ἄριστος ἀρίστη ἄριστον

Hasło
ἄριστος
Definicja
1
Frekwencja
308
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish