμματος, τό 字母,字;(复数)著述 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην 问某人(宾格)某事(宾格);问询;恳求 动词:缩合 458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα 发动战争 动词:缩合 459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην 献祭,祭祀 动词:-ω元音词干 460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην 驱使,发动 动词:-ω流音词干 461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα 动词:-ω齿音词干 462
σύμμαχος –ον 与……结盟(+与格);οἱ σύμμαχοι盟友 形容词:第一和第二变格法 463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ 向导,领导者,指挥官 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 464
βαρύς βαρεῖα βαρύ 重的;沉痛的;令人厌烦的 形容词: -ύς, -εῖα, -ύ 465
ὧδε 如此,这般;此处,这里 副词 466
αἰσχρός –ά –όν 丑的,可耻的,不光彩的 形容词:第一和第二变格法 467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ 和平 名词:第一变格法 468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα 被攫取,被捉住,被征服 动词:异相 469
δέκα 形容词:数词 470
ἀμείνων ἄμεινον 更好的,更强的,更勇敢的(ἀγαθός的比较级) 形容词:第三变格法 -ων, -ον 471
χείρων χεῖρον 更糟糕,更低劣(κακός比较级) 形容词:第三变格法 -ων, -ον 472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα 帮助,援救 动词:缩合 473
λαμπρός –ά –όν 光辉的;闻名的 形容词:第一和第二变格法 474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην 释放,解开,放弃 动词:-ω齿音词干 475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην 计划,决定;(中动态)考虑,商议 动词:-ω元音词干 476
μάλα 非常 副词 477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην 问,要求,乞求 动词:缩合 478
σωτηρία σωτηρίας, ἡ 安全,解救 名词:第一变格法 479
ἆρα 疑问小品词 副词 480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην 追逐,追求 动词:-ω腭音词干 481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ 魂灵,神灵,精灵,守护神 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 482
οὐκοῦν 因此,所以 副词 483
γλῶσσα γλώσσης, ἡ 舌头;语言 名词:第一变格法 484
ἑπτά 形容词:数词 485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην 有勇气,敢于;着手,承受 动词:缩合 486
δεσπότης –ου, ὁ 家主;专制君主 名词:第一变格法 487
εἰκός εἰκότος, τό 可能,可能性 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 488
ἄδικος ἄδικον 不正义的 形容词:第一和第二变格法 489
εἴκοσι(ν) 二十 形容词:数词 490
μυρίος μυρία μυρίον 无数的,极大的;μύριοι 一万的;μυριάς -άδος ἡ 一万,无数 形容词:第一和第二变格法 491
αὐτίκα 立刻,即刻 副词 492
δέκατος –η –ον 第十 形容词:数词 493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα 走,来,去 动词:-ω流音词干 494
περ (前倾词,附加在代词和其他小品词之后,用于强调) 副词 495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον 自由的,自主的 形容词:第一和第二变格法 496
στρατιά –ᾶς, ἡ 军队 名词:第一变格法 497
ἀμφί 围绕;关于 介词 498
συμφορά –ᾶς, ἡ 事件,形势,厄运,逆境 名词:第一变格法 499
ἑκατόν 一百 形容词:数词 500
νίκη νίκης, ἡ 胜利 名词:第一变格法 501
ἔπος ἔπους, τό 词;话语,故事;预言 名词:第三变格法,以σ结尾的词干 502
στρατός –οῦ, ὁ 军队 名词:第二变格法 503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην 宣布,宣告;(中动态和被动态) 考虑 动词:-ω齿音词干 504
ἀργύριον ἀργυρίου, τό 白银;钱 名词:第二变格法 505
τριάκοντα 三十 形容词:数词 506
ἕξ 形容词:数词 507
πεμπτός –ή –όν 第五个 形容词:数词 508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ 见证人 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 509
χαλκοῦς –ῆ –οῦν 铜的或青铜的 形容词:第一和第二变格法 510
ἕβδομος –η –ον 第七 形容词:数词 511
ποῦ 哪儿 代词 512
ναί 是,真的(标示强烈的肯定) 副词 513
φῶς φωτός, τό 光,日光 名词:第三变格法,辅音结尾的词干 514
ὀκτώ 形容词:数词 515
ἕκτος –η –ον 第六 形容词:数词 516
τριακοστός –ή –όν 第三十 形容词:数词 517
ἐννέα 形容词:数词 518
πότε 何时? 副词 519
ὄγδοος –η –ον 第八 形容词:数词 520
ἔνατος –α –ον 第九 形容词:数词 521
εἰκοστός –ή –όν 第二十 形容词:数词 522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην 传令,报告,宣告 动词:-ω流音词干 523
ἑκατοστός –ή –όν 第一百 形容词:数词 524

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list