πολέμιος πολεμία πολέμιον

Hasło
πολέμιος
Definicja
wrogi; οἱ πολέμιοι wrogowie, nieprzyjaciele
Frekwencja
246
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish