ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Hasło
ὑπάρχω
Definicja
istnieć, być, należeć do; τὰ ὑπάρχοντα obecna sytuacja
Frekwencja
122
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish