ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Hasło
ἀπόλλυμι
Definicja
zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć
Frekwencja
279
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish