λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Hasło
λύω
Definicja
rozluźnić, rozwiązać, uwolnić; unieważnić, zniszczyć
Frekwencja
384
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish