ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

Hasło
ἀφαιρέω
Definicja
zabrać, odebrać
Frekwencja
310
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish